Oshadhi Suktam (Yajurvediya) – ಓಷಧಯ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಯಜುರ್ವೇದೀಯ)


(ತೈ।ಸಂ।4।2।6।1)

ಯಾ ಜಾ॒ತಾ ಓಷ॑ಧಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑ಸ್ತ್ರಿಯು॒ಗಂ ಪು॒ರಾ ।
ಮನ್ದಾ॑ಮಿ ಬ॒ಭ್ರೂಣಾ॑ಮ॒ಹಗ್ಂ ಶ॒ತಂ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಸ॒ಪ್ತ ಚ॑ ॥ 1

ಶ॒ತಂ ವೋ॑ ಅಂಬ॒ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮು॒ತ ವೋ॒ ರುಹ॑: ।
ಅಥಾ॑ ಶತಕ್ರತ್ವೋ ಯೂ॒ಯಮಿ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಅಗ॒ದಂ ಕೃ॑ತ ॥ 2

ಪುಷ್ಪಾ॑ವತೀಃ ಪ್ರ॒ಸೂವ॑ತೀಃ ಫ॒ಲಿನೀ॑ರಫ॒ಲಾ ಉ॒ತ ।
ಅಶ್ವಾ॑ ಇವ ಸ॒ಜಿತ್ವ॑ರೀರ್ವೀ॒ರುಧಃ॑ ಪಾರಯಿ॒ಷ್ಣವ॑: ॥ 3

ಓಷ॑ಧೀ॒ರಿತಿ॑ ಮಾತರ॒ಸ್ತದ್ವೋ॑ ದೇವೀ॒ರುಪ॑ ಬ್ರುವೇ ।
ರಪಾಗ್ಂ॑ಸಿ ವಿಘ್ನ॒ತೀರಿ॑ತ॒ ರಪ॑ಶ್ಚಾ॒ತಯ॑ಮಾನಾಃ ॥ 4

ಅ॒ಶ್ವ॒ತ್ಥೇ ವೋ॑ ನಿ॒ಷದ॑ನಂ ಪ॒ರ್ಣೇ ವೋ॑ ವಸ॒ತಿಃ ಕೃ॒ತಾ ।
ಗೋ॒ಭಾಜ॒ ಇತ್ಕಿಲಾ॑ಸಥ॒ ಯತ್ಸ॒ನವ॑ಥ॒ ಪೂರು॑ಷಮ್ ॥ 5

ಯದ॒ಹಂ ವಾ॒ಜಯ॑ನ್ನಿ॒ಮಾ ಓಷ॑ಧೀ॒ರ್ಹಸ್ತ॑ ಆದ॒ಧೇ ।
ಆ॒ತ್ಮಾ ಯಕ್ಷ್ಮ॑ಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ಪು॒ರಾ ಜೀ॑ವ॒ಗೃಭೋ॑ ಯಥಾ ॥ 6

ಯದೋಷ॑ಧಯಃ ಸ॒ಙ್ಗಚ್ಛ॑ನ್ತೇ॒ ರಾಜಾ॑ನ॒: ಸಮಿ॑ತಾವಿವ ।
ವಿಪ್ರ॒: ಸ ಉ॑ಚ್ಯತೇ ಭಿ॒ಷಗ್ರ॑ಕ್ಷೋ॒ಹಾಽಮೀ॑ವ॒ಚಾತ॑ನಃ ॥ 7

ನಿಷ್ಕೃ॑ತಿ॒ರ್ನಾಮ॑ ವೋ ಮಾ॒ತಾಽಥಾ॑ ಯೂ॒ಯಗ್ಂ ಸ್ಥ॒ ಸಙ್ಕೃ॑ತೀಃ ।
ಸ॒ರಾಃ ಪ॑ತ॒ತ್ರಿಣೀ᳚: ಸ್ಥನ॒ ಯದಾ॒ಮಯ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಕೃ॑ತ ॥ 8

ಅ॒ನ್ಯಾ ವೋ॑ ಅ॒ನ್ಯಾಮ॑ವತ್ವ॒ನ್ಯಾಽನ್ಯಸ್ಯಾ॒ ಉಪಾ॑ವತ ।
ತಾಃ ಸರ್ವಾ॒ ಓಷ॑ಧಯಃ ಸಂವಿದಾ॒ನಾ ಇ॒ದಂ ಮೇ॒ ಪ್ರಾವ॑ತಾ॒ ವಚ॑: ॥ 9

ಉಚ್ಛುಷ್ಮಾ॒ ಓಷ॑ಧೀನಾಂ॒ ಗಾವೋ॑ ಗೋ॒ಷ್ಠಾದಿ॑ವೇರತೇ ।
ಧನಗ್ಂ॑ ಸನಿ॒ಷ್ಯನ್ತೀ॑ನಾಮಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತವ॑ ಪೂರುಷ ॥ 10

ಅತಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚: ಪರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ಸ್ತೇ॒ನ ಇ॑ವ ವ್ರ॒ಜಮ॑ಕ್ರಮುಃ ।
ಓಷ॑ಧಯ॒: ಪ್ರಾಚು॑ಚ್ಯವು॒ರ್ಯತ್ಕಿಂ ಚ॑ ತ॒ನುವಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಪ॑: ॥ 11

ಯಾಸ್ತ॑ ಆತ॒ಸ್ಥುರಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ಯಾ ಆ॑ವಿವಿ॒ಶುಃ ಪರು॑: ಪರುಃ ।
ತಾಸ್ತೇ॒ ಯಕ್ಷ್ಮಂ॒ ವಿ ಬಾ॑ಧನ್ತಾಮು॒ಗ್ರೋ ಮ॑ಧ್ಯಮ॒ಶೀರಿ॑ವ ॥ 12

ಸಾ॒ಕಂ ಯ॑ಕ್ಷ್ಮ॒ ಪ್ರ ಪ॑ತ ಶ್ಯೇ॒ನೇನ॑ ಕಿಕಿದೀ॒ವಿನಾ᳚ ।
ಸಾ॒ಕಂ ವಾತ॑ಸ್ಯ॒ ಧ್ರಾಜ್ಯಾ॑ ಸಾ॒ಕಂ ನ॑ಶ್ಯ ನಿ॒ಹಾಕ॑ಯಾ ॥ 13

ಅ॒ಶ್ವಾ॒ವ॒ತೀಗ್ಂ ಸೋ॑ಮವ॒ತೀಮೂ॒ರ್ಜಯ॑ನ್ತೀ॒ ಮುದೋ॑ಜಸಮ್ ।
ಆ ವಿ॑ತ್ಸಿ॒ ಸರ್ವಾ॒ ಓಷ॑ಧೀರ॒ಸ್ಮಾ ಅ॑ರಿ॒ಷ್ಟತಾ॑ತಯೇ ॥ 14

ಯಾಃ ಫ॒ಲಿನೀ॒ರ್ಯಾ ಅ॑ಫ॒ಲಾ ಅ॑ಪು॒ಷ್ಪಾ ಯಾಶ್ಚ॑ ಪು॒ಷ್ಪಿಣೀ᳚: ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ ಪ್ರಸೂತಾ॒ಸ್ತಾ ನೋ॑ ಮುಞ್ಚ॒ನ್ತ್ವಗ್ಂಹ॑ಸಃ ॥ 15

ಯಾ ಓಷ॑ಧಯ॒: ಸೋಮ॑ರಾಜ್ಞೀ॒: ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಾಃ ಪೃಥಿ॒ವೀಮನು॑ ।
ತಾಸಾಂ॒ ತ್ವಮ॑ಸ್ಯುತ್ತ॒ಮಾ ಪ್ರಣೋ॑ ಜೀ॒ವಾತ॑ವೇ ಸುವ ॥ 16

ಅ॒ವ॒ಪತ॑ನ್ತೀರವದನ್ದಿ॒ವ ಓಷ॑ಧಯ॒: ಪರಿ॑ ।
ಯಂ ಜೀ॒ವಮ॒ಶ್ನವಾ॑ಮಹೈ॒ ನ ಸ ರಿ॑ಷ್ಯಾತಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ॥ 17

ಯಾಶ್ಚೇ॒ದಮು॑ಪಶೃ॒ಣ್ವನ್ತಿ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೂ॒ರಂ ಪರಾ॑ಗತಾಃ ।
ಇ॒ಹ ಸಂ॒ಗತ್ಯ॒ ತಾಃ ಸರ್ವಾ॑ ಅ॒ಸ್ಮೈ ಸಂ ದ॑ತ್ತ ಭೇಷ॒ಜಮ್ ॥ 18

ಮಾ ವೋ॑ ರಿಷತ್ಖನಿ॒ತಾ ಯಸ್ಮೈ॑ ಚಾ॒ಹಂ ಖನಾ॑ಮಿ ವಃ ।
ದ್ವಿ॒ಪಚ್ಚತು॑ಷ್ಪದ॒ಸ್ಮಾಕ॒ಗ್ಂ॒ ಸರ್ವ॑ಮ॒ಸ್ತ್ವನಾ॑ತುರಮ್ ॥ 19

ಓಷ॑ಧಯ॒: ಸಂ ವ॑ದನ್ತೇ॒ ಸೋಮೇ॑ನ ಸ॒ಹ ರಾಜ್ಞಾ᳚ ।
ಯಸ್ಮೈ॑ ಕ॒ರೋತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಸ್ತಗ್ಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪಾರಯಾಮಸಿ ॥ 20

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed