Trisuparnam – ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಮ್


(ತೈ-ಆ-೧೦-೩೮:೪೦)

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ । ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ಮೇತು॒ ಮಾಮ್ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರ॒ಜಾ ವ॒ಥ್ಸೋಽಭಿ॒ ಸೋ ಅ॒ಹಮ್ ।
ದುಷ್ಷ್ವ॑ಪ್ನ॒ಹನ್ದು॑ರುಷ್ವ॒ಹ ।
ಯಾಸ್ತೇ॑ ಸೋಮ ಪ್ರಾ॒ಣಾಗ್ಂಸ್ತಾಞ್ಜು॑ಹೋಮಿ ।
ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ ।
ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ ।
ಆ॒ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾತ್ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ ।
ಓಮ್ ॥ ೧

ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ।
ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ।
ಅ॒ದ್ಯಾ ನೋ॑ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ತ್ಸಾವೀ॒ಸ್ಸೌಭ॑ಗಮ್ ।
ಪರಾ॑ ದು॒ಷ್ವಪ್ನಿ॑ಯಗ್ಂ ಸುವ ।
ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ಸವಿತರ್ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ಪರಾ॑ಸುವ ।
ಯದ್ಭ॒ದ್ರಂ ತನ್ಮ॒ ಆಸು॑ವ ।
ಮಧು॒ ವಾತಾ॑ ಋತಾಯ॒ತೇ ಮಧು॑ ಕ್ಷರನ್ತಿ॒ ಸಿನ್ಧ॑ವಃ ।
ಮಾಧ್ವೀ᳚ರ್ನಸ್ಸ॒ನ್ತ್ವೋಷ॑ಧೀಃ ।
ಮಧು॒ ನಕ್ತ॑ಮು॒ತೋಷಸಿ॒ ಮಧು॑ಮ॒ತ್ಪಾರ್ಥಿ॑ವ॒ಗ್ಂ॒ ರಜ॑: ।
ಮಧು॒ ದ್ಯೌರ॑ಸ್ತು ನಃ ಪಿ॒ತಾ ।
ಮಧು॑ ಮಾನ್ನೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಮಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು॒ ಸೂರ್ಯ॑: ।
ಮಾಧ್ವೀ॒ರ್ಗಾವೋ॑ ಭವನ್ತು ನಃ ।
ಯ ಇ॒ಮಂ ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ ।
ಭ್ರೂ॒ಣ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನ॑ನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ ।
ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ ।
ಆ॒ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾತ್ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ ।
ಓಮ್ ॥ ೨

ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಮೇ॒ಧವಾ᳚ ।
ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧವಾ᳚ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಮೇ॒ವ ಮಧು॑ ಮೇ॒ಧವಾ᳚ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋ ಗೃದ್ಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್ನ್॑ ।
ಹ॒ಗ್ಂ॒ಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ ।
ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ಸದೃ॑ತ॒ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ ಬೃ॒ಹತ್ ।
ಋ॒ಚೇ ತ್ವಾ॑ ರು॒ಚೇ ತ್ವಾ॒ ಸಮಿತ್ಸ್ರ॑ವನ್ತಿ ಸ॒ರಿತೋ॒ ನ ಧೇನಾ᳚: ।
ಅ॒ನ್ತರ್ಹೃ॒ದಾ ಮನ॑ಸಾ ಪೂ॒ಯಮಾ॑ನಾಃ ।
ಘೃ॒ತಸ್ಯ॒ ಧಾರಾ॑ ಅ॒ಭಿಚಾ॑ಕಶೀಮಿ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೋ॑ ವೇತ॒ಸೋ ಮದ್ಧ್ಯ॑ ಆಸಾಮ್ ।
ತಸ್ಮಿ᳚ನ್ಥ್ಸುಪ॒ರ್ಣೋ ಮ॑ಧು॒ಕೃತ್ ಕು॑ಲಾ॒ಯೀ ಭಜ॑ನ್ನಾಸ್ತೇ॒ ಮಧು॑ ದೇ॒ವತಾ᳚ಭ್ಯಃ ।
ತಸ್ಯಾ॑ಸತೇ॒ ಹರ॑ಯಸ್ಸ॒ಪ್ತ ತೀರೇ᳚ ಸ್ವ॒ಧಾಂ ದುಹಾ॑ನಾ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾರಾ᳚ಮ್ ।
ಯ ಇ॒ದಂ ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣ॒ಮಯಾ॑ಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಾಯ॑ ದದ್ಯಾತ್ ।
ವೀ॒ರ॒ಹ॒ತ್ಯಾಂ ವಾ ಏ॒ತೇ ಘ್ನನ್ತಿ ।
ಯೇ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾಸ್ತ್ರಿಸು॑ಪರ್ಣಂ॒ ಪಠ॑ನ್ತಿ ।
ತೇ ಸೋಮಂ॒ ಪ್ರಾಪ್ನು॑ವನ್ತಿ ।
ಆ॒ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾತ್ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಂ ಪುನ॑ನ್ತಿ ।
ಓಂ ॥ ೩

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: