Vishwakarma Suktam (Yajurvediya) – ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)


(ತೈ।ಸಂ।1।4।6।2)
ಯ ಇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಜುಹ್ವ॒ದೃಷಿ॒ರ್ಹೋತಾ॑ ನಿಷ॒ಸಾದಾ॑ ಪಿ॒ತಾ ನ॑: ।
ಸ ಆ॒ಶಿಷಾ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಮಿ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಃ ಪರಮ॒ಚ್ಛದೋ॒ ವರ॒ ಆ ವಿ॑ವೇಶ ॥ 1

ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ॒ ಮನ॑ಸಾ॒ ಯದ್ವಿಹಾ॑ಯಾ ಧಾ॒ತಾ ವಿ॑ಧಾ॒ತಾ ಪ॑ರ॒ಮೋತ ಸ॒ನ್ದೃಕ್ ।
ತೇಷಾ॑ಮಿ॒ಷ್ಟಾನಿ॒ ಸಮಿ॒ಷಾ ಮ॑ದನ್ತಿ॒ ಯತ್ರ॑ ಸಪ್ತ॒ರ್ಷೀನ್ಪ॒ರ ಏಕ॑ಮಾ॒ಹುಃ ॥ 2

ಯೋ ನ॑: ಪಿ॒ತಾ ಜ॑ನಿ॒ತಾ ಯೋ ವಿ॑ಧಾ॒ತಾ ಯೋ ನ॑: ಸ॒ತೋ ಅ॒ಭ್ಯಾ ಸಜ್ಜ॒ಜಾನ॑ ।
ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ॑ ನಾಮ॒ಧಾ ಏಕ॑ ಏ॒ವ ತಗ್ಂ ಸ॑ಮ್ಪ್ರ॒ಶ್ನಮ್ಭುವ॑ನಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ನ್ಯಾ ॥ 3

ತ ಆಯ॑ಜನ್ತ॒ ದ್ರವಿ॑ಣ॒ಗ್ಂ ಸಮ॑ಸ್ಮಾ॒ ಋಷ॑ಯ॒: ಪೂರ್ವೇ॑ ಜರಿ॒ತಾರೋ॒ ನ ಭೂ॒ನಾ ।
ಅ॒ಸೂರ್ತಾ॒ ಸೂರ್ತಾ॒ ರಜ॑ಸೋ ವಿ॒ಮಾನೇ॒ ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಸ॒ಮಕೃ॑ಣ್ವನ್ನಿ॒ಮಾನಿ॑ ॥ 4

ನ ತಂ ವಿ॑ದಾಥ॒ ಯ ಇ॒ದಂ ಜ॒ಜಾನಾ॒ನ್ಯದ್ಯು॒ಷ್ಮಾಕ॒ಮನ್ತ॑ರಮ್ಭವಾತಿ ।
ನೀ॒ಹಾ॒ರೇಣ॒ ಪ್ರಾವೃ॑ತಾ ಜಲ್ಪ್ಯಾ॑ ಚಾಸು॒ತೃಪ॑ ಉಕ್ಥ॒ಶಾಸ॑ಶ್ಚರನ್ತಿ ॥ 5

ಪ॒ರೋ ದಿ॒ವಾ ಪ॒ರ ಏ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾ ಪ॒ರೋ ದೇ॒ವೇಭಿ॒ರಸು॑ರೈ॒ರ್ಗುಹಾ॒ ಯತ್ ।
ಕಗ್ಂ ಸ್ವಿ॒ದ್ಗರ್ಭಂ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ದ॑ಧ್ರ॒ ಆಪೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಸ॒ಮಗ॑ಚ್ಛನ್ತ॒ ವಿಶ್ವೇ ॥ 6

ತಮಿದ್ಗರ್ಭ॑ಮ್ಪ್ರಥ॒ಮಂ ದ॑ಧ್ರ॒ ಆಪೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಸ॒ಮಗ॑ಚ್ಛನ್ತ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ।
ಅ॒ಜಸ್ಯ॒ ನಾಭಾ॒ವಧ್ಯೇಕ॒ಮರ್ಪಿ॑ತಂ॒ ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನಿ॒ದಂ ವಿಶ್ವ॒ಮ್ಭುವನ॒ಮಧಿ॑ ಶ್ರಿ॒ತಮ್ ॥ 7

ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ॒ ಹ್ಯಜ॑ನಿಷ್ಟ ದೇ॒ವ ಆದಿದ್ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವೋ ಅ॑ಭವದ್ದ್ವಿ॒ತೀಯ॑: ।
ತೃ॒ತೀಯ॑: ಪಿ॒ತಾ ಜ॑ನಿ॒ತೌಷ॑ಧೀನಾಮ॒ಪಾಂ ಗರ್ಭಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧಾತ್ಪುರು॒ತ್ರಾ ॥ 8

ಚಕ್ಷು॑ಷಃ ಪಿ॒ತಾ ಮನ॑ಸಾ॒ ಹಿ ಧೀರೋ॑ ಘೃ॒ತಮೇ॑ನೇ ಅಜನ॒ನ್ನನ್ನ॑ಮಾನೇ ।
ಯ॒ದೇದನ್ತಾ॒ ಅದ॑ದೃಗ್ಂಹನ್ತ॒ ಪೂರ್ವ॒ ಆದಿದ್ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅ॑ಪ್ರಥೇತಾಮ್ ॥ 9

ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಶ್ಚಕ್ಷುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖೋ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಹಸ್ತ ಉ॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಪಾತ್ ।
ಸಮ್ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ನಮ॑ತಿ॒ ಸಮ್ಪತ॑ತ್ರೈ॒ರ್ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಜ॒ನಯ॑ನ್ದೇ॒ವ ಏಕ॑: ॥ 10

ಕಿಗ್ಂ ಸ್ವಿ॑ದಾಸೀದಧಿ॒ಷ್ಠಾನ॑ಮಾ॒ರಮ್ಭ॑ಣಂ ಕತ॒ಮತ್ಸ್ವಿ॒ತ್ಕಿಮಾ॑ಸೀತ್ ।
ಯದೀ॒ ಭೂಮಿಂ॑ ಜ॒ನಯ॑ನ್ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ॒ ವಿ ದ್ಯಾಮೌರ್ಣೋ॑ನ್ಮಹಿ॒ನಾ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಾಃ ॥ 11

ಕಿಗ್ಂ ಸ್ವಿ॒ದ್ವನಂ॒ ಕ ಉ॒ ಸ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆ॑ಸೀ॒ದ್ಯತೋ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ನಿ॑ಷ್ಟತ॒ಕ್ಷುಃ ।
ಮನೀ॑ಷಿಣೋ॒ ಮನ॑ಸಾ ಪೃ॒ಚ್ಛತೇದು॒ ತದ್ಯದ॒ಧ್ಯತಿ॑ಷ್ಠ॒ದ್ಭುವ॑ನಾನಿ ಧಾ॒ರಯನ್॑ ॥ 12

ಯಾ ತೇ॒ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಪರ॒ಮಾಣಿ॒ ಯಾವ॒ಮಾ ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯ॒ಮಾ ವಿ॑ಶ್ವಕರ್ಮನ್ನು॒ತೇಮಾ ।
ಶಿಕ್ಷಾ॒ ಸಖಿ॑ಭ್ಯೋ ಹ॒ವಿಷಿ॑ ಸ್ವಧಾವಃ ಸ್ವ॒ಯಂ ಯ॑ಜಸ್ವ ತ॒ನುವಂ॑ ಜುಷಾ॒ಣಃ ॥ 13

ವಾ॒ಚಸ್ಪತಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾಣಮೂ॒ತಯೇ॑ ಮನೋ॒ಯುಜಂ॒ ವಾಜೇ॑ ಅ॒ದ್ಯಾ ಹು॑ವೇಮ ।
ಸ ನೋ॒ ನೇದಿ॑ಷ್ಠಾ॒ ಹವ॑ನಾನಿ ಜೋಷತೇ ವಿ॒ಶ್ವಶ॑ಮ್ಭೂ॒ರವ॑ಸೇ ಸಾ॒ಧುಕ॑ರ್ಮಾ ॥ 14

ವಿಶ್ವ॑ಕರ್ಮನ್ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಾವೃಧಾ॒ನಃ ಸ್ವ॒ಯಂ ಯ॑ಜಸ್ವ ತ॒ನುವಂ॑ ಜುಷಾ॒ಣಃ ।
ಮುಹ್ಯ॑ನ್ತ್ವ॒ನ್ಯೇ ಅ॒ಭಿತ॑: ಸ॒ಪತ್ನಾ॑ ಇ॒ಹಾಸ್ಮಾಕ॑ಮ್ಮ॒ಘವಾ॑ ಸೂ॒ರಿರ॑ಸ್ತು ॥ 15

ವಿಶ್ವ॑ಕರ್ಮನ್ಹ॒ವಿಷಾ ವರ್ಧ॑ನೇನ ತ್ರಾ॒ತಾರ॒ಮಿನ್ದ್ರ॑ಮಕೃಣೋರವ॒ಧ್ಯಮ್ ।
ತಸ್ಮೈ॒ ವಿಶ॒: ಸಮ॑ನಮನ್ತ ಪೂ॒ರ್ವೀರ॒ಯಮು॒ಗ್ರೋ ವಿ॑ಹ॒ವ್ಯೋ॑ ಯಥಾಸ॑ತ್ ॥ 16

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾಯ॑ ವ॒ಯುನಾ॑ಯ॒ ಸಿನ್ಧೂ॑ನಾ॒ಮ್ಪತ॑ಯೇ॒ ನಮ॑: ।
ನ॒ದೀನಾ॒ಗ್ಂ ಸರ್ವಾ॑ಸಾಮ್ಪಿ॒ತ್ರೇ ಜು॑ಹು॒ತಾ
ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣೇ॒ ವಿಶ್ವಾಹಾಮ॑ರ್ತ್ಯಗ್ಂ ಹ॒ವಿಃ ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: