Sri Ravi Stotram (Samba Purane) – ಶ್ರೀ ರವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸಾಂಬಪುರಾಣೇ)


ತ್ವಂ ದೇವ ಋಷಿಕರ್ತಾ ಚ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ || ೧ ||

ಆಶ್ರಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸದಾ ಮಮ |
ತ್ವಂ ದೇವ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವದಾ ಗತಿಃ || ೨ ||

ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಸೇವ್ಯಸ್ತ್ವಮಾರ್ತಿಹಾ |
ತ್ವಂ ದೇವ ಧ್ಯಾನಿನಾಂ ಧ್ಯಾನಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗ ಉತ್ತಮಃ || ೩ ||

ತ್ವಂ ಭಾಷಾಫಲದಃ ಸರ್ವಃ ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಹರೋ ವಿಭುಃ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಂ ನೋ ನಾಶೀಕರಣಂ ಕರುಣಾ ವಿಭುಃ || ೪ ||

ದಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಷಮಾವಾಸಃ ಸಘೃಣಿರ್ಘೃಣಿಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ತ್ವಂ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಸ್ಥಿತಿರೂಪಃ ಸುರಾಧಿಪಃ || ೫ ||

ಬಕಃ ಶೋಷೋ ವೃಕೋದಾಹಸ್ತುಷಾರೋ ದಹನಾತ್ಮಕಃ |
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಮೂರ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ತ್ವಂ ದೇವ ಹೃದಯಾನಂದ ಶಿರೋರತ್ನಪ್ರಭಾಮಣಿಃ |
ಬೋಧಕಃ ಪಾಠಕೋ ಧ್ಯಾಯೀ ಗ್ರಾಹಕೋ ಗ್ರಹಣಾತ್ಮಕಃ || ೭ ||

ತ್ವಂ ದೇವ ನಿಯಮೋ ನ್ಯಾಯೀ ನ್ಯಾಯಕೋ ನ್ಯಾಯವರ್ಧನಃ |
ಅನಿತ್ಯೋ ನಿಯತೋ ನಿತ್ಯೋ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ತ್ವಂ ದೇವ ತ್ರಾಯಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ ಪಾಲಯಸ್ಯರ್ಪವಸ್ಥಿತಾನ್ |
ಊರ್ದ್ವತ್ರಾಣಾರ್ದಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಲೋಕಚಕ್ಷುರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ದಮನೋಽಸಿ ತ್ವಂ ದುರ್ದಾಂತಃ ಸಾಧ್ಯಾನಾಂ ಚೈವ ಸಾಧಕಃ |
ಬಂಧುಃ ಸ್ವಬಂಧುಹೀನಾನಾಂ ನಮಸ್ತೇ ಬಂಧುರೂಪಿಣೇ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸಾಂಬಪುರಾಣೇ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ರವಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed