Oshadhi Suktam (Rigvediya) – ಓಷಧೀ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)


(ಋ।ವೇ।10।97।1)

ಯಾ ಓಷ॑ಧೀ॒: ಪೂರ್ವಾ॑ ಜಾ॒ತಾ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑ಸ್ತ್ರಿಯು॒ಗಂ ಪು॒ರಾ ।
ಮನೈ॒ ನು ಬ॒ಭ್ರೂಣಾ॑ಮ॒ಹಂ ಶ॒ತಂ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಸ॒ಪ್ತ ಚ॑ ॥ 1

ಶ॒ತಂ ವೋ॑ ಅಂಬ॒ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮು॒ತ ವೋ॒ ರುಹ॑: ।
ಅಧಾ॑ ಶತಕ್ರತ್ವೋ ಯೂ॒ಯಮಿ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಅಗ॒ದಂ ಕೃ॑ತ ॥ 2

ಓಷ॑ಧೀ॒: ಪ್ರತಿ॑ ಮೋದಧ್ವಂ॒ ಪುಷ್ಪ॑ವತೀಃ ಪ್ರ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಅಶ್ವಾ॑ ಇವ ಸ॒ಜಿತ್ವ॑ರೀರ್ವೀ॒ರುಧ॑: ಪಾರಯಿ॒ಷ್ಣ್ವ॑: ॥ 3

ಓಷ॑ಧೀ॒ರಿತಿ॑ ಮಾತರ॒ಸ್ತದ್ವೋ॑ ದೇವೀ॒ರುಪ॑ ಬ್ರುವೇ ।
ಸ॒ನೇಯ॒ಮಶ್ವಂ॒ ಗಾಂ ವಾಸ॑ ಆ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತವ॑ ಪೂರುಷ ॥ 4

ಅ॒ಶ್ವ॒ತ್ಥೇ ವೋ॑ ನಿ॒ಷದ॑ನಂ ಪ॒ರ್ಣೇ ವೋ॑ ವಸ॒ತಿಷ್ಕೃ॒ತಾ ।
ಗೋ॒ಭಾಜ॒ ಇತ್ಕಿಲಾ॑ಸಥ॒ ಯತ್ಸ॒ನವ॑ಥ॒ ಪೂರು॑ಷಮ್ ॥ 5

ಯತ್ರೌಷ॑ಧೀಃ ಸ॒ಮಗ್ಮ॑ತ॒ ರಾಜಾ॑ನ॒: ಸಮಿ॑ತಾವಿವ ।
ವಿಪ್ರ॒: ಸ ಉ॑ಚ್ಯತೇ ಭಿ॒ಷಗ್ರ॑ಕ್ಷೋ॒ಹಾಮೀ॑ವ॒ಚಾತ॑ನಃ ॥ 6

ಅ॒ಶ್ವಾ॒ವ॒ತೀಂ ಸೋ॑ಮಾವ॒ತೀಮೂ॒ರ್ಜಯ॑ನ್ತೀ॒ಮುದೋ॑ಜಸಮ್ ।
ಆವಿ॑ತ್ಸಿ॒ ಸರ್ವಾ॒ ಓಷ॑ಧೀರ॒ಸ್ಮಾ ಅ॑ರಿ॒ಷ್ಟತಾ॑ತಯೇ ॥ 7

ಉಚ್ಛುಷ್ಮಾ॒ ಓಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಗಾವೋ॑ ಗೋ॒ಷ್ಠಾದಿ॑ವೇರತೇ ।
ಧನಂ॑ ಸನಿ॒ಷ್ಯನ್ತೀ॑ನಾಮಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತವ॑ ಪೂರುಷ ॥ 8

ಇಷ್ಕೃ॑ತಿ॒ರ್ನಾಮ॑ ವೋ ಮಾ॒ತಾಥೋ॑ ಯೂ॒ಯಂ ಸ್ಥ॒ ನಿಷ್ಕೃ॑ತೀಃ ।
ಸೀ॒ರಾಃ ಪ॑ತ॒ತ್ರಿಣೀ॑: ಸ್ಥನ॒ ಯದಾ॒ಮಯ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಕೃ॑ಥ ॥ 9

ಅತಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑: ಪರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ಸ್ತೇ॒ನ ಇ॑ವ ವ್ರ॒ಜಮ॑ಕ್ರಮುಃ ।
ಓಷ॑ಧೀ॒: ಪ್ರಾಚು॑ಚ್ಯವು॒ರ್ಯತ್ಕಿಂ ಚ॑ ತ॒ನ್ವೋ॒3॒॑ ರಪ॑: ॥ 10

ಯದಿ॒ಮಾ ವಾ॒ಜಯ॑ನ್ನ॒ಹಮೋಷ॑ಧೀ॒ರ್ಹಸ್ತ॑ ಆದ॒ಧೇ ।
ಆ॒ತ್ಮಾ ಯಕ್ಷ್ಮ॑ಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ಪು॒ರಾ ಜೀ॑ವ॒ಗೃಭೋ॑ ಯಥಾ ॥ 11

ಯಸ್ಯೌ॑ಷಧೀಃ ಪ್ರ॒ಸರ್ಪ॒ಥಾಙ್ಗ॑ಮಙ್ಗಂ॒ ಪರು॑ಷ್ಪರುಃ ।
ತತೋ॒ ಯಕ್ಷ್ಮಂ॒ ವಿ ಬಾ॑ಧಧ್ವ ಉ॒ಗ್ರೋ ಮ॑ಧ್ಯಮ॒ಶೀರಿ॑ವ ॥ 12

ಸಾ॒ಕಂ ಯ॑ಕ್ಷ್ಮ॒ ಪ್ರ ಪ॑ತ॒ ಚಾಷೇ॑ಣ ಕಿಕಿದೀ॒ವಿನಾ॑ ।
ಸಾ॒ಕಂ ವಾತ॑ಸ್ಯ॒ ಧ್ರಾಜ್ಯಾ॑ ಸಾ॒ಕಂ ನ॑ಶ್ಯ ನಿ॒ಹಾಕ॑ಯಾ ॥ 13

ಅ॒ನ್ಯಾ ವೋ॑ ಅ॒ನ್ಯಾಮ॑ವತ್ವ॒ನ್ಯಾನ್ಯಸ್ಯಾ॒ ಉಪಾ॑ವತ ।
ತಾಃ ಸರ್ವಾ॑: ಸಂವಿದಾ॒ನಾ ಇ॒ದಂ ಮೇ॒ ಪ್ರಾವ॑ತಾ॒ ವಚ॑: ॥ 14

ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾ ಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ॑: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾ ನೋ॑ ಮುಞ್ಚ॒ನ್ತ್ವಂಹ॑ಸಃ ॥ 15

ಮು॒ಞ್ಚನ್ತು॑ ಮಾ ಶಪ॒ಥ್ಯಾ॒॒3॑ದಥೋ॑ ವರು॒ಣ್ಯಾ॑ದು॒ತ ।
ಅಥೋ॑ ಯ॒ಮಸ್ಯ॒ ಪಡ್ಬೀ॑ಶಾ॒ತ್ಸರ್ವ॑ಸ್ಮಾದ್ದೇವಕಿಲ್ಬಿ॒ಷಾತ್ ॥ 16

ಅ॒ವ॒ಪತ॑ನ್ತೀರವದನ್ ದಿ॒ವ ಓಷ॑ಧಯ॒ಸ್ಪರಿ॑ ।
ಯಂ ಜೀ॒ವಮ॒ಶ್ನವಾ॑ಮಹೈ॒ ನ ಸ ರಿ॑ಷ್ಯಾತಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ॥ 17

ಯಾ ಓಷ॑ಧೀ॒: ಸೋಮ॑ರಾಜ್ಞೀರ್ಬ॒ಹ್ವೀಃ ಶ॒ತವಿ॑ಚಕ್ಷಣಾಃ ।
ತಾಸಾಂ॒ ತ್ವಮ॑ಸ್ಯುತ್ತ॒ಮಾರಂ॒ ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಶಂ ಹೃ॒ದೇ ॥ 18

ಯಾ ಓಷ॑ಧೀ॒: ಸೋಮ॑ರಾಜ್ಞೀ॒ರ್ವಿಷ್ಠಿ॑ತಾಃ ಪೃಥಿ॒ವೀಮನು॑ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಪ್ರಸೂತಾ ಅ॒ಸ್ಯೈ ಸಂ ದ॑ತ್ತ ವೀ॒ರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 19

ಮಾ ವೋ॑ ರಿಷತ್ಖನಿ॒ತಾ ಯಸ್ಮೈ॑ ಚಾ॒ಹಂ ಖನಾ॑ಮಿ ವಃ ।
ದ್ವಿ॒ಪಚ್ಚತು॑ಷ್ಪದ॒ಸ್ಮಾಕಂ॒ ಸರ್ವ॑ಮಸ್ತ್ವನಾತು॒ರಮ್ ॥ 20

ಯಾಶ್ಚೇ॒ದಮು॑ಪಶೃ॒ಣ್ವನ್ತಿ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೂ॒ರಂ ಪರಾ॑ಗತಾಃ ।
ಸರ್ವಾ॑: ಸಂ॒ಗತ್ಯ॑ ವೀರುಧೋ॒ಽಸ್ಯೈ ಸಂ ದ॑ತ್ತ ವೀ॒ರ್ಯ॑ಮ್ ॥ 21

ಓಷ॑ಧಯ॒: ಸಂ ವ॑ದನ್ತೇ॒ ಸೋಮೇ॑ನ ಸ॒ಹ ರಾಜ್ಞಾ॑ ।
ಯಸ್ಮೈ॑ ಕೃ॒ಣೋತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಸ್ತಂ ರಾ॑ಜನ್ಪಾರಯಾಮಸಿ ॥ 22

ತ್ವಮು॑ತ್ತ॒ಮಾಸ್ಯೋ॑ಷಧೇ॒ ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷಾ ಉಪ॑ಸ್ತಯಃ ।
ಉಪ॑ಸ್ತಿರಸ್ತು॒ ಸೋ॒॒3॑ಽಸ್ಮಾಕಂ॒ ಯೋ ಅ॒ಸ್ಮಾಁ ಅ॑ಭಿ॒ದಾಸ॑ತಿ ॥ 23

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed