Brahma Krutha Surya Stuti – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಆದಿದೇವೋಽಸಿ ದೇವಾನಾಮೈಶ್ವರ್ಯಾಚ್ಚ ತ್ವಮೀಶ್ವರಃ |
ಆದಿಕರ್ತಾಽಸಿ ಭೂತಾನಾಂ ದೇವದೇವೋ ದಿವಾಕರಃ || ೧ ||

ಜೀವನಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೇವಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಸಾಮ್ |
ಮುನಿಕಿನ್ನರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ತಥೈವೋರಗಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ವಾಯುರಿಂದ್ರಶ್ಚ ಸೋಮಶ್ಚ ವಿವಸ್ವಾನ್ ವರುಣಸ್ತಥಾ || ೩ ||

ತ್ವಂ ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಚ ಹರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ತಥಾ ಪ್ರಭುಃ |
ಸರಿತಃ ಸಾಗರಾಃ ಶೈಲಾ ವಿದ್ಯುದಿಂದ್ರಧನೂಂಷಿ ಚ || ೪ ||

ಪ್ರಳಯಃ ಪ್ರಭವಶ್ಚೈವ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ |
ಈಶ್ವರಾತ್ಪರತೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಪರತಃ ಶಿವಃ || ೫ ||

ಶಿವಾತ್ಪರತರೋ ದೇವಸ್ತ್ವಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಾಂತಃ ಸರ್ವತೋಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಃ || ೬ ||

ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಚರಣೇಕ್ಷಣಃ |
ಭೂತಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಶ್ಚ ಮಹಃ ಸತ್ಯಂ ತಪೋ ಜನಃ || ೭ ||

ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ದೀಪನಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಮ್ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಸುರಸಿದ್ಧಗಣೈರ್ಜುಷ್ಟಂ ಭೃಗ್ವತ್ರಿಪುಲಹಾದಿಭಿಃ |
ಸ್ತುತಸ್ಯ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ವೇದ್ಯಂ ವೇದವಿದಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ವಿಶ್ವಕೃದ್ವಿಶ್ವಭೂತಂ ಚ ವೈಶ್ವಾನರಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಮವೇದ್ಯಂ ಚ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಪರಂ ಯಜ್ಞಾತ್ಪರಂ ವೇದಾತ್ಪರಂ ಲೋಕಾತ್ಪರಂ ದಿವಃ |
ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯಭಿಖ್ಯಾತಂ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಅವಿಜ್ಞೇಯಮನಾಲಕ್ಷ್ಯಮಧ್ಯಾನಗತಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅನಾದಿನಿಧನಂ ಚೈವ ಯದ್ರೂಪಂ ತಸ್ಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಕಾರಣಕಾರಣಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಪಾಪವಿಮೋಚನಾಯ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽದಿತಿವಂದಿತಾಯ
ನಮೋ ನಮೋ ರೋಗವಿನಾಶನಾಯ || ೧೪ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವವರಪ್ರದಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಸುಖಪ್ರದಾಯ |
ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಧನಪ್ರದಾಯ
ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಮತಿಪ್ರದಾಯ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣೇ ಏಕತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed