Chitti Pannam – ಚಿತ್ತಿ ಪನ್ನಮ್


(ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕೇ ತೃತೀಯ ಪ್ರಪಾಠಕಃ)

ಹರಿಃ ಓಂ । ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಚಿತ್ತಿ॒ಸ್ಸ್ರುಕ್ । ಚಿ॒ತ್ತಮಾಜ್ಯ᳚ಮ್ । ವಾಗ್ವೇದಿ॑: । ಆಧೀ॑ತಂ ಬ॒ರ್ಹಿಃ । ಕೇತೋ॑ ಅ॒ಗ್ನಿಃ । ವಿಜ್ಞಾ॑ತಮ॒ಗ್ನಿಃ । ವಾಕ್ಪ॑ತಿ॒ರ್ಹೋತಾ᳚ । ಮನ॑ ಉಪವ॒ಕ್ತಾ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಹ॒ವಿಃ । ಸಾಮಾ᳚ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ । ವಾಚ॑ಸ್ಪತೇ ವಿಧೇ ನಾಮನ್ । ವಿ॒ಧೇಮ॑ ತೇ॒ ನಾಮ॑ । ವಿ॒ಧೇಸ್ತ್ವಮ॒ಸ್ಮಾಕಂ॒ ನಾಮ॑ । ವಾ॒ಚಸ್ಪತಿ॒ಸ್ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬತು । ಆಽಸ್ಮಾಸು॑ ನೃ॒ಮ್ಣಂ ಧಾ॒ತ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೧ ॥
ಅ॒ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ ಪಞ್ಚ॑ ಚ ॥ ೧ ॥

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಹೋತಾ᳚ । ದ್ಯೌರ॑ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ । ರು॒ದ್ರೋ᳚ಽಗ್ನೀತ್ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರುಪವ॒ಕ್ತಾ । ವಾಚ॑ಸ್ಪತೇ ವಾ॒ಚೋ ವೀ॒ರ್ಯೇ॑ಣ । ಸಂಭೃ॑ತತಮೇ॒ನಾಽಽಯ॑ಕ್ಷ್ಯಸೇ । ಯಜ॑ಮಾನಾಯ॒ ವಾರ್ಯ᳚ಮ್ । ಆ ಸುವ॒ಸ್ಕರ॑ಸ್ಮೈ । ವಾ॒ಚಸ್ಪತಿ॒ಸ್ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬತಿ । ಜ॒ಜನ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಮಿನ್ದ್ರಿ॒ಯಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೨ ॥
ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಹೋತಾ॒ ದಶ॑ ॥ ೨ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ᳚ । ಅ॒ಶ್ವಿನಾ᳚ಽಧ್ವ॒ರ್ಯೂ । ತ್ವಷ್ಟಾ॒ಽಗ್ನೀತ್ । ಮಿ॒ತ್ರ ಉ॑ಪವ॒ಕ್ತಾ । ಸೋಮ॒ಸ್ಸೋಮ॑ಸ್ಯ ಪುರೋ॒ಗಾಃ । ಶು॒ಕ್ರಸ್ಶು॒ಕ್ರಸ್ಯ॑ ಪುರೋ॒ಗಾಃ । ಶ್ರಾ॒ತಾಸ್ತ॑ ಇನ್ದ್ರ॒ ಸೋಮಾ᳚: । ವಾತಾ॑ಪೇರ್ಹವನ॒ಶ್ರುತ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೩ ॥
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ॒ಽಷ್ಟೌ ॥ ೩ ॥

ಸೂರ್ಯಂ॑ ತೇ॒ ಚಕ್ಷು॑: । ವಾತಂ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ದ್ಯಾಂ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ್ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮಾ॒ತ್ಮಾ । ಅಙ್ಗೈ᳚ರ್ಯ॒ಜ್ಞಮ್ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀಗ್ಂ ಶರೀ॑ರೈಃ । ವಾಚ॑ಸ್ಪ॒ತೇಽಚ್ಛಿ॑ದ್ರಯಾ ವಾ॒ಚಾ । ಅಚ್ಛಿ॑ದ್ರಯಾ ಜು॒ಹ್ವಾ᳚ । ದಿ॒ವಿ ದೇ॑ವಾ॒ವೃಧ॒ಗ್ಂ॒ ಹೋತ್ರಾ॒ ಮೇರ॑ಯಸ್ವ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೪ ॥
ಸೂರ್ಯಂ॑ ತೇ॒ ನವ॑ ॥ ೪ ॥

ಮ॒ಹಾಹ॑ವಿ॒ರ್ಹೋತಾ᳚ । ಸ॒ತ್ಯಹ॑ವಿರಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ । ಅಚ್ಯು॑ತಪಾಜಾ ಅ॒ಗ್ನೀತ್ । ಅಚ್ಯು॑ತಮನಾ ಉಪವ॒ಕ್ತಾ । ಅ॒ನಾ॒ಧೃ॒ಷ್ಯಶ್ಚಾ᳚ಪ್ರತಿಧೃ॒ಷ್ಯಶ್ಚ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯಾ॑ಭಿಗ॒ರೌ । ಅ॒ಯಾಸ್ಯ॑ ಉದ್ಗಾ॒ತಾ । ವಾಚ॑ಸ್ಪತೇ ಹೃದ್ವಿಧೇ ನಾಮನ್ । ವಿ॒ಧೇಮ॑ ತೇ॒ ನಾಮ॑ । ವಿ॒ಧೇಸ್ತ್ವಮ॒ಸ್ಮಾಕಂ॒ ನಾಮ॑ । ವಾ॒ಚಸ್ಪತಿ॒ಸ್ಸೋಮ॑ಮಪಾತ್ । ಮಾ ದೈವ್ಯ॒ಸ್ತನ್ತು॒ಶ್ಛೇದಿ॒ ಮಾ ಮ॑ನು॒ಷ್ಯ॑: । ನಮೋ॑ ದಿ॒ವೇ । ನಮ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೫ ॥
ಅ॒ಪಾ॒ತ್ತ್ರೀಣಿ॑ ಚ ॥ ೫ ॥

ವಾಗ್ಘೋತಾ᳚ । ದೀ॒ಕ್ಷಾ ಪತ್ನೀ᳚ । ವಾತೋ᳚ಽಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ । ಆಪೋ॑ಽಭಿಗ॒ರಃ । ಮನೋ॑ ಹ॒ವಿಃ । ತಪ॑ಸಿ ಜುಹೋಮಿ । ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಸ್ವಯಂ॒ಭು । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ ಸ್ವಯಂ॒ಭುವೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೬ ॥
ವಾಗ್ಘೋತಾ॒ ನವ॑ ॥ ೬ ॥

ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣ ಏಕ॑ಹೋತಾ । ಸ ಯ॒ಜ್ಞಃ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಯ॒ಜ್ಞಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ದ್ವಿಹೋ॑ತಾ । ಸ ಭ॒ರ್ತಾ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಭ॒ರ್ತಾ ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ತ್ರಿಹೋ॑ತಾ । ಸ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ॥ ೭ ॥

ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ಚತು॑ರ್ಹೋತಾ । ಸ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ವಿ॒ಷ್ಠಾಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ । ವಾ॒ಯುಃ ಪಞ್ಚ॑ಹೋತಾ । ಸ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೮ ॥

ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒: ಷಡ್ಢೋ॑ತಾ । ಸ ಋ॒ತೂನ್ಕ॑ಲ್ಪಯಾತಿ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಋ॒ತವ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಕಲ್ಪನ್ತಾಮ್ । ಅನ್ನಗ್ಂ॑ ಸ॒ಪ್ತಹೋ॑ತಾ । ಸ ಪ್ರಾ॒ಣಸ್ಯ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಪ್ರಾ॒ಣಸ್ಯ॑ ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಭೂ॑ಯಾತ್ । ದ್ಯೌರ॒ಷ್ಟಹೋ॑ತಾ । ಸೋ॑ಽನಾಧೃ॒ಷ್ಯಃ ॥ ೯ ॥

ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಅ॒ನಾ॒ಧೃ॒ಷ್ಯಶ್ಚ॑ ಭೂಯಾಸಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ನವ॑ಹೋತಾ । ಸ ತೇ॑ಜ॒ಸ್ವೀ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವೀ ಚ॑ ಭೂಯಾಸಮ್ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿ॒ರ್ದಶ॑ಹೋತಾ । ಸ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವ᳚ಮ್ । ಸ ಮೇ॑ ದದಾತು ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಪುಷ್ಟಿಂ॒ ಯಶ॑: । ಸರ್ವಂ॑ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭೂಯಾದನಾಧೃ॒ಷ್ಯಸ್ಸರ್ವಂ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ॥ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ ಯ॒ಜ್ಞೋ᳚ಽಗ್ನಿರ್ಭ॒ರ್ತಾ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ವಿ॒ಷ್ಠಾ ವಾ॒ಯುಃ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॑ ಸ ಋ॒ತೂನನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸ ಪ್ರಾ॒ಣಸ್ಯ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ದ್ಯೌರ॑ನಾಧೃ॒ಷ್ಯ ಆ॑ದಿ॒ತ್ಯಸ್ಸ ತೇ॑ಜ॒ಸ್ವೀ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿ॒: ಸ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವ॒ಗ್ಂ॒ ಸರ್ವಂ॑ ಚ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ॥

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಯಜು॑ರ್ಭಿಃ । ಸ॒ವಿ॒ತಾ ಸ್ತೋಮೈ᳚: । ಇನ್ದ್ರ॑ ಉಕ್ಥಾಮ॒ದೈಃ । ಮಿ॒ತ್ರಾವರು॑ಣಾವಾ॒ಶಿಷಾ᳚ । ಅಙ್ಗಿ॑ರಸೋ॒ ಧಿಷ್ಣಿ॑ಯೈರ॒ಗ್ನಿಭಿ॑: । ಮ॒ರುತ॑ಸ್ಸದೋಹವಿರ್ಧಾ॒ನಾಭ್ಯಾ᳚ಮ್ । ಆಪ॒: ಪ್ರೋಕ್ಷ॑ಣೀಭಿಃ । ಓಷ॑ಧಯೋ ಬ॒ರ್ಹಿಷಾ᳚ । ಅದಿ॑ತಿ॒ರ್ವೇದ್ಯಾ᳚ । ಸೋಮೋ॑ ದೀ॒ಕ್ಷಯಾ᳚ ॥ ೧೧ ॥

ತ್ವಷ್ಟೇ॒ಧ್ಮೇನ॑ । ವಿಷ್ಣು॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ । ವಸ॑ವ॒ ಆಜ್ಯೇ॑ನ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾಭಿಃ । ವಿಶ್ವೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಊ॒ರ್ಜಾ । ಪೂ॒ಷಾ ಸ್ವ॑ಗಾಕಾ॒ರೇಣ॑ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ಪುರೋ॒ಧಯಾ᳚ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿರುದ್ಗೀ॒ಥೇನ॑ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ । ವಾ॒ಯುಃ ಪಾತ್ರೈ᳚: । ಅ॒ಹಗ್ಗ್ಂ ಶ್ರ॒ದ್ಧಯಾ᳚ ॥ ೧೨ ॥
ದೀ॒ಕ್ಷಯಾ॒ ಪಾತ್ರೈ॒ರೇಕಂ॑ ಚ ॥ ೮ ॥

ಸೇನೇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ । ಧೇನಾ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತೇ᳚: । ಪ॒ಥ್ಯಾ॑ ಪೂ॒ಷ್ಣಃ । ವಾಗ್ವಾ॒ಯೋಃ । ದೀ॒ಕ್ಷಾ ಸೋಮ॑ಸ್ಯ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯ॑ಗ್ನೇಃ । ವಸೂ॑ನಾಂ ಗಾಯ॒ತ್ರೀ । ರು॒ದ್ರಾಣಾಂ᳚ ತ್ರಿ॒ಷ್ಟುಕ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾನಾಂ॒ ಜಗ॑ತೀ । ವಿಷ್ಣೋ॑ರನು॒ಷ್ಟುಕ್ ॥ ೧೩ ॥

ವರು॑ಣಸ್ಯ ವಿ॒ರಾಟ್ । ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿಃ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರನು॑ಮತಿಃ । ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॑ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ । ಸ॒ವಿ॒ತುಃ ಪ್ರಸೂ॑ತಿಃ । ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಮರೀ॑ಚಿಃ । ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೋ ರೋಹಿ॒ಣೀ । ಋಷೀ॑ಣಾಮರುನ್ಧ॒ತೀ । ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ದ್ಯುತ್ । ಚತ॑ಸ್ರೋ॒ ದಿಶ॑: । ಚತ॑ಸ್ರೋಽವಾನ್ತರದಿ॒ಶಾಃ । ಅಹ॑ಶ್ಚ॒ ರಾತ್ರಿ॑ಶ್ಚ । ಕೃ॒ಷಿಶ್ಚ॒ ವೃಷ್ಟಿ॑ಶ್ಚ । ತ್ವಿಷಿ॒ಶ್ಚಾಪ॑ಚಿತಿಶ್ಚ । ಆಪ॒ಶ್ಚೌಷ॑ಧಯಶ್ಚ । ಊರ್ಕ್ಚ॑ ಸೂ॒ನೃತಾ॑ ಚ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪತ್ನ॑ಯಃ ॥ ೧೪ ॥
ಅ॒ನು॒ಷ್ಟುಗ್ದಿಶ॒ಷ್ಷಟ್ಚ॑ ॥ ೯ ॥

ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ತ್ವಾ ಸವಿ॒ತುಃ ಪ್ರ॑ಸ॒ವೇ । ಅ॒ಶ್ವಿನೋ᳚ರ್ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾ᳚ಮ್ । ಪೂ॒ಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಹ್ಣಾಮಿ । ರಾಜಾ᳚ ತ್ವಾ॒ ವರು॑ಣೋ ನಯತು ದೇವಿ ದಕ್ಷಿಣೇ॒ಽಗ್ನಯೇ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಮ್ । ತೇನಾ॑ಮೃತ॒ತ್ವಮ॑ಶ್ಯಾಮ್ । ವಯೋ॑ ದಾ॒ತ್ರೇ । ಮಯೋ॒ ಮಹ್ಯ॑ಮಸ್ತು ಪ್ರತಿಗ್ರಹೀ॒ತ್ರೇ । ಕ ಇ॒ದಂ ಕಸ್ಮಾ॑ ಅದಾತ್ । ಕಾಮ॒: ಕಾಮಾ॑ಯ । ಕಾಮೋ॑ ದಾ॒ತಾ ॥ ೧೫ ॥

ಕಾಮ॑: ಪ್ರತಿಗ್ರಹೀ॒ತಾ । ಕಾಮಗ್ಂ॑ ಸಮು॒ದ್ರಮಾವಿ॑ಶ । ಕಾಮೇ॑ನ ತ್ವಾ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಹ್ಣಾಮಿ । ಕಾಮೈ॒ತತ್ತೇ᳚ । ಏ॒ಷಾ ತೇ॑ ಕಾಮ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ । ಉ॒ತ್ತಾ॒ನಸ್ತ್ವಾ᳚ಽಽಙ್ಗೀರ॒ಸಃ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಹ್ಣಾತು । ಸೋಮಾ॑ಯ॒ ವಾಸ॑: । ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಗಾಮ್ । ವರು॑ಣಾ॒ಯಾಶ್ವ᳚ಮ್ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಯೇ॒ ಪುರು॑ಷಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಮನ॑ವೇ॒ ತಲ್ಪ᳚ಮ್ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಜಾಮ್ । ಪೂ॒ಷ್ಣೇಽವಿ᳚ಮ್ । ನಿರೃ॑ತ್ಯಾ ಅಶ್ವತರಗರ್ದ॒ಭೌ । ಹಿ॒ಮವ॑ತೋ ಹ॒ಸ್ತಿನ᳚ಮ್ । ಗ॒ನ್ಧ॒ರ್ವಾ॒ಪ್ಸ॒ರಾಭ್ಯ॑ಸ್ಸ್ರಗಲಙ್ಕರ॒ಣೇ । ವಿಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಧಾ॒ನ್ಯಮ್ । ವಾ॒ಚೇಽನ್ನ᳚ಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಓದ॒ನಮ್ । ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾಯಾಪ॑: ॥ ೧೭ ॥

ಉ॒ತ್ತಾ॒ನಾಯಾ᳚ಙ್ಗೀರ॒ಸಾಯಾನ॑: । ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॒ ರಥ᳚ಮ್ । ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಃ ಪ್ರ॒ತ್ನಥಾ॒ ನಾಕ॒ಮಾರು॑ಹತ್ । ದಿ॒ವಃ ಪೃ॒ಷ್ಠಂ ಭನ್ದ॑ಮಾನಸ್ಸು॒ಮನ್ಮ॑ಭಿಃ । ಸ ಪೂ᳚ರ್ವ॒ವಜ್ಜ॒ನಯ॑ಜ್ಜ॒ನ್ತವೇ॒ ಧನ᳚ಮ್ । ಸ॒ಮಾ॒ನಮ॑ಜ್ಮಾ॒ ಪರಿ॑ಯಾತಿ॒ ಜಾಗೃ॑ವಿಃ । ರಾಜಾ᳚ ತ್ವಾ॒ ವರು॑ಣೋ ನಯತು ದೇವಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ವೈಶ್ವಾನ॒ರಾಯ॒ ರಥ᳚ಮ್ । ತೇನಾ॑ಮೃತ॒ತ್ವಮ॑ಶ್ಯಾಮ್ । ವಯೋ॑ ದಾ॒ತ್ರೇ । ಮಯೋ॒ ಮಹ್ಯ॑ಮಸ್ತು ಪ್ರತಿಗ್ರಹೀ॒ತ್ರೇ ॥ ೧೮ ॥

ಕ ಇ॒ದಂ ಕಸ್ಮಾ॑ ಅದಾತ್ । ಕಾಮ॒: ಕಾಮಾ॑ಯ । ಕಾಮೋ॑ ದಾ॒ತಾ । ಕಾಮ॑: ಪ್ರತಿಗ್ರಹೀ॒ತಾ । ಕಾಮಗ್ಂ॑ ಸಮು॒ದ್ರಮಾವಿ॑ಶ । ಕಾಮೇ॑ನ ತ್ವಾ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಹ್ಣಾಮಿ । ಕಾಮೈ॒ತತ್ತೇ᳚ । ಏ॒ಷಾ ತೇ॑ ಕಾಮ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ । ಉ॒ತ್ತಾ॒ನಸ್ತ್ವಾ᳚ಽಽಙ್ಗೀರ॒ಸಃ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಹ್ಣಾತು ॥ ೧೯ ॥
ದಾ॒ತಾ ಪುರು॑ಷ॒ಮಾಪ॑: ಪ್ರತಿಗ್ರಹೀ॒ತ್ರೇ ನವ॑ ಚ ॥ ೧೦ ॥

ಸು॒ವರ್ಣಂ॑ ಘ॒ರ್ಮಂ ಪರಿ॑ವೇದ ವೇ॒ನಮ್ । ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯಾ॒ಽಽತ್ಮಾನಂ॑ ದಶ॒ಧಾ ಚರ॑ನ್ತಮ್ । ಅ॒ನ್ತಸ್ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇ ಮನ॑ಸಾ॒ ಚರ॑ನ್ತಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಾಽನ್ವ॑ವಿನ್ದ॒ದ್ದಶ॑ಹೋತಾರ॒ಮರ್ಣೇ᳚ । ಅ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಶ್ಶಾ॒ಸ್ತಾ ಜನಾ॑ನಾಮ್ । ಏಕ॒ಸ್ಸನ್ಬ॑ಹು॒ಧಾ ವಿ॑ಚಾರಃ । ಶ॒ತಗ್ಂ ಶು॒ಕ್ರಾಣಿ॒ ಯತ್ರೈಕಂ॒ ಭವ॑ನ್ತಿ । ಸರ್ವೇ॒ ವೇದಾ॒ ಯತ್ರೈಕಂ॒ ಭವ॑ನ್ತಿ । ಸರ್ವೇ॒ ಹೋತಾ॑ರೋ॒ ಯತ್ರೈಕಂ॒ ಭವ॑ನ್ತಿ । ಸ॒ ಮಾನ॑ಸೀನ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜನಾ॑ನಾಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಅ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಶ್ಶಾ॒ಸ್ತಾ ಜನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸರ್ವಾ᳚ತ್ಮಾ । ಸರ್ವಾ᳚: ಪ್ರ॒ಜಾ ಯತ್ರೈಕಂ॒ ಭವ॑ನ್ತಿ । ಚತು॑ರ್ಹೋತಾರೋ॒ ಯತ್ರ॑ ಸ॒ಮ್ಪದಂ॒ ಗಚ್ಛ॑ನ್ತಿ ದೇ॒ವೈಃ । ಸ॒ ಮಾನ॑ಸೀನ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜನಾ॑ನಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರ॑ಮ॒ಗ್ನಿಂ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾಮ್ । ದಿ॒ವ ಆ॒ತ್ಮಾನಗ್ಂ॑ ಸವಿ॒ತಾರಂ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ᳚ಮ್ । ಚತು॑ರ್ಹೋತಾರಂ ಪ್ರ॒ದಿಶೋಽನು॑ಕ್ಲೃ॒ಪ್ತಮ್ । ವಾ॒ಚೋ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ತಪ॒ಸಾಽನ್ವ॑ವಿನ್ದತ್ । ಅ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಂ ಕ॒ರ್ತಾರ॑ಮೇ॒ತಮ್ । ತ್ವಷ್ಟಾ॑ರಗ್ಂ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿಕು॒ರ್ವನ್ತಂ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಯ॒ಜ್ಞಮೇ॒ತಮ್ । ಚತು॑ರ್ಹೋತೃಣಾಮಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಚಿ॑ಕ್ಯುಃ । ಅ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಂ ಕ॒ರ್ತಾರ॑ಮೇ॒ತಮ್ । ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಬನ್ಧು॒ ನಿಹಿ॑ತಂ॒ ಗುಹಾ॑ಸು । ಅ॒ಮೃತೇ॑ನ ಕ್ಲೃ॒ಪ್ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಮೇ॒ತಮ್ । ಚತು॑ರ್ಹೋತೃಣಾಮಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಚಿ॑ಕ್ಯುಃ । ಶ॒ತಂ ನಿ॒ಯುತ॒: ಪರಿ॑ವೇದ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ವಿ॒ಶ್ವವಾ॑ರಃ । ವಿಶ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ವೃ॑ಣಾತಿ । ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯಾ॒ಽಽತ್ಮಾ ನಿಹಿ॑ತ॒: ಪಞ್ಚ॑ಹೋತಾ । ಅ॒ಮೃತಂ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮಾಯು॑: ಪ್ರ॒ಜಾನಾ᳚ಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಇನ್ದ್ರ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॑ನಗ್ಂ ಸವಿ॒ತಾರ॑ಮೇ॒ತಮ್ । ವಾ॒ಯೋರಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಚಿ॑ಕ್ಯುಃ । ರ॒ಶ್ಮಿಗ್ಂ ರ॑ಶ್ಮೀ॒ನಾಂ ಮಧ್ಯೇ॒ ತಪ॑ನ್ತಮ್ । ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ಪ॒ದೇ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಪಾ᳚ನ್ತಿ । ಯ ಆ᳚ಣ್ಡಕೋ॒ಶೇ ಭುವ॑ನಂ ಬಿ॒ಭರ್ತಿ॑ । ಅನಿ॑ರ್ಭಿಣ್ಣ॒ಸ್ಸನ್ನಥ॑ ಲೋ॒ಕಾನ್ ವಿ॒ಚಷ್ಟೇ᳚ । ಯಸ್ಯಾ᳚ಣ್ಡಕೋ॒ಶಗ್ಂ ಶುಷ್ಮ॑ಮಾ॒ಹುಃ ಪ್ರಾ॒ಣಮುಲ್ಬ᳚ಮ್ । ತೇನ॑ ಕ್ಲೃ॒ಪ್ತೋ॑ಽಮೃತೇ॑ನಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ । ಸು॒ವರ್ಣಂ॒ ಕೋಶ॒ಗ್ಂ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ಪರೀ॑ವೃತಮ್ । ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ವಸು॒ಧಾನೀಂ᳚ ವಿ॒ರಾಜ᳚ಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಪೂ॒ರ್ಣಾಂ ತಾಮು॑ ಕ॒ಲಾಂ ವಿಚ॑ಕ್ಷತೇ । ಪಾದ॒ಗ್ಂ॒ ಷಡ್ಢೋ॑ತು॒ರ್ನ ಕಿಲಾ॑ಽಽವಿವಿತ್ಸೇ । ಯೇನ॒ರ್ತವ॑: ಪಞ್ಚ॒ಧೋತ ಕ್ಲೃ॒ಪ್ತಾಃ । ಉ॒ತ ವಾ॑ ಷ॒ಡ್ಧಾ ಮನ॒ಸೋತ ಕ್ಲೃ॒ಪ್ತಾಃ । ತಗ್ಂ ಷಡ್ಢೋ॑ತಾರಮೃ॒ತುಭಿ॒: ಕಲ್ಪ॑ಮಾನಮ್ । ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ಪ॒ದೇ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಪಾ᳚ನ್ತಿ । ಅ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಂ ಕ॒ರ್ತಾರ॑ಮೇ॒ತಮ್ । ಅ॒ನ್ತಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸಿ॒ ಮನ॑ಸಾ॒ ಚರ॑ನ್ತಮ್ । ಸ॒ಹೈವ ಸನ್ತಂ॒ ನ ವಿಜಾ॑ನನ್ತಿ ದೇ॒ವಾಃ । ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯಾ॒ಽಽತ್ಮಾನಗ್ಂ॑ ಶತ॒ಧಾ ಚರ॑ನ್ತಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಇನ್ದ್ರೋ॒ ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ॒ ಯ ಈಶೇ᳚ । ಸ॒ಪ್ತಹೋ॑ತಾ ಸಪ್ತ॒ಧಾ ವಿಕ್ಲೃ॑ಪ್ತಃ । ಪರೇ॑ಣ॒ ತನ್ತುಂ॑ ಪರಿಷಿ॒ಚ್ಯಮಾ॑ನಮ್ । ಅ॒ನ್ತರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ ಮನ॑ಸಾ॒ ಚರ॑ನ್ತಮ್ । ದೇ॒ವಾನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾಽನ್ವ॑ವಿನ್ದತ್ । ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ ಉಜ್ಜ॑ಭಾರ । ಅ॒ರ್ಕಗ್ಗ್ಂ ಶ್ಚೋತ॑ನ್ತಗ್ಂ ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ᳚ । ಆ ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ಥ್ಸ॒ಪ್ತ ಪೇರ॑ವಃ । ಮೇಹ॑ನ್ತಿ ಬಹು॒ಲಾಗ್ಂ ಶ್ರಿಯ᳚ಮ್ । ಬ॒ಹ್ವ॒ಶ್ವಾಮಿ॑ನ್ದ್ರ॒ ಗೋಮ॑ತೀಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಅಚ್ಯು॑ತಾಂ ಬಹು॒ಲಾಗ್ಂ ಶ್ರಿಯ᳚ಮ್ । ಸ ಹರಿ॑ರ್ವಸು॒ವಿತ್ತ॑ಮಃ । ಪೇ॒ರುರಿನ್ದ್ರಾ॑ಯ ಪಿನ್ವತೇ । ಬ॒ಹ್ವ॒ಶ್ವಾಮಿ॑ನ್ದ್ರ॒ ಗೋಮ॑ತೀಮ್ । ಅಚ್ಯು॑ತಾಂ ಬಹು॒ಲಾಗ್ಂ ಶ್ರಿಯ᳚ಮ್ । ಮಹ್ಯ॒ಮಿನ್ದ್ರೋ॒ ನಿಯ॑ಚ್ಛತು । ಶ॒ತಗ್ಂ ಶ॒ತಾ ಅ॑ಸ್ಯ ಯು॒ಕ್ತಾ ಹರೀ॑ಣಾಮ್ । ಅ॒ರ್ವಾಙಾ ಯಾ॑ತು॒ ವಸು॑ಭೀ ರ॒ಶ್ಮಿರಿನ್ದ್ರ॑: । ಪ್ರಮಗ್ಂಹ॑ ಮಾಣೋ ಬಹು॒ಲಾಗ್ಂ ಶ್ರಿಯ᳚ಮ್ । ರ॒ಶ್ಮಿರಿನ್ದ್ರ॑ಸ್ಸವಿ॒ತಾ ಮೇ॒ ನಿಯ॑ಚ್ಛತು ॥ ೨೬ ॥

ಘೃ॒ತಂ ತೇಜೋ॒ ಮಧು॑ಮದಿನ್ದ್ರಿ॒ಯಮ್ । ಮಯ್ಯ॒ಯಮ॒ಗ್ನಿರ್ದ॑ಧಾತು । ಹರಿ॑: ಪತ॒ಙ್ಗಃ ಪ॑ಟ॒ರೀ ಸು॑ಪ॒ರ್ಣಃ । ದಿ॒ವಿ॒ಕ್ಷಯೋ॒ ನಭ॑ಸಾ॒ ಯ ಏತಿ॑ । ಸ ನ॒ ಇನ್ದ್ರ॑: ಕಾಮವ॒ರಂ ದ॑ದಾತು । ಪಞ್ಚಾ॑ರಂ ಚ॒ಕ್ರಂ ಪರಿ॑ವರ್ತತೇ ಪೃ॒ಥು । ಹಿರ॑ಣ್ಯಜ್ಯೋತಿಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ᳚ । ಅಜ॑ಸ್ರಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ನಭ॑ಸಾ॒ ಸರ್ಪ॑ದೇತಿ । ಸ ನ॒ ಇನ್ದ್ರ॑: ಕಾಮವ॒ರಂ ದ॑ದಾತು । ಸ॒ಪ್ತ ಯು॑ಞ್ಜನ್ತಿ॒ ರಥ॒ಮೇಕ॑ಚಕ್ರಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಏಕೋ॒ ಅಶ್ವೋ॑ ವಹತಿ ಸಪ್ತನಾ॒ಮಾ । ತ್ರಿ॒ನಾಭಿ॑ ಚ॒ಕ್ರಮ॒ಜರ॒ಮನ॑ರ್ವಮ್ । ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ತಸ್ಥುಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪಶ್ಯ॑ನ್ತ॒ ಉಪ॑ಸೇದು॒ರಗ್ರೇ᳚ । ತಪೋ॑ ದೀ॒ಕ್ಷಾಮೃಷ॑ಯಸ್ಸುವ॒ರ್ವಿದ॑: । ತತ॑: ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಂ ಬಲ॒ಮೋಜ॑ಶ್ಚ ಜಾ॒ತಮ್ । ತದ॒ಸ್ಮೈ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಭಿಸಂ ನ॑ಮನ್ತು । ಶ್ವೇ॒ತಗ್ಂ ರ॒ಶ್ಮಿಂ ಬೋ॑ಭು॒ಜ್ಯಮಾ॑ನಮ್ । ಅ॒ಪಾಂ ನೇ॒ತಾರಂ॒ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಮ್ । ಇನ್ದ್ರಂ॒ ನಿಚಿ॑ಕ್ಯುಃ ಪರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ ॥ ೨೮ ॥

ರೋಹಿ॑ಣೀಃ ಪಿಙ್ಗ॒ಲಾ ಏಕ॑ರೂಪಾಃ । ಕ್ಷರ॑ನ್ತೀಃ ಪಿಙ್ಗ॒ಲಾ ಏಕ॑ರೂಪಾಃ । ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ಣಿ ಪ್ರ॒ಯುತಾ॑ನಿ॒ ನಾವ್ಯಾ॑ನಾಮ್ । ಅ॒ಯಂ ಯಶ್ಶ್ವೇ॒ತೋ ರ॒ಶ್ಮಿಃ । ಪರಿ॒ ಸರ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಜಗ॑ತ್ । ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಪ॒ಶೂನ್ಧನಾ॑ನಿ । ಅ॒ಸ್ಮಾಕಂ॑ ದದಾತು । ಶ್ವೇ॒ತೋ ರ॒ಶ್ಮಿಃ ಪರಿ॒ ಸರ್ವಂ॑ ಬಭೂವ । ಸುವ॒ನ್ಮಹ್ಯಂ॑ ಪ॒ಶೂನ್ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾನ್ । ಪ॒ತ॒ಙ್ಗಮ॒ಕ್ತಮಸು॑ರಸ್ಯ ಮಾ॒ಯಯಾ᳚ ॥ ೨೯ ॥

ಹೃ॒ದಾ ಪ॑ಶ್ಯನ್ತಿ॒ ಮನ॑ಸಾ ಮನೀ॒ಷಿಣ॑: । ಸ॒ಮು॒ದ್ರೇ ಅ॒ನ್ತಃ ಕ॒ವಯೋ॒ ವಿಚ॑ಕ್ಷತೇ । ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛನ್ತಿ ವೇ॒ಧಸ॑: । ಪ॒ತ॒ಙ್ಗೋ ವಾಚಂ॒ ಮನ॑ಸಾ ಬಿಭರ್ತಿ । ತಾಂ ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವೋ॑ಽವದ॒ದ್ಗರ್ಭೇ॑ ಅ॒ನ್ತಃ । ತಾಂ ದ್ಯೋತ॑ಮಾನಾಗ್ಂ ಸ್ವ॒ರ್ಯಂ॑ ಮನೀ॒ಷಾಮ್ । ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ಪ॒ದೇ ಕ॒ವಯೋ॒ ನಿಪಾ᳚ನ್ತಿ । ಯೇ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಃ ಪ॒ಶವೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ । ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ಸನ್ತೋ॑ ಬಹು॒ಧೈಕ॑ರೂಪಾಃ । ಅ॒ಗ್ನಿಸ್ತಾಗ್ಂ ಅಗ್ರೇ॒ ಪ್ರಮು॑ಮೋಕ್ತು ದೇ॒ವಃ ॥ ೩೦ ॥

ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಸಂವಿದಾ॒ನಃ । ವೀ॒ತಗ್ಗ್ಂ ಸ್ತು॑ಕೇ ಸ್ತುಕೇ । ಯು॒ವಮ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ನಿಯ॑ಚ್ಛತಮ್ । ಪ್ರ ಪ್ರ॑ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಿಂ ತಿರ । ಯೇ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಃ ಪ॒ಶವೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ । ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ಸನ್ತೋ॑ ಬಹು॒ಧೈಕ॑ರೂಪಾಃ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಪ್ತಾ॒ನಾಮಿ॒ಹ ರನ್ತಿ॑ರಸ್ತು । ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಾ॑ಯ ಸುಪ್ರಜಾ॒ಸ್ತ್ವಾಯ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಾ॑ಯ । ಯ ಆ॑ರ॒ಣ್ಯಾಃ ಪ॒ಶವೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ । ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ಸನ್ತೋ॑ ಬಹು॒ಧೈಕ॑ರೂಪಾಃ । ವಾ॒ಯುಸ್ತಾಗ್ಂ ಅಗ್ರೇ॒ ಪ್ರಮು॑ಮೋಕ್ತು ದೇ॒ವಃ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಸಂವಿದಾ॒ನಃ । ಇಡಾ॑ಯೈ ಸೃ॒ಪ್ತಂ ಘೃ॒ತವ॑ಚ್ಚರಾಚ॒ರಮ್ । ದೇ॒ವಾ ಅನ್ವ॑ವಿನ್ದ॒ನ್ಗುಹಾ॑ ಹಿ॒ತಮ್ । ಯ ಆ॑ರ॒ಣ್ಯಾಃ ಪ॒ಶವೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಃ । ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ಸನ್ತೋ॑ ಬಹು॒ಧೈಕ॑ರೂಪಾಃ । ತೇಷಾಗ್ಂ॑ ಸಪ್ತಾ॒ನಾಮಿ॒ಹ ರನ್ತಿ॑ರಸ್ತು । ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಾ॑ಯ ಸುಪ್ರಜಾ॒ಸ್ತ್ವಾಯ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಾ॑ಯ ॥ ೩೧ ॥

ಆ॒ತ್ಮಾ ಜನಾ॑ನಾಂ ವಿಕು॒ರ್ವನ್ತಂ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿಂ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ᳚ ವಸು॒ಧಾನೀಂ᳚ ವಿ॒ರಾಜಂ॒ ಚರ॑ನ್ತಂ॒ ಗೋಮ॑ತೀಂ ಮೇ॒ ನಿಯ॑ಚ್ಛ॒ತ್ವೇಕ॑ಚಕ್ರಂ॒ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ಮಾ॒ಯಯಾ॑ ದೇ॒ವ ಏಕ॑ರೂಪಾ ಅ॒ಷ್ಟೌ ಚ॑ ॥ ೧೧ ॥

ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಸ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ । ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ । ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ । ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವ᳚ಮ್ । ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯ᳚ಮ್ । ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ । ಯದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ । ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ । ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್ಂ॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ॥ ೩೨,೩೩ ॥

ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ । ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ । ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: । ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ । ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ । ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ । ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ । ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ । ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ॥ ೩೪,೩೫ ॥

ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ । ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ । ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಽಽಸೀ॒ದಾಜ್ಯ᳚ಮ್ । ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ । ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಽಽಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: । ತ್ರಿಸ್ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ । ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ । ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ । ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ । ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ॥ ೩೪,೩೫ ॥

ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ । ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ । ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾಥ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಸಂಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ । ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ । ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ । ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾಥ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಋಚ॒ಸ್ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ । ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ॥ ೩೫,೩೬ ॥

ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ । ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ । ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: । ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ । ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ । ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ । ಕಾ ವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ । ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ॥ ೩೬,೩೭ ॥

ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ । ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ । ಚಕ್ಷೋ॒ಸ್ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ । ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ । ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ । ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ । ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಸ್ಸಮ॑ವರ್ತತ । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ । ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ॥ ೩೭,೩೮ ॥

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತ᳚ಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ । ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರ॑: । ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ । ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ । ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ । ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ । ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜನ್ತ ದೇ॒ವಾಃ । ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ । ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನ॑ಸ್ಸಚನ್ತೇ । ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ಧ್ಯಾಸ್ಸನ್ತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ ॥ ೩೮,೩೯ ॥

ಪುರು॑ಷಃ ಪು॒ರೋ᳚ಽಗ್ರ॒ತೋ॑ಽಜಾಯತ ಕೃ॒ತೋ॑ಽಕಲ್ಪಯನ್ನಾಸ॒ನ್ದ್ವೇ ಚ॑ ॥ ೧೨ ॥
ಜ್ಯಾಯಾ॒ನಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ । ಅನ್ಯತ್ರ॒ ಪುರು॑ಷಃ ॥

ಅ॒ದ್ಭ್ಯಸ್ಸಮ್ಭೂ॑ತಃ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ರಸಾ᳚ಚ್ಚ । ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣ॒ಸ್ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॑ । ತಸ್ಯ॒ ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವಿ॒ದಧ॑ದ್ರೂ॒ಪಮೇ॑ತಿ । ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾಜಾ॑ನ॒ಮಗ್ರೇ᳚ । ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತ᳚ಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒: ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ । ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪನ್ಥಾ॑ ವಿದ್ಯ॒ತೇಽಯ॑ನಾಯ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅ॒ನ್ತಃ । ಅ॒ಜಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ವಿಜಾ॑ಯತೇ ॥ ೩೯,೪೦ ॥

ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾ॒: ಪರಿ॑ಜಾನನ್ತಿ॒ ಯೋನಿ᳚ಮ್ । ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛನ್ತಿ ವೇ॒ಧಸ॑: । ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ ಆತ॑ಪತಿ । ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಃ । ಪೂರ್ವೋ॒ ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಜಾ॒ತಃ । ನಮೋ॑ ರು॒ಚಾಯ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಯೇ । ರುಚಂ॑ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಂ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತಃ । ದೇ॒ವಾ ಅಗ್ರೇ॒ ತದ॑ಬ್ರುವನ್ । ಯಸ್ತ್ವೈ॒ವಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಸ॒ನ್ವಶೇ᳚ । ಹ್ರೀಶ್ಚ॑ ತೇ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ॒ ಪತ್ನ್ಯೌ᳚ । ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಪಾ॒ರ್ಶ್ವೇ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ರೂ॒ಪಮ್ । ಅ॒ಶ್ವಿನೌ॒ ವ್ಯಾತ್ತ᳚ಮ್ । ಇ॒ಷ್ಟಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಅ॒ಮುಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಸರ್ವಂ॑ ಮನಿಷಾಣ ॥ ೪೦,೪೧ ॥
ಜಾ॒ಯ॒ತೇ॒ ವಶೇ॑ ಸ॒ಪ್ತ ಚ॑ ॥ ೧೩ ॥

ಭ॒ರ್ತಾ ಸನ್ಭ್ರಿ॒ಯಮಾ॑ಣೋ ಬಿಭರ್ತಿ । ಏಕೋ॑ ದೇ॒ವೋ ಬ॑ಹು॒ಧಾ ನಿವಿ॑ಷ್ಟಃ । ಯ॒ದಾ ಭಾ॒ರಂ ತ॒ನ್ದ್ರಯ॑ತೇ॒ ಸ ಭರ್ತು᳚ಮ್ । ನಿ॒ಧಾಯ॑ ಭಾ॒ರಂ ಪುನ॒ರಸ್ತ॑ಮೇತಿ । ತಮೇ॒ವ ಮೃ॒ತ್ಯುಮ॒ಮೃತಂ॒ ತಮಾ॑ಹುಃ । ತಂ ಭ॒ರ್ತಾರಂ॒ ತಮು॑ ಗೋ॒ಪ್ತಾರ॑ಮಾಹುಃ । ಸ ಭೃ॒ತೋ ಭ್ರಿ॒ಯಮಾ॑ಣೋ ಬಿಭರ್ತಿ । ಯ ಏ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ಭರ್ತು᳚ಮ್ । ಸ॒ದ್ಯೋ ಜಾ॒ತಮು॒ತ ಜ॑ಹಾತ್ಯೇ॒ಷಃ । ಉ॒ತೋ ಜರ॑ನ್ತಂ॒ ನ ಜ॑ಹಾ॒ತ್ಯೇಕ᳚ಮ್ ॥ ೪೧,೪೨ ॥

ಉ॒ತೋ ಬ॒ಹೂನೇಕ॒ಮಹ॑ರ್ಜಹಾರ । ಅತ॑ನ್ದ್ರೋ ದೇ॒ವಸ್ಸದ॑ಮೇ॒ವ ಪ್ರಾರ್ಥ॑: । ಯಸ್ತದ್ವೇದ॒ ಯತ॑ ಆಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ॒ನ್ಧಾಂ ಚ॒ ಯಾಗ್ಂ ಸಂ॑ದ॒ಧೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೈ॒ಷಃ । ರಮ॑ತೇ॒ ತಸ್ಮಿ᳚ನ್ನು॒ತ ಜೀ॒ರ್ಣೇ ಶಯಾ॑ನೇ । ನೈನಂ॑ ಜಹಾ॒ತ್ಯಹ॑ಸ್ಸು ಪೂ॒ರ್ವ್ಯೇಷು॑ । ತ್ವಾಮಾಪೋ॒ ಅನು॒ ಸರ್ವಾ᳚ಶ್ಚರನ್ತಿ ಜಾನ॒ತೀಃ । ವ॒ಥ್ಸಂ ಪಯ॑ಸಾ ಪುನಾ॒ನಾಃ । ತ್ವಮ॒ಗ್ನಿಗ್ಂ ಹ॑ವ್ಯ॒ವಾಹ॒ಗ್ಂ॒ ಸಮಿ॑ನ್ಥ್ಸೇ । ತ್ವಂ ಭ॒ರ್ತಾ ಮಾ॑ತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ ಪ್ರ॒ಜಾನಾ᳚ಮ್ ॥ ೪೨,೪೩ ॥

ತ್ವಂ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ತ್ವಮು॑ವೇ॒ವಾಸಿ॒ ಸೋಮ॑: । ತವ॑ ದೇ॒ವಾ ಹವ॒ಮಾಯ॑ನ್ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ತ್ವಮೇಕೋ॑ಽಸಿ ಬ॒ಹೂನನು॒ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಃ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಸು॒ಹವೋ॑ ಮ ಏಧಿ । ನಮೋ॑ ವಾಮಸ್ತು ಶೃಣು॒ತಗ್ಂ ಹವಂ॑ ಮೇ । ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನಾವಜಿ॒ರಗ್ಂ ಸಂ॒ಚರ॑ನ್ತೌ । ಹ್ವಯಾ॑ಮಿ ವಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ತೂ॒ರ್ತಮೇತ᳚ಮ್ । ಯೋ ಮಾಂ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ತಂ ಜ॑ಹಿತಂ ಯುವಾನಾ । ಪ್ರಾಣಾ॑ಪಾನೌ ಸಂವಿದಾ॒ನೌ ಜ॑ಹಿತಮ್ । ಅ॒ಮುಷ್ಯಾಸು॑ನಾ॒ ಮಾ ಸಂಗ॑ಸಾಥಾಮ್ ॥ ೪೩ ॥

ತಂ ಮೇ॑ ದೇವಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಸಂವಿದಾ॒ನೌ । ವ॒ಧಾಯ॑ ದತ್ತಂ॒ ತಮ॒ಹಗ್ಂ ಹ॑ನಾಮಿ । ಅಸ॑ಜ್ಜಜಾನ ಸ॒ತ ಆಬ॑ಭೂವ । ಯಂ ಯಂ॑ ಜ॒ಜಾನ॒ ಸ ಉ॑ ಗೋ॒ಪೋ ಅ॑ಸ್ಯ । ಯ॒ದಾ ಭಾ॒ರಂ ತ॒ನ್ದ್ರಯ॑ತೇ॒ ಸ ಭರ್ತು᳚ಮ್ । ಪ॒ರಾಸ್ಯ॑ ಭಾ॒ರಂ ಪುನ॒ರಸ್ತ॑ಮೇತಿ । ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಅ॑ಭವಃ । ಮ॒ಹಾನ್ಭೋಗ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇಃ । ಭುಜ॑: ಕರಿ॒ಷ್ಯಮಾ॑ಣಃ । ಯದ್ದೇ॒ವಾನ್ಪ್ರಾಣ॑ಯೋ॒ ನವ॑ ॥ ೪೪ ॥
ಏಕಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ᳚ ಗಸಾಥಾಂ॒ ನವ॑ ॥ ೧೪ ॥

ಹರಿ॒ಗ್ಂ॒ ಹರ॑ನ್ತ॒ಮನು॑ಯನ್ತಿ ದೇ॒ವಾಃ । ವಿಶ್ವ॒ಸ್ಯೇಶಾ॑ನಂ ವೃಷ॒ಭಂ ಮ॑ತೀ॒ನಾಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸರೂ॑ಪ॒ಮನು॑ಮೇ॒ದಮಾಗಾ᳚ತ್ । ಅಯ॑ನಂ॒ ಮಾ ವಿವ॑ಧೀ॒ರ್ವಿಕ್ರ॑ಮಸ್ವ । ಮಾ ಛಿ॑ದೋ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಮಾ ವ॑ಧೀಃ । ಮಾ ಮೇ॒ ಬಲಂ॒ ವಿವೃ॑ಹೋ॒ ಮಾ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ । ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಾ ಮೇ॑ ರೀರಿಷ॒ ಆಯು॑ರುಗ್ರ । ನೃ॒ಚಕ್ಷ॑ಸಂ ತ್ವಾ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಸ॒ದ್ಯಶ್ಚ॑ಕಮಾ॒ನಾಯ॑ । ಪ್ರ॒ವೇ॒ಪಾ॒ನಾಯ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ᳚ ॥ ೪೫ ॥

ಪ್ರಾಸ್ಮಾ॒ ಆಶಾ॑ ಅಶೃಣ್ವನ್ । ಕಾಮೇ॑ನಾಜನಯ॒ನ್ಪುನ॑: । ಕಾಮೇ॑ನ ಮೇ॒ ಕಾಮ॒ ಆಗಾ᳚ತ್ । ಹೃದ॑ಯಾ॒ದ್ಧೃದ॑ಯಂ ಮೃ॒ತ್ಯೋಃ । ಯದ॒ಮೀಷಾ॑ಮ॒ದಃ ಪ್ರಿ॒ಯಮ್ । ತದೈತೂಪ॒ಮಾಮ॒ಭಿ । ಪರಂ॑ ಮೃತ್ಯೋ॒ ಅನು॒ ಪರೇ॑ಹಿ॒ ಪನ್ಥಾ᳚ಮ್ । ಯಸ್ತೇ॒ ಸ್ವ ಇತ॑ರೋ ದೇವ॒ಯಾನಾ᳚ತ್ । ಚಕ್ಷು॑ಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವ॒ತೇ ತೇ᳚ ಬ್ರವೀಮಿ । ಮಾ ನ॑: ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷೋ॒ ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ । ಪ್ರ ಪೂ॒ರ್ವ್ಯಂ ಮನ॑ಸಾ॒ ವನ್ದ॑ಮಾನಃ । ನಾಧ॑ಮಾನೋ ವೃಷ॒ಭಂ ಚ॑ರ್ಷಣೀ॒ನಾಮ್ । ಯಃ ಪ್ರ॒ಜಾನಾ॑ಮೇಕ॒ರಾಣ್ಮಾನು॑ಷೀಣಾಮ್ । ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ಯ॑ಜೇ ಪ್ರಥಮ॒ಜಾಮೃ॒ತಸ್ಯ॑ ॥ ೪೬ ॥
ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॑ ವೀ॒ರಾಗ್ಂಶ್ಚ॒ತ್ವಾರಿ॑ ಚ ॥ ೧೫ ॥

ತ॒ರಣಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವದ॑ರ್ಶತೋ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಕೃದ॑ಸಿ ಸೂರ್ಯ । ವಿಶ್ವ॒ಮಾ ಭಾ॑ಸಿ ರೋಚ॒ನಮ್ । ಉ॒ಪ॒ಯಾ॒ಮಗೃ॑ಹೀತೋಽಸಿ॒ ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ ತ್ವಾ॒ ಭ್ರಾಜ॑ಸ್ವತ ಏ॒ಷ ತೇ॒ ಯೋನಿ॒ಸ್ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ ತ್ವಾ॒ ಭ್ರಾಜ॑ಸ್ವತೇ ॥ ೪೭ ॥ ೧೬ ॥

ಆಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವ ಮದಿನ್ತಮ॒ ಸೋಮ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ಭಿರೂ॒ತಿಭಿ॑: । ಭವಾ॑ ನಸ್ಸ॒ಪ್ರಥ॑ಸ್ತಮಃ ॥ (೪೮) ॥ ೧೭ ॥

ಈ॒ಯುಷ್ಟೇ ಯೇ ಪೂರ್ವ॑ತರಾ॒ಮಪ॑ಶ್ಯನ್ ವ್ಯು॒ಚ್ಛನ್ತೀ॑ಮು॒ಷಸಂ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಸಃ । ಅ॒ಸ್ಮಾಭಿ॑ರೂ॒ ನು ಪ್ರ॑ತಿ॒ಚಕ್ಷ್ಯಾ॑ಽಭೂ॒ದೋ ತೇ ಯ॑ನ್ತಿ॒ ಯೇ ಅ॑ಪ॒ರೀಷು॒ ಪಶ್ಯಾನ್॑ ॥ ೪೯ ॥ ೧೮ ॥

ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಕೃತಂ॑ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ವಿದಂ॑ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ॒ ಭಾಸ್ವ॑ತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ಮಲ್ಮಲಾ॒ಭವ॑ನ್ತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ॒ ದೀಪ್ಯ॑ಮಾನಾಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ॒ ರೋಚ॑ಮಾನಾಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾ॒ಮ್ಯಜ॑ಸ್ರಾಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ಬೃ॒ಹಜ್ಜ್ಯೋ॑ತಿಷಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ಬೋ॒ಧಯ॑ನ್ತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ॒ ಜಾಗ್ರ॑ತೀಂ ತ್ವಾ ಸಾದಯಾಮಿ ॥ ೫೦ ॥ ೧೯ ॥

ಪ್ರ॒ಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಽಽಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ವಿಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಸಂಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹೋ᳚ದ್ಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಽವಯಾ॒ಸಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಶು॒ಚೇ ಸ್ವಾಹಾ॒ ಶೋಕಾ॑ಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ತಪ್ಯ॒ತ್ವೈ ಸ್ವಾಹಾ॒ ತಪ॑ತೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ಬ್ರಹ್ಮಹ॒ತ್ಯಾಯೈ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಮೈ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ ೫೧ ॥ ೨೦ ॥

ಚಿ॒ತ್ತಗ್ಂ ಸಂ॑ತಾ॒ನೇನ॑ ಭ॒ವಂ ಯ॒ಕ್ನಾ ರು॒ದ್ರಂ ತನಿ॑ಮ್ನಾ ಪಶು॒ಪತಿಗ್ಗ್ಂ॑ ಸ್ಥೂಲಹೃದ॒ಯೇನಾ॒ಗ್ನಿಗ್ಂ ಹೃದ॑ಯೇನ ರು॒ದ್ರಂ ಲೋಹಿ॑ತೇನ ಶ॒ರ್ವಂ ಮತ॑ಸ್ನಾಭ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇ॒ವಮ॒ನ್ತಃ ಪಾ᳚ರ್ಶ್ವೇನೌಷಿಷ್ಠ॒ಹನಗ್ಂ॑ ಶಿಙ್ಗೀನಿಕೋ॒ಶ್ಯಾ᳚ಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೫೨ ॥ ೨೧ ॥

ಚಿ॒ತ್ತಿ॑: ಪೃಥಿ॒ವ್ಯ॑ಗ್ನಿ॒ಸ್ಸೂರ್ಯಂ॑ ತೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್ಮ॒ಹಾಹ॑ವಿ॒ರ್ಹೋತಾ॒ ವಾಗ್ಘೋತಾ᳚ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ ಏಕ॑ಹೋತಾ॒ಽಗ್ನಿರ್ಯಜು॑ರ್ಭಿ॒ಸ್ಸೇನೇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಸು॒ವರ್ಣಂ॑ ಘ॒ರ್ಮಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ಽದ್ಭ್ಯೋ ಭ॒ರ್ತಾ ಹರಿಂ॑ ತ॒ರಣಿ॒ರಾಪ್ಯಾ॑ಯಸ್ವೇ॒ಯುಷ್ಟೇ ಯೇ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮತೀಂ ಪ್ರಯಾ॒ಸಾಯ॑ ಚಿ॒ತ್ತಮೇಕ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಃ ॥ ೨೧ ॥

ಚಿತ್ತಿ॑ರ॒ಗ್ನಿರ್ಯಜು॑ರ್ಭಿರ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಃ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿರ್ಭ॒ರ್ತಾಸನ್ಪ್ರಯಾ॒ಸಾಯ॒ ದ್ವಿಪ॑ಞ್ಚಾ॒ಶತ್ ॥ ೫೨ ॥

ಚಿತ್ತಿ॑ರ॒ಗ್ನಿರ್ಯಜು॑ರ್ಭಿರ॒ನ್ತಃ ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಃ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಸಂವಿದಾ॒ನಸ್ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮತೀಂ॒ ತ್ರಿಪ॑ಞ್ಚಾ॒ಶತ್ ॥ ೫೩ ॥

ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed