Vishwakarma Suktam (Rigvediya) – విశ్వకర్మ సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)


(ఋ.వే.౧౦.౮౧.౧)
య ఇ॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ జుహ్వ॒దృషి॒ర్హోతా॒ న్యసీ॑దత్పి॒తా న॑: |
స ఆ॒శిషా॒ ద్రవి॑ణమి॒చ్ఛమా॑నః ప్రథమ॒చ్ఛదవ॑రా॒ఁ ఆ వి॑వేశ || ౦౧

కిం స్వి॑దాసీదధి॒ష్ఠాన॑మా॒రంభ॑ణం కత॒మత్స్వి॑త్క॒థాసీ॑త్ |
యతో॒ భూమి॑o జ॒నయ॑న్వి॒శ్వక॑ర్మా॒ వి ద్యామౌర్ణో॑న్మహి॒నా వి॒శ్వచ॑క్షాః || ౦౨

వి॒శ్వత॑శ్చక్షురు॒త వి॒శ్వతో॑ముఖో వి॒శ్వతో॑బాహురు॒త వి॒శ్వత॑స్పాత్ |
సం బా॒హుభ్యా॒o ధమ॑తి॒ సం పత॑త్రై॒ర్ద్యావా॒భూమీ॑ జ॒నయ॑న్దే॒వ ఏక॑: || ౦౩

కిం స్వి॒ద్వన॒o క ఉ॒ స వృ॒క్ష ఆ॑స॒ యతో॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ ని॑ష్టత॒క్షుః |
మనీ॑షిణో॒ మన॑సా పృ॒చ్ఛతేదు॒ తద్యద॒ధ్యతి॑ష్ఠ॒ద్భువ॑నాని ధా॒రయ॑న్ || ౦౪

యా తే॒ ధామా॑ని పర॒మాణి॒ యావ॒మా యా మ॑ధ్య॒మా వి॑శ్వకర్మన్ను॒తేమా |
శిక్షా॒ సఖి॑భ్యో హ॒విషి॑ స్వధావః స్వ॒యం య॑జస్వ త॒న్వ॑o వృధా॒నః || ౦౫

విశ్వ॑కర్మన్హ॒విషా॑ వావృధా॒నః స్వ॒యం య॑జస్వ పృథి॒వీము॒త ద్యామ్ |
ముహ్య॑న్త్వ॒న్యే అ॒భితో॒ జనా॑స ఇ॒హాస్మాక॑o మ॒ఘవా॑ సూ॒రిర॑స్తు || ౦౬

వా॒చస్పతి॑o వి॒శ్వక॑ర్మాణమూ॒తయే॑ మనో॒జువ॒o వాజే॑ అ॒ద్యా హు॑వేమ |
స నో॒ విశ్వా॑ని॒ హవ॑నాని జోషద్వి॒శ్వశ॑oభూ॒రవ॑సే సా॒ధుక॑ర్మా || ౦౭

(ఋ.వే.౧౦.౮౨.౧)
చక్షు॑షః పి॒తా మన॑సా॒ హి ధీరో॑ ఘృ॒తమే॑నే అజన॒న్నన్న॑మానే |
య॒దేదన్తా॒ అద॑దృహన్త॒ పూర్వ॒ ఆదిద్ద్యావా॑పృథి॒వీ అ॑ప్రథేతామ్ || ౦౧

వి॒శ్వక॑ర్మా॒ విమ॑నా॒ ఆద్విహా॑యా ధా॒తా వి॑ధా॒తా ప॑ర॒మోత స॒oదృక్ |
తేషా॑మి॒ష్టాని॒ సమి॒షా మ॑దన్తి॒ యత్రా॑ సప్తఋ॒షీన్ప॒ర ఏక॑మా॒హుః || ౦౨

యో న॑: పి॒తా జ॑ని॒తా యో వి॑ధా॒తా ధామా॑ని॒ వేద॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా॑ |
యో దే॒వానా॑o నామ॒ధా ఏక॑ ఏ॒వ తం స॑oప్ర॒శ్నం భువ॑నా యన్త్య॒న్యా || ౦౩

త ఆయ॑జన్త॒ ద్రవి॑ణ॒o సమ॑స్మా॒ ఋష॑య॒: పూర్వే॑ జరి॒తారో॒ న భూ॒నా |
అ॒సూర్తే॒ సూర్తే॒ రజ॑సి నిష॒త్తే యే భూ॒తాని॑ స॒మకృ॑ణ్వన్ని॒మాని॑ || ౦౪

ప॒రో ది॒వా ప॒ర ఏ॒నా పృ॑థి॒వ్యా ప॒రో దే॒వేభి॒రసు॑రై॒ర్యదస్తి॑ |
కం స్వి॒ద్గర్భ॑o ప్రథ॒మం ద॑ధ్ర॒ ఆపో॒ యత్ర॑ దే॒వాః స॒మప॑శ్యన్త॒ విశ్వే॑ || ౦౫

తమిద్గర్భ॑o ప్రథ॒మం ద॑ధ్ర॒ ఆపో॒ యత్ర॑ దే॒వాః స॒మగ॑చ్ఛన్త॒ విశ్వే॑ |
అ॒జస్య॒ నాభా॒వధ్యేక॒మర్పి॑త॒o యస్మి॒న్విశ్వా॑ని॒ భువ॑నాని త॒స్థుః || ౦౬

న తం వి॑దాథ॒ య ఇ॒మా జ॒జానా॒న్యద్యు॒ష్మాక॒మన్త॑రం బభూవ |
నీ॒హా॒రేణ॒ ప్రావృ॑తా॒ జల్ప్యా॑ చాసు॒తృప॑ ఉక్థ॒శాస॑శ్చరన్తి || ౦౭


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed