Vishwakarma Suktam (Rigvediya) – ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)


(ಋ।ವೇ।10।81।1)
ಯ ಇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಜುಹ್ವ॒ದೃಷಿ॒ರ್ಹೋತಾ॒ ನ್ಯಸೀ॑ದತ್ಪಿ॒ತಾ ನ॑: ।
ಸ ಆ॒ಶಿಷಾ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಮಿ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಃ ಪ್ರಥಮ॒ಚ್ಛದವ॑ರಾ॒ಁ ಆ ವಿ॑ವೇಶ ॥ 01

ಕಿಂ ಸ್ವಿ॑ದಾಸೀದಧಿ॒ಷ್ಠಾನ॑ಮಾ॒ರಂಭ॑ಣಂ ಕತ॒ಮತ್ಸ್ವಿ॑ತ್ಕ॒ಥಾಸೀ॑ತ್ ।
ಯತೋ॒ ಭೂಮಿಂ॑ ಜ॒ನಯ॑ನ್ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ॒ ವಿ ದ್ಯಾಮೌರ್ಣೋ॑ನ್ಮಹಿ॒ನಾ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಾಃ ॥ 02

ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಶ್ಚಕ್ಷುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖೋ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಬಾಹುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಪಾತ್ ।
ಸಂ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ಧಮ॑ತಿ॒ ಸಂ ಪತ॑ತ್ರೈ॒ರ್ದ್ಯಾವಾ॒ಭೂಮೀ॑ ಜ॒ನಯ॑ನ್ದೇ॒ವ ಏಕ॑: ॥ 03

ಕಿಂ ಸ್ವಿ॒ದ್ವನಂ॒ ಕ ಉ॒ ಸ ವೃ॒ಕ್ಷ ಆ॑ಸ॒ ಯತೋ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ನಿ॑ಷ್ಟತ॒ಕ್ಷುಃ ।
ಮನೀ॑ಷಿಣೋ॒ ಮನ॑ಸಾ ಪೃ॒ಚ್ಛತೇದು॒ ತದ್ಯದ॒ಧ್ಯತಿ॑ಷ್ಠ॒ದ್ಭುವ॑ನಾನಿ ಧಾ॒ರಯ॑ನ್ ॥ 04

ಯಾ ತೇ॒ ಧಾಮಾ॑ನಿ ಪರ॒ಮಾಣಿ॒ ಯಾವ॒ಮಾ ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯ॒ಮಾ ವಿ॑ಶ್ವಕರ್ಮನ್ನು॒ತೇಮಾ ।
ಶಿಕ್ಷಾ॒ ಸಖಿ॑ಭ್ಯೋ ಹ॒ವಿಷಿ॑ ಸ್ವಧಾವಃ ಸ್ವ॒ಯಂ ಯ॑ಜಸ್ವ ತ॒ನ್ವಂ॑ ವೃಧಾ॒ನಃ ॥ 05

ವಿಶ್ವ॑ಕರ್ಮನ್ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಾವೃಧಾ॒ನಃ ಸ್ವ॒ಯಂ ಯ॑ಜಸ್ವ ಪೃಥಿ॒ವೀಮು॒ತ ದ್ಯಾಮ್ ।
ಮುಹ್ಯ॑ನ್ತ್ವ॒ನ್ಯೇ ಅ॒ಭಿತೋ॒ ಜನಾ॑ಸ ಇ॒ಹಾಸ್ಮಾಕಂ॑ ಮ॒ಘವಾ॑ ಸೂ॒ರಿರ॑ಸ್ತು ॥ 06

ವಾ॒ಚಸ್ಪತಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾಣಮೂ॒ತಯೇ॑ ಮನೋ॒ಜುವಂ॒ ವಾಜೇ॑ ಅ॒ದ್ಯಾ ಹು॑ವೇಮ ।
ಸ ನೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ॒ ಹವ॑ನಾನಿ ಜೋಷದ್ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭೂ॒ರವ॑ಸೇ ಸಾ॒ಧುಕ॑ರ್ಮಾ ॥ 07

(ಋ।ವೇ।10।82।1)
ಚಕ್ಷು॑ಷಃ ಪಿ॒ತಾ ಮನ॑ಸಾ॒ ಹಿ ಧೀರೋ॑ ಘೃ॒ತಮೇ॑ನೇ ಅಜನ॒ನ್ನನ್ನ॑ಮಾನೇ ।
ಯ॒ದೇದನ್ತಾ॒ ಅದ॑ದೃಹನ್ತ॒ ಪೂರ್ವ॒ ಆದಿದ್ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅ॑ಪ್ರಥೇತಾಮ್ ॥ 01

ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ॒ ವಿಮ॑ನಾ॒ ಆದ್ವಿಹಾ॑ಯಾ ಧಾ॒ತಾ ವಿ॑ಧಾ॒ತಾ ಪ॑ರ॒ಮೋತ ಸಂ॒ದೃಕ್ ।
ತೇಷಾ॑ಮಿ॒ಷ್ಟಾನಿ॒ ಸಮಿ॒ಷಾ ಮ॑ದನ್ತಿ॒ ಯತ್ರಾ॑ ಸಪ್ತಋ॒ಷೀನ್ಪ॒ರ ಏಕ॑ಮಾ॒ಹುಃ ॥ 02

ಯೋ ನ॑: ಪಿ॒ತಾ ಜ॑ನಿ॒ತಾ ಯೋ ವಿ॑ಧಾ॒ತಾ ಧಾಮಾ॑ನಿ॒ ವೇದ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ।
ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ॑ ನಾಮ॒ಧಾ ಏಕ॑ ಏ॒ವ ತಂ ಸಂ॑ಪ್ರ॒ಶ್ನಂ ಭುವ॑ನಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ನ್ಯಾ ॥ 03

ತ ಆಯ॑ಜನ್ತ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ॒ ಸಮ॑ಸ್ಮಾ॒ ಋಷ॑ಯ॒: ಪೂರ್ವೇ॑ ಜರಿ॒ತಾರೋ॒ ನ ಭೂ॒ನಾ ।
ಅ॒ಸೂರ್ತೇ॒ ಸೂರ್ತೇ॒ ರಜ॑ಸಿ ನಿಷ॒ತ್ತೇ ಯೇ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಸ॒ಮಕೃ॑ಣ್ವನ್ನಿ॒ಮಾನಿ॑ ॥ 04

ಪ॒ರೋ ದಿ॒ವಾ ಪ॒ರ ಏ॒ನಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾ ಪ॒ರೋ ದೇ॒ವೇಭಿ॒ರಸು॑ರೈ॒ರ್ಯದಸ್ತಿ॑ ।
ಕಂ ಸ್ವಿ॒ದ್ಗರ್ಭಂ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ದ॑ಧ್ರ॒ ಆಪೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಸ॒ಮಪ॑ಶ್ಯನ್ತ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ॥ 05

ತಮಿದ್ಗರ್ಭಂ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂ ದ॑ಧ್ರ॒ ಆಪೋ॒ ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಸ॒ಮಗ॑ಚ್ಛನ್ತ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ।
ಅ॒ಜಸ್ಯ॒ ನಾಭಾ॒ವಧ್ಯೇಕ॒ಮರ್ಪಿ॑ತಂ॒ ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ತ॒ಸ್ಥುಃ ॥ 06

ನ ತಂ ವಿ॑ದಾಥ॒ ಯ ಇ॒ಮಾ ಜ॒ಜಾನಾ॒ನ್ಯದ್ಯು॒ಷ್ಮಾಕ॒ಮನ್ತ॑ರಂ ಬಭೂವ ।
ನೀ॒ಹಾ॒ರೇಣ॒ ಪ್ರಾವೃ॑ತಾ॒ ಜಲ್ಪ್ಯಾ॑ ಚಾಸು॒ತೃಪ॑ ಉಕ್ಥ॒ಶಾಸ॑ಶ್ಚರನ್ತಿ ॥ 07


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed