Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಮಮ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಶಿವಪೂರ್ವವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ತತ್ಪಠ್ಯತಾಂ ವಿಧಾನೇನ ತಥಾ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ತಚ್ಚ ತಾನ್ |
ತದೇವ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ದಕಾರಾದಿ ವರಾನನೇ || ೨ ||

ರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶೋಕದುಃಖವಿನಾಶಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಸಾಂ ಪೂಜಿತಂ ನಾಮ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ಮತಾ || ೩ ||

ನಿಜಬೀಜಂ ಭವೇದ್ಬೀಜಂ ಮಂತ್ರಂ ಕೀಲಕಮುಚ್ಯತೇ |
ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಣೇ ದೇವೀ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೪ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ, ದುಂ ಬೀಜಂ, ದುಂ ಕೀಲಕಂ, ರೋಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಶೋಕ ದುಃಖ ವಿನಾಶನಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಣಾರ್ಥೇ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಿದ್ಯುದ್ದಾಮಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿ ಸ್ಕಂಧಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲಖೇಟವಿಲದ್ದಸ್ತಾಭಿರಾಸೇವಿತಾಮ್ |
ಹಸೈಶ್ಚಕ್ರಗದಾಸಿಖೇಟ ವಿಶಿಖಾಂಶ್ಚಾಪಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ಬಿಭ್ರಾಣಾಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ದುಂ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹರಾ ದುರ್ಗಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಾನುಸಂಚಾರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನೀ || ೧ ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವೇಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಕೃತಾವಾಸಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಜಯಪ್ರಿಯಾ || ೨ ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಾತ್ಮಿಕಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ತುತಿಪರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಮೃತಿಃ ಪರಾ || ೩ ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸದಾಸ್ಥಾಲೀ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಸ್ಥಲಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗವಿಲಾಸಿನೀ || ೪ ||

ದುರ್ಗಮಾರ್ಗತ್ಯಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ದುರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದುರ್ಗದುಷ್ಟನಿಷೂದಿನೀ || ೫ ||

ದುರ್ಗಾಸುರಹರಾ ದೂತೀ ದುರ್ಗಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋನ್ಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋತ್ಸುಕಾ || ೬ ||

ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗಾಸುರವಧೋದ್ಯತಾ |
ದುರ್ಗಾಸುರವಧಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ದುರ್ಗಾಸುರಮಖಾಂತಕೃತ್ || ೭ ||

ದುರ್ಗಾಸುರಧ್ವಂಸತೋಷಾ ದುರ್ಗದಾನವದಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣಕರೀ ದುರ್ಗವಿದ್ರಾವಣೀ ಸದಾ || ೮ ||

ದುರ್ಗವಿಕ್ಷೋಭಣಕರೀ ದುರ್ಗಶೀರ್ಷನಿಕೃಂತಿನೀ |
ದುರ್ಗವಿಧ್ವಂಸನಕರೀ ದುರ್ಗದೈತ್ಯನಿಕೃಂತಿನೀ || ೯ ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಂತಕಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗದೈತ್ಯಹರತ್ರಾತಾ ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಸೃಗುನ್ಮದಾ || ೧೦ ||

ದುರ್ಗದೈತ್ಯಾಶನಕರೀ ದುರ್ಗಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೋತ್ಸವಕರೀ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾ || ೧೧ ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಸವರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧವಿಮರ್ದಿನೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧಹಾಸ್ಯರತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || ೧೨ ||

ದುರ್ಗಯುದ್ಧಮಹಾಮತ್ತಾ ದುರ್ಗಯುದ್ಧಾನುಸಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗಯುದ್ಧೋತ್ಸವೋತ್ಸಾಹಾ ದುರ್ಗದೇಶನಿಷೇವಿಣೀ || ೧೩ ||

ದುರ್ಗದೇಶವಾಸರತಾ ದುರ್ಗದೇಶವಿಲಾಸಿನೀ |
ದುರ್ಗದೇಶಾರ್ಚನರತಾ ದುರ್ಗದೇಶಜನಪ್ರಿಯಾ || ೧೪ ||

ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನುಸಾಧನಾ |
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗಮಧ್ಯಾನಾ ದುರ್ಗಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೫ ||

ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಧಾನಾ ದುರ್ಗಮಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಗಮದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತಾ || ೧೬ ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸುಪ್ರೀತಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಹರ್ಷದಾ || ೧೭ ||

ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ದುರ್ಗಮಶ್ರುತಿಮಾನಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರತೋಷಿತಾ || ೧೮ ||

ದುರ್ಗಮಾಚಾರನಿರ್ವೃತ್ತಾ ದುರ್ಗಮಾಚಾರಪೂಜಿತಾ |
ದುರ್ಗಮಾಚಾರಕಲಿತಾ ದುರ್ಗಮಸ್ಥಾನದಾಯಿನೀ || ೧೯ ||

ದುರ್ಗಮಪ್ರೇಮನಿರತಾ ದುರ್ಗಮದ್ರವಿಣಪ್ರದಾ |
ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದುರ್ಗಮಾಂಬುಜವಾಸಿನೀ || ೨೦ ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಮಾರ್ಗಗತಿರ್ದುರ್ಗನಾಡೀಪ್ರಚಾರಿಣೀ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಪದ್ಮರತಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಂಬುಜಸ್ಥಿತಾ || ೨೧ ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಗತಾಯಾತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀರತರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಸಂಸ್ತುತಾ || ೨೨ ||

ದುರ್ಗನಾಡೀಶ್ವರರತಾ ದುರ್ಗನಾಡೀಶಚುಂಬಿತಾ |
ದುರ್ಗನಾಡೀಶಕ್ರೋಡಸ್ಥಾ ದುರ್ಗನಾಡ್ಯುತ್ಥಿತೋತ್ಸುಕಾ || ೨೩ ||

ದುರ್ಗನಾಡ್ಯಾರೋಹಣಾ ಚ ದುರ್ಗನಾಡೀನಿಷೇವಿತಾ |
ದರಿಸ್ಥಾನಾ ದರಿಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ದನುಜಾಂತಕೃತ್ || ೨೪ ||

ದರೀಕೃತತಪಸ್ಯಾ ಚ ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಚನಾ |
ದರೀಜಾಪಿತದಿಷ್ಟಾ ಚ ದರೀಕೃತರತಿಕ್ರಿಯಾ || ೨೫ ||

ದರೀಕೃತಹರಾರ್ಹಾ ಚ ದರೀಕ್ರೀಡಿತಪುತ್ರಿಕಾ |
ದರೀಸಂದರ್ಶನರತಾ ದರೀರೋಪಿತವೃಶ್ಚಿಕಾ || ೨೬ ||

ದರೀಗುಪ್ತಿಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದರೀಭ್ರಮಣತತ್ಪರಾ |
ದನುಜಾಂತಕರೀ ದೀನಾ ದನುಸಂತಾನದಾರಿಣೀ || ೨೭ ||

ದನುಜಧ್ವಂಸಿನೀ ದೂನಾ ದನುಜೇಂದ್ರವಿನಾಶಿನೀ | [ದೀನಾ]
ದಾನವಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ದಾನವಾನಾಂ ಭಯಂಕರೀ || ೨೮ ||

ದಾನವೀ ದಾನವಾರಾಧ್ಯಾ ದಾನವೇಂದ್ರವರಪ್ರದಾ |
ದಾನವೇಂದ್ರನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾನವದ್ವೇಷಿಣೀ ಸತೀ || ೨೯ ||

ದಾನವಾರಿಪ್ರೇಮರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಾನವಾರಿಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಾನವಾರಿವಿಭೂತಿದಾ || ೩೦ ||

ದಾನವಾರಿಮಹಾನಂದಾ ದಾನವಾರಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರಿದಾನರತಾ ದಾನವಾರಿಕೃತಾಸ್ಪದಾ || ೩೧ ||

ದಾನವಾರಿಸ್ತುತಿರತಾ ದಾನವಾರಿಸ್ಮೃತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾನವಾರ್ಯಾಹಾರರತಾ ದಾನವಾರಿಪ್ರಬೋಧಿನೀ || ೩೨ ||

ದಾನವಾರಿಧೃತಪ್ರೇಮಾ ದುಃಖಶೋಕವಿಮೋಚಿನೀ |
ದುಃಖಹಂತ್ರೀ ದುಃಖದಾತ್ರೀ ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || ೩೩ ||

ದುಃಖನಿರ್ಮೂಲನಕರೀ ದುಃಖದಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ |
ದುಃಖಹರಾ ದುಃಖನಾಶಾ ದುಃಖಗ್ರಾಮಾ ದುರಾಸದಾ || ೩೪ ||

ದುಃಖಹೀನಾ ದುಃಖಧಾರಾ ದ್ರವಿಣಾಚಾರದಾಯಿನೀ |
ದ್ರವಿಣೋತ್ಸರ್ಗಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣತ್ಯಾಗತೋಷಿಕಾ || ೩೫ ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಂತುಷ್ಟಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಮಾನದಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಹರ್ಷಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶತುಷ್ಟಿದಾ || ೩೬ ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಕರೀ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಾತುರಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನೋತ್ಸಾಹಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಸಾಧಿತಾ || ೩೭ ||

ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶನಮತಾ ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶಪುತ್ರಿಕಾ |
ದ್ರವಿಣಸ್ಪರ್ಶರಕ್ಷಿಣೀ ದ್ರವಿಣಸ್ತೋಮದಾಯಿನೀ || ೩೮ ||

ದ್ರವಿಣಾಕರ್ಷಣಕರೀ ದ್ರವಿಣೌಘವಿಸರ್ಜನೀ |
ದ್ರವಿಣಾಚಲದಾನಾಢ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಾಚಲವಾಸಿನೀ || ೩೯ ||

ದೀನಮಾತಾ ದೀನಬಂಧುರ್ದೀನವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ |
ದೀನಸೇವ್ಯಾ ದೀನಸಿದ್ಧಾ ದೀನಸಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರೀ || ೪೦ ||

ದೀನಗೇಹಕೃತಾನಂದಾ ದೀನಗೇಹವಿಲಾಸಿನೀ |
ದೀನಭಾವಪ್ರೇಮರತಾ ದೀನಭಾವವಿನೋದಿನೀ || ೪೧ ||

ದೀನಮಾನವಚೇತಃಸ್ಥಾ ದೀನಮಾನವಹರ್ಷದಾ |
ದೀನದೈನ್ಯನಿಘಾತೇಚ್ಛುರ್ದೀನದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ || ೪೨ ||

ದೀನಸಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾ ದೀನದರ್ಶನದಾಯಿನೀ |
ದೀನಪುತ್ರಾದಿದಾತ್ರೀ ಚ ದೀನಸಂಪದ್ವಿಧಾಯಿನೀ || ೪೩ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧ್ಯಾನರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ್ಷಿಸಂಸಿದ್ಧಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭಾವಿತಾ || ೪೪ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಸಾಧಿತಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸುಖಪ್ರದಾ || ೪೫ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತುತಾ ಚೈವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನುತಾ ಸದಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೇಮರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಮಾನಿತಾ || ೪೬ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಮುದ್ಗೀತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕುಟುಂಬಿನೀ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಶರೀರಿಣೀ || ೪೭ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಕೃತಾನಂದಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಂಶಸಂಭವಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯವಿಭೂತಿಸ್ಥಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಸಾರಿಣೀ || ೪೮ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಗೀತಿರತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಧನಪ್ರದಾ |
ದತ್ತಾತ್ರೇಯದುಃಖಹರಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯವರಪ್ರದಾ || ೪೯ ||

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಭಯಾಪಹಾ |
ದೇವಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ || ೫೦ ||

ದೇವಸಿದ್ಧಾ ದೇವಪೂಜ್ಯಾ ದೇವೇಜ್ಯಾ ದೇವವಂದಿತಾ |
ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೇವಧನ್ಯಾ ದೇವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ || ೫೧ ||

ದೇವರಮ್ಯಾ ದೇವರತಾ ದೇವಕೌತುಕತತ್ಪರಾ |
ದೇವಕ್ರೀಡಾ ದೇವವ್ರೀಡಾ ದೇವವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ || ೫೨ ||

ದೇವಕಾಮಾ ದೇವರಾಮಾ ದೇವದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ |
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ದೇವದಾನವವಂದಿತಾ || ೫೩ ||

ದೇವದೇವರತಾನಂದಾ ದೇವದೇವವರೋತ್ಸುಕಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರೇಮರತಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಂವದಾ || ೫೪ ||

ದೇವದೇವಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೇವದೇವನಿತಂಬಿನೀ |
ದೇವದೇವಹೃತಮನಾ ದೇವದೇವಸುಖಾವಹಾ || ೫೫ ||

ದೇವದೇವಕ್ರೋಡರತಾ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವಪ್ರಚುಂಬಿತಾ || ೫೬ ||

ದೇವದೇವೋಪಭುಕ್ತಾ ಚ ದೇವದೇವಾನುಸೇವಿತಾ |
ದೇವದೇವಗತಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಗತಾತ್ಮಿಕಾ || ೫೭ ||

ದೇವದೇವಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೇವದೇವಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೇವದೇವಮಹಾನಂದಾ ದೇವದೇವವಿಲಾಸಿನೀ || ೫೮ ||

ದೇವದೇವಧರ್ಮಪತ್ನೀ ದೇವದೇವಮನೋಗತಾ |
ದೇವದೇವವಧೂರ್ದೇವೀ ದೇವದೇವಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ || ೫೯ ||

ದೇವದೇವಾಂಕನಿಲಯಾ ದೇವದೇವಾಂಗಶಾಯಿನೀ |
ದೇವದೇವಾಂಗಸುಖಿನೀ ದೇವದೇವಾಂಗವಾಸಿನೀ || ೬೦ ||

ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಾ ಚ ದೇವದೇವಾಂಗಭೂಷಣಾ |
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಕರೀ ದೇವದೇವಾಪ್ರಿಯಾಂತಕೃತ್ || ೬೧ ||

ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಿಕಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಾಣಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಪ್ರಿಯಾ || ೬೨ ||

ದೇವದೇವಾರ್ಚಕೋತ್ಸಾಹಾ ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾಶ್ರಯಾ |
ದೇವದೇವಾರ್ಚಕಾವಿಘ್ನಾ ದೇವದೇವಪ್ರಸೂರಪಿ || ೬೩ ||

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನೀ ದೇವದೇವವಿಧಾಯಿನೀ |
ದೇವದೇವಸ್ಯ ರಮಣೀ ದೇವದೇವಹೃದಾಶ್ರಯಾ || ೬೪ ||

ದೇವದೇವೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೇವತಾಪಸಪಾತಿನೀ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇವತಾಭಾವತೋಷಿತಾ || ೬೫ ||

ದೇವತಾಭಾವವರದಾ ದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವತಾಭಾವಸಂಭವಾ || ೬೬ ||

ದೇವತಾಭಾವಸುಖಿನೀ ದೇವತಾಭಾವವಂದಿತಾ |
ದೇವತಾಭಾವಸುಪ್ರೀತಾ ದೇವತಾಭಾವಹರ್ಷದಾ || ೬೭ ||

ದೇವತಾವಿಘ್ನಹಂತ್ರೀ ಚ ದೇವತಾದ್ವಿಷ್ಟನಾಶಿನೀ |
ದೇವತಾಪೂಜಿತಪದಾ ದೇವತಾಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾ || ೬೮ ||

ದೇವತಾಗಾರನಿಲಯಾ ದೇವತಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೀ |
ದೇವತಾನಿಜಭಾವಾ ಚ ದೇವತಾಹೃತಮಾನಸಾ || ೬೯ ||

ದೇವತಾಕೃತಪಾದಾರ್ಚಾ ದೇವತಾಹೃತಭಕ್ತಿಕಾ |
ದೇವತಾಗರ್ವಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ದೇವತಾದೇವತಾತನುಃ || ೭೦ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋ ನಾಮ್ನೀ ದುಂಫಣ್ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದೂಂ ನಮೋ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ಚ ದೂಂ ನಮೋ ಮೂರ್ತಿಕಾತ್ಮಿಕಾ || ೭೧ ||

ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಾ ದುಷ್ಟಾ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರೇಮರತಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || ೭೨ ||

ದೂರದರ್ಶಿಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತೋಷಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಕಂಠಸಂಸ್ಥಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || ೭೩ ||

ದೂರದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರತರ್ಪಿತಾ |
ದೂರದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೂರದರ್ಶಿಸುಖಪ್ರದಾ || ೭೪ ||

ದೂರದರ್ಶಿಭ್ರಾಂತಿಹರಾ ದೂರದರ್ಶಿಹೃದಾಸ್ಪದಾ |
ದೂರದರ್ಶ್ಯರಿವಿದ್ಭಾವಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಮೋದಿನೀ || ೭೫ ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದೂರದರ್ಶಿವರಪ್ರದಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹರ್ಷದಾತ್ರೀ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ || ೭೬ ||

ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಮಹಾನಂದಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹಾಲಯಾ |
ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗೃಹೀತಾರ್ಚಾ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಹೃತಾರ್ಹಣಾ || ೭೭ ||

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ || ೭೮ ||

ದಯಾ ದಾನವತೀ ದಾತ್ರೀ ದಯಾಲುರ್ದೀನವತ್ಸಲಾ |
ದಯಾರ್ದ್ರಾ ಚ ದಯಾಶೀಲಾ ದಯಾಢ್ಯಾ ಚ ದಯಾತ್ಮಿಕಾ || ೭೯ ||

ದಯಾಂಬುಧಿರ್ದಯಾಸಾರಾ ದಯಾಸಾಗರಪಾರಗಾ |
ದಯಾಸಿಂಧುರ್ದಯಾಭಾರಾ ದಯಾವತ್ಕರುಣಾಕರೀ || ೮೦ ||

ದಯಾವದ್ವತ್ಸಲಾ ದೇವೀ ದಯಾ ದಾನರತಾ ಸದಾ |
ದಯಾವದ್ಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಯಾವತ್ಪರಿತೋಷಿತಾ || ೮೧ ||

ದಯಾವತ್ಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಯಾವತ್ಪ್ರತಿಪಾದಿಕಾ |
ದಯಾವತ್ಪ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಯಾವನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ || ೮೨ ||

ದಯಾವದ್ಭಾವಸಂತುಷ್ಟಾ ದಯಾವತ್ಪರಿತೋಷಿತಾ |
ದಯಾವತ್ತಾರಣಪರಾ ದಯಾವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ || ೮೩ ||

ದಯಾವತ್ಪುತ್ರವದ್ಭಾವಾ ದಯಾವತ್ಪುತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾವದ್ದೇಹನಿಲಯಾ ದಯಾಬಂಧುರ್ದಯಾಶ್ರಯಾ || ೮೪ ||

ದಯಾಲುವಾತ್ಸಲ್ಯಕರೀ ದಯಾಲುಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ |
ದಯಾಲುಶರಣಾಸಕ್ತಾ ದಯಾಲುದೇಹಮಂದಿರಾ || ೮೫ ||

ದಯಾಲುಭಕ್ತಿಭಾವಸ್ಥಾ ದಯಾಲುಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ |
ದಯಾಲುಸುಖದಾ ದಂಭಾ ದಯಾಲುಪ್ರೇಮವರ್ಷಿಣೀ || ೮೬ ||

ದಯಾಲುವಶಗಾ ದೀರ್ಘಾ ದೀರ್ಘಾಂಗೀ ದೀರ್ಘಲೋಚನಾ |
ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಚಕ್ಷುರ್ದೀರ್ಘಬಾಹುಲತಾತ್ಮಿಕಾ || ೮೭ ||

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೋಣಾ ಚ ದಾರುಣಾ |
ದಾರುಣಾಸುರಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಸುರದಾರಿಣೀ || ೮೮ ||

ದಾರುಣಾಹವಕರ್ತ್ರೀ ಚ ದಾರುಣಾಹವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣಾಹವಹೋಮಾಢ್ಯಾ ದಾರುಣಾಚಲನಾಶಿನೀ || ೮೯ ||

ದಾರುಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಾರುಣೋತ್ಸವಹರ್ಷಿತಾ |
ದಾರುಣೋದ್ಯತರೂಪಾ ಚ ದಾರುಣಾರಿನಿವಾರಿಣೀ || ೯೦ ||

ದಾರುಣೇಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಾ ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕವಿರಾಜಿತಾ |
ದಶದೋಷ್ಕಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಬಾಹುವಿರಾಜಿತಾ || ೯೧ ||

ದಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ದೇವೀ ದಶದಿಕ್ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಾ |
ದಶರಥಾರ್ಚಿತಪದಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ || ೯೨ ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರೇಮತುಷ್ಟಾ ದಾಶರಥಿರತಿಪ್ರಿಯಾ |
ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಕರೀ ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || ೯೩ ||

ದಾಶರಥೀಷ್ಟಸಂದಾತ್ರೀ ದಾಶರಥೀಷ್ಟದೇವತಾ |
ದಾಶರಥಿದ್ವೇಷಿನಾಶಾ ದಾಶರಥ್ಯಾನುಕೂಲ್ಯದಾ || ೯೪ ||

ದಾಶರಥಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಾಶರಥಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಶಾನನಾರಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಶಾನನಾರಿದೇವತಾ || ೯೫ ||

ದಶಾನನಾರಿಪ್ರಮದಾ ದಶಾನನಾರಿಜನ್ಮಭೂಃ |
ದಶಾನನಾರಿರತಿದಾ ದಶಾನನಾರಿಸೇವಿತಾ || ೯೬ ||

ದಶಾನನಾರಿಸುಖದಾ ದಶಾನನಾರಿವೈರಿಹೃತ್ |
ದಶಾನನಾರೀಷ್ಟದೇವೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿವಂದಿತಾ || ೯೭ ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿಜನನೀ ದಶಗ್ರೀವಾರಿಭಾವಿನೀ |
ದಶಗ್ರೀವಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಗ್ರೀವಸಭಾಜಿತಾ || ೯೮ ||

ದಶಗ್ರೀವಾರಿರಮಣೀ ದಶಗ್ರೀವವಧೂರಪಿ |
ದಶಗ್ರೀವನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || ೯೯ ||

ದಶಗ್ರೀವಪುರಸ್ಥಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವವಧೋತ್ಸುಕಾ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರೀತಿದಾತ್ರೀ ದಶಗ್ರೀವವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦೦ ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹವಕರೀ ದಶಗ್ರೀವಾನಪಾಯಿನೀ |
ದಶಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ದಶಗ್ರೀವಹೃತಾ ತಥಾ || ೧೦೧ ||

ದಶಗ್ರೀವಾಹಿತಕರೀ ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರಪ್ರಾಣಾ ದಶಗ್ರೀವವರಪ್ರದಾ || ೧೦೨ ||

ದಶಗ್ರೀವೇಶ್ವರರತಾ ದಶವರ್ಷೀಯಕನ್ಯಕಾ |
ದಶವರ್ಷೀಯಬಾಲಾ ಚ ದಶವರ್ಷೀಯವಾಸಿನೀ || ೧೦೩ ||

ದಶಪಾಪಹರಾ ದಮ್ಯಾ ದಶಹಸ್ತವಿಭೂಷಿತಾ |
ದಶಶಸ್ತ್ರಲಸದ್ದೋಷ್ಕಾ ದಶದಿಕ್ಪಾಲವಂದಿತಾ || ೧೦೪ ||

ದಶಾವತಾರರೂಪಾ ಚ ದಶಾವತಾರರೂಪಿಣೀ |
ದಶವಿದ್ಯಾಽಭಿನ್ನದೇವೀ ದಶಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೦೫ ||

ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಶವಿದ್ಯಾಮಯೀ ತಥಾ |
ದೃಕ್ಸ್ವರೂಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ದೃಗ್ರಪಾ ದೃಕ್ಪ್ರಕಾಶಿನೀ || ೧೦೬ ||

ದಿಗಂತರಾ ದಿಗಂತಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಿಗಂಬರಸಮಾಜಸ್ಥಾ ದಿಗಂಬರಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೧೦೭ ||

ದಿಗಂಬರಸಹಚರೀ ದಿಗಂಬರಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಿಗಂಬರಹೃತಚಿತ್ತಾ ದಿಗಂಬರಕಥಾಪ್ರಿಯಾ || ೧೦೮ ||

ದಿಗಂಬರಗುಣರತಾ ದಿಗಂಬರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಿಗಂಬರಶಿರೋಧಾರ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಹೃತಾಶ್ರಯಾ || ೧೦೯ ||

ದಿಗಂಬರಪ್ರೇಮರತಾ ದಿಗಂಬರರತಾತುರಾ |
ದಿಗಂಬರೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರ್ಚಿತಾ || ೧೧೦ ||

ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಾಣಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಪ್ರಿಯಾ |
ದಿಗಂಬರೀಗಣಾರಾಧ್ಯಾ ದಿಗಂಬರಗಣೇಶ್ವರೀ || ೧೧೧ ||

ದಿಗಂಬರಗಣಸ್ಪರ್ಶಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾ |
ದಿಗಂಬರೀಕೋಟಿವೃತಾ ದಿಗಂಬರೀಗಣಾವೃತಾ || ೧೧೨ ||

ದುರಂತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ |
ದುರಂತದಾನವದ್ವೇಷ್ಟ್ರೀ ದುರಂತದನುಜಾಂತಕೃತ್ || ೧೧೩ ||

ದುರಂತಪಾಪಹಂತ್ರೀ ಚ ದಸ್ರನಿಸ್ತಾರಕಾರಿಣೀ |
ದಸ್ರಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಸ್ರಜ್ಞಾನವಿವರ್ಧಿನೀ || ೧೧೪ ||

ದಸ್ರಸಂಭೋಗಜನನೀ ದಸ್ರಸಂಭೋಗದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ರಸಂಭೋಗಭವನಾ ದಸ್ರವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಿನೀ || ೧೧೫ ||

ದಸ್ರೋದ್ವೇಗಹರಾ ದಸ್ರಜನನೀ ದಸ್ರಸುಂದರೀ |
ದಸ್ರಭಕ್ತಿವಿಧಾನಜ್ಞಾ ದಸ್ರದ್ವಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ || ೧೧೬ ||

ದಸ್ರಾಪಕಾರದಮನೀ ದಸ್ರಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನೀ |
ದಸ್ರತಾರಾರಾಧಿತಾ ಚ ದಸ್ರಮಾತೃಪ್ರಪೂಜಿತಾ || ೧೧೭ ||

ದಸ್ರದೈನ್ಯಹರಾ ಚೈವ ದಸ್ರತಾತನಿಷೇವಿತಾ |
ದಸ್ರಪಿತೃಶತಜ್ಯೋತಿರ್ದಸ್ರಕೌಶಲದಾಯಿನೀ || ೧೧೮ ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಹಿತಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಕಾಮಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಪುರೀ ದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಸಭಾಜಿತಾ || ೧೧೯ ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಪ್ರೀತಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷನಿತಂಬಿನೀ || ೧೨೦ ||

ದಶಶೀರ್ಷಹರಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷಹರಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಶಶೀರ್ಷಹರಾರಾಧ್ಯಾ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿವಂದಿತಾ || ೧೨೧ ||

ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸುಖದಾ ದಶಶೀರ್ಷಕಪಾಲಿನೀ |
ದಶಶೀರ್ಷಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿದೇಹಿನೀ || ೧೨೨ ||

ದಶಶೀರ್ಷವಧೋಪಾತ್ತಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರೂಪತಾ |
ದಶಶೀರ್ಷರಾಷ್ಟ್ರದೇವೀ ದಶಶೀರ್ಷಾರಿಸಾರಿಣೀ || ೧೨೩ ||

ದಶಶೀರ್ಷಭ್ರಾತೃತುಷ್ಟಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಿಯಾ |
ದಶಶೀರ್ಷವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದಶಶೀರ್ಷವಧೂರತಾ || ೧೨೪ ||

ದೈತ್ಯಗುರುರತಾ ಸಾಧ್ವೀ ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದೈತ್ಯಗುರೂಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಚ ದೈತ್ಯಗುರುನಿಷೇವಿತಾ || ೧೨೫ ||

ದೈತ್ಯಗುರುಮತಪ್ರಾಣಾ ದೈತ್ಯಗುರುತಾಪನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತದುಃಖಶಮನೀ ದುರಂತದಮನೀ ತಮೀ || ೧೨೬ ||

ದುರಂತಶೋಕಶಮನೀ ದುರಂತರೋಗನಾಶಿನೀ |
ದುರಂತವೈರಿದಮನೀ ದುರಂತದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ || ೧೨೭ ||

ದುರಂತಕಲುಷಘ್ನೀ ಚ ದುಷ್ಕೃತಿಸ್ತೋಮನಾಶಿನೀ |
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುಷ್ಟಕಾಮಿನೀ || ೧೨೮ ||

ದರ್ಶನೀಯಾ ಚ ದೃಶ್ಯಾ ಚಾಽದೃಶ್ಯಾ ಚ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾ |
ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಿಯಾ ದೂತೀ ದೂತೀಯಾಗಕರಪ್ರಿಯಾ || ೧೨೯ ||

ದೂತೀಯಾಗಕರಾನಂದಾ ದೂತೀಯಾಗಸುಖಪ್ರದಾ |
ದೂತೀಯಾಗಕರಾಯಾತಾ ದೂತೀಯಾಗಪ್ರಮೋದಿನೀ || ೧೩೦ ||

ದುರ್ವಾಸಃಪೂಜಿತಾ ಚೈವ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಭಾವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೋಽರ್ಚಿತಪಾದಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮೌನಭಾವಿತಾ || ೧೩೧ ||

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿವಂದ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿದೇವತಾ |
ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಮಾತಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸಿದ್ಧಿದಾ || ೧೩೨ ||

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಭಾವಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸೇವಿತಾ |
ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಮಂಡಿತಾ || ೧೩೩ ||

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಸಂಚಾರಾ ದುರ್ವಾಸೋಹೃದಯಂಗಮಾ |
ದುರ್ವಾಸೋಹೃದಯಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸೋಹೃತ್ಸರೋಜಗಾ || ೧೩೪ ||

ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸಾಶ್ರಯಾ |
ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸರತಾ ದುರ್ವಾಸಸ್ತಾಪಸೇಶ್ವರೀ || ೧೩೫ ||

ದುರ್ವಾಸೋಮುನಿಕನ್ಯಾ ಚ ದುರ್ವಾಸೋಽದ್ಭುತಸಿದ್ಧಿದಾ |
ದರರಾತ್ರೀ ದರಹರಾ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಪಹಾ || ೧೩೬ ||

ದರಘ್ನೀ ದರಹಂತ್ರೀ ಚ ದರಯುಕ್ತಾ ದರಾಶ್ರಯಾ |
ದರಸ್ಮೇರಾ ದರಾಪಾಂಗೀ ದಯಾದಾತ್ರೀ ದಯಾಶ್ರಯಾ |
ದಸ್ರಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ರಮಾತಾ ದಸ್ರದೇವೀ ದರೋನ್ಮದಾ || ೧೩೭ ||

ದಸ್ರಸಿದ್ಧಾ ದಸ್ರಸಂಸ್ಥಾ ದಸ್ರತಾಪವಿಮೋಚಿನೀ |
ದಸ್ರಕ್ಷೋಭಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ದಸ್ರಲೋಕಗತಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೩೮ ||

ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾವಂದ್ಯಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಪ್ರಿಯಾ |
ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನಾಸಿದ್ಧಾ ದೈತ್ಯಗುರ್ವಂಗನೋತ್ಸುಕಾ || ೧೩೯ ||

ದೈತ್ಯಗುರುಪ್ರಿಯತಮಾ ದೇವಗುರುನಿಷೇವಿತಾ |
ದೇವಗುರುಪ್ರಸೂರೂಪಾ ದೇವಗುರುಕೃತಾರ್ಹಣಾ || ೧೪೦ ||

ದೇವಗುರುಪ್ರೇಮಯುತಾ ದೇವಗುರ್ವನುಮಾನಿತಾ |
ದೇವಗುರುಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾ ದೇವಗುರುಸುಖಪ್ರದಾ || ೧೪೧ ||

ದೇವಗುರುಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ದೇವಗುರುಪ್ರಮೋದಿನೀ |
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜಿತಾ || ೧೪೨ ||

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣರೂಪಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಚಿತ್ತಹಾರಿಣೀ |
ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣವಂದಿತಾ || ೧೪೩ ||

ದೈತ್ಯಸ್ತ್ರೀಗಣಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಭೂಷಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಸಂಸಿದ್ಧಾ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣತೋಷಿತಾ || ೧೪೪ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಚಾಮರವೀಜಿತಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಚಾರುಗಂಧವಿಲೇಪಿತಾ || ೧೪೫ ||

ದೇವಾಂಗನಾಧೃತಾದರ್ಶದೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಮುಖಚಂದ್ರಮಾಃ |
ದೇವಾಂಗನೋತ್ಸೃಷ್ಟನಾಗವಲ್ಲೀದಲಕೃತೋತ್ಸುಕಾ || ೧೪೬ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥದೀಪಮಾಲಾವಿಲೋಕನಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಹಸ್ತಸ್ಥಧೂಪಘ್ರಾಣವಿನೋದಿನೀ || ೧೪೭ ||

ದೇವನಾರೀಕರಗತವಾಸಕಾಸವಪಾಯಿನೀ |
ದೇವನಾರೀಕಂಕತಿಕಾಕೃತಕೇಶನಿಮಾರ್ಜನಾ || ೧೪೮ ||

ದೇವನಾರೀಸೇವ್ಯಗಾತ್ರಾ ದೇವನಾರೀಕೃತೋತ್ಸುಕಾ |
ದೇವನಾರೀವಿರಚಿತಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾ || ೧೪೯ ||

ದೇವನಾರೀವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀದತ್ತಭೋಜನಾ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಗೀತಾ ಚ ದೇವಸ್ತ್ರೀಗೀತಸೋತ್ಸುಕಾ || ೧೫೦ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯಸುಖಿನೀ ದೇವಸ್ತ್ರೀನೃತ್ಯದರ್ಶಿನೀ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಯೋಜಿತಲಸದ್ರತ್ನಪಾದಪದಾಂಬುಜಾ || ೧೫೧ ||

ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣವಿಸ್ತೀರ್ಣಚಾರುತಲ್ಪನಿಷೇದುಷೀ |
ದೇವನಾರೀಚಾರುಕರಾಕಲಿತಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿದೇಹಿಕಾ || ೧೫೨ ||

ದೇವನಾರೀಕರವ್ಯಗ್ರತಾಲವೃಂದಮರುತ್ಸುಕಾ |
ದೇವನಾರೀವೇಣುವೀಣಾನಾದಸೋತ್ಕಂಠಮಾನಸಾ || ೧೫೩ ||

ದೇವಕೋಟಿಸ್ತುತಿನುತಾ ದೇವಕೋಟಿಕೃತಾರ್ಹಣಾ |
ದೇವಕೋಟಿಗೀತಗುಣಾ ದೇವಕೋಟಿಕೃತಸ್ತುತಿಃ || ೧೫೪ ||

ದಂತದಷ್ಟ್ಯೋದ್ವೇಗಫಲಾ ದೇವಕೋಲಾಹಲಾಕುಲಾ |
ದ್ವೇಷರಾಗಪರಿತ್ಯಕ್ತಾ ದ್ವೇಷರಾಗವಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೫೫ ||

ದಾಮಪೂಜ್ಯಾ ದಾಮಭೂಷಾ ದಾಮೋದರವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಾಮೋದರಪ್ರೇಮರತಾ ದಾಮೋದರಭಗಿನ್ಯಪಿ || ೧೫೬ ||

ದಾಮೋದರಪ್ರಸೂರ್ದಾಮೋದರಪತ್ನೀಪತಿವ್ರತಾ |
ದಾಮೋದರಾಽಭಿನ್ನದೇಹಾ ದಾಮೋದರರತಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೫೭ ||

ದಾಮೋದರಾಭಿನ್ನತನುರ್ದಾಮೋದರಕೃತಾಸ್ಪದಾ |
ದಾಮೋದರಕೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾಮೋದರಗತಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೫೮ ||

ದಾಮೋದರಕೌತುಕಾಢ್ಯಾ ದಾಮೋದರಕಲಾಕಲಾ |
ದಾಮೋದರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ದಾಮೋದರಕುತೂಹಲಾ || ೧೫೯ ||

ದಾಮೋದರಕೃತಾಹ್ಲಾದಾ ದಾಮೋದರಸುಚುಂಬಿತಾ |
ದಾಮೋದರಸುತಾಕೃಷ್ಟಾ ದಾಮೋದರಸುಖಪ್ರದಾ || ೧೬೦ ||

ದಾಮೋದರಸಹಾಢ್ಯಾ ಚ ದಾಮೋದರಸಹಾಯಿನೀ |
ದಾಮೋದರಗುಣಜ್ಞಾ ಚ ದಾಮೋದರವರಪ್ರದಾ || ೧೬೧ ||

ದಾಮೋದರಾನುಕೂಲಾ ಚ ದಾಮೋದರನಿತಂಬಿನೀ |
ದಾಮೋದರಬಲಕ್ರೀಡಾಕುಶಲಾ ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾ || ೧೬೨ ||

ದಾಮೋದರಜಲಕ್ರೀಡಾತ್ಯಕ್ತಸ್ವಜನಸೌಹೃದಾ |
ದಾಮೋದರಲಸದ್ರಾಸಕೇಲಿಕೌತುಕಿನೀ ತಥಾ || ೧೬೩ ||

ದಾಮೋದರಭ್ರಾತೃಕಾ ಚ ದಾಮೋದರಪರಾಯಣಾ |
ದಾಮೋದರಧರಾ ದಾಮೋದರವೈರಿವಿನಾಶಿನೀ || ೧೬೪ ||

ದಾಮೋದರೋಪಜಾಯಾ ಚ ದಾಮೋದರನಿಮಂತ್ರಿತಾ |
ದಾಮೋದರಪರಾಭೂತಾ ದಾಮೋದರಪರಾಜಿತಾ || ೧೬೫ ||

ದಾಮೋದರಸಮಾಕ್ರಾಂತಾ ದಾಮೋದರಹತಾಶುಭಾ |
ದಾಮೋದರೋತ್ಸವರತಾ ದಾಮೋದರೋತ್ಸವಾವಹಾ || ೧೬೬ ||

ದಾಮೋದರಸ್ತನ್ಯದಾತ್ರೀ ದಾಮೋದರಗವೇಷಿತಾ |
ದಮಯಂತೀಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ದಮಯಂತೀಪ್ರಸಾಧಿತಾ || ೧೬೭ ||

ದಮಯಂತೀಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದಮಯಂತೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಮಯಂತೀಕೃತಾರ್ಚಾ ಚ ದಮನರ್ಷಿವಿಭಾವಿತಾ || ೧೬೮ ||

ದಮನರ್ಷಿಪ್ರಾಣತುಲ್ಯಾ ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ದಮನರ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ದಂಭಪೂರಿತವಿಗ್ರಹಾ || ೧೬೯ ||

ದಂಭಹಂತ್ರೀ ದಂಭಧಾತ್ರೀ ದಂಭಲೋಕವಿಮೋಹಿನೀ |
ದಂಭಶೀಲಾ ದಂಭಹರಾ ದಂಭವತ್ಪರಿಮರ್ದಿನೀ || ೧೭೦ ||

ದಂಭರೂಪಾ ದಂಭಕರೀ ದಂಭಸಂತಾನದಾರಿಣೀ |
ದತ್ತಮೋಕ್ಷಾ ದತ್ತಧನಾ ದತ್ತಾರೋಗ್ಯಾ ಚ ದಾಂಭಿಕಾ || ೧೭೧ ||

ದತ್ತಪುತ್ರಾ ದತ್ತದಾರಾ ದತ್ತಹಾರಾ ಚ ದಾರಿಕಾ |
ದತ್ತಭೋಗಾ ದತ್ತಶೋಕಾ ದತ್ತಹಸ್ತ್ಯಾದಿವಾಹನಾ || ೧೭೨ ||

ದತ್ತಮತಿರ್ದತ್ತಭಾರ್ಯಾ ದತ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾವಬೋಧಿಕಾ |
ದತ್ತಪಾನಾ ದತ್ತದಾನಾ ದತ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ || ೧೭೩ ||

ದತ್ತಸೌಧಾವನೀವಾಸಾ ದತ್ತಸ್ವರ್ಗಾ ಚ ದಾಸದಾ |
ದಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾ ದಾಸ್ಯಹರಾ ದಾಸದಾಸೀಶತಪ್ರದಾ || ೧೭೪ ||

ದಾರರೂಪಾ ದಾರವಾಸಾ ದಾರವಾಸಿಹೃದಾಸ್ಪದಾ |
ದಾರವಾಸಿಜನಾರಾಧ್ಯಾ ದಾರವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾ || ೧೭೫ ||

ದಾರವಾಸಿವಿನಿರ್ಣೀತಾ ದಾರವಾಸಿಸಮರ್ಚಿತಾ |
ದಾರವಾಸ್ಯಾಹೃತಪ್ರಾಣಾ ದಾರವಾಸ್ಯರಿನಾಶಿನೀ || ೧೭೬ ||

ದಾರವಾಸಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಾರವಾಸಿವಿಮುಕ್ತಿದಾ |
ದಾರಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ದಾರಾ ದಾರಕಾರ್ಯರಿನಾಶಿನೀ || ೧೭೭ ||

ದಂಪತೀ ದಂಪತೀಷ್ಟಾ ಚ ದಂಪತೀಪ್ರಾಣರೂಪಿಕಾ |
ದಂಪತೀಸ್ನೇಹನಿರತಾ ದಾಂಪತ್ಯಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ || ೧೭೮ ||

ದಾಂಪತ್ಯಸುಖಸೇನಾ ಚ ದಾಂಪತ್ಯಸುಖದಾಯಿನೀ |
ದಂಪತ್ಯಾಚಾರನಿರತಾ ದಂಪತ್ಯಾಮೋದಮೋದಿತಾ || ೧೭೯ ||

ದಂಪತ್ಯಾಮೋದಸುಖಿನೀ ದಾಂಪತ್ಯಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ |
ದಂಪತೀಷ್ಟಪಾದಪದ್ಮಾ ದಾಂಪತ್ಯಪ್ರೇಮರೂಪಿಣೀ || ೧೮೦ ||

ದಾಂಪತ್ಯಭೋಗಭವನಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಭೋಜಿನೀ |
ದಾಡಿಮೀಫಲಸಂತುಷ್ಟಾ ದಾಡಿಮೀಫಲಮಾನಸಾ || ೧೮೧ ||

ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾನಾ ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷವಾಸಿನೀ |
ದಾಡಿಮೀವೃಕ್ಷರೂಪಾ ಚ ದಾಡಿಮೀವನವಾಸಿನೀ || ೧೮೨ ||

ದಾಡಿಮೀಫಲಸಾಮ್ಯೋರುಪಯೋಧರಸಮನ್ವಿತಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಾ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪಧಾರಿಣೀ || ೧೮೩ ||

ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ದಕ್ಷಮಾತಾ ಚ ದಕ್ಷಸೂಃ |
ದಕ್ಷಗೋತ್ರಾ ದಕ್ಷಸುತಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ || ೧೮೪ ||

ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಂತಕಾರಿಣೀ |
ದಕ್ಷಪ್ರಸೂತಿರ್ದಕ್ಷೇಜ್ಯಾ ದಕ್ಷವಂಶೈಕಪಾವನೀ || ೧೮೫ ||

ದಕ್ಷಾತ್ಮಜಾ ದಕ್ಷಸೂನುರ್ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಜಾತಿಕಾ |
ದಕ್ಷಜನ್ಮಾ ದಕ್ಷಜನುರ್ದಕ್ಷದೇಹಸಮುದ್ಭವಾ || ೧೮೬ ||

ದಕ್ಷಜನಿರ್ದಕ್ಷಯಾಗಧ್ವಂಸಿನೀ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರನಿರತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರತುಷ್ಟಿದಾ || ೧೮೭ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಂಸಿದ್ಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಭಾವಿತಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸುಖಿನೀ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸಾಧಿತಾ || ೧೮೮ ||

ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಮೋಕ್ಷಾಪ್ತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರವಂದಿತಾ |
ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಶರಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಹರ್ಷಿತಾ || ೧೮೯ ||

ದ್ವಾರಪಾಲಪ್ರಿಯಾ ದ್ವಾರವಾಸಿನೀ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ದ್ವಾರರೂಪಾ ದ್ವಾರಸಂಸ್ಥಾ ದ್ವಾರದೇಶನಿವಾಸಿನೀ || ೧೯೦ ||

ದ್ವಾರಕರೀ ದ್ವಾರಧಾತ್ರೀ ದೋಷಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾ |
ದೋಷಾಕರಾ ದೋಷಹರಾ ದೋಷರಾಶಿವಿನಾಶಿನೀ || ೧೯೧ ||

ದೋಷಾಕರವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ದೋಷಾಕರಕಪಾಲಿನೀ |
ದೋಷಾಕರಸಹಸ್ರಾಭಾ ದೋಷಾಕರಸಮಾನನಾ || ೧೯೨ ||

ದೋಷಾಕರಮುಖೀ ದಿವ್ಯಾ ದೋಷಾಕರಕರಾಗ್ರಜಾ |
ದೋಷಾಕರಸಮಜ್ಯೋತಿರ್ದೋಷಾಕರಸುಶೀತಲಾ || ೧೯೩ ||

ದೋಷಾಕರಶ್ರೇಣೀ ದೋಷಾಸದೃಶಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ |
ದೋಷಾಕರೇಷ್ಟದೇವೀ ಚ ದೋಷಾಕರನಿಷೇವಿತಾ || ೧೯೪ ||

ದೋಷಾಕರಪ್ರಾಣರೂಪಾ ದೋಷಾಕರಮರೀಚಿಕಾ |
ದೋಷಾಕರೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಲಾ ದೋಷಾಕರಸುಹರ್ಷಿಣೀ || ೧೯೫ ||

ದೋಷಾಕರಶಿರೋಭೂಷಾ ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರಿಯಾ |
ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರಾಣಾ ದೋಷಾಕರವಧೂಮತಾ || ೧೯೬ ||

ದೋಷಾಕರವಧೂಪ್ರೀತಾ ದೋಷಾಕರವಧೂರಪಿ |
ದೋಷಾಪೂಜ್ಯಾ ತಥಾ ದೋಷಾಪೂಜಿತಾ ದೋಷಹಾರಿಣೀ || ೧೯೭ ||

ದೋಷಾಜಾಪಮಹಾನಂದಾ ದೋಷಾಜಾಪಪರಾಯಣಾ |
ದೋಷಾಪುರಶ್ಚಾರರತಾ ದೋಷಾಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ || ೧೯೮ ||

ದೋಷಾಪೂಜಕವಾತ್ಸಲ್ಯಕಾರಿಣೀ ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ದೋಷಾಪೂಜಕವೈರಿಘ್ನೀ ದೋಷಾಪೂಜಕವಿಘ್ನಹೃತ್ || ೧೯೯ ||

ದೋಷಾಪೂಜಕಸಂತುಷ್ಟಾ ದೋಷಾಪೂಜಕಮುಕ್ತಿದಾ |
ದಮಪ್ರಸೂನಸಂಪೂಜ್ಯಾ ದಮಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ || ೨೦೦ ||

ದುರ್ಯೋಧನಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದುಃಶಾಸನಸಮರ್ಚಿತಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಮಾತಾ ದಯಾನಿಧಿಃ || ೨೦೧ ||

ದಂಡಪಾಣಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಗೃಹಾಸಕ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯಂವದಾ || ೨೦೨ ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಿಯತಮಾ ದಂಡಪಾಣಿಮನೋಹರಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಹೃತಪ್ರಾಣಾ ದಂಡಪಾಣಿಸುಸಿದ್ಧಿದಾ || ೨೦೩ ||

ದಂಡಪಾಣಿಪರಾಮೃಷ್ಟಾ ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ |
ದಂಡಪಾಣಿವಿಘ್ನಹರಾ ದಂಡಪಾಣಿಶಿರೋಧೃತಾ || ೨೦೪ ||

ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಚರ್ಚಾ ದಂಡಪಾಣ್ಯುನ್ಮುಖೀ ಸದಾ |
ದಂಡಪಾಣಿಪ್ರಾಪ್ತಪದಾ ದಂಡಪಾಣಿವರೋನ್ಮುಖೀ || ೨೦೫ ||

ದಂಡಹಸ್ತಾ ದಂಡಪಾಣಿರ್ದಂಡಬಾಹುರ್ದರಾಂತಕೃತ್ |
ದಂಡದೋಷ್ಕಾ ದಂಡಕರಾ ದಂಡಚಿತ್ತಕೃತಾಸ್ಪದಾ || ೨೦೬ ||

ದಂಡವಿದ್ಯಾ ದಂಡಮಾತಾ ದಂಡಖಂಡಕನಾಶಿನೀ |
ದಂಡಪ್ರಿಯಾ ದಂಡಪೂಜ್ಯಾ ದಂಡಸಂತೋಷದಾಯಿನೀ || ೨೦೭ ||

ದಸ್ಯುಪೂಜ್ಯಾ ದಸ್ಯುರತಾ ದಸ್ಯುದ್ರವಿಣದಾಯಿನೀ |
ದಸ್ಯುವರ್ಗಕೃತಾರ್ಹಾ ಚ ದಸ್ಯುವರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ || ೨೦೮ ||

ದಸ್ಯುನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ದಸ್ಯುಕುಲನಿರ್ಣಾಶಿನೀ ತಥಾ |
ದಸ್ಯುಪ್ರಿಯಕರೀ ದಸ್ಯುನೃತ್ಯದರ್ಶನತತ್ಪರಾ || ೨೦೯ ||

ದುಷ್ಟದಂಡಕರೀ ದುಷ್ಟವರ್ಗವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ |
ದುಷ್ಟಗರ್ವನಿಗ್ರಹಾರ್ಹಾ ದೂಷಕಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ || ೨೧೦ ||

ದೂಷಕೋತ್ತಾಪಜನನೀ ದೂಷಕಾರಿಷ್ಟಕಾರಿಣೀ |
ದೂಷಕದ್ವೇಷಣಕರೀ ದಾಹಿಕಾ ದಹನಾತ್ಮಿಕಾ || ೨೧೧ ||

ದಾರುಕಾರಿನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ |
ದಾರುಕೇಶ್ವರಮಾತಾ ಚ ದಾರುಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾ || ೨೧೨ ||

ದರ್ಭಹಸ್ತಾ ದರ್ಭಯುತಾ ದರ್ಭಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ |
ದರ್ಭಮಯೀ ದರ್ಭತನುರ್ದರ್ಭಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨೧೩ ||

ದರ್ಭಕರ್ಮಾಚಾರರತಾ ದರ್ಭಹಸ್ತಕೃತಾರ್ಹಣಾ |
ದರ್ಭಾನುಕೂಲಾ ದಂಭರ್ಯಾ ದರ್ವೀಪಾತ್ರಾನುದಾಮಿನೀ || ೨೧೪ ||

ದಮಘೋಷಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಚ ದಮಘೋಷವರಪ್ರದಾ |
ದಮಘೋಷಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಿಣೀ ತಥಾ || ೨೧೫ ||

ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಿರ್ಣಾಶಿತಮಹಾಬಲಾ |
ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಾಸುರಕಲಾ ದಂತಚರ್ಚಿತಹಸ್ತಿಕಾ || ೨೧೬ ||

ದಂತದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯಂದನಾ ಚ ದಂತನಿರ್ಣಾಶಿತಾಸುರಾ |
ದಧಿಪೂಜ್ಯಾ ದಧಿಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿವರದಾಯಿನೀ || ೨೧೭ ||

ದಧೀಚೀಷ್ಟದೇವತಾ ಚ ದಧೀಚಿಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ |
ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದರದಾರಿಣೀ || ೨೧೮ ||

ದಧೀಚಿಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ದಧೀಚಿಮುನಿಸೇವಿತಾ |
ದಧೀಚಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಗುಣದಾಯಿನೀ || ೨೧೯ ||

ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂಷಾ ದಧೀಚಿಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ |
ದಧೀಚಿಕುಲದೇವೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲದೇವತಾ || ೨೨೦ ||

ದಧೀಚಿಕುಲಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಪೂಜಿತಾ |
ದಧೀಚಿಸುಖದಾತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿದೈನ್ಯಹಾರಿಣೀ || ೨೨೧ ||

ದಧೀಚಿದುಃಖಹಂತ್ರೀ ಚ ದಧೀಚಿಕುಲಸುಂದರೀ |
ದಧೀಚಿಕುಲಸಂಭೂತಾ ದಧೀಚಿಕುಲಪಾಲಿನೀ || ೨೨೨ ||

ದಧೀಚಿದಾನಗಮ್ಯಾ ಚ ದಧೀಚಿದಾನಮಾನಿನೀ |
ದಧೀಚಿದಾನಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿದಾನದೇವತಾ || ೨೨೩ ||

ದಧೀಚಿಜಯಸಂಪ್ರೀತಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾನಸಾ |
ದಧೀಚಿಜಪಪೂಜಾಢ್ಯಾ ದಧೀಚಿಜಪಮಾಲಿಕಾ || ೨೨೪ ||

ದಧೀಚಿಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ದಧೀಚಿಜಪತೋಷಿಣೀ |
ದಧೀಚಿತಪಸಾರಾಧ್ಯಾ ದಧೀಚಿಶುಭದಾಯಿನೀ || ೨೨೫ ||

ದೂರ್ವಾ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಾ ದೂರ್ವಾದಲಸಮದ್ಯುತಿಃ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾ ದಾದೀನಾಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೨೨೬ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಲಭೇತ್ತು ಸಃ |
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ || ೨೨೭ ||

ತಥಾಽರ್ಧರಾತ್ರಸಮಯೇ ಸ ಮಹೇಶ ಇವಾಪರಃ |
ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಮಹಾರಾತ್ರೌ ಮಹಾವೀರಃ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ || ೨೨೮ ||

ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಕಾರಾದ್ಯೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಸತ್ತಮೈಃ |
ಯಃ ಸಂಪಠೇತ್ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಸ ಚ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ || ೨೨೯ ||

ದೇವಾಲಯೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಗಂಗಾತೀರೇ ನಿಜೇ ಗೃಹೇ |
ವಾರಾಂಗನಾಗೃಹೇ ಚೈವ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಸನ್ನಿಧಾವಪಿ || ೨೩೦ ||

ಪರ್ವತೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ಘೋರೇ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಸದಾ ಪಠೇತ್ |
ದುರ್ಗಾನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ || ೨೩೧ ||

ಶತಾವರ್ತನಮೇತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ |
ಸ್ತುತಿಸಾರೋ ನಿಗದಿತಃ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೨೩೨ ||

ಇತಿ ಕುಲಾರ್ಣವತಂತ್ರೇ ದಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed