Sri Surya Kavacham 2 (Trilokya Mangalam) – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ – ೨ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ)


ಶ್ರೀಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸಾಂಬ ಸಾಂಬ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧ ||

ಯಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಂತ್ರವಿತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ಗಣಾನಾಮಧಿಪೋಽಭವತ್ || ೨ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಾಲಕಃ ಸದಾ |
ಏವಮಿಂದ್ರಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯುಃ || ೩ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಬುದಾಹೃತಃ |
ಶ್ರೀಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ ಚಾತ್ರ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ || ೪ ||

ಯಶ ಆರೋಗ್ಯಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಘೃಣಿರ್ಮೇ ಪಾತು ಭಾಲಕಮ್ || ೫ ||

ಸೂರ್ಯೋಽವ್ಯಾನ್ನಯನದ್ವಂದ್ವಮಾದಿತ್ಯಃ ಕರ್ಣಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ || ೬ ||

ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಮುಖಂ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಚಂದ್ರಬಿಂಬಂ ವಿಂಶದಾದ್ಯಂ ಪಾತು ಮೇ ಗುಹ್ಯದೇಶಕಮ್ || ೭ ||

ಅಕ್ಷರೋಽಸೌ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಃ |
ಶಿವೋ ವಹ್ನಿಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಾಮಾಕ್ಷೀಬಿಂದುಭೂಷಿತಃ || ೮ ||

ಏಕಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರಃ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರೋ ಮಂತ್ರೋ ವಾಂಛಾಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೯ ||

ಶೀರ್ಷಾದಿಪಾದಪರ್ಯಂತಂ ಸದಾ ಪಾತು ಮನೂತ್ತಮಃ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೦ ||

ಶ್ರೀಪ್ರದಂ ಕಾಂತಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ಧನಾರೋಗ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗಶಮನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಮರೋಗೀ ಬಲವಾನ್ಭವೇತ್ |
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಯದ್ಯನ್ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ || ೧೨ ||

ತತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಚ ಧಾರಣಾತ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಾಕ್ಷಸಾಃ || ೧೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಾ ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಪಿ ತಂ ಕ್ಷಮಾಃ |
ದೂರಾದೇವ ಪಲಾಯಂತೇ ತಸ್ಯ ಸಂಕೀರ್ತನಾದಪಿ || ೧೪ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ರೋಚನಾಗುರುಕುಂಕುಮೈಃ |
ರವಿವಾರೇ ಚ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ |
ಧಾರಯೇತ್ ಸಾಧಕಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ ಪರೋ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್ || ೧೫ || [ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸ್ಯ]

ತ್ರಿಲೋಹಮಧ್ಯಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ |
ಶಿಖಾಯಾಮಥವಾ ಕಂಠೇ ಸೋಽಪಿ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೬ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸಾಂಬ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಾಭಿಧಮ್ |
ಕವಚಂ ದುರ್ಲಭಂ ಲೋಕೇ ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ಜಪೇತ್ ಸೂರ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಮ್ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed