Chitti Pannam – சித்தி பந்நம்


(க்ருஷ்ணயஜுர்வேதீ³ய தைத்திரீயாரண்யகே த்ருதீய ப்ரபாட²க꞉)

ஹரி꞉ ஓம் । தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் சித்தி॒ஸ்ஸ்ருக் । சி॒த்தமாஜ்ய᳚ம் । வாக்³வேதி³॑: । ஆதீ⁴॑தம் ப³॒ர்ஹி꞉ । கேதோ॑ அ॒க்³நி꞉ । விஜ்ஞா॑தம॒க்³நி꞉ । வாக்ப॑தி॒ர்ஹோதா᳚ । மந॑ உபவ॒க்தா । ப்ரா॒ணோ ஹ॒வி꞉ । ஸாமா᳚த்⁴வ॒ர்யு꞉ । வாச॑ஸ்பதே விதே⁴ நாமந் । வி॒தே⁴ம॑ தே॒ நாம॑ । வி॒தே⁴ஸ்த்வம॒ஸ்மாகம்॒ நாம॑ । வா॒சஸ்பதி॒ஸ்ஸோமம்॑ பிப³து । ஆ(அ)ஸ்மாஸு॑ ந்ரு॒ம்ணம் தா⁴॒த்ஸ்வாஹா᳚ ॥ 1 ॥
அ॒த்⁴வ॒ர்யு꞉ பஞ்ச॑ ச ॥ 1 ॥

ப்ரு॒தி²॒வீ ஹோதா᳚ । த்³யௌர॑த்⁴வ॒ர்யு꞉ । ரு॒த்³ரோ᳚(அ)க்³நீத் । ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ருபவ॒க்தா । வாச॑ஸ்பதே வா॒சோ வீ॒ர்யே॑ண । ஸம்ப்⁴ரு॑ததமே॒நா(ஆ)ய॑க்ஷ்யஸே । யஜ॑மாநாய॒ வார்ய᳚ம் । ஆ ஸுவ॒ஸ்கர॑ஸ்மை । வா॒சஸ்பதி॒ஸ்ஸோமம்॑ பிப³தி । ஜ॒ஜந॒தி³ந்த்³ர॑மிந்த்³ரி॒யாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥
ப்ரு॒தி²॒வீ ஹோதா॒ த³ஶ॑ ॥ 2 ॥

அ॒க்³நிர்ஹோதா᳚ । அ॒ஶ்விநா᳚(அ)த்⁴வ॒ர்யூ । த்வஷ்டா॒(அ)க்³நீத் । மி॒த்ர உ॑பவ॒க்தா । ஸோம॒ஸ்ஸோம॑ஸ்ய புரோ॒கா³꞉ । ஶு॒க்ரஸ்ஶு॒க்ரஸ்ய॑ புரோ॒கா³꞉ । ஶ்ரா॒தாஸ்த॑ இந்த்³ர॒ ஸோமா᳚: । வாதா॑பேர்ஹவந॒ஶ்ருத॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ॥ 3 ॥
அ॒க்³நிர்ஹோதா॒(அ)ஷ்டௌ ॥ 3 ॥

ஸூர்யம்॑ தே॒ சக்ஷு॑: । வாதம்॑ ப்ரா॒ண꞉ । த்³யாம் ப்ரு॒ஷ்ட²ம் । அ॒ந்தரி॑க்ஷமா॒த்மா । அங்கை³᳚ர்ய॒ஜ்ஞம் । ப்ரு॒தி²॒வீக்³ம் ஶரீ॑ரை꞉ । வாச॑ஸ்ப॒தே(அ)ச்சி²॑த்³ரயா வா॒சா । அச்சி²॑த்³ரயா ஜு॒ஹ்வா᳚ । தி³॒வி தே³॑வா॒வ்ருத⁴॒க்³ம்॒ ஹோத்ரா॒ மேர॑யஸ்வ॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 4 ॥
ஸூர்யம்॑ தே॒ நவ॑ ॥ 4 ॥

ம॒ஹாஹ॑வி॒ர்ஹோதா᳚ । ஸ॒த்யஹ॑விரத்⁴வ॒ர்யு꞉ । அச்யு॑தபாஜா அ॒க்³நீத் । அச்யு॑தமநா உபவ॒க்தா । அ॒நா॒த்⁴ரு॒ஷ்யஶ்சா᳚ப்ரதித்⁴ரு॒ஷ்யஶ்ச॑ ய॒ஜ்ஞஸ்யா॑பி⁴க³॒ரௌ । அ॒யாஸ்ய॑ உத்³கா³॒தா । வாச॑ஸ்பதே ஹ்ருத்³விதே⁴ நாமந் । வி॒தே⁴ம॑ தே॒ நாம॑ । வி॒தே⁴ஸ்த்வம॒ஸ்மாகம்॒ நாம॑ । வா॒சஸ்பதி॒ஸ்ஸோம॑மபாத் । மா தை³வ்ய॒ஸ்தந்து॒ஶ்சே²தி³॒ மா ம॑நு॒ஷ்ய॑: । நமோ॑ தி³॒வே । நம॑: ப்ருதி²॒வ்யை ஸ்வாஹா᳚ ॥ 5 ॥
அ॒பா॒த்த்ரீணி॑ ச ॥ 5 ॥

வாக்³கோ⁴தா᳚ । தீ³॒க்ஷா பத்நீ᳚ । வாதோ᳚(அ)த்⁴வ॒ர்யு꞉ । ஆபோ॑(அ)பி⁴க³॒ர꞉ । மநோ॑ ஹ॒வி꞉ । தப॑ஸி ஜுஹோமி । பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॑: । ப்³ரஹ்ம॑ ஸ்வயம்॒பு⁴ । ப்³ரஹ்ம॑ணே ஸ்வயம்॒பு⁴வே॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 6 ॥
வாக்³கோ⁴தா॒ நவ॑ ॥ 6 ॥

ப்³ரா॒ஹ்ம॒ண ஏக॑ஹோதா । ஸ ய॒ஜ்ஞ꞉ । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ய॒ஜ்ஞஶ்ச॑ மே பூ⁴யாத் । அ॒க்³நிர்த்³விஹோ॑தா । ஸ ப⁴॒ர்தா । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ப⁴॒ர்தா ச॑ மே பூ⁴யாத் । ப்ரு॒தி²॒வீ த்ரிஹோ॑தா । ஸ ப்ர॑தி॒ஷ்டா² ॥ 7 ॥

ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ப்ர॒தி॒ஷ்டா² ச॑ மே பூ⁴யாத் । அ॒ந்தரி॑க்ஷம்॒ சது॑ர்ஹோதா । ஸ வி॒ஷ்டா²꞉ । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । வி॒ஷ்டா²ஶ்ச॑ மே பூ⁴யாத் । வா॒யு꞉ பஞ்ச॑ஹோதா । ஸ ப்ரா॒ண꞉ । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மே பூ⁴யாத் ॥ 8 ॥

ச॒ந்த்³ரமா॒: ஷட்³டோ⁴॑தா । ஸ ரு॒தூந்க॑ல்பயாதி । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ரு॒தவ॑ஶ்ச மே கல்பந்தாம் । அந்நக்³ம்॑ ஸ॒ப்தஹோ॑தா । ஸ ப்ரா॒ணஸ்ய॑ ப்ரா॒ண꞉ । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ப்ரா॒ணஸ்ய॑ ச மே ப்ரா॒ணோ பூ⁴॑யாத் । த்³யௌர॒ஷ்டஹோ॑தா । ஸோ॑(அ)நாத்⁴ரு॒ஷ்ய꞉ ॥ 9 ॥

ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । அ॒நா॒த்⁴ரு॒ஷ்யஶ்ச॑ பூ⁴யாஸம் । ஆ॒தி³॒த்யோ நவ॑ஹோதா । ஸ தே॑ஜ॒ஸ்வீ । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । தே॒ஜ॒ஸ்வீ ச॑ பூ⁴யாஸம் । ப்ர॒ஜாப॑தி॒ர்த³ஶ॑ஹோதா । ஸ இ॒த³க்³ம் ஸர்வ᳚ம் । ஸ மே॑ த³தா³து ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்புஷ்டிம்॒ யஶ॑: । ஸர்வம்॑ ச மே பூ⁴யாத் ॥ 10 ॥

ப்ர॒தி॒ஷ்டா² ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மே பூ⁴யாத³நாத்⁴ரு॒ஷ்யஸ்ஸர்வம் ச மே பூ⁴யாத் ॥ ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ ய॒ஜ்ஞோ᳚(அ)க்³நிர்ப⁴॒ர்தா ப்ரு॑தி²॒வீ ப்ர॑தி॒ஷ்டா²(அ)ந்தரி॑க்ஷம் வி॒ஷ்டா² வா॒யு꞉ ப்ரா॒ணஶ்ச॒ந்த்³ரமா॑ ஸ ரு॒தூநந்ந॒க்³ம்॒ ஸ ப்ரா॒ணஸ்ய॑ ப்ரா॒ணோ த்³யௌர॑நாத்⁴ரு॒ஷ்ய ஆ॑தி³॒த்யஸ்ஸ தே॑ஜ॒ஸ்வீ ப்ர॒ஜாப॑தி॒: ஸ இ॒த³க்³ம் ஸர்வ॒க்³ம்॒ ஸர்வம்॑ ச மே பூ⁴யாத் ॥

அ॒க்³நிர்யஜு॑ர்பி⁴꞉ । ஸ॒வி॒தா ஸ்தோமை᳚: । இந்த்³ர॑ உக்தா²ம॒தை³꞉ । மி॒த்ராவரு॑ணாவா॒ஶிஷா᳚ । அங்கி³॑ரஸோ॒ தி⁴ஷ்ணி॑யைர॒க்³நிபி⁴॑: । ம॒ருத॑ஸ்ஸதோ³ஹவிர்தா⁴॒நாப்⁴யா᳚ம் । ஆப॒: ப்ரோக்ஷ॑ணீபி⁴꞉ । ஓஷ॑த⁴யோ ப³॒ர்ஹிஷா᳚ । அதி³॑தி॒ர்வேத்³யா᳚ । ஸோமோ॑ தீ³॒க்ஷயா᳚ ॥ 11 ॥

த்வஷ்டே॒த்⁴மேந॑ । விஷ்ணு॑ர்ய॒ஜ்ஞேந॑ । வஸ॑வ॒ ஆஜ்யே॑ந । ஆ॒தி³॒த்யா த³க்ஷி॑ணாபி⁴꞉ । விஶ்வே॑ தே³॒வா ஊ॒ர்ஜா । பூ॒ஷா ஸ்வ॑கா³கா॒ரேண॑ । ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: புரோ॒த⁴யா᳚ । ப்ர॒ஜாப॑திருத்³கீ³॒தே²ந॑ । அ॒ந்தரி॑க்ஷம் ப॒வித்ரே॑ண । வா॒யு꞉ பாத்ரை᳚: । அ॒ஹக்³க்³ம் ஶ்ர॒த்³த⁴யா᳚ ॥ 12 ॥
தீ³॒க்ஷயா॒ பாத்ரை॒ரேகம்॑ ச ॥ 8 ॥

ஸேநேந்த்³ர॑ஸ்ய । தே⁴நா॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதே᳚: । ப॒த்²யா॑ பூ॒ஷ்ண꞉ । வாக்³வா॒யோ꞉ । தீ³॒க்ஷா ஸோம॑ஸ்ய । ப்ரு॒தி²॒வ்ய॑க்³நே꞉ । வஸூ॑நாம் கா³ய॒த்ரீ । ரு॒த்³ராணாம்᳚ த்ரி॒ஷ்டுக் । ஆ॒தி³॒த்யாநாம்॒ ஜக³॑தீ । விஷ்ணோ॑ரநு॒ஷ்டுக் ॥ 13 ॥

வரு॑ணஸ்ய வி॒ராட் । ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ப॒ங்க்தி꞉ । ப்ர॒ஜாப॑தே॒ரநு॑மதி꞉ । மி॒த்ரஸ்ய॑ ஶ்ர॒த்³தா⁴ । ஸ॒வி॒து꞉ ப்ரஸூ॑தி꞉ । ஸூர்ய॑ஸ்ய॒ மரீ॑சி꞉ । ச॒ந்த்³ரம॑ஸோ ரோஹி॒ணீ । ருஷீ॑ணாமருந்த⁴॒தீ । ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்ய வி॒த்³யுத் । சத॑ஸ்ரோ॒ தி³ஶ॑: । சத॑ஸ்ரோ(அ)வாந்தரதி³॒ஶா꞉ । அஹ॑ஶ்ச॒ ராத்ரி॑ஶ்ச । க்ரு॒ஷிஶ்ச॒ வ்ருஷ்டி॑ஶ்ச । த்விஷி॒ஶ்சாப॑சிதிஶ்ச । ஆப॒ஶ்சௌஷ॑த⁴யஶ்ச । ஊர்க்ச॑ ஸூ॒ந்ருதா॑ ச தே³॒வாநாம்॒ பத்ந॑ய꞉ ॥ 14 ॥
அ॒நு॒ஷ்டுக்³தி³ஶ॒ஷ்ஷட்ச॑ ॥ 9 ॥

தே³॒வஸ்ய॑ த்வா ஸவி॒து꞉ ப்ர॑ஸ॒வே । அ॒ஶ்விநோ᳚ர்பா³॒ஹுப்⁴யா᳚ம் । பூ॒ஷ்ணோ ஹஸ்தா᳚ப்⁴யாம்॒ ப்ரதி॑க்³ருஹ்ணாமி । ராஜா᳚ த்வா॒ வரு॑ணோ நயது தே³வி த³க்ஷிணே॒(அ)க்³நயே॒ ஹிர॑ண்யம் । தேநா॑ம்ருத॒த்வம॑ஶ்யாம் । வயோ॑ தா³॒த்ரே । மயோ॒ மஹ்ய॑மஸ்து ப்ரதிக்³ரஹீ॒த்ரே । க இ॒த³ம் கஸ்மா॑ அதா³த் । காம॒: காமா॑ய । காமோ॑ தா³॒தா ॥ 15 ॥

காம॑: ப்ரதிக்³ரஹீ॒தா । காமக்³ம்॑ ஸமு॒த்³ரமாவி॑ஶ । காமே॑ந த்வா॒ ப்ரதி॑க்³ருஹ்ணாமி । காமை॒தத்தே᳚ । ஏ॒ஷா தே॑ காம॒ த³க்ஷி॑ணா । உ॒த்தா॒நஸ்த்வா᳚(ஆ)ங்கீ³ர॒ஸ꞉ ப்ரதி॑க்³ருஹ்ணாது । ஸோமா॑ய॒ வாஸ॑: । ரு॒த்³ராய॒ கா³ம் । வரு॑ணா॒யாஶ்வ᳚ம் । ப்ர॒ஜாப॑தயே॒ புரு॑ஷம் ॥ 16 ॥

மந॑வே॒ தல்ப᳚ம் । த்வஷ்ட்ரே॒(அ)ஜாம் । பூ॒ஷ்ணே(அ)வி᳚ம் । நிர்ரு॑த்யா அஶ்வதரக³ர்த³॒பௌ⁴ । ஹி॒மவ॑தோ ஹ॒ஸ்திந᳚ம் । க³॒ந்த⁴॒ர்வா॒ப்ஸ॒ராப்⁴ய॑ஸ்ஸ்ரக³ளங்கர॒ணே । விஶ்வே᳚ப்⁴யோ தே³॒வேப்⁴யோ॑ தா⁴॒ந்யம் । வா॒சே(அ)ந்ந᳚ம் । ப்³ரஹ்ம॑ண ஓத³॒நம் । ஸ॒மு॒த்³ராயாப॑: ॥ 17 ॥

உ॒த்தா॒நாயா᳚ங்கீ³ர॒ஸாயாந॑: । வை॒ஶ்வா॒ந॒ராய॒ ரத²᳚ம் । வை॒ஶ்வா॒ந॒ர꞉ ப்ர॒த்நதா²॒ நாக॒மாரு॑ஹத் । தி³॒வ꞉ ப்ரு॒ஷ்ட²ம் ப⁴ந்த³॑மாநஸ்ஸு॒மந்ம॑பி⁴꞉ । ஸ பூ᳚ர்வ॒வஜ்ஜ॒நய॑ஜ்ஜ॒ந்தவே॒ த⁴ந᳚ம் । ஸ॒மா॒நம॑ஜ்மா॒ பரி॑யாதி॒ ஜாக்³ரு॑வி꞉ । ராஜா᳚ த்வா॒ வரு॑ணோ நயது தே³வி த³க்ஷிணே வைஶ்வாந॒ராய॒ ரத²᳚ம் । தேநா॑ம்ருத॒த்வம॑ஶ்யாம் । வயோ॑ தா³॒த்ரே । மயோ॒ மஹ்ய॑மஸ்து ப்ரதிக்³ரஹீ॒த்ரே ॥ 18 ॥

க இ॒த³ம் கஸ்மா॑ அதா³த் । காம॒: காமா॑ய । காமோ॑ தா³॒தா । காம॑: ப்ரதிக்³ரஹீ॒தா । காமக்³ம்॑ ஸமு॒த்³ரமாவி॑ஶ । காமே॑ந த்வா॒ ப்ரதி॑க்³ருஹ்ணாமி । காமை॒தத்தே᳚ । ஏ॒ஷா தே॑ காம॒ த³க்ஷி॑ணா । உ॒த்தா॒நஸ்த்வா᳚(ஆ)ங்கீ³ர॒ஸ꞉ ப்ரதி॑க்³ருஹ்ணாது ॥ 19 ॥
தா³॒தா புரு॑ஷ॒மாப॑: ப்ரதிக்³ரஹீ॒த்ரே நவ॑ ச ॥ 10 ॥

ஸு॒வர்ணம்॑ க⁴॒ர்மம் பரி॑வேத³ வே॒நம் । இந்த்³ர॑ஸ்யா॒(ஆ)த்மாநம்॑ த³ஶ॒தா⁴ சர॑ந்தம் । அ॒ந்தஸ்ஸ॑மு॒த்³ரே மந॑ஸா॒ சர॑ந்தம் । ப்³ரஹ்மா(அ)ந்வ॑விந்த³॒த்³த³ஶ॑ஹோதார॒மர்ணே᳚ । அ॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்டஶ்ஶா॒ஸ்தா ஜநா॑நாம் । ஏக॒ஸ்ஸந்ப³॑ஹு॒தா⁴ வி॑சார꞉ । ஶ॒தக்³ம் ஶு॒க்ராணி॒ யத்ரைகம்॒ ப⁴வ॑ந்தி । ஸர்வே॒ வேதா³॒ யத்ரைகம்॒ ப⁴வ॑ந்தி । ஸர்வே॒ ஹோதா॑ரோ॒ யத்ரைகம்॒ ப⁴வ॑ந்தி । ஸ॒ மாந॑ஸீந ஆ॒த்மா ஜநா॑நாம் ॥ 20 ॥

அ॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்டஶ்ஶா॒ஸ்தா ஜநா॑நா॒க்³ம்॒ ஸர்வா᳚த்மா । ஸர்வா᳚: ப்ர॒ஜா யத்ரைகம்॒ ப⁴வ॑ந்தி । சது॑ர்ஹோதாரோ॒ யத்ர॑ ஸ॒ம்பத³ம்॒ க³ச்ச²॑ந்தி தே³॒வை꞉ । ஸ॒ மாந॑ஸீந ஆ॒த்மா ஜநா॑நாம் । ப்³ரஹ்மேந்த்³ர॑ம॒க்³நிம் ஜக³॑த꞉ ப்ரதி॒ஷ்டா²ம் । தி³॒வ ஆ॒த்மாநக்³ம்॑ ஸவி॒தாரம்॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி᳚ம் । சது॑ர்ஹோதாரம் ப்ர॒தி³ஶோ(அ)நு॑க்ல்ரு॒ப்தம் । வா॒சோ வீ॒ர்யம்॑ தப॒ஸா(அ)ந்வ॑விந்த³த் । அ॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்டம் க॒ர்தார॑மே॒தம் । த்வஷ்டா॑ரக்³ம் ரூ॒பாணி॑ விகு॒ர்வந்தம்॑ விப॒ஶ்சிம் ॥ 21 ॥

அ॒ம்ருத॑ஸ்ய ப்ரா॒ணம் ய॒ஜ்ஞமே॒தம் । சது॑ர்ஹோத்ருணாமா॒த்மாநம்॑ க॒வயோ॒ நிசி॑க்யு꞉ । அ॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்டம் க॒ர்தார॑மே॒தம் । தே³॒வாநாம்॒ ப³ந்து⁴॒ நிஹி॑தம்॒ கு³ஹா॑ஸு । அ॒ம்ருதே॑ந க்ல்ரு॒ப்தம் ய॒ஜ்ஞமே॒தம் । சது॑ர்ஹோத்ருணாமா॒த்மாநம்॑ க॒வயோ॒ நிசி॑க்யு꞉ । ஶ॒தம் நி॒யுத॒: பரி॑வேத³॒ விஶ்வா॑ வி॒ஶ்வவா॑ர꞉ । விஶ்வ॑மி॒த³ம் வ்ரு॑ணாதி । இந்த்³ர॑ஸ்யா॒(ஆ)த்மா நிஹி॑த॒: பஞ்ச॑ஹோதா । அ॒ம்ருதம்॑ தே³॒வாநா॒மாயு॑: ப்ர॒ஜாநா᳚ம் ॥ 22 ॥

இந்த்³ர॒க்³ம்॒ ராஜா॑நக்³ம் ஸவி॒தார॑மே॒தம் । வா॒யோரா॒த்மாநம்॑ க॒வயோ॒ நிசி॑க்யு꞉ । ர॒ஶ்மிக்³ம் ர॑ஶ்மீ॒நாம் மத்⁴யே॒ தப॑ந்தம் । ரு॒தஸ்ய॑ ப॒தே³ க॒வயோ॒ நிபா᳚ந்தி । ய ஆ᳚ண்ட³கோ॒ஶே பு⁴வ॑நம் பி³॒ப⁴ர்தி॑ । அநி॑ர்பி⁴ண்ண॒ஸ்ஸந்நத²॑ லோ॒காந் வி॒சஷ்டே᳚ । யஸ்யா᳚ண்ட³கோ॒ஶக்³ம் ஶுஷ்ம॑மா॒ஹு꞉ ப்ரா॒ணமுல்ப³᳚ம் । தேந॑ க்ல்ரு॒ப்தோ॑(அ)ம்ருதே॑நா॒ஹம॑ஸ்மி । ஸு॒வர்ணம்॒ கோஶ॒க்³ம்॒ ரஜ॑ஸா॒ பரீ॑வ்ருதம் । தே³॒வாநாம்᳚ வஸு॒தா⁴நீம்᳚ வி॒ராஜ᳚ம் ॥ 23 ॥

அ॒ம்ருத॑ஸ்ய பூ॒ர்ணாம் தாமு॑ க॒லாம் விச॑க்ஷதே । பாத³॒க்³ம்॒ ஷட்³டோ⁴॑து॒ர்ந கிலா॑(ஆ)விவித்ஸே । யேந॒ர்தவ॑: பஞ்ச॒தோ⁴த க்ல்ரு॒ப்தா꞉ । உ॒த வா॑ ஷ॒ட்³தா⁴ மந॒ஸோத க்ல்ரு॒ப்தா꞉ । தக்³ம் ஷட்³டோ⁴॑தாரம்ரு॒துபி⁴॒: கல்ப॑மாநம் । ரு॒தஸ்ய॑ ப॒தே³ க॒வயோ॒ நிபா᳚ந்தி । அ॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்டம் க॒ர்தார॑மே॒தம் । அ॒ந்தஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸி॒ மந॑ஸா॒ சர॑ந்தம் । ஸ॒ஹைவ ஸந்தம்॒ ந விஜா॑நந்தி தே³॒வா꞉ । இந்த்³ர॑ஸ்யா॒(ஆ)த்மாநக்³ம்॑ ஶத॒தா⁴ சர॑ந்தம் ॥ 24 ॥

இந்த்³ரோ॒ ராஜா॒ ஜக³॑தோ॒ ய ஈஶே᳚ । ஸ॒ப்தஹோ॑தா ஸப்த॒தா⁴ விக்ல்ரு॑ப்த꞉ । பரே॑ண॒ தந்தும்॑ பரிஷி॒ச்யமா॑நம் । அ॒ந்தரா॑தி³॒த்யே மந॑ஸா॒ சர॑ந்தம் । தே³॒வாநா॒க்³ம்॒ ஹ்ருத³॑யம்॒ ப்³ரஹ்மா(அ)ந்வ॑விந்த³த் । ப்³ரஹ்மை॒தத்³ப்³ரஹ்ம॑ண॒ உஜ்ஜ॑பா⁴ர । அ॒ர்கக்³க்³ம் ஶ்சோத॑ந்தக்³ம் ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யே᳚ । ஆ யஸ்மி॑ந்த்²ஸ॒ப்த பேர॑வ꞉ । மேஹ॑ந்தி ப³ஹு॒லாக்³ம் ஶ்ரிய᳚ம் । ப³॒ஹ்வ॒ஶ்வாமி॑ந்த்³ர॒ கோ³ம॑தீம் ॥ 25 ॥

அச்யு॑தாம் ப³ஹு॒லாக்³ம் ஶ்ரிய᳚ம் । ஸ ஹரி॑ர்வஸு॒வித்த॑ம꞉ । பே॒ருரிந்த்³ரா॑ய பிந்வதே । ப³॒ஹ்வ॒ஶ்வாமி॑ந்த்³ர॒ கோ³ம॑தீம் । அச்யு॑தாம் ப³ஹு॒லாக்³ம் ஶ்ரிய᳚ம் । மஹ்ய॒மிந்த்³ரோ॒ நிய॑ச்ச²து । ஶ॒தக்³ம் ஶ॒தா அ॑ஸ்ய யு॒க்தா ஹரீ॑ணாம் । அ॒ர்வாஙா யா॑து॒ வஸு॑பீ⁴ ர॒ஶ்மிரிந்த்³ர॑: । ப்ரமக்³ம்ஹ॑ மாணோ ப³ஹு॒லாக்³ம் ஶ்ரிய᳚ம் । ர॒ஶ்மிரிந்த்³ர॑ஸ்ஸவி॒தா மே॒ நிய॑ச்ச²து ॥ 26 ॥

க்⁴ரு॒தம் தேஜோ॒ மது⁴॑மதி³ந்த்³ரி॒யம் । மய்ய॒யம॒க்³நிர்த³॑தா⁴து । ஹரி॑: பத॒ங்க³꞉ ப॑ட॒ரீ ஸு॑ப॒ர்ண꞉ । தி³॒வி॒க்ஷயோ॒ நப⁴॑ஸா॒ ய ஏதி॑ । ஸ ந॒ இந்த்³ர॑: காமவ॒ரம் த³॑தா³து । பஞ்சா॑ரம் ச॒க்ரம் பரி॑வர்ததே ப்ரு॒து² । ஹிர॑ண்யஜ்யோதிஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யே᳚ । அஜ॑ஸ்ரம்॒ ஜ்யோதி॒ர்நப⁴॑ஸா॒ ஸர்ப॑தே³தி । ஸ ந॒ இந்த்³ர॑: காமவ॒ரம் த³॑தா³து । ஸ॒ப்த யு॑ஞ்ஜந்தி॒ ரத²॒மேக॑சக்ரம் ॥ 27 ॥

ஏகோ॒ அஶ்வோ॑ வஹதி ஸப்தநா॒மா । த்ரி॒நாபி⁴॑ ச॒க்ரம॒ஜர॒மந॑ர்வம் । யேநே॒மா விஶ்வா॒ பு⁴வ॑நாநி தஸ்து²꞉ । ப⁴॒த்³ரம் பஶ்ய॑ந்த॒ உப॑ஸேது³॒ரக்³ரே᳚ । தபோ॑ தீ³॒க்ஷாம்ருஷ॑யஸ்ஸுவ॒ர்வித³॑: । தத॑: க்ஷ॒த்த்ரம் ப³ல॒மோஜ॑ஶ்ச ஜா॒தம் । தத³॒ஸ்மை தே³॒வா அ॒பி⁴ஸம் ந॑மந்து । ஶ்வே॒தக்³ம் ர॒ஶ்மிம் போ³॑பு⁴॒ஜ்யமா॑நம் । அ॒பாம் நே॒தாரம்॒ பு⁴வ॑நஸ்ய கோ³॒பாம் । இந்த்³ரம்॒ நிசி॑க்யு꞉ பர॒மே வ்யோ॑மந் ॥ 28 ॥

ரோஹி॑ணீ꞉ பிங்க³॒லா ஏக॑ரூபா꞉ । க்ஷர॑ந்தீ꞉ பிங்க³॒லா ஏக॑ரூபா꞉ । ஶ॒தக்³ம் ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ப்ர॒யுதா॑நி॒ நாவ்யா॑நாம் । அ॒யம் யஶ்ஶ்வே॒தோ ர॒ஶ்மி꞉ । பரி॒ ஸர்வ॑மி॒த³ம் ஜக³॑த் । ப்ர॒ஜாம் ப॒ஶூந்த⁴நா॑நி । அ॒ஸ்மாகம்॑ த³தா³து । ஶ்வே॒தோ ர॒ஶ்மி꞉ பரி॒ ஸர்வம்॑ ப³பூ⁴வ । ஸுவ॒ந்மஹ்யம்॑ ப॒ஶூந் வி॒ஶ்வரூ॑பாந் । ப॒த॒ங்க³ம॒க்தமஸு॑ரஸ்ய மா॒யயா᳚ ॥ 29 ॥

ஹ்ரு॒தா³ ப॑ஶ்யந்தி॒ மந॑ஸா மநீ॒ஷிண॑: । ஸ॒மு॒த்³ரே அ॒ந்த꞉ க॒வயோ॒ விச॑க்ஷதே । மரீ॑சீநாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ந்தி வே॒த⁴ஸ॑: । ப॒த॒ங்கோ³ வாசம்॒ மந॑ஸா பி³ப⁴ர்தி । தாம் க³॑ந்த⁴॒ர்வோ॑(அ)வத³॒த்³க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ । தாம் த்³யோத॑மாநாக்³ம் ஸ்வ॒ர்யம்॑ மநீ॒ஷாம் । ரு॒தஸ்ய॑ ப॒தே³ க॒வயோ॒ நிபா᳚ந்தி । யே க்³ரா॒ம்யா꞉ ப॒ஶவோ॑ வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ । விரூ॑பா॒ஸ்ஸந்தோ॑ ப³ஹு॒தை⁴க॑ரூபா꞉ । அ॒க்³நிஸ்தாக்³ம் அக்³ரே॒ ப்ரமு॑மோக்து தே³॒வ꞉ ॥ 30 ॥

ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ர॒ஜயா॑ ஸம்விதா³॒ந꞉ । வீ॒தக்³க்³ம் ஸ்து॑கே ஸ்துகே । யு॒வம॒ஸ்மாஸு॒ நிய॑ச்ச²தம் । ப்ர ப்ர॑ ய॒ஜ்ஞப॑திம் திர । யே க்³ரா॒ம்யா꞉ ப॒ஶவோ॑ வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ । விரூ॑பா॒ஸ்ஸந்தோ॑ ப³ஹு॒தை⁴க॑ரூபா꞉ । தேஷாக்³ம்॑ ஸப்தா॒நாமி॒ஹ ரந்தி॑ரஸ்து । ரா॒யஸ்போஷா॑ய ஸுப்ரஜா॒ஸ்த்வாய॑ ஸு॒வீர்யா॑ய । ய ஆ॑ர॒ண்யா꞉ ப॒ஶவோ॑ வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ । விரூ॑பா॒ஸ்ஸந்தோ॑ ப³ஹு॒தை⁴க॑ரூபா꞉ । வா॒யுஸ்தாக்³ம் அக்³ரே॒ ப்ரமு॑மோக்து தே³॒வ꞉ । ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ர॒ஜயா॑ ஸம்விதா³॒ந꞉ । இடா³॑யை ஸ்ரு॒ப்தம் க்⁴ரு॒தவ॑ச்சராச॒ரம் । தே³॒வா அந்வ॑விந்த³॒ந்கு³ஹா॑ ஹி॒தம் । ய ஆ॑ர॒ண்யா꞉ ப॒ஶவோ॑ வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ । விரூ॑பா॒ஸ்ஸந்தோ॑ ப³ஹு॒தை⁴க॑ரூபா꞉ । தேஷாக்³ம்॑ ஸப்தா॒நாமி॒ஹ ரந்தி॑ரஸ்து । ரா॒யஸ்போஷா॑ய ஸுப்ரஜா॒ஸ்த்வாய॑ ஸு॒வீர்யா॑ய ॥ 31 ॥

ஆ॒த்மா ஜநா॑நாம் விகு॒ர்வந்தம்॑ விப॒ஶ்சிம் ப்ர॒ஜாநாம்᳚ வஸு॒தா⁴நீம்᳚ வி॒ராஜம்॒ சர॑ந்தம்॒ கோ³ம॑தீம் மே॒ நிய॑ச்ச²॒த்வேக॑சக்ரம்॒ வ்யோ॑மந்மா॒யயா॑ தே³॒வ ஏக॑ரூபா அ॒ஷ்டௌ ச॑ ॥ 11 ॥

ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷஸ்ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் । ஸ பூ⁴மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட²த்³த³ஶாங்கு³॒லம் । புரு॑ஷ ஏ॒வேத³க்³ம் ஸர்வ᳚ம் । யத்³பூ⁴॒தம் யச்ச॒ ப⁴வ்ய᳚ம் । உ॒தாம்ரு॑த॒த்வஸ்யேஶா॑ந꞉ । யத³ந்நே॑நாதி॒ரோஹ॑தி । ஏ॒தாவா॑நஸ்ய மஹி॒மா । அதோ॒ ஜ்யாயாக்³ம்॑ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ꞉ ॥ 32,33 ॥

பாதோ³᳚(அ)ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாநி॑ । த்ரி॒பாத³॑ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி³॒வி । த்ரி॒பாதூ³॒ர்த்⁴வ உதை³॒த்புரு॑ஷ꞉ । பாதோ³᳚(அ)ஸ்யே॒ஹாப⁴॑வா॒த்புந॑: । ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் । ஸா॒ஶ॒நா॒ந॒ஶ॒நே அ॒பி⁴ । தஸ்மா᳚த்³வி॒ராட³॑ஜாயத । வி॒ராஜோ॒ அதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ । ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத । ப॒ஶ்சாத்³பூ⁴மி॒மதோ²॑ பு॒ர꞉ ॥ 34,35 ॥

யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ । தே³॒வா ய॒ஜ்ஞமத॑ந்வத । வ॒ஸ॒ந்தோ அ॑ஸ்யா(ஆ)ஸீ॒தா³ஜ்ய᳚ம் । க்³ரீ॒ஷ்ம இ॒த்⁴மஶ்ஶ॒ரத்³த⁴॒வி꞉ । ஸ॒ப்தாஸ்யா॑(ஆ)ஸந்பரி॒த⁴ய॑: । த்ரிஸ்ஸ॒ப்த ஸ॒மித⁴॑: க்ரு॒தா꞉ । தே³॒வா யத்³ய॒ஜ்ஞம் த॑ந்வா॒நா꞉ । அப³॑த்⁴ந॒ந்புரு॑ஷம் ப॒ஶும் । தம் ய॒ஜ்ஞம் ப³॒ர்ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷந்॑ । புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்³ர॒த꞉ ॥ 34,35 ॥

தேந॑ தே³॒வா அய॑ஜந்த । ஸா॒த்⁴யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே । தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்²ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ஸம்ப்⁴ரு॑தம் ப்ருஷதா³॒ஜ்யம் । ப॒ஶூக்³ஸ்தாக்³ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யாந்॑ । ஆ॒ர॒ண்யாந்க்³ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே । தஸ்மா᳚த்³ய॒ஜ்ஞாத்²ஸ॑ர்வ॒ஹுத॑: । ருச॒ஸ்ஸாமா॑நி ஜஜ்ஞிரே । ச²ந்தா³க்³ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑த³ஜாயத ॥ 35,36 ॥

தஸ்மா॒த³ஶ்வா॑ அஜாயந்த । யே கே சோ॑ப⁴॒யாத³॑த꞉ । கா³வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய॑: । யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த³து⁴꞉ । க॒தி॒தா⁴ வ்ய॑கல்பயந் । முக²ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா³॒ஹூ । கா வூ॒ரூ பாதா³॑வுச்யேதே । ப்³ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚(அ)ஸ்ய॒ முக²॑மாஸீத் । பா³॒ஹூ ரா॑ஜ॒ந்ய॑: க்ரு॒த꞉ ॥ 36,37 ॥

ஊ॒ரூ தத³॑ஸ்ய॒ யத்³வைஶ்ய॑: । ப॒த்³ப்⁴யாக்³ம் ஶூ॒த்³ரோ அ॑ஜாயத । ச॒ந்த்³ரமா॒ மந॑ஸோ ஜா॒த꞉ । சக்ஷோ॒ஸ்ஸூர்யோ॑ அஜாயத । முகா²॒தி³ந்த்³ர॑ஶ்சா॒க்³நிஶ்ச॑ । ப்ரா॒ணாத்³வா॒யுர॑ஜாயத । நாப்⁴யா॑ ஆஸீத³॒ந்தரி॑க்ஷம் । ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்³யௌஸ்ஸம॑வர்தத । ப॒த்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி॒ர்தி³ஶ॒: ஶ்ரோத்ரா᳚த் । ததா²॑ லோ॒காக்³ம் அ॑கல்பயந் ॥ 37,38 ॥

வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்த᳚ம் । ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே । ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ⁴ர॑: । நாமா॑நி க்ரு॒த்வா(அ)பி⁴॒வத³॒ந் யதா³ஸ்தே᳚ । தா⁴॒தா பு॒ரஸ்தா॒த்³யமு॑தா³ஜ॒ஹார॑ । ஶ॒க்ர꞉ ப்ரவி॒த்³வாந்ப்ர॒தி³ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர꞉ । தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி । நாந்ய꞉ பந்தா²॒ அய॑நாய வித்³யதே । ய॒ஜ்ஞேந॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜந்த தே³॒வா꞉ । தாநி॒ த⁴ர்மா॑ணி ப்ரத²॒மாந்யா॑ஸந் । தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மாந॑ஸ்ஸசந்தே । யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்⁴யாஸ்ஸந்தி॑ தே³॒வா꞉ ॥ 38,39 ॥

புரு॑ஷ꞉ பு॒ரோ᳚(அ)க்³ர॒தோ॑(அ)ஜாயத க்ரு॒தோ॑(அ)கல்பயந்நாஸ॒ந்த்³வே ச॑ ॥ 12 ॥
ஜ்யாயா॒நதி⁴॒ பூரு॑ஷ꞉ । அந்யத்ர॒ புரு॑ஷ꞉ ॥

அ॒த்³ப்⁴யஸ்ஸம்பூ⁴॑த꞉ ப்ருதி²॒வ்யை ரஸா᳚ச்ச । வி॒ஶ்வக॑ர்மண॒ஸ்ஸம॑வர்த॒தாதி⁴॑ । தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த³த⁴॑த்³ரூ॒பமே॑தி । தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ந॒மக்³ரே᳚ । வேதா³॒ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹாந்த᳚ம் । ஆ॒தி³॒த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒: பர॑ஸ்தாத் । தமே॒வம் வி॒த்³வாந॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப⁴॑வதி । நாந்ய꞉ பந்தா²॑ வித்³ய॒தே(அ)ய॑நாய । ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க³ர்பே⁴॑ அ॒ந்த꞉ । அ॒ஜாய॑மாநோ ப³ஹு॒தா⁴ விஜா॑யதே ॥ 39,40 ॥

தஸ்ய॒ தீ⁴ரா॒: பரி॑ஜாநந்தி॒ யோநி᳚ம் । மரீ॑சீநாம் ப॒த³மி॑ச்ச²ந்தி வே॒த⁴ஸ॑: । யோ தே³॒வேப்⁴ய॒ ஆத॑பதி । யோ தே³॒வாநாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த꞉ । பூர்வோ॒ யோ தே³॒வேப்⁴யோ॑ ஜா॒த꞉ । நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்³ராஹ்ம॑யே । ருசம்॑ ப்³ரா॒ஹ்மம் ஜ॒நய॑ந்த꞉ । தே³॒வா அக்³ரே॒ தத³॑ப்³ருவந் । யஸ்த்வை॒வம் ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³யாத் । தஸ்ய॑ தே³॒வா அஸ॒ந்வஶே᳚ । ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ந்யௌ᳚ । அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்ஶ்வே । நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் । அ॒ஶ்விநௌ॒ வ்யாத்த᳚ம் । இ॒ஷ்டம் ம॑நிஷாண । அ॒மும் ம॑நிஷாண । ஸர்வம்॑ மநிஷாண ॥ 40,41 ॥
ஜா॒ய॒தே॒ வஶே॑ ஸ॒ப்த ச॑ ॥ 13 ॥

ப⁴॒ர்தா ஸந்ப்⁴ரி॒யமா॑ணோ பி³ப⁴ர்தி । ஏகோ॑ தே³॒வோ ப³॑ஹு॒தா⁴ நிவி॑ஷ்ட꞉ । ய॒தா³ பா⁴॒ரம் த॒ந்த்³ரய॑தே॒ ஸ ப⁴ர்து᳚ம் । நி॒தா⁴ய॑ பா⁴॒ரம் புந॒ரஸ்த॑மேதி । தமே॒வ ம்ரு॒த்யும॒ம்ருதம்॒ தமா॑ஹு꞉ । தம் ப⁴॒ர்தாரம்॒ தமு॑ கோ³॒ப்தார॑மாஹு꞉ । ஸ ப்⁴ரு॒தோ ப்⁴ரி॒யமா॑ணோ பி³ப⁴ர்தி । ய ஏ॑நம்॒ வேத³॑ ஸ॒த்யேந॒ ப⁴ர்து᳚ம் । ஸ॒த்³யோ ஜா॒தமு॒த ஜ॑ஹாத்யே॒ஷ꞉ । உ॒தோ ஜர॑ந்தம்॒ ந ஜ॑ஹா॒த்யேக᳚ம் ॥ 41,42 ॥

உ॒தோ ப³॒ஹூநேக॒மஹ॑ர்ஜஹார । அத॑ந்த்³ரோ தே³॒வஸ்ஸத³॑மே॒வ ப்ரார்த²॑: । யஸ்தத்³வேத³॒ யத॑ ஆப³॒பூ⁴வ॑ । ஸ॒ந்தா⁴ம் ச॒ யாக்³ம் ஸம்॑த³॒தே⁴ ப்³ரஹ்ம॑ணை॒ஷ꞉ । ரம॑தே॒ தஸ்மி᳚ந்நு॒த ஜீ॒ர்ணே ஶயா॑நே । நைநம்॑ ஜஹா॒த்யஹ॑ஸ்ஸு பூ॒ர்வ்யேஷு॑ । த்வாமாபோ॒ அநு॒ ஸர்வா᳚ஶ்சரந்தி ஜாந॒தீ꞉ । வ॒த்²ஸம் பய॑ஸா புநா॒நா꞉ । த்வம॒க்³நிக்³ம் ஹ॑வ்ய॒வாஹ॒க்³ம்॒ ஸமி॑ந்த்²ஸே । த்வம் ப⁴॒ர்தா மா॑த॒ரிஶ்வா᳚ ப்ர॒ஜாநா᳚ம் ॥ 42,43 ॥

த்வம் ய॒ஜ்ஞஸ்த்வமு॑வே॒வாஸி॒ ஸோம॑: । தவ॑ தே³॒வா ஹவ॒மாய॑ந்தி॒ ஸர்வே᳚ । த்வமேகோ॑(அ)ஸி ப³॒ஹூநநு॒ப்ரவி॑ஷ்ட꞉ । நம॑ஸ்தே அஸ்து ஸு॒ஹவோ॑ ம ஏதி⁴ । நமோ॑ வாமஸ்து ஶ்ருணு॒தக்³ம் ஹவம்॑ மே । ப்ராணா॑பாநாவஜி॒ரக்³ம் ஸம்॒சர॑ந்தௌ । ஹ்வயா॑மி வாம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா தூ॒ர்தமேத᳚ம் । யோ மாம் த்³வேஷ்டி॒ தம் ஜ॑ஹிதம் யுவாநா । ப்ராணா॑பாநௌ ஸம்விதா³॒நௌ ஜ॑ஹிதம் । அ॒முஷ்யாஸு॑நா॒ மா ஸம்க³॑ஸாதா²ம் ॥ 43 ॥

தம் மே॑ தே³வா॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா ஸம்விதா³॒நௌ । வ॒தா⁴ய॑ த³த்தம்॒ தம॒ஹக்³ம் ஹ॑நாமி । அஸ॑ஜ்ஜஜாந ஸ॒த ஆப³॑பூ⁴வ । யம் யம்॑ ஜ॒ஜாந॒ ஸ உ॑ கோ³॒போ அ॑ஸ்ய । ய॒தா³ பா⁴॒ரம் த॒ந்த்³ரய॑தே॒ ஸ ப⁴ர்து᳚ம் । ப॒ராஸ்ய॑ பா⁴॒ரம் புந॒ரஸ்த॑மேதி । தத்³வை த்வம் ப்ரா॒ணோ அ॑ப⁴வ꞉ । ம॒ஹாந்போ⁴க³॑: ப்ர॒ஜாப॑தே꞉ । பு⁴ஜ॑: கரி॒ஷ்யமா॑ண꞉ । யத்³தே³॒வாந்ப்ராண॑யோ॒ நவ॑ ॥ 44 ॥
ஏகம்॑ ப்ர॒ஜாநாம்᳚ க³ஸாதா²ம்॒ நவ॑ ॥ 14 ॥

ஹரி॒க்³ம்॒ ஹர॑ந்த॒மநு॑யந்தி தே³॒வா꞉ । விஶ்வ॒ஸ்யேஶா॑நம் வ்ருஷ॒ப⁴ம் ம॑தீ॒நாம் । ப்³ரஹ்ம॒ ஸரூ॑ப॒மநு॑மே॒த³மாகா³᳚த் । அய॑நம்॒ மா விவ॑தீ⁴॒ர்விக்ர॑மஸ்வ । மா சி²॑தோ³ ம்ருத்யோ॒ மா வ॑தீ⁴꞉ । மா மே॒ ப³லம்॒ விவ்ரு॑ஹோ॒ மா ப்ரமோ॑ஷீ꞉ । ப்ர॒ஜாம் மா மே॑ ரீரிஷ॒ ஆயு॑ருக்³ர । ந்ரு॒சக்ஷ॑ஸம் த்வா ஹ॒விஷா॑ விதே⁴ம । ஸ॒த்³யஶ்ச॑கமா॒நாய॑ । ப்ர॒வே॒பா॒நாய॑ ம்ரு॒த்யவே᳚ ॥ 45 ॥

ப்ராஸ்மா॒ ஆஶா॑ அஶ்ருண்வந் । காமே॑நாஜநய॒ந்புந॑: । காமே॑ந மே॒ காம॒ ஆகா³᳚த் । ஹ்ருத³॑யா॒த்³த்⁴ருத³॑யம் ம்ரு॒த்யோ꞉ । யத³॒மீஷா॑ம॒த³꞉ ப்ரி॒யம் । ததை³தூப॒மாம॒பி⁴ । பரம்॑ ம்ருத்யோ॒ அநு॒ பரே॑ஹி॒ பந்தா²᳚ம் । யஸ்தே॒ ஸ்வ இத॑ரோ தே³வ॒யாநா᳚த் । சக்ஷு॑ஷ்மதே ஶ்ருண்வ॒தே தே᳚ ப்³ரவீமி । மா ந॑: ப்ர॒ஜாக்³ம் ரீ॑ரிஷோ॒ மோத வீ॒ராந் । ப்ர பூ॒ர்வ்யம் மந॑ஸா॒ வந்த³॑மாந꞉ । நாத⁴॑மாநோ வ்ருஷ॒ப⁴ம் ச॑ர்ஷணீ॒நாம் । ய꞉ ப்ர॒ஜாநா॑மேக॒ராண்மாநு॑ஷீணாம் । ம்ரு॒த்யும் ய॑ஜே ப்ரத²ம॒ஜாம்ரு॒தஸ்ய॑ ॥ 46 ॥
ம்ரு॒த்யவே॑ வீ॒ராக்³ம்ஶ்ச॒த்வாரி॑ ச ॥ 15 ॥

த॒ரணி॑ர்வி॒ஶ்வத³॑ர்ஶதோ ஜ்யோதி॒ஷ்க்ருத³॑ஸி ஸூர்ய । விஶ்வ॒மா பா⁴॑ஸி ரோச॒நம் । உ॒ப॒யா॒மக்³ரு॑ஹீதோ(அ)ஸி॒ ஸூர்யா॑ய த்வா॒ ப்⁴ராஜ॑ஸ்வத ஏ॒ஷ தே॒ யோநி॒ஸ்ஸூர்யா॑ய த்வா॒ ப்⁴ராஜ॑ஸ்வதே ॥ 47 ॥ 16 ॥

ஆப்யா॑யஸ்வ மதி³ந்தம॒ ஸோம॒ விஶ்வா॑பி⁴ரூ॒திபி⁴॑: । ப⁴வா॑ நஸ்ஸ॒ப்ரத²॑ஸ்தம꞉ ॥ (48) ॥ 17 ॥

ஈ॒யுஷ்டே யே பூர்வ॑தரா॒மப॑ஶ்யந் வ்யு॒ச்ச²ந்தீ॑மு॒ஷஸம்॒ மர்த்யா॑ஸ꞉ । அ॒ஸ்மாபி⁴॑ரூ॒ நு ப்ர॑தி॒சக்ஷ்யா॑(அ)பூ⁴॒தோ³ தே ய॑ந்தி॒ யே அ॑ப॒ரீஷு॒ பஶ்யாந்॑ ॥ 49 ॥ 18 ॥

ஜ்யோதி॑ஷ்மதீம் த்வா ஸாத³யாமி ஜ்யோதி॒ஷ்க்ருதம்॑ த்வா ஸாத³யாமி ஜ்யோதி॒ர்வித³ம்॑ த்வா ஸாத³யாமி॒ பா⁴ஸ்வ॑தீம் த்வா ஸாத³யாமி॒ ஜ்வல॑ந்தீம் த்வா ஸாத³யாமி மல்மலா॒ப⁴வ॑ந்தீம் த்வா ஸாத³யாமி॒ தீ³ப்ய॑மாநாம் த்வா ஸாத³யாமி॒ ரோச॑மாநாம் த்வா ஸாத³யா॒ம்யஜ॑ஸ்ராம் த்வா ஸாத³யாமி ப்³ரு॒ஹஜ்ஜ்யோ॑திஷம் த்வா ஸாத³யாமி போ³॒த⁴ய॑ந்தீம் த்வா ஸாத³யாமி॒ ஜாக்³ர॑தீம் த்வா ஸாத³யாமி ॥ 50 ॥ 19 ॥

ப்ர॒யா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹா॑(ஆ)யா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹா॑ வியா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹா॑ ஸம்யா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹோ᳚த்³யா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹா॑(அ)வயா॒ஸாய॒ ஸ்வாஹா॑ ஶு॒சே ஸ்வாஹா॒ ஶோகா॑ய॒ ஸ்வாஹா॑ தப்ய॒த்வை ஸ்வாஹா॒ தப॑தே॒ ஸ்வாஹா᳚ ப்³ரஹ்மஹ॒த்யாயை॒ ஸ்வாஹா॒ ஸர்வ॑ஸ்மை॒ ஸ்வாஹா᳚ ॥ 51 ॥ 20 ॥

சி॒த்தக்³ம் ஸம்॑தா॒நேந॑ ப⁴॒வம் ய॒க்நா ரு॒த்³ரம் தநி॑ம்நா பஶு॒பதிக்³க்³ம்॑ ஸ்தூ²லஹ்ருத³॒யேநா॒க்³நிக்³ம் ஹ்ருத³॑யேந ரு॒த்³ரம் லோஹி॑தேந ஶ॒ர்வம் மத॑ஸ்நாப்⁴யாம் மஹாதே³॒வம॒ந்த꞉ பா᳚ர்ஶ்வேநௌஷிஷ்ட²॒ஹநக்³ம்॑ ஶிங்கீ³நிகோ॒ஶ்யா᳚ப்⁴யாம் ॥ 52 ॥ 21 ॥

சி॒த்தி॑: ப்ருதி²॒வ்ய॑க்³நி॒ஸ்ஸூர்யம்॑ தே॒ சக்ஷு॑ர்ம॒ஹாஹ॑வி॒ர்ஹோதா॒ வாக்³கோ⁴தா᳚ ப்³ராஹ்ம॒ண ஏக॑ஹோதா॒(அ)க்³நிர்யஜு॑ர்பி⁴॒ஸ்ஸேநேந்த்³ர॑ஸ்ய தே³॒வஸ்ய॑ ஸு॒வர்ணம்॑ க⁴॒ர்மக்³ம் ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒(அ)த்³ப்⁴யோ ப⁴॒ர்தா ஹரிம்॑ த॒ரணி॒ராப்யா॑யஸ்வே॒யுஷ்டே யே ஜ்யோதி॑ஷ்மதீம் ப்ரயா॒ஸாய॑ சி॒த்தமேக॑விக்³ம்ஶதி꞉ ॥ 21 ॥

சித்தி॑ர॒க்³நிர்யஜு॑ர்பி⁴ர॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்ட꞉ ப்ர॒ஜாப॑திர்ப⁴॒ர்தாஸந்ப்ரயா॒ஸாய॒ த்³விப॑ஞ்சா॒ஶத் ॥ 52 ॥

சித்தி॑ர॒க்³நிர்யஜு॑ர்பி⁴ர॒ந்த꞉ ப்ரவி॑ஷ்ட꞉ ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ர॒ஜயா॑ ஸம்விதா³॒நஸ்தஸ்ய॒ தீ⁴ரா॒ ஜ்யோதி॑ஷ்மதீம்॒ த்ரிப॑ஞ்சா॒ஶத் ॥ 53 ॥

தச்ச²ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை³வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ । ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ । ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed