Oshadhi Suktam (Rigvediya) – ఓషధీ సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)


(ఋ.వే.౧౦.౯౭.౧)

యా ఓష॑ధీ॒: పూర్వా॑ జా॒తా దే॒వేభ్య॑స్త్రియు॒గం పు॒రా |
మనై॒ ను బ॒భ్రూణా॑మ॒హం శ॒తం ధామా॑ని స॒ప్త చ॑ || ౧

శ॒తం వో॑ అంబ॒ ధామా॑ని స॒హస్ర॑ము॒త వో॒ రుహ॑: |
అధా॑ శతక్రత్వో యూ॒యమి॒మం మే॑ అగ॒దం కృ॑త || ౨

ఓష॑ధీ॒: ప్రతి॑ మోదధ్వ॒o పుష్ప॑వతీః ప్ర॒సూవ॑రీః |
అశ్వా॑ ఇవ స॒జిత్వ॑రీర్వీ॒రుధ॑: పారయి॒ష్ణ్వ॑: || ౩

ఓష॑ధీ॒రితి॑ మాతర॒స్తద్వో॑ దేవీ॒రుప॑ బ్రువే |
స॒నేయ॒మశ్వ॒o గాం వాస॑ ఆ॒త్మాన॒o తవ॑ పూరుష || ౪

అ॒శ్వ॒త్థే వో॑ ని॒షద॑నం ప॒ర్ణే వో॑ వస॒తిష్కృ॒తా |
గో॒భాజ॒ ఇత్కిలా॑సథ॒ యత్స॒నవ॑థ॒ పూరు॑షమ్ || ౫

యత్రౌష॑ధీః స॒మగ్మ॑త॒ రాజా॑న॒: సమి॑తావివ |
విప్ర॒: స ఉ॑చ్యతే భి॒షగ్ర॑క్షో॒హామీ॑వ॒చాత॑నః || ౬

అ॒శ్వా॒వ॒తీం సో॑మావ॒తీమూ॒ర్జయ॑న్తీ॒ముదో॑జసమ్ |
ఆవి॑త్సి॒ సర్వా॒ ఓష॑ధీర॒స్మా అ॑రి॒ష్టతా॑తయే || ౭

ఉచ్ఛుష్మా॒ ఓష॑ధీనా॒o గావో॑ గో॒ష్ఠాది॑వేరతే |
ధన॑o సని॒ష్యన్తీ॑నామా॒త్మాన॒o తవ॑ పూరుష || ౮

ఇష్కృ॑తి॒ర్నామ॑ వో మా॒తాథో॑ యూ॒యం స్థ॒ నిష్కృ॑తీః |
సీ॒రాః ప॑త॒త్రిణీ॑: స్థన॒ యదా॒మయ॑తి॒ నిష్కృ॑థ || ౯

అతి॒ విశ్వా॑: పరి॒ష్ఠాః స్తే॒న ఇ॑వ వ్ర॒జమ॑క్రముః |
ఓష॑ధీ॒: ప్రాచు॑చ్యవు॒ర్యత్కిం చ॑ త॒న్వో॒౩॒॑ రప॑: || ౧౦

యది॒మా వా॒జయ॑న్న॒హమోష॑ధీ॒ర్హస్త॑ ఆద॒ధే |
ఆ॒త్మా యక్ష్మ॑స్య నశ్యతి పు॒రా జీ॑వ॒గృభో॑ యథా || ౧౧

యస్యౌ॑షధీః ప్ర॒సర్ప॒థాఙ్గ॑మఙ్గ॒o పరు॑ష్పరుః |
తతో॒ యక్ష్మ॒o వి బా॑ధధ్వ ఉ॒గ్రో మ॑ధ్యమ॒శీరి॑వ || ౧౨

సా॒కం య॑క్ష్మ॒ ప్ర ప॑త॒ చాషే॑ణ కికిదీ॒వినా॑ |
సా॒కం వాత॑స్య॒ ధ్రాజ్యా॑ సా॒కం న॑శ్య ని॒హాక॑యా || ౧౩

అ॒న్యా వో॑ అ॒న్యామ॑వత్వ॒న్యాన్యస్యా॒ ఉపా॑వత |
తాః సర్వా॑: సంవిదా॒నా ఇ॒దం మే॒ ప్రావ॑తా॒ వచ॑: || ౧౪

యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పా యాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: |
బృహ॒స్పతి॑ప్రసూతా॒స్తా నో॑ ముఞ్చ॒న్త్వంహ॑సః || ౧౫

ము॒ఞ్చన్తు॑ మా శప॒థ్యా॒॒౩॑దథో॑ వరు॒ణ్యా॑దు॒త |
అథో॑ య॒మస్య॒ పడ్బీ॑శా॒త్సర్వ॑స్మాద్దేవకిల్బి॒షాత్ || ౧౬

అ॒వ॒పత॑న్తీరవదన్ ది॒వ ఓష॑ధయ॒స్పరి॑ |
యం జీ॒వమ॒శ్నవా॑మహై॒ న స రి॑ష్యాతి॒ పూరు॑షః || ౧౭

యా ఓష॑ధీ॒: సోమ॑రాజ్ఞీర్బ॒హ్వీః శ॒తవి॑చక్షణాః |
తాసా॒o త్వమ॑స్యుత్త॒మార॒o కామా॑య॒ శం హృ॒దే || ౧౮

యా ఓష॑ధీ॒: సోమ॑రాజ్ఞీ॒ర్విష్ఠి॑తాః పృథి॒వీమను॑ |
బృహ॒స్పతి॑ప్రసూతా అ॒స్యై సం ద॑త్త వీ॒ర్య॑మ్ || ౧౯

మా వో॑ రిషత్ఖని॒తా యస్మై॑ చా॒హం ఖనా॑మి వః |
ద్వి॒పచ్చతు॑ష్పద॒స్మాక॒o సర్వ॑మస్త్వనాతు॒రమ్ || ౨౦

యాశ్చే॒దము॑పశృ॒ణ్వన్తి॒ యాశ్చ॑ దూ॒రం పరా॑గతాః |
సర్వా॑: స॒oగత్య॑ వీరుధో॒ఽస్యై సం ద॑త్త వీ॒ర్య॑మ్ || ౨౧

ఓష॑ధయ॒: సం వ॑దన్తే॒ సోమే॑న స॒హ రాజ్ఞా॑ |
యస్మై॑ కృ॒ణోతి॑ బ్రాహ్మ॒ణస్తం రా॑జన్పారయామసి || ౨౨

త్వము॑త్త॒మాస్యో॑షధే॒ తవ॑ వృ॒క్షా ఉప॑స్తయః |
ఉప॑స్తిరస్తు॒ సో॒॒౩॑ఽస్మాక॒o యో అ॒స్మాఁ అ॑భి॒దాస॑తి || ౨౩

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed