Vishwakarma Suktam (Rigvediya) – விஶ்வகர்ம ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)


(ரு।வே।10।81।1)
ய இ॒மா விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி॒ ஜுஹ்வ॒த்³ருஷி॒ர்ஹோதா॒ ந்யஸீ॑த³த்பி॒தா ந॑: ।
ஸ ஆ॒ஶிஷா॒ த்³ரவி॑ணமி॒ச்ச²மா॑ந꞉ ப்ரத²ம॒ச்ச²த³வ॑ரா॒ம்ˮ ஆ வி॑வேஶ ॥ 01

கிம் ஸ்வி॑தா³ஸீத³தி⁴॒ஷ்டா²ந॑மா॒ரம்ப⁴॑ணம் கத॒மத்ஸ்வி॑த்க॒தா²ஸீ॑த் ।
யதோ॒ பூ⁴மிம்॑ ஜ॒நய॑ந்வி॒ஶ்வக॑ர்மா॒ வி த்³யாமௌர்ணோ॑ந்மஹி॒நா வி॒ஶ்வச॑க்ஷா꞉ ॥ 02

வி॒ஶ்வத॑ஶ்சக்ஷுரு॒த வி॒ஶ்வதோ॑முகோ² வி॒ஶ்வதோ॑பா³ஹுரு॒த வி॒ஶ்வத॑ஸ்பாத் ।
ஸம் பா³॒ஹுப்⁴யாம்॒ த⁴ம॑தி॒ ஸம் பத॑த்ரை॒ர்த்³யாவா॒பூ⁴மீ॑ ஜ॒நய॑ந்தே³॒வ ஏக॑: ॥ 03

கிம் ஸ்வி॒த்³வநம்॒ க உ॒ ஸ வ்ரு॒க்ஷ ஆ॑ஸ॒ யதோ॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ நி॑ஷ்டத॒க்ஷு꞉ ।
மநீ॑ஷிணோ॒ மந॑ஸா ப்ரு॒ச்ச²தேது³॒ தத்³யத³॒த்⁴யதி॑ஷ்ட²॒த்³பு⁴வ॑நாநி தா⁴॒ரய॑ன் ॥ 04

யா தே॒ தா⁴மா॑நி பர॒மாணி॒ யாவ॒மா யா ம॑த்⁴ய॒மா வி॑ஶ்வகர்மந்நு॒தேமா ।
ஶிக்ஷா॒ ஸகி²॑ப்⁴யோ ஹ॒விஷி॑ ஸ்வதா⁴வ꞉ ஸ்வ॒யம் ய॑ஜஸ்வ த॒ந்வம்॑ வ்ருதா⁴॒ந꞉ ॥ 05

விஶ்வ॑கர்மந்ஹ॒விஷா॑ வாவ்ருதா⁴॒ந꞉ ஸ்வ॒யம் ய॑ஜஸ்வ ப்ருதி²॒வீமு॒த த்³யாம் ।
முஹ்ய॑ந்த்வ॒ந்யே அ॒பி⁴தோ॒ ஜநா॑ஸ இ॒ஹாஸ்மாகம்॑ ம॒க⁴வா॑ ஸூ॒ரிர॑ஸ்து ॥ 06

வா॒சஸ்பதிம்॑ வி॒ஶ்வக॑ர்மாணமூ॒தயே॑ மநோ॒ஜுவம்॒ வாஜே॑ அ॒த்³யா ஹு॑வேம ।
ஸ நோ॒ விஶ்வா॑நி॒ ஹவ॑நாநி ஜோஷத்³வி॒ஶ்வஶம்॑பூ⁴॒ரவ॑ஸே ஸா॒து⁴க॑ர்மா ॥ 07

(ரு।வே।10।82।1)
சக்ஷு॑ஷ꞉ பி॒தா மந॑ஸா॒ ஹி தீ⁴ரோ॑ க்⁴ரு॒தமே॑நே அஜந॒ந்நந்ந॑மாநே ।
ய॒தே³த³ந்தா॒ அத³॑த்³ருஹந்த॒ பூர்வ॒ ஆதி³த்³த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ அ॑ப்ரதே²தாம் ॥ 01

வி॒ஶ்வக॑ர்மா॒ விம॑நா॒ ஆத்³விஹா॑யா தா⁴॒தா வி॑தா⁴॒தா ப॑ர॒மோத ஸம்॒த்³ருக் ।
தேஷா॑மி॒ஷ்டாநி॒ ஸமி॒ஷா ம॑த³ந்தி॒ யத்ரா॑ ஸப்தரு॒ஷீந்ப॒ர ஏக॑மா॒ஹு꞉ ॥ 02

யோ ந॑: பி॒தா ஜ॑நி॒தா யோ வி॑தா⁴॒தா தா⁴மா॑நி॒ வேத³॒ பு⁴வ॑நாநி॒ விஶ்வா॑ ।
யோ தே³॒வாநாம்॑ நாம॒தா⁴ ஏக॑ ஏ॒வ தம் ஸம்॑ப்ர॒ஶ்நம் பு⁴வ॑நா யந்த்ய॒ந்யா ॥ 03

த ஆய॑ஜந்த॒ த்³ரவி॑ணம்॒ ஸம॑ஸ்மா॒ ருஷ॑ய॒: பூர்வே॑ ஜரி॒தாரோ॒ ந பூ⁴॒நா ।
அ॒ஸூர்தே॒ ஸூர்தே॒ ரஜ॑ஸி நிஷ॒த்தே யே பூ⁴॒தாநி॑ ஸ॒மக்ரு॑ண்வந்நி॒மாநி॑ ॥ 04

ப॒ரோ தி³॒வா ப॒ர ஏ॒நா ப்ரு॑தி²॒வ்யா ப॒ரோ தே³॒வேபி⁴॒ரஸு॑ரை॒ர்யத³ஸ்தி॑ ।
கம் ஸ்வி॒த்³க³ர்ப⁴ம்॑ ப்ரத²॒மம் த³॑த்⁴ர॒ ஆபோ॒ யத்ர॑ தே³॒வா꞉ ஸ॒மப॑ஶ்யந்த॒ விஶ்வே॑ ॥ 05

தமித்³க³ர்ப⁴ம்॑ ப்ரத²॒மம் த³॑த்⁴ர॒ ஆபோ॒ யத்ர॑ தே³॒வா꞉ ஸ॒மக³॑ச்ச²ந்த॒ விஶ்வே॑ ।
அ॒ஜஸ்ய॒ நாபா⁴॒வத்⁴யேக॒மர்பி॑தம்॒ யஸ்மி॒ந்விஶ்வா॑நி॒ பு⁴வ॑நாநி த॒ஸ்து²꞉ ॥ 06

ந தம் வி॑தா³த²॒ ய இ॒மா ஜ॒ஜாநா॒ந்யத்³யு॒ஷ்மாக॒மந்த॑ரம் ப³பூ⁴வ ।
நீ॒ஹா॒ரேண॒ ப்ராவ்ரு॑தா॒ ஜல்ப்யா॑ சாஸு॒த்ருப॑ உக்த²॒ஶாஸ॑ஶ்சரந்தி ॥ 07


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed