Saraswathi Suktam (Rigveda) – ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸூக்தம்


–(ரு।வே।6।61)
இ॒யம॑த³தா³த்³ரப⁴॒ஸம்ரு॑ண॒ச்யுதம்॒ தி³வோ᳚தா³ஸம் வத்⁴ர்ய॒ஶ்வாய॑ தா³॒ஶுஷே᳚ ।
யா ஶஶ்வ᳚ந்தமாச॒க²ஶதா³᳚வ॒ஸம் ப॒ணிம் தா தே᳚ தா³॒த்ராணி॑ தவி॒ஷா ஸ॑ரஸ்வதி ॥ 1 ॥

இ॒யம் ஶுஷ்மே᳚பி⁴ர்பி³ஸ॒கா² இ॑வாருஜ॒த்ஸாநு॑ கி³ரீ॒ணாம் த॑வி॒ஷேபி⁴॑ரூ॒ர்மிபி⁴॑: ।
பா॒ரா॒வ॒த॒க்⁴நீமவ॑ஸே ஸுவ்ரு॒க்திபி⁴॑ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ மா வி॑வாஸேம தீ⁴॒திபி⁴॑: ॥ 2 ॥

ஸர॑ஸ்வதி தே³வ॒நிதோ³॒ நி ப³॑ர்ஹய ப்ர॒ஜாம் விஶ்வ॑ஸ்ய॒ ப்³ருஸ॑யஸ்ய மா॒யிந॑: ।
உ॒த க்ஷி॒திப்⁴யோ॒(அ)வநீ᳚ரவிந்தோ³ வி॒ஷமே᳚ப்⁴யோ அஸ்ரவோ வாஜிநீவதி ॥ 3 ॥

ப்ரணோ᳚ தே³॒வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே᳚பி⁴ர்வா॒ஜிநீ᳚வதீ ।
தீ⁴॒நாம॑வி॒த்ர்ய॑வது ॥ 4 ॥

யஸ்த்வா᳚ தே³வி ஸரஸ்வத்யுபப்³ரூ॒தே த⁴நே᳚ ஹி॒தே ।
இந்த்³ரம்॒ ந வ்ரு॑த்ர॒தூர்யே᳚ ॥ 5 ॥

த்வம் தே³᳚வி ஸரஸ்வ॒த்யவா॒ வாஜே᳚ஷு வாஜிநி ।
ரதா³᳚ பூ॒ஷேவ॑ ந꞉ ஸ॒நிம் ॥ 6 ॥

உ॒த ஸ்யா ந॒: ஸர॑ஸ்வதீ கோ⁴॒ரா ஹிர᳚ண்யவர்தநி꞉ ।
வ்ரு॒த்ர॒க்⁴நீ வ॑ஷ்டி ஸுஷ்டு॒திம் ॥ 7 ॥

யஸ்யா᳚ அந॒ந்தோ அஹ்ரு॑தஸ்த்வே॒ஷஶ்ச॑ரி॒ஷ்ணுர᳚ர்ண॒வ꞉ ।
அம॒ஶ்சர॑தி॒ ரோரு॑வத் ॥ 8 ॥

ஸா நோ॒ விஶ்வா॒ அதி॒ த்³விஷ॒: ஸ்வஸ்ரூ᳚ர॒ந்யா ரு॒தாவ॑ரீ ।
அத॒ந்நஹே᳚வ॒ ஸூர்ய॑: ॥ 9 ॥

உ॒த ந॑: ப்ரி॒யா ப்ரி॒யாஸு॑ ஸ॒ப்தஸ்வ॑ஸா॒ ஸுஜு॑ஷ்டா ।
ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸ்தோம்யா᳚ பூ⁴த் ॥ 10 ॥

ஆ॒ப॒ப்ருஷீ॒ பார்தி²॑வாந்யு॒ரு ரஜோ᳚ அ॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஸர॑ஸ்வதீ நி॒த³ஸ்பா᳚து ॥ 11 ॥

த்ரி॒ஷ॒த⁴ஸ்தா²᳚ ஸ॒ப்ததா⁴᳚து॒: பஞ்ச॑ ஜா॒தா வ॒ர்த⁴ய᳚ந்தீ ।
வாஜே᳚வாஜே॒ ஹவ்யா᳚ பூ⁴த் ॥ 12 ॥

ப்ர யா ம॑ஹி॒ம்நா ம॒ஹிநா᳚ஸு॒ சேகி॑தே த்³யு॒ம்நேபி⁴॑ர॒ந்யா அ॒பஸா᳚ம॒பஸ்த॑மா ।
ரத²॑ இவ ப்³ருஹ॒தீ வி॒ப்⁴வநே᳚ க்ரு॒தோப॒ஸ்துத்யா᳚ சிகி॒துஷா॒ ஸர॑ஸ்வதீ ॥ 13 ॥

ஸர॑ஸ்வத்ய॒பி⁴ நோ᳚ நேஷி॒ வஸ்யோ॒ மாப॑ ஸ்ப²ரீ॒: பய॑ஸா॒ மா ந॒ ஆ த⁴॑க் ।
ஜு॒ஷஸ்வ॑ ந꞉ ஸ॒க்²யா வே॒ஶ்யா᳚ ச॒ மா த்வத் க்ஷேத்ரா॒ண்யர॑ணாநி க³ந்ம ॥ 14 ॥

–(ரு।வே।7।95)
ப்ர க்ஷோத³॑ஸா॒ தா⁴ய॑ஸா ஸஸ்ர ஏ॒ஷா ஸர॑ஸ்வதீ த⁴॒ருண॒மாய॑ஸீ॒ பூ꞉ ।
ப்ர॒பா³ப³॑தா⁴நா ர॒த்²யே᳚வ யாதி॒ விஶ்வா᳚ அ॒போ ம॑ஹி॒நா ஸிந்து⁴॑ர॒ந்யா꞉ ॥ 15 ॥

ஏகா᳚சேத॒த்ஸர॑ஸ்வதீ ந॒தீ³நாம்॒ ஶுசி᳚ர்ய॒தீ கி³॒ரிப்⁴ய॒ ஆ ஸ॑மு॒த்³ராத் ।
ரா॒யஶ்சேத᳚ந்தீ॒ பு⁴வ॑நஸ்ய॒ பூ⁴ரே᳚ர்க்⁴ரு॒தம் பயோ᳚ து³து³ஹே॒ நாஹு॑ஷாய ॥ 16 ॥

ஸ வா᳚வ்ருதே⁴॒ நர்யோ॒ யோஷ॑ணாஸு॒ வ்ருஷா॒ ஶிஶு᳚ர்வ்ருஷ॒போ⁴ ய॒ஜ்ஞியா᳚ஸு ।
ஸ வா॒ஜிநம்᳚ ம॒க⁴வ॑த்³ப்⁴யோ த³தா⁴தி॒ வி ஸா॒தயே᳚ த॒ந்வம்᳚ மாம்ருஜீத ॥ 17 ॥

உ॒த ஸ்யா ந॒: ஸர॑ஸ்வதீ ஜுஷா॒ணோப॑ ஶ்ரவத்ஸு॒ப⁴கா³᳚ ய॒ஜ்ஞே அ॒ஸ்மிந் ।
மி॒தஜ்ஞு॑பி⁴ர்நம॒ஸ்யை᳚ரியா॒நா ரா॒யா யு॒ஜா சி॒து³த்த॑ரா॒ ஸகி²॑ப்⁴ய꞉ ॥ 18 ॥

இ॒மா ஜுஹ்வா᳚நா யு॒ஷ்மதா³ நமோ᳚பி⁴॒: ப்ரதி॒ ஸ்தோமம்᳚ ஸரஸ்வதி ஜுஷஸ்வ ।
தவ॒ ஶர்ம᳚ந்ப்ரி॒யத॑மே॒ த³தா⁴᳚நா॒ உப॑ ஸ்தே²யாம ஶர॒ணம் ந வ்ரு॒க்ஷம் ॥ 19 ॥

அ॒யமு॑ தே ஸரஸ்வதி॒ வஸி॑ஷ்டோ²॒ த்³வாரா᳚வ்ரு॒தஸ்ய॑ ஸுப⁴கே³॒ வ்யா᳚வ꞉ ।
வர்த⁴॑ ஶுப்⁴ரே ஸ்துவ॒தே ரா᳚ஸி॒ வாஜா॑ந்யூ॒யம் பா᳚த ஸ்வ॒ஸ்திபி⁴॒: ஸதா³᳚ ந꞉ ॥ 20 ॥

–(ரு।வே।7।96)
ப்³ரு॒ஹது³॑ கா³யிஷே॒ வசோ᳚(அ)ஸு॒ர்யா᳚ ந॒தீ³நா᳚ம் ।
ஸர॑ஸ்வதீ॒மிந்ம॑ஹயா ஸுவ்ரு॒க்திபி⁴॒ஸ்ஸ்தோமை᳚ர்வஸிஷ்ட²॒ ரோத³॑ஸீ ॥ 21 ॥

உ॒பே⁴ யத்தே᳚ மஹி॒நா ஶு॑ப்⁴ரே॒ அந்த⁴॑ஸீ அதி⁴க்ஷி॒யந்தி॑ பூ॒ரவ॑: ।
ஸா நோ᳚ போ³த்⁴யவி॒த்ரீ ம॒ருத்ஸ॑கா²॒ சோத³॒ ராதோ⁴᳚ ம॒கோ⁴நா᳚ம் ॥ 22 ॥

ப⁴॒த்³ரமித்³ப⁴॒த்³ரா க்ரு॑ணவ॒த்ஸர॑ஸ்வ॒த்யக॑வாரீ சேததி வா॒ஜிநீ᳚வதீ ।
க்³ரு॒ணா॒நா ஜ॑மத³க்³நி॒வத்ஸ்து॑வா॒நா ச॑ வஸிஷ்ட²॒வத் ॥ 23 ॥

ஜ॒நீ॒யந்தோ॒ ந்வக்³ர॑வ꞉ புத்ரீ॒யந்த॑: ஸு॒தா³ந॑வ꞉ ।
ஸர॑ஸ்வந்தம் ஹவாமஹே ॥ 24 ॥

யே தே᳚ ஸரஸ்வ ஊ॒ர்மயோ॒ மது⁴॑மந்தோ க்⁴ருத॒ஶ்சுத॑: ।
தேபி⁴᳚ர்நோ(அ)வி॒தா ப⁴॒வ ॥ 25 ॥

பீ॒பி॒வாம்ஸம்॒ ஸர॑ஸ்வத॒: ஸ்தநம்॒ யோ வி॒ஶ்வத³॑ர்ஶத꞉ ।
ப⁴॒க்ஷீ॒மஹி॑ ப்ர॒ஜாமிஷம்᳚ ॥ 26 ॥

–(ரு।வே।2।41।16)
அம்பி³॑தமே॒ நதீ³᳚தமே॒ தே³வி॑தமே॒ ஸர॑ஸ்வதி ।
அ॒ப்ர॒ஶ॒ஸ்தா இ॑வ ஸ்மஸி॒ ப்ரஶ॑ஸ்திமம்ப³ நஸ்க்ருதி⁴ ॥ 27 ॥

த்வே விஶ்வா᳚ ஸரஸ்வதி ஶ்ரி॒தாயூம்᳚ஷி தே³॒வ்யாம் ।
ஶு॒நஹோ᳚த்ரேஷு மத்ஸ்வ ப்ர॒ஜாம் தே³᳚வி தி³தி³ட்³டி⁴ ந꞉ ॥ 28 ॥

இ॒மா ப்³ரஹ்ம॑ ஸரஸ்வதி ஜு॒ஷஸ்வ॑ வாஜிநீவதி ।
யா தே॒ மந்ம॑ க்³ருத்ஸம॒தா³ ரு॑தாவரி ப்ரி॒யா தே³॒வேஷு॒ ஜுஹ்வ॑தி ॥ 29 ॥

–(ரு।வே।1।3।10)
பா॒வ॒கா ந॒: ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே᳚பி⁴ர்வா॒ஜிநீ᳚வதீ ।
ய॒ஜ்ஞம் வ॑ஷ்டு தி⁴॒யாவ॑ஸு꞉ ॥ 30 ॥

சோ॒த³॒யி॒த்ரீ ஸூ॒ந்ருதா᳚நாம்॒ சேத᳚ந்தீ ஸுமதீ॒நாம் ।
ய॒ஜ்ஞம் த³॑தே⁴॒ ஸர॑ஸ்வதீ ॥ 31 ॥

ம॒ஹோ அர்ண॒: ஸர॑ஸ்வதீ॒ ப்ர சே᳚தயதி கே॒துநா᳚ ।
தி⁴யோ॒ விஶ்வா॒ வி ரா᳚ஜதி ॥ 32 ॥

–(ரு।வே।10।17।7)
ஸர॑ஸ்வதீம் தே³வ॒யந்தோ᳚ ஹவந்தே॒ ஸர॑ஸ்வதீமத்⁴வ॒ரே தா॒யமா᳚நே ।
ஸர॑ஸ்வதீம் ஸு॒க்ருதோ᳚ அஹ்வயந்த॒ ஸர॑ஸ்வதீ தா³॒ஶுஷே॒ வார்யம்᳚ தா³த் ॥ 33 ॥

ஸர॑ஸ்வதி॒ யா ஸ॒ரத²ம்᳚ ய॒யாத²॑ ஸ்வ॒தா⁴பி⁴॑ர்தே³வி பி॒த்ருபி⁴॒ர்மத³᳚ந்தீ ।
ஆ॒ஸத்³யா॒ஸ்மிந்ப³॒ர்ஹிஷி॑ மாத³யஸ்வாநமீ॒வா இஷ॒ ஆ தே⁴᳚ஹ்ய॒ஸ்மே ॥ 34 ॥

ஸர॑ஸ்வதீம்॒ யாம் பி॒தரோ॒ ஹவ᳚ந்தே த³க்ஷி॒ணா ய॒ஜ்ஞம॑பி⁴॒நக்ஷ॑மாணா꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒ர்க⁴மி॒லோ அத்ர॑ பா⁴॒க³ம் ரா॒யஸ்போஷம்॒ யஜ॑மாநேஷு தே⁴ஹி ॥ 35 ॥

–(ரு।வே।5।43।11)
ஆ நோ᳚ தி³॒வோ ப்³ரு॑ஹ॒த꞉ பர்வ॑தா॒தா³ ஸர॑ஸ்வதீ யஜ॒தா க³᳚ந்து ய॒ஜ்ஞம் ।
ஹவம்᳚ தே³॒வீ ஜு॑ஜுஷா॒ணா க்⁴ரு॒தாசீ᳚ ஶ॒க்³மாம் நோ॒ வாச॑முஶ॒தீ ஶ்ரு॑ணோது ॥ 36 ॥

–(ரு।வே।2।32।4)
ரா॒காம॒ஹம் ஸு॒ஹவாம்᳚ ஸுஷ்டு॒தீ ஹு॑வே ஶ்ரு॒ணோது॑ ந꞉ ஸு॒ப⁴கா³॒ போ³த⁴॑து॒ த்மநா᳚ ।
ஸீவ்ய॒த்வப॑: ஸூ॒ச்யாச்சி²॑த்³யமாநயா॒ த³தா³᳚து வீ॒ரம் ஶ॒ததா³᳚யமு॒க்த்²யம்᳚ ॥ 37 ॥

யாஸ்தே᳚ ராகே ஸும॒தய॑: ஸு॒பேஶ॑ஸோ॒ யாபி⁴॒ர்த³தா³᳚ஸி தா³॒ஶுஷே॒ வஸூ᳚நி ।
தாபி⁴᳚ர்நோ அ॒த்³ய ஸு॒மநா᳚ உ॒பாக³॑ஹி ஸஹஸ்ரபோ॒ஷம் ஸு॑ப⁴கே³॒ ரரா᳚ணா ॥ 38 ॥

ஸிநீ᳚வாலி॒ ப்ருது²॑ஷ்டுகே॒ யா தே³॒வாநா॒மஸி॒ ஸ்வஸா᳚ ।
ஜு॒ஷஸ்வ॑ ஹ॒வ்யமாஹு॑தம் ப்ர॒ஜாம் தே³᳚வி தி³தி³ட்³டி⁴ ந꞉ ॥ 39 ॥

யா ஸு॑பா³॒ஹு꞉ ஸ்வ᳚ங்கு³॒ரி꞉ ஸு॒ஷூமா᳚ ப³ஹு॒ஸூவ॑ரீ ।
தஸ்யை᳚ வி॒ஶ்பத்ந்யை᳚ ஹ॒வி꞉ ஸி॑நீவா॒ல்யை ஜு॑ஹோதந ॥ 40 ॥

யா கு³॒ங்கூ³ர்யா ஸி॑நீவா॒லீ யா ரா॒கா யா ஸர॑ஸ்வதீ ।
இ॒ந்த்³ரா॒ணீம॑ஹ்வ ஊ॒தயே᳚ வருணா॒நீம் ஸ்வ॒ஸ்தயே᳚ ॥ 41 ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed