Oshadhi Suktam (Rigvediya) – ஓஷதீ⁴ ஸூக்தம் (ருக்³வேதீ³ய)


(ரு।வே।10।97।1)

யா ஓஷ॑தீ⁴॒: பூர்வா॑ ஜா॒தா தே³॒வேப்⁴ய॑ஸ்த்ரியு॒க³ம் பு॒ரா ।
மநை॒ நு ப³॒ப்⁴ரூணா॑ம॒ஹம் ஶ॒தம் தா⁴மா॑நி ஸ॒ப்த ச॑ ॥ 1

ஶ॒தம் வோ॑ அம்ப³॒ தா⁴மா॑நி ஸ॒ஹஸ்ர॑மு॒த வோ॒ ருஹ॑: ।
அதா⁴॑ ஶதக்ரத்வோ யூ॒யமி॒மம் மே॑ அக³॒த³ம் க்ரு॑த ॥ 2

ஓஷ॑தீ⁴॒: ப்ரதி॑ மோத³த்⁴வம்॒ புஷ்ப॑வதீ꞉ ப்ர॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
அஶ்வா॑ இவ ஸ॒ஜித்வ॑ரீர்வீ॒ருத⁴॑: பாரயி॒ஷ்ண்வ॑: ॥ 3

ஓஷ॑தீ⁴॒ரிதி॑ மாதர॒ஸ்தத்³வோ॑ தே³வீ॒ருப॑ ப்³ருவே ।
ஸ॒நேய॒மஶ்வம்॒ கா³ம் வாஸ॑ ஆ॒த்மாநம்॒ தவ॑ பூருஷ ॥ 4

அ॒ஶ்வ॒த்தே² வோ॑ நி॒ஷத³॑நம் ப॒ர்ணே வோ॑ வஸ॒திஷ்க்ரு॒தா ।
கோ³॒பா⁴ஜ॒ இத்கிலா॑ஸத²॒ யத்ஸ॒நவ॑த²॒ பூரு॑ஷம் ॥ 5

யத்ரௌஷ॑தீ⁴꞉ ஸ॒மக்³ம॑த॒ ராஜா॑ந॒: ஸமி॑தாவிவ ।
விப்ர॒: ஸ உ॑ச்யதே பி⁴॒ஷக்³ர॑க்ஷோ॒ஹாமீ॑வ॒சாத॑ந꞉ ॥ 6

அ॒ஶ்வா॒வ॒தீம் ஸோ॑மாவ॒தீமூ॒ர்ஜய॑ந்தீ॒முதோ³॑ஜஸம் ।
ஆவி॑த்ஸி॒ ஸர்வா॒ ஓஷ॑தீ⁴ர॒ஸ்மா அ॑ரி॒ஷ்டதா॑தயே ॥ 7

உச்சு²ஷ்மா॒ ஓஷ॑தீ⁴நாம்॒ கா³வோ॑ கோ³॒ஷ்டா²தி³॑வேரதே ।
த⁴நம்॑ ஸநி॒ஷ்யந்தீ॑நாமா॒த்மாநம்॒ தவ॑ பூருஷ ॥ 8

இஷ்க்ரு॑தி॒ர்நாம॑ வோ மா॒தாதோ²॑ யூ॒யம் ஸ்த²॒ நிஷ்க்ரு॑தீ꞉ ।
ஸீ॒ரா꞉ ப॑த॒த்ரிணீ॑: ஸ்த²ந॒ யதா³॒மய॑தி॒ நிஷ்க்ரு॑த² ॥ 9

அதி॒ விஶ்வா॑: பரி॒ஷ்டா²꞉ ஸ்தே॒ந இ॑வ வ்ர॒ஜம॑க்ரமு꞉ ।
ஓஷ॑தீ⁴॒: ப்ராசு॑ச்யவு॒ர்யத்கிம் ச॑ த॒ந்வோ॒3॒॑ ரப॑: ॥ 10

யதி³॒மா வா॒ஜய॑ந்ந॒ஹமோஷ॑தீ⁴॒ர்ஹஸ்த॑ ஆத³॒தே⁴ ।
ஆ॒த்மா யக்ஷ்ம॑ஸ்ய நஶ்யதி பு॒ரா ஜீ॑வ॒க்³ருபோ⁴॑ யதா² ॥ 11

யஸ்யௌ॑ஷதீ⁴꞉ ப்ர॒ஸர்ப॒தா²ங்க³॑மங்க³ம்॒ பரு॑ஷ்பரு꞉ ।
ததோ॒ யக்ஷ்மம்॒ வி பா³॑த⁴த்⁴வ உ॒க்³ரோ ம॑த்⁴யம॒ஶீரி॑வ ॥ 12

ஸா॒கம் ய॑க்ஷ்ம॒ ப்ர ப॑த॒ சாஷே॑ண கிகிதீ³॒விநா॑ ।
ஸா॒கம் வாத॑ஸ்ய॒ த்⁴ராஜ்யா॑ ஸா॒கம் ந॑ஶ்ய நி॒ஹாக॑யா ॥ 13

அ॒ந்யா வோ॑ அ॒ந்யாம॑வத்வ॒ந்யாந்யஸ்யா॒ உபா॑வத ।
தா꞉ ஸர்வா॑: ஸம்விதா³॒நா இ॒த³ம் மே॒ ப்ராவ॑தா॒ வச॑: ॥ 14

யா꞉ ப²॒லிநீ॒ர்யா அ॑ப²॒லா அ॑பு॒ஷ்பா யாஶ்ச॑ பு॒ஷ்பிணீ॑: ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ப்ரஸூதா॒ஸ்தா நோ॑ முஞ்ச॒ந்த்வம்ஹ॑ஸ꞉ ॥ 15

மு॒ஞ்சந்து॑ மா ஶப॒த்²யா॒॒3॑த³தோ²॑ வரு॒ண்யா॑து³॒த ।
அதோ²॑ ய॒மஸ்ய॒ பட்³பீ³॑ஶா॒த்ஸர்வ॑ஸ்மாத்³தே³வகில்பி³॒ஷாத் ॥ 16

அ॒வ॒பத॑ந்தீரவத³ன் தி³॒வ ஓஷ॑த⁴ய॒ஸ்பரி॑ ।
யம் ஜீ॒வம॒ஶ்நவா॑மஹை॒ ந ஸ ரி॑ஷ்யாதி॒ பூரு॑ஷ꞉ ॥ 17

யா ஓஷ॑தீ⁴॒: ஸோம॑ராஜ்ஞீர்ப³॒ஹ்வீ꞉ ஶ॒தவி॑சக்ஷணா꞉ ।
தாஸாம்॒ த்வம॑ஸ்யுத்த॒மாரம்॒ காமா॑ய॒ ஶம் ஹ்ரு॒தே³ ॥ 18

யா ஓஷ॑தீ⁴॒: ஸோம॑ராஜ்ஞீ॒ர்விஷ்டி²॑தா꞉ ப்ருதி²॒வீமநு॑ ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ப்ரஸூதா அ॒ஸ்யை ஸம் த³॑த்த வீ॒ர்ய॑ம் ॥ 19

மா வோ॑ ரிஷத்க²நி॒தா யஸ்மை॑ சா॒ஹம் க²நா॑மி வ꞉ ।
த்³வி॒பச்சது॑ஷ்பத³॒ஸ்மாகம்॒ ஸர்வ॑மஸ்த்வநாது॒ரம் ॥ 20

யாஶ்சே॒த³மு॑பஶ்ரு॒ண்வந்தி॒ யாஶ்ச॑ தூ³॒ரம் பரா॑க³தா꞉ ।
ஸர்வா॑: ஸம்॒க³த்ய॑ வீருதோ⁴॒(அ)ஸ்யை ஸம் த³॑த்த வீ॒ர்ய॑ம் ॥ 21

ஓஷ॑த⁴ய॒: ஸம் வ॑த³ந்தே॒ ஸோமே॑ந ஸ॒ஹ ராஜ்ஞா॑ ।
யஸ்மை॑ க்ரு॒ணோதி॑ ப்³ராஹ்ம॒ணஸ்தம் ரா॑ஜந்பாரயாமஸி ॥ 22

த்வமு॑த்த॒மாஸ்யோ॑ஷதே⁴॒ தவ॑ வ்ரு॒க்ஷா உப॑ஸ்தய꞉ ।
உப॑ஸ்திரஸ்து॒ ஸோ॒॒3॑(அ)ஸ்மாகம்॒ யோ அ॒ஸ்மாம்ˮ அ॑பி⁴॒தா³ஸ॑தி ॥ 23

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed