Vishwakarma Suktam (Yajurvediya) – விஶ்வகர்ம ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)


(தை।ஸம்।1।4।6।2)
ய இ॒மா விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி॒ ஜுஹ்வ॒த்³ருஷி॒ர்ஹோதா॑ நிஷ॒ஸாதா³॑ பி॒தா ந॑: ।
ஸ ஆ॒ஶிஷா॒ த்³ரவி॑ணமி॒ச்ச²மா॑ந꞉ பரம॒ச்ச²தோ³॒ வர॒ ஆ வி॑வேஶ ॥ 1

வி॒ஶ்வக॑ர்மா॒ மந॑ஸா॒ யத்³விஹா॑யா தா⁴॒தா வி॑தா⁴॒தா ப॑ர॒மோத ஸ॒ந்த்³ருக் ।
தேஷா॑மி॒ஷ்டாநி॒ ஸமி॒ஷா ம॑த³ந்தி॒ யத்ர॑ ஸப்த॒ர்ஷீந்ப॒ர ஏக॑மா॒ஹு꞉ ॥ 2

யோ ந॑: பி॒தா ஜ॑நி॒தா யோ வி॑தா⁴॒தா யோ ந॑: ஸ॒தோ அ॒ப்⁴யா ஸஜ்ஜ॒ஜாந॑ ।
யோ தே³॒வாநாம்॑ நாம॒தா⁴ ஏக॑ ஏ॒வ தக்³ம் ஸ॑ம்ப்ர॒ஶ்நம்பு⁴வ॑நா யந்த்ய॒ந்யா ॥ 3

த ஆய॑ஜந்த॒ த்³ரவி॑ண॒க்³ம் ஸம॑ஸ்மா॒ ருஷ॑ய॒: பூர்வே॑ ஜரி॒தாரோ॒ ந பூ⁴॒நா ।
அ॒ஸூர்தா॒ ஸூர்தா॒ ரஜ॑ஸோ வி॒மாநே॒ யே பூ⁴॒தாநி॑ ஸ॒மக்ரு॑ண்வந்நி॒மாநி॑ ॥ 4

ந தம் வி॑தா³த²॒ ய இ॒த³ம் ஜ॒ஜாநா॒ந்யத்³யு॒ஷ்மாக॒மந்த॑ரம்ப⁴வாதி ।
நீ॒ஹா॒ரேண॒ ப்ராவ்ரு॑தா ஜல்ப்யா॑ சாஸு॒த்ருப॑ உக்த²॒ஶாஸ॑ஶ்சரந்தி ॥ 5

ப॒ரோ தி³॒வா ப॒ர ஏ॒நா ப்ரு॑தி²॒வ்யா ப॒ரோ தே³॒வேபி⁴॒ரஸு॑ரை॒ர்கு³ஹா॒ யத் ।
கக்³ம் ஸ்வி॒த்³க³ர்ப⁴ம்॑ ப்ரத²॒மம் த³॑த்⁴ர॒ ஆபோ॒ யத்ர॑ தே³॒வா꞉ ஸ॒மக³॑ச்ச²ந்த॒ விஶ்வே ॥ 6

தமித்³க³ர்ப⁴॑ம்ப்ரத²॒மம் த³॑த்⁴ர॒ ஆபோ॒ யத்ர॑ தே³॒வா꞉ ஸ॒மக³॑ச்ச²ந்த॒ விஶ்வே॑ ।
அ॒ஜஸ்ய॒ நாபா⁴॒வத்⁴யேக॒மர்பி॑தம்॒ யஸ்மி॑ந்நி॒த³ம் விஶ்வ॒ம்பு⁴வந॒மதி⁴॑ ஶ்ரி॒தம் ॥ 7

வி॒ஶ்வக॑ர்மா॒ ஹ்யஜ॑நிஷ்ட தே³॒வ ஆதி³த்³க³॑ந்த⁴॒ர்வோ அ॑ப⁴வத்³த்³வி॒தீய॑: ।
த்ரு॒தீய॑: பி॒தா ஜ॑நி॒தௌஷ॑தீ⁴நாம॒பாம் க³ர்ப⁴ம்॒ வ்ய॑த³தா⁴த்புரு॒த்ரா ॥ 8

சக்ஷு॑ஷ꞉ பி॒தா மந॑ஸா॒ ஹி தீ⁴ரோ॑ க்⁴ரு॒தமே॑நே அஜந॒ந்நந்ந॑மாநே ।
ய॒தே³த³ந்தா॒ அத³॑த்³ருக்³ம்ஹந்த॒ பூர்வ॒ ஆதி³த்³த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ அ॑ப்ரதே²தாம் ॥ 9

வி॒ஶ்வத॑ஶ்சக்ஷுரு॒த வி॒ஶ்வதோ॑முகோ² வி॒ஶ்வதோ॑ஹஸ்த உ॒த வி॒ஶ்வத॑ஸ்பாத் ।
ஸம்பா³॒ஹுப்⁴யாம்॒ நம॑தி॒ ஸம்பத॑த்ரை॒ர்த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ ஜ॒நய॑ந்தே³॒வ ஏக॑: ॥ 10

கிக்³ம் ஸ்வி॑தா³ஸீத³தி⁴॒ஷ்டா²ந॑மா॒ரம்ப⁴॑ணம் கத॒மத்ஸ்வி॒த்கிமா॑ஸீத் ।
யதீ³॒ பூ⁴மிம்॑ ஜ॒நய॑ந்வி॒ஶ்வக॑ர்மா॒ வி த்³யாமௌர்ணோ॑ந்மஹி॒நா வி॒ஶ்வச॑க்ஷா꞉ ॥ 11

கிக்³ம் ஸ்வி॒த்³வநம்॒ க உ॒ ஸ வ்ரு॒க்ஷ ஆ॑ஸீ॒த்³யதோ॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ நி॑ஷ்டத॒க்ஷு꞉ ।
மநீ॑ஷிணோ॒ மந॑ஸா ப்ரு॒ச்ச²தேது³॒ தத்³யத³॒த்⁴யதி॑ஷ்ட²॒த்³பு⁴வ॑நாநி தா⁴॒ரயந்॑ ॥ 12

யா தே॒ தா⁴மா॑நி பர॒மாணி॒ யாவ॒மா யா ம॑த்⁴ய॒மா வி॑ஶ்வகர்மந்நு॒தேமா ।
ஶிக்ஷா॒ ஸகி²॑ப்⁴யோ ஹ॒விஷி॑ ஸ்வதா⁴வ꞉ ஸ்வ॒யம் ய॑ஜஸ்வ த॒நுவம்॑ ஜுஷா॒ண꞉ ॥ 13

வா॒சஸ்பதிம்॑ வி॒ஶ்வக॑ர்மாணமூ॒தயே॑ மநோ॒யுஜம்॒ வாஜே॑ அ॒த்³யா ஹு॑வேம ।
ஸ நோ॒ நேதி³॑ஷ்டா²॒ ஹவ॑நாநி ஜோஷதே வி॒ஶ்வஶ॑ம்பூ⁴॒ரவ॑ஸே ஸா॒து⁴க॑ர்மா ॥ 14

விஶ்வ॑கர்மந்ஹ॒விஷா॑ வாவ்ருதா⁴॒ந꞉ ஸ்வ॒யம் ய॑ஜஸ்வ த॒நுவம்॑ ஜுஷா॒ண꞉ ।
முஹ்ய॑ந்த்வ॒ந்யே அ॒பி⁴த॑: ஸ॒பத்நா॑ இ॒ஹாஸ்மாக॑ம்ம॒க⁴வா॑ ஸூ॒ரிர॑ஸ்து ॥ 15

விஶ்வ॑கர்மந்ஹ॒விஷா வர்த⁴॑நேந த்ரா॒தார॒மிந்த்³ர॑மக்ருணோரவ॒த்⁴யம் ।
தஸ்மை॒ விஶ॒: ஸம॑நமந்த பூ॒ர்வீர॒யமு॒க்³ரோ வி॑ஹ॒வ்யோ॑ யதா²ஸ॑த் ॥ 16

ஸ॒மு॒த்³ராய॑ வ॒யுநா॑ய॒ ஸிந்தூ⁴॑நா॒ம்பத॑யே॒ நம॑: ।
ந॒தீ³நா॒க்³ம் ஸர்வா॑ஸாம்பி॒த்ரே ஜு॑ஹு॒தா
வி॒ஶ்வக॑ர்மணே॒ விஶ்வாஹாம॑ர்த்யக்³ம் ஹ॒வி꞉ ।


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed