Jagad Vilakshana Surya Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ – ೩ (ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ)


ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ |
ಇಂದ್ರ ಶೃಣು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ |
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಪೂತಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಶ್ಚ ಭಾರತೇ || ೧ ||

ಕವಚಂ ಬಿಭ್ರತೋ ವ್ಯಾಧಿರ್ನ ಭಿಯಾಽಽಯಾತಿ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ |
ಯಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈನತೇಯಂ ಪಲಾಯಂತೇ ಭುಜಂಗಮಾಃ || ೨ ||

ಶುದ್ಧಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ |
ಖಲಾಯ ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ದತ್ತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩ ||

ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವೋ ದಿನಕರಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೪ ||

ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಣಾಶೇ ಸೌಂದರ್ಯೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಸದ್ಯೋ ರೋಗಹರಂ ಸಾರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ || ೫ ||

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ |
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಕಪಾಲಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ |
ಚಕ್ಷುರ್ಮೇ ಪಾತು ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ತಾರಕಂ ಚ ವಿಕರ್ತನಃ || ೭ ||

ಭಾಸ್ಕರೋ ಮೇಽಧರಂ ಪಾತು ದಂತಾನ್ ದಿನಕರಃ ಸದಾ |
ಪ್ರಚಂಡಃ ಪಾತು ಗಂಡಂ ಮೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಃ ಕರ್ಣಮೇವ ಚ |
ಮಿಹಿರಶ್ಚ ಸದಾ ಸ್ಕಂಧೇ ಜಂಘೇ ಪೂಷಾ ಸದಾಽವತು || ೮ ||

ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ರವಿಃ ಶಶ್ವನ್ನಾಭಿಂ ಸೂರ್ಯಃ ಸ್ವಯಂ ಸದಾ |
ಕಂಕಾಲಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ || ೯ ||

ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಸದಾ ಬ್ರಧ್ನಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಪ್ರಭಾಕರಃ |
ವಿಭಾಕರೋ ಮೇ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಸಂತತಮೀಶ್ವರಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಕವಚಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ |
ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ನಾಮ ತ್ರಿಜಗತ್ಸು ಸುದುರ್ಲಭಮ್ || ೧೧ ||

ಪುರಾ ದತ್ತಂ ಚ ಮನವೇ ಪುಲಸ್ತ್ಯೇನ ತು ಪುಷ್ಕರೇ |
ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಚ ತುಭ್ಯಂ ತದ್ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದೇಹಿ ಭೋಃ || ೧೨ ||

ವ್ಯಾಧಿತೋ ಮುಚ್ಯಸೇ ತ್ವಂ ಚ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಭವಾನರೋಗೀ ಶ್ರೀಮಾಂಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೩ ||

ಲಕ್ಷವರ್ಷಹವಿಷ್ಯೇಣ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನೂನಂ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಧಾರಣಾತ್ || ೧೪ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಮೂಢೋ ಭಾಸ್ಕರಂ ಯಜೇತ್ |
ದಶಲಕ್ಷಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಜಾಯತೇ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ಏಕೋನವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಮ್ |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed