Oshadhi Suktam (Yajurvediya) – ஓஷத⁴ய ஸூக்தம் (யஜுர்வேதீ³ய)


(தை।ஸம்।4।2।6।1)

யா ஜா॒தா ஓஷ॑த⁴யோ தே³॒வேப்⁴ய॑ஸ்த்ரியு॒க³ம் பு॒ரா ।
மந்தா³॑மி ப³॒ப்⁴ரூணா॑ம॒ஹக்³ம் ஶ॒தம் தா⁴மா॑நி ஸ॒ப்த ச॑ ॥ 1

ஶ॒தம் வோ॑ அம்ப³॒ தா⁴மா॑நி ஸ॒ஹஸ்ர॑மு॒த வோ॒ ருஹ॑: ।
அதா²॑ ஶதக்ரத்வோ யூ॒யமி॒மம் மே॑ அக³॒த³ம் க்ரு॑த ॥ 2

புஷ்பா॑வதீ꞉ ப்ர॒ஸூவ॑தீ꞉ ப²॒லிநீ॑ரப²॒லா உ॒த ।
அஶ்வா॑ இவ ஸ॒ஜித்வ॑ரீர்வீ॒ருத⁴॑꞉ பாரயி॒ஷ்ணவ॑: ॥ 3

ஓஷ॑தீ⁴॒ரிதி॑ மாதர॒ஸ்தத்³வோ॑ தே³வீ॒ருப॑ ப்³ருவே ।
ரபாக்³ம்॑ஸி விக்⁴ந॒தீரி॑த॒ ரப॑ஶ்சா॒தய॑மாநா꞉ ॥ 4

அ॒ஶ்வ॒த்தே² வோ॑ நி॒ஷத³॑நம் ப॒ர்ணே வோ॑ வஸ॒தி꞉ க்ரு॒தா ।
கோ³॒பா⁴ஜ॒ இத்கிலா॑ஸத²॒ யத்ஸ॒நவ॑த²॒ பூரு॑ஷம் ॥ 5

யத³॒ஹம் வா॒ஜய॑ந்நி॒மா ஓஷ॑தீ⁴॒ர்ஹஸ்த॑ ஆத³॒தே⁴ ।
ஆ॒த்மா யக்ஷ்ம॑ஸ்ய நஶ்யதி பு॒ரா ஜீ॑வ॒க்³ருபோ⁴॑ யதா² ॥ 6

யதோ³ஷ॑த⁴ய꞉ ஸ॒ங்க³ச்ச²॑ந்தே॒ ராஜா॑ந॒: ஸமி॑தாவிவ ।
விப்ர॒: ஸ உ॑ச்யதே பி⁴॒ஷக்³ர॑க்ஷோ॒ஹா(அ)மீ॑வ॒சாத॑ந꞉ ॥ 7

நிஷ்க்ரு॑தி॒ர்நாம॑ வோ மா॒தா(அ)தா²॑ யூ॒யக்³ம் ஸ்த²॒ ஸங்க்ரு॑தீ꞉ ।
ஸ॒ரா꞉ ப॑த॒த்ரிணீ᳚: ஸ்த²ந॒ யதா³॒மய॑தி॒ நிஷ்க்ரு॑த ॥ 8

அ॒ந்யா வோ॑ அ॒ந்யாம॑வத்வ॒ந்யா(அ)ந்யஸ்யா॒ உபா॑வத ।
தா꞉ ஸர்வா॒ ஓஷ॑த⁴ய꞉ ஸம்விதா³॒நா இ॒த³ம் மே॒ ப்ராவ॑தா॒ வச॑: ॥ 9

உச்சு²ஷ்மா॒ ஓஷ॑தீ⁴நாம்॒ கா³வோ॑ கோ³॒ஷ்டா²தி³॑வேரதே ।
த⁴நக்³ம்॑ ஸநி॒ஷ்யந்தீ॑நாமா॒த்மாநம்॒ தவ॑ பூருஷ ॥ 10

அதி॒ விஶ்வா᳚: பரி॒ஷ்டா²꞉ ஸ்தே॒ந இ॑வ வ்ர॒ஜம॑க்ரமு꞉ ।
ஓஷ॑த⁴ய॒: ப்ராசு॑ச்யவு॒ர்யத்கிம் ச॑ த॒நுவா॒க்³ம்॒ ரப॑: ॥ 11

யாஸ்த॑ ஆத॒ஸ்து²ரா॒த்மாநம்॒ யா ஆ॑விவி॒ஶு꞉ பரு॑: பரு꞉ ।
தாஸ்தே॒ யக்ஷ்மம்॒ வி பா³॑த⁴ந்தாமு॒க்³ரோ ம॑த்⁴யம॒ஶீரி॑வ ॥ 12

ஸா॒கம் ய॑க்ஷ்ம॒ ப்ர ப॑த ஶ்யே॒நேந॑ கிகிதீ³॒விநா᳚ ।
ஸா॒கம் வாத॑ஸ்ய॒ த்⁴ராஜ்யா॑ ஸா॒கம் ந॑ஶ்ய நி॒ஹாக॑யா ॥ 13

அ॒ஶ்வா॒வ॒தீக்³ம் ஸோ॑மவ॒தீமூ॒ர்ஜய॑ந்தீ॒ முதோ³॑ஜஸம் ।
ஆ வி॑த்ஸி॒ ஸர்வா॒ ஓஷ॑தீ⁴ர॒ஸ்மா அ॑ரி॒ஷ்டதா॑தயே ॥ 14

யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பா யாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ᳚: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ ப்ரஸூதா॒ஸ்தா நோ॑ முஞ்ச॒ந்த்வக்³ம்ஹ॑ஸ꞉ ॥ 15

யா ஓஷ॑த⁴ய॒: ஸோம॑ராஜ்ஞீ॒: ப்ரவி॑ஷ்டா꞉ ப்ருதி²॒வீமநு॑ ।
தாஸாம்॒ த்வம॑ஸ்யுத்த॒மா ப்ரணோ॑ ஜீ॒வாத॑வே ஸுவ ॥ 16

அ॒வ॒பத॑ந்தீரவத³ந்தி³॒வ ஓஷ॑த⁴ய॒: பரி॑ ।
யம் ஜீ॒வம॒ஶ்நவா॑மஹை॒ ந ஸ ரி॑ஷ்யாதி॒ பூரு॑ஷ꞉ ॥ 17

யாஶ்சே॒த³மு॑பஶ்ரு॒ண்வந்தி॒ யாஶ்ச॑ தூ³॒ரம் பரா॑க³தா꞉ ।
இ॒ஹ ஸம்॒க³த்ய॒ தா꞉ ஸர்வா॑ அ॒ஸ்மை ஸம் த³॑த்த பே⁴ஷ॒ஜம் ॥ 18

மா வோ॑ ரிஷத்க²நி॒தா யஸ்மை॑ சா॒ஹம் க²நா॑மி வ꞉ ।
த்³வி॒பச்சது॑ஷ்பத³॒ஸ்மாக॒க்³ம்॒ ஸர்வ॑ம॒ஸ்த்வநா॑துரம் ॥ 19

ஓஷ॑த⁴ய॒: ஸம் வ॑த³ந்தே॒ ஸோமே॑ந ஸ॒ஹ ராஜ்ஞா᳚ ।
யஸ்மை॑ க॒ரோதி॑ ப்³ராஹ்ம॒ணஸ்தக்³ம் ரா॑ஜன் பாரயாமஸி ॥ 20

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed