Chitti Pannam – చిత్తి పన్నమ్


(కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయారణ్యకే తృతీయ ప్రపాఠకః)

హరిః ఓం | తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ” స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం చిత్తి॒స్స్రుక్ | చి॒త్తమాజ్య”మ్ | వాగ్వేది॑: | ఆధీ॑తం బ॒ర్హిః | కేతో॑ అ॒గ్నిః | విజ్ఞా॑తమ॒గ్నిః | వాక్ప॑తి॒ర్హోతా” | మన॑ ఉపవ॒క్తా | ప్రా॒ణో హ॒విః | సామా”ధ్వ॒ర్యుః | వాచ॑స్పతే విధే నామన్ | వి॒ధేమ॑ తే॒ నామ॑ | వి॒ధేస్త్వమ॒స్మాక॒o నామ॑ | వా॒చస్పతి॒స్సోమ॑o పిబతు | ఆఽస్మాసు॑ నృ॒మ్ణం ధా॒త్స్వాహా” || ౧ ||
అ॒ధ్వ॒ర్యుః పఞ్చ॑ చ || ౧ ||

పృ॒థి॒వీ హోతా” | ద్యౌర॑ధ్వ॒ర్యుః | రు॒ద్రో”ఽగ్నీత్ | బృహ॒స్పతి॑రుపవ॒క్తా | వాచ॑స్పతే వా॒చో వీ॒ర్యే॑ణ | సంభృ॑తతమే॒నాఽఽయ॑క్ష్యసే | యజ॑మానాయ॒ వార్య”మ్ | ఆ సువ॒స్కర॑స్మై | వా॒చస్పతి॒స్సోమ॑o పిబతి | జ॒జన॒దిన్ద్ర॑మిన్ద్రి॒యాయ॒ స్వాహా” || ౨ ||
పృ॒థి॒వీ హోతా॒ దశ॑ || ౨ ||

అ॒గ్నిర్హోతా” | అ॒శ్వినా”ఽధ్వ॒ర్యూ | త్వష్టా॒ఽగ్నీత్ | మి॒త్ర ఉ॑పవ॒క్తా | సోమ॒స్సోమ॑స్య పురో॒గాః | శు॒క్రస్శు॒క్రస్య॑ పురో॒గాః | శ్రా॒తాస్త॑ ఇన్ద్ర॒ సోమా”: | వాతా॑పేర్హవన॒శ్రుత॒స్స్వాహా” || ౩ ||
అ॒గ్నిర్హోతా॒ఽష్టౌ || ౩ ||

సూర్య॑o తే॒ చక్షు॑: | వాత॑o ప్రా॒ణః | ద్యాం పృ॒ష్ఠమ్ | అ॒న్తరి॑క్షమా॒త్మా | అఙ్గై”ర్య॒జ్ఞమ్ | పృ॒థి॒వీగ్ం శరీ॑రైః | వాచ॑స్ప॒తేఽచ్ఛి॑ద్రయా వా॒చా | అచ్ఛి॑ద్రయా జు॒హ్వా” | ది॒వి దే॑వా॒వృధ॒గ్॒o హోత్రా॒ మేర॑యస్వ॒ స్వాహా” || ౪ ||
సూర్య॑o తే॒ నవ॑ || ౪ ||

మ॒హాహ॑వి॒ర్హోతా” | స॒త్యహ॑విరధ్వ॒ర్యుః | అచ్యు॑తపాజా అ॒గ్నీత్ | అచ్యు॑తమనా ఉపవ॒క్తా | అ॒నా॒ధృ॒ష్యశ్చా”ప్రతిధృ॒ష్యశ్చ॑ య॒జ్ఞస్యా॑భిగ॒రౌ | అ॒యాస్య॑ ఉద్గా॒తా | వాచ॑స్పతే హృద్విధే నామన్ | వి॒ధేమ॑ తే॒ నామ॑ | వి॒ధేస్త్వమ॒స్మాక॒o నామ॑ | వా॒చస్పతి॒స్సోమ॑మపాత్ | మా దైవ్య॒స్తన్తు॒శ్ఛేది॒ మా మ॑ను॒ష్య॑: | నమో॑ ది॒వే | నమ॑: పృథి॒వ్యై స్వాహా” || ౫ ||
అ॒పా॒త్త్రీణి॑ చ || ౫ ||

వాగ్ఘోతా” | దీ॒క్షా పత్నీ” | వాతో”ఽధ్వ॒ర్యుః | ఆపో॑ఽభిగ॒రః | మనో॑ హ॒విః | తప॑సి జుహోమి | భూర్భువ॒స్సువ॑: | బ్రహ్మ॑ స్వయ॒oభు | బ్రహ్మ॑ణే స్వయ॒oభువే॒ స్వాహా” || ౬ ||
వాగ్ఘోతా॒ నవ॑ || ౬ ||

బ్రా॒హ్మ॒ణ ఏక॑హోతా | స య॒జ్ఞః | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | య॒జ్ఞశ్చ॑ మే భూయాత్ | అ॒గ్నిర్ద్విహో॑తా | స భ॒ర్తా | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | భ॒ర్తా చ॑ మే భూయాత్ | పృ॒థి॒వీ త్రిహో॑తా | స ప్ర॑తి॒ష్ఠా || ౭ ||

స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | ప్ర॒తి॒ష్ఠా చ॑ మే భూయాత్ | అ॒న్తరి॑క్ష॒o చతు॑ర్హోతా | స వి॒ష్ఠాః | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | వి॒ష్ఠాశ్చ॑ మే భూయాత్ | వా॒యుః పఞ్చ॑హోతా | స ప్రా॒ణః | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | ప్రా॒ణశ్చ॑ మే భూయాత్ || ౮ ||

చ॒న్ద్రమా॒: షడ్ఢో॑తా | స ఋ॒తూన్క॑ల్పయాతి | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | ఋ॒తవ॑శ్చ మే కల్పన్తామ్ | అన్నగ్॑o స॒ప్తహో॑తా | స ప్రా॒ణస్య॑ ప్రా॒ణః | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | ప్రా॒ణస్య॑ చ మే ప్రా॒ణో భూ॑యాత్ | ద్యౌర॒ష్టహో॑తా | సో॑ఽనాధృ॒ష్యః || ౯ ||

స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | అ॒నా॒ధృ॒ష్యశ్చ॑ భూయాసమ్ | ఆ॒ది॒త్యో నవ॑హోతా | స తే॑జ॒స్వీ | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | తే॒జ॒స్వీ చ॑ భూయాసమ్ | ప్ర॒జాప॑తి॒ర్దశ॑హోతా | స ఇ॒దగ్ం సర్వ”మ్ | స మే॑ దదాతు ప్ర॒జాం ప॒శూన్పుష్టి॒o యశ॑: | సర్వ॑o చ మే భూయాత్ || ౧౦ ||

ప్ర॒తి॒ష్ఠా ప్రా॒ణశ్చ॑ మే భూయాదనాధృ॒ష్యస్సర్వం చ మే భూయాత్ ||
బ్రా॒హ్మ॒ణో య॒జ్ఞో”ఽగ్నిర్భ॒ర్తా పృ॑థి॒వీ ప్ర॑తి॒ష్ఠాఽన్తరి॑క్షం వి॒ష్ఠా వా॒యుః ప్రా॒ణశ్చ॒న్ద్రమా॑ స ఋ॒తూనన్న॒గ్॒o స ప్రా॒ణస్య॑ ప్రా॒ణో ద్యౌర॑నాధృ॒ష్య ఆ॑ది॒త్యస్స తే॑జ॒స్వీ ప్ర॒జాప॑తి॒: స ఇ॒దగ్ం సర్వ॒గ్॒o సర్వ॑o చ మే భూయాత్ ||

అ॒గ్నిర్యజు॑ర్భిః | స॒వి॒తా స్తోమై”: | ఇన్ద్ర॑ ఉక్థామ॒దైః | మి॒త్రావరు॑ణావా॒శిషా” | అఙ్గి॑రసో॒ ధిష్ణి॑యైర॒గ్నిభి॑: | మ॒రుత॑స్సదోహవిర్ధా॒నాభ్యా”మ్ | ఆప॒: ప్రోక్ష॑ణీభిః | ఓష॑ధయో బ॒ర్హిషా” | అది॑తి॒ర్వేద్యా” | సోమో॑ దీ॒క్షయా” || ౧౧ ||

త్వష్టే॒ధ్మేన॑ | విష్ణు॑ర్య॒జ్ఞేన॑ | వస॑వ॒ ఆజ్యే॑న | ఆ॒ది॒త్యా దక్షి॑ణాభిః | విశ్వే॑ దే॒వా ఊ॒ర్జా | పూ॒షా స్వ॑గాకా॒రేణ॑ | బృహ॒స్పతి॑: పురో॒ధయా” | ప్ర॒జాప॑తిరుద్గీ॒థేన॑ | అ॒న్తరి॑క్షం ప॒విత్రే॑ణ | వా॒యుః పాత్రై”: | అ॒హగ్గ్‍ం శ్ర॒ద్ధయా” || ౧౨ ||
దీ॒క్షయా॒ పాత్రై॒రేక॑o చ || ౮ ||

సేనేన్ద్ర॑స్య | ధేనా॒ బృహ॒స్పతే”: | ప॒థ్యా॑ పూ॒ష్ణః | వాగ్వా॒యోః | దీ॒క్షా సోమ॑స్య | పృ॒థి॒వ్య॑గ్నేః | వసూ॑నాం గాయ॒త్రీ | రు॒ద్రాణా”o త్రి॒ష్టుక్ | ఆ॒ది॒త్యానా॒o జగ॑తీ | విష్ణో॑రను॒ష్టుక్ || ౧౩ ||

వరు॑ణస్య వి॒రాట్ | య॒జ్ఞస్య॑ ప॒ఙ్క్తిః | ప్ర॒జాప॑తే॒రను॑మతిః | మి॒త్రస్య॑ శ్ర॒ద్ధా | స॒వి॒తుః ప్రసూ॑తిః | సూర్య॑స్య॒ మరీ॑చిః | చ॒న్ద్రమ॑సో రోహి॒ణీ | ఋషీ॑ణామరున్ధ॒తీ | ప॒ర్జన్య॑స్య వి॒ద్యుత్ | చత॑స్రో॒ దిశ॑: | చత॑స్రోఽవాన్తరది॒శాః | అహ॑శ్చ॒ రాత్రి॑శ్చ | కృ॒షిశ్చ॒ వృష్టి॑శ్చ | త్విషి॒శ్చాప॑చితిశ్చ | ఆప॒శ్చౌష॑ధయశ్చ | ఊర్క్చ॑ సూ॒నృతా॑ చ దే॒వానా॒o పత్న॑యః || ౧౪ ||
అ॒ను॒ష్టుగ్దిశ॒ష్షట్చ॑ || ౯ ||

దే॒వస్య॑ త్వా సవి॒తుః ప్ర॑స॒వే | అ॒శ్వినో”ర్బా॒హుభ్యా”మ్ | పూ॒ష్ణో హస్తా”భ్యా॒o ప్రతి॑గృహ్ణామి | రాజా” త్వా॒ వరు॑ణో నయతు దేవి దక్షిణే॒ఽగ్నయే॒ హిర॑ణ్యమ్ | తేనా॑మృత॒త్వమ॑శ్యామ్ | వయో॑ దా॒త్రే | మయో॒ మహ్య॑మస్తు ప్రతిగ్రహీ॒త్రే | క ఇ॒దం కస్మా॑ అదాత్ | కామ॒: కామా॑య | కామో॑ దా॒తా || ౧౫ ||

కామ॑: ప్రతిగ్రహీ॒తా | కామగ్॑o సము॒ద్రమావి॑శ | కామే॑న త్వా॒ ప్రతి॑గృహ్ణామి | కామై॒తత్తే” | ఏ॒షా తే॑ కామ॒ దక్షి॑ణా | ఉ॒త్తా॒నస్త్వా”ఽఽఙ్గీర॒సః ప్రతి॑గృహ్ణాతు | సోమా॑య॒ వాస॑: | రు॒ద్రాయ॒ గామ్ | వరు॑ణా॒యాశ్వ”మ్ | ప్ర॒జాప॑తయే॒ పురు॑షమ్ || ౧౬ ||

మన॑వే॒ తల్ప”మ్ | త్వష్ట్రే॒ఽజామ్ | పూ॒ష్ణేఽవి”మ్ | నిరృ॑త్యా అశ్వతరగర్ద॒భౌ | హి॒మవ॑తో హ॒స్తిన”మ్ | గ॒న్ధ॒ర్వా॒ప్స॒రాభ్య॑స్స్రగలఙ్కర॒ణే | విశ్వే”భ్యో దే॒వేభ్యో॑ ధా॒న్యమ్ | వా॒చేఽన్న”మ్ | బ్రహ్మ॑ణ ఓద॒నమ్ | స॒ము॒ద్రాయాప॑: || ౧౭ ||

ఉ॒త్తా॒నాయా”ఙ్గీర॒సాయాన॑: | వై॒శ్వా॒న॒రాయ॒ రథ”మ్ | వై॒శ్వా॒న॒రః ప్ర॒త్నథా॒ నాక॒మారు॑హత్ | ది॒వః పృ॒ష్ఠం భన్ద॑మానస్సు॒మన్మ॑భిః | స పూ”ర్వ॒వజ్జ॒నయ॑జ్జ॒న్తవే॒ ధన”మ్ | స॒మా॒నమ॑జ్మా॒ పరి॑యాతి॒ జాగృ॑విః | రాజా” త్వా॒ వరు॑ణో నయతు దేవి దక్షిణే వైశ్వాన॒రాయ॒ రథ”మ్ | తేనా॑మృత॒త్వమ॑శ్యామ్ | వయో॑ దా॒త్రే | మయో॒ మహ్య॑మస్తు ప్రతిగ్రహీ॒త్రే || ౧౮ ||

క ఇ॒దం కస్మా॑ అదాత్ | కామ॒: కామా॑య | కామో॑ దా॒తా | కామ॑: ప్రతిగ్రహీ॒తా | కామగ్॑o సము॒ద్రమావి॑శ | కామే॑న త్వా॒ ప్రతి॑గృహ్ణామి | కామై॒తత్తే” | ఏ॒షా తే॑ కామ॒ దక్షి॑ణా | ఉ॒త్తా॒నస్త్వా”ఽఽఙ్గీర॒సః ప్రతి॑గృహ్ణాతు || ౧౯ ||
దా॒తా పురు॑ష॒మాప॑: ప్రతిగ్రహీ॒త్రే నవ॑ చ || ౧౦ ||

సు॒వర్ణ॑o ఘ॒ర్మం పరి॑వేద వే॒నమ్ | ఇన్ద్ర॑స్యా॒ఽఽత్మాన॑o దశ॒ధా చర॑న్తమ్ | అ॒న్తస్స॑ము॒ద్రే మన॑సా॒ చర॑న్తమ్ | బ్రహ్మాఽన్వ॑విన్ద॒ద్దశ॑హోతార॒మర్ణే” | అ॒న్తః ప్రవి॑ష్టశ్శా॒స్తా జనా॑నామ్ | ఏక॒స్సన్బ॑హు॒ధా వి॑చారః | శ॒తగ్ం శు॒క్రాణి॒ యత్రైక॒o భవ॑న్తి | సర్వే॒ వేదా॒ యత్రైక॒o భవ॑న్తి | సర్వే॒ హోతా॑రో॒ యత్రైక॒o భవ॑న్తి | స॒ మాన॑సీన ఆ॒త్మా జనా॑నామ్ || ౨౦ ||

అ॒న్తః ప్రవి॑ష్టశ్శా॒స్తా జనా॑నా॒గ్॒o సర్వా”త్మా | సర్వా”: ప్ర॒జా యత్రైక॒o భవ॑న్తి | చతు॑ర్హోతారో॒ యత్ర॑ స॒మ్పద॒o గచ్ఛ॑న్తి దే॒వైః | స॒ మాన॑సీన ఆ॒త్మా జనా॑నామ్ | బ్రహ్మేన్ద్ర॑మ॒గ్నిం జగ॑తః ప్రతి॒ష్ఠామ్ | ది॒వ ఆ॒త్మానగ్॑o సవి॒తార॒o బృహ॒స్పతి”మ్ | చతు॑ర్హోతారం ప్ర॒దిశోఽను॑క్లృ॒ప్తమ్ | వా॒చో వీ॒ర్య॑o తప॒సాఽన్వ॑విన్దత్ | అ॒న్తః ప్రవి॑ష్టం క॒ర్తార॑మే॒తమ్ | త్వష్టా॑రగ్ం రూ॒పాణి॑ వికు॒ర్వన్త॑o విప॒శ్చిమ్ || ౨౧ ||

అ॒మృత॑స్య ప్రా॒ణం య॒జ్ఞమే॒తమ్ | చతు॑ర్హోతృణామా॒త్మాన॑o క॒వయో॒ నిచి॑క్యుః | అ॒న్తః ప్రవి॑ష్టం క॒ర్తార॑మే॒తమ్ | దే॒వానా॒o బన్ధు॒ నిహి॑త॒o గుహా॑సు | అ॒మృతే॑న క్లృ॒ప్తం య॒జ్ఞమే॒తమ్ | చతు॑ర్హోతృణామా॒త్మాన॑o క॒వయో॒ నిచి॑క్యుః | శ॒తం ని॒యుత॒: పరి॑వేద॒ విశ్వా॑ వి॒శ్వవా॑రః | విశ్వ॑మి॒దం వృ॑ణాతి | ఇన్ద్ర॑స్యా॒ఽఽత్మా నిహి॑త॒: పఞ్చ॑హోతా | అ॒మృత॑o దే॒వానా॒మాయు॑: ప్ర॒జానా”మ్ || ౨౨ ||

ఇన్ద్ర॒గ్॒o రాజా॑నగ్ం సవి॒తార॑మే॒తమ్ | వా॒యోరా॒త్మాన॑o క॒వయో॒ నిచి॑క్యుః | ర॒శ్మిగ్ం ర॑శ్మీ॒నాం మధ్యే॒ తప॑న్తమ్ | ఋ॒తస్య॑ ప॒దే క॒వయో॒ నిపా”న్తి | య ఆ”ణ్డకో॒శే భువ॑నం బి॒భర్తి॑ | అని॑ర్భిణ్ణ॒స్సన్నథ॑ లో॒కాన్ వి॒చష్టే” | యస్యా”ణ్డకో॒శగ్ం శుష్మ॑మా॒హుః ప్రా॒ణముల్బ”మ్ | తేన॑ క్లృ॒ప్తో॑ఽమృతే॑నా॒హమ॑స్మి | సు॒వర్ణ॒o కోశ॒గ్॒o రజ॑సా॒ పరీ॑వృతమ్ | దే॒వానా”o వసు॒ధానీ”o వి॒రాజ”మ్ || ౨౩ ||

అ॒మృత॑స్య పూ॒ర్ణాం తాము॑ క॒లాం విచ॑క్షతే | పాద॒గ్॒o షడ్ఢో॑తు॒ర్న కిలా॑ఽఽవివిత్సే | యేన॒ర్తవ॑: పఞ్చ॒ధోత క్లృ॒ప్తాః | ఉ॒త వా॑ ష॒డ్ధా మన॒సోత క్లృ॒ప్తాః | తగ్ం షడ్ఢో॑తారమృ॒తుభి॒: కల్ప॑మానమ్ | ఋ॒తస్య॑ ప॒దే క॒వయో॒ నిపా”న్తి | అ॒న్తః ప్రవి॑ష్టం క॒ర్తార॑మే॒తమ్ | అ॒న్తశ్చ॒న్ద్రమ॑సి॒ మన॑సా॒ చర॑న్తమ్ | స॒హైవ సన్త॒o న విజా॑నన్తి దే॒వాః | ఇన్ద్ర॑స్యా॒ఽఽత్మానగ్॑o శత॒ధా చర॑న్తమ్ || ౨౪ ||

ఇన్ద్రో॒ రాజా॒ జగ॑తో॒ య ఈశే” | స॒ప్తహో॑తా సప్త॒ధా విక్లృ॑ప్తః | పరే॑ణ॒ తన్తు॑o పరిషి॒చ్యమా॑నమ్ | అ॒న్తరా॑ది॒త్యే మన॑సా॒ చర॑న్తమ్ | దే॒వానా॒గ్॒o హృద॑య॒o బ్రహ్మాఽన్వ॑విన్దత్ | బ్రహ్మై॒తద్బ్రహ్మ॑ణ॒ ఉజ్జ॑భార | అ॒ర్కగ్గ్‍ం శ్చోత॑న్తగ్ం సరి॒రస్య॒ మధ్యే” | ఆ యస్మి॑న్థ్స॒ప్త పేర॑వః | మేహ॑న్తి బహు॒లాగ్ం శ్రియ”మ్ | బ॒హ్వ॒శ్వామి॑న్ద్ర॒ గోమ॑తీమ్ || ౨౫ ||

అచ్యు॑తాం బహు॒లాగ్ం శ్రియ”మ్ | స హరి॑ర్వసు॒విత్త॑మః | పే॒రురిన్ద్రా॑య పిన్వతే | బ॒హ్వ॒శ్వామి॑న్ద్ర॒ గోమ॑తీమ్ | అచ్యు॑తాం బహు॒లాగ్ం శ్రియ”మ్ | మహ్య॒మిన్ద్రో॒ నియ॑చ్ఛతు | శ॒తగ్ం శ॒తా అ॑స్య యు॒క్తా హరీ॑ణామ్ | అ॒ర్వాఙా యా॑తు॒ వసు॑భీ ర॒శ్మిరిన్ద్ర॑: | ప్రమగ్ం‍హ॑ మాణో బహు॒లాగ్ం శ్రియ”మ్ | ర॒శ్మిరిన్ద్ర॑స్సవి॒తా మే॒ నియ॑చ్ఛతు || ౨౬ ||

ఘృ॒తం తేజో॒ మధు॑మదిన్ద్రి॒యమ్ | మయ్య॒యమ॒గ్నిర్ద॑ధాతు | హరి॑: పత॒ఙ్గః ప॑ట॒రీ సు॑ప॒ర్ణః | ది॒వి॒క్షయో॒ నభ॑సా॒ య ఏతి॑ | స న॒ ఇన్ద్ర॑: కామవ॒రం ద॑దాతు | పఞ్చా॑రం చ॒క్రం పరి॑వర్తతే పృ॒థు | హిర॑ణ్యజ్యోతిస్సరి॒రస్య॒ మధ్యే” | అజ॑స్ర॒o జ్యోతి॒ర్నభ॑సా॒ సర్ప॑దేతి | స న॒ ఇన్ద్ర॑: కామవ॒రం ద॑దాతు | స॒ప్త యు॑ఞ్జన్తి॒ రథ॒మేక॑చక్రమ్ || ౨౭ ||

ఏకో॒ అశ్వో॑ వహతి సప్తనా॒మా | త్రి॒నాభి॑ చ॒క్రమ॒జర॒మన॑ర్వమ్ | యేనే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని తస్థుః | భ॒ద్రం పశ్య॑న్త॒ ఉప॑సేదు॒రగ్రే” | తపో॑ దీ॒క్షామృష॑యస్సువ॒ర్విద॑: | తత॑: క్ష॒త్త్రం బల॒మోజ॑శ్చ జా॒తమ్ | తద॒స్మై దే॒వా అ॒భిసం న॑మన్తు | శ్వే॒తగ్ం ర॒శ్మిం బో॑భు॒జ్యమా॑నమ్ | అ॒పాం నే॒తార॒o భువ॑నస్య గో॒పామ్ | ఇన్ద్ర॒o నిచి॑క్యుః పర॒మే వ్యో॑మన్ || ౨౮ ||

రోహి॑ణీః పిఙ్గ॒లా ఏక॑రూపాః | క్షర॑న్తీః పిఙ్గ॒లా ఏక॑రూపాః | శ॒తగ్ం స॒హస్రా॑ణి ప్ర॒యుతా॑ని॒ నావ్యా॑నామ్ | అ॒యం యశ్శ్వే॒తో ర॒శ్మిః | పరి॒ సర్వ॑మి॒దం జగ॑త్ | ప్ర॒జాం ప॒శూన్ధనా॑ని | అ॒స్మాక॑o దదాతు | శ్వే॒తో ర॒శ్మిః పరి॒ సర్వ॑o బభూవ | సువ॒న్మహ్య॑o ప॒శూన్ వి॒శ్వరూ॑పాన్ | ప॒త॒ఙ్గమ॒క్తమసు॑రస్య మా॒యయా” || ౨౯ ||

హృ॒దా ప॑శ్యన్తి॒ మన॑సా మనీ॒షిణ॑: | స॒ము॒ద్రే అ॒న్తః క॒వయో॒ విచ॑క్షతే | మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛన్తి వే॒ధస॑: | ప॒త॒ఙ్గో వాచ॒o మన॑సా బిభర్తి | తాం గ॑న్ధ॒ర్వో॑ఽవద॒ద్గర్భే॑ అ॒న్తః | తాం ద్యోత॑మానాగ్ం స్వ॒ర్య॑o మనీ॒షామ్ | ఋ॒తస్య॑ ప॒దే క॒వయో॒ నిపా”న్తి | యే గ్రా॒మ్యాః ప॒శవో॑ వి॒శ్వరూ॑పాః | విరూ॑పా॒స్సన్తో॑ బహు॒ధైక॑రూపాః | అ॒గ్నిస్తాగ్ం అగ్రే॒ ప్రము॑మోక్తు దే॒వః || ౩౦ ||

ప్ర॒జాప॑తిః ప్ర॒జయా॑ సంవిదా॒నః | వీ॒తగ్గ్‍ం స్తు॑కే స్తుకే | యు॒వమ॒స్మాసు॒ నియ॑చ్ఛతమ్ | ప్ర ప్ర॑ య॒జ్ఞప॑తిం తిర | యే గ్రా॒మ్యాః ప॒శవో॑ వి॒శ్వరూ॑పాః | విరూ॑పా॒స్సన్తో॑ బహు॒ధైక॑రూపాః | తేషాగ్॑o సప్తా॒నామి॒హ రన్తి॑రస్తు | రా॒యస్పోషా॑య సుప్రజా॒స్త్వాయ॑ సు॒వీర్యా॑య | య ఆ॑ర॒ణ్యాః ప॒శవో॑ వి॒శ్వరూ॑పాః | విరూ॑పా॒స్సన్తో॑ బహు॒ధైక॑రూపాః | వా॒యుస్తాగ్ం అగ్రే॒ ప్రము॑మోక్తు దే॒వః | ప్ర॒జాప॑తిః ప్ర॒జయా॑ సంవిదా॒నః | ఇడా॑యై సృ॒ప్తం ఘృ॒తవ॑చ్చరాచ॒రమ్ | దే॒వా అన్వ॑విన్ద॒న్గుహా॑ హి॒తమ్ | య ఆ॑ర॒ణ్యాః ప॒శవో॑ వి॒శ్వరూ॑పాః | విరూ॑పా॒స్సన్తో॑ బహు॒ధైక॑రూపాః | తేషాగ్॑o సప్తా॒నామి॒హ రన్తి॑రస్తు | రా॒యస్పోషా॑య సుప్రజా॒స్త్వాయ॑ సు॒వీర్యా॑య || ౩౧ ||

ఆ॒త్మా జనా॑నాం వికు॒ర్వన్త॑o విప॒శ్చిం ప్ర॒జానా”o వసు॒ధానీ”o వి॒రాజ॒o చర॑న్త॒o గోమ॑తీం మే॒ నియ॑చ్ఛ॒త్వేక॑చక్ర॒o వ్యో॑మన్మా॒యయా॑ దే॒వ ఏక॑రూపా అ॒ష్టౌ చ॑ || ౧౧ ||

స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షస్స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వ”మ్ | యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్య”మ్ |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః | యదన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి | ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా | అతో॒ జ్యాయాగ్॑oశ్చ॒ పూరు॑షః || ౩౨,౩౩ ||

పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ | త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |
త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః | పాదో”ఽస్యే॒హాభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ | సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి |
తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత | వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః | స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత | ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః || ౩౪,౩౫ ||

యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” | దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాఽఽసీ॒దాజ్య”మ్ | గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |
స॒ప్తాస్యా॑ఽఽసన్పరి॒ధయ॑: | త్రిస్స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః | అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |
తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ | పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః || ౩౪,౩౫ ||

తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త | సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాథ్స॑ర్వ॒హుత॑: | సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ | ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |
తస్మా”ద్య॒జ్ఞాథ్స॑ర్వ॒హుత॑: | ఋచ॒స్సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ | యజు॒స్తస్మా॑దజాయత || ౩౫,౩౬ ||

తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త | యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ | తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |
యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః | క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ | కా వూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |
బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ | బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః || ౩౬,౩౭ ||

ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: | ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |
చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః | చక్షో॒స్సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ | ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |
నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ | శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌస్సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ || ౩౭,౩౮ ||

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్త”మ్ |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్ యదాస్తే” |
ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |
య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజన్త దే॒వాః |
తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ |
తే హ॒ నాక॑o మహి॒మాన॑స్సచన్తే |
యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాస్సన్తి॑ దే॒వాః || ౩౮,౩౯ ||

పురు॑షః పు॒రో”ఽగ్ర॒తో॑ఽజాయత కృ॒తో॑ఽకల్పయన్నాస॒న్ద్వే చ॑ || ౧౨ ||
జ్యాయా॒నధి॒ పూరు॑షః | అన్యత్ర॒ పురు॑షః ||

అ॒ద్భ్యస్సమ్భూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా”చ్చ |
వి॒శ్వక॑ర్మణ॒స్సమ॑వర్త॒తాధి॑ |
తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑ద్రూ॒పమే॑తి |
తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే” |
వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్త”మ్ |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణ॒o తమ॑స॒: పర॑స్తాత్ |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॑ విద్య॒తేఽయ॑నాయ |
ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అ॒న్తః |
అ॒జాయ॑మానో బహు॒ధా విజా॑యతే || ౩౯,౪౦ ||

తస్య॒ ధీరా॒: పరి॑జానన్తి॒ యోని”మ్ | మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛన్తి వే॒ధస॑: | యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి | యో దే॒వానా”o పు॒రోహి॑తః |
పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః | నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే | రుచ॑o బ్రా॒హ్మం జ॒నయ॑న్తః | దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్ | యస్త్వై॒వం బ్రా”హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ | తస్య॑ దే॒వా అస॒న్వశే” | హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ” | అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్శ్వే | నక్ష॑త్రాణి రూ॒పమ్ | అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్త”మ్ | ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ | అ॒ముం మ॑నిషాణ | సర్వ॑o మనిషాణ || ౪౦,౪౧ ||
జా॒య॒తే॒ వశే॑ స॒ప్త చ॑ || ౧౩ ||

భ॒ర్తా సన్భ్రి॒యమా॑ణో బిభర్తి | ఏకో॑ దే॒వో బ॑హు॒ధా నివి॑ష్టః | య॒దా భా॒రం త॒న్ద్రయ॑తే॒ స భర్తు”మ్ | ని॒ధాయ॑ భా॒రం పున॒రస్త॑మేతి | తమే॒వ మృ॒త్యుమ॒మృత॒o తమా॑హుః | తం భ॒ర్తార॒o తము॑ గో॒ప్తార॑మాహుః | స భృ॒తో భ్రి॒యమా॑ణో బిభర్తి | య ఏ॑న॒o వేద॑ స॒త్యేన॒ భర్తు”మ్ | స॒ద్యో జా॒తము॒త జ॑హాత్యే॒షః | ఉ॒తో జర॑న్త॒o న జ॑హా॒త్యేక”మ్ || ౪౧,౪౨ ||

ఉ॒తో బ॒హూనేక॒మహ॑ర్జహార | అత॑న్ద్రో దే॒వస్సద॑మే॒వ ప్రార్థ॑: | యస్తద్వేద॒ యత॑ ఆబ॒భూవ॑ | స॒న్ధాం చ॒ యాగ్ం స॑oద॒ధే బ్రహ్మ॑ణై॒షః | రమ॑తే॒ తస్మి”న్ను॒త జీ॒ర్ణే శయా॑నే | నైన॑o జహా॒త్యహ॑స్సు పూ॒ర్వ్యేషు॑ | త్వామాపో॒ అను॒ సర్వా”శ్చరన్తి జాన॒తీః | వ॒థ్సం పయ॑సా పునా॒నాః | త్వమ॒గ్నిగ్ం హ॑వ్య॒వాహ॒గ్॒o సమి॑న్థ్సే | త్వం భ॒ర్తా మా॑త॒రిశ్వా” ప్ర॒జానా”మ్ || ౪౨,౪౩ ||

త్వం య॒జ్ఞస్త్వము॑వే॒వాసి॒ సోమ॑: | తవ॑ దే॒వా హవ॒మాయ॑న్తి॒ సర్వే” | త్వమేకో॑ఽసి బ॒హూనను॒ప్రవి॑ష్టః | నమ॑స్తే అస్తు సు॒హవో॑ మ ఏధి | నమో॑ వామస్తు శృణు॒తగ్ం హవ॑o మే | ప్రాణా॑పానావజి॒రగ్ం స॒oచర॑న్తౌ | హ్వయా॑మి వా॒o బ్రహ్మ॑ణా తూ॒ర్తమేత”మ్ | యో మాం ద్వేష్టి॒ తం జ॑హితం యువానా | ప్రాణా॑పానౌ సంవిదా॒నౌ జ॑హితమ్ | అ॒ముష్యాసు॑నా॒ మా సంగ॑సాథామ్ || ౪౩ ||

తం మే॑ దేవా॒ బ్రహ్మ॑ణా సంవిదా॒నౌ | వ॒ధాయ॑ దత్త॒o తమ॒హగ్ం హ॑నామి | అస॑జ్జజాన స॒త ఆబ॑భూవ | యం య॑o జ॒జాన॒ స ఉ॑ గో॒పో అ॑స్య | య॒దా భా॒రం త॒న్ద్రయ॑తే॒ స భర్తు”మ్ | ప॒రాస్య॑ భా॒రం పున॒రస్త॑మేతి | తద్వై త్వం ప్రా॒ణో అ॑భవః | మ॒హాన్భోగ॑: ప్ర॒జాప॑తేః | భుజ॑: కరి॒ష్యమా॑ణః | యద్దే॒వాన్ప్రాణ॑యో॒ నవ॑ || ౪౪ ||
ఏక॑o ప్ర॒జానా”o గసాథా॒o నవ॑ || ౧౪ ||

హరి॒గ్॒o హర॑న్త॒మను॑యన్తి దే॒వాః | విశ్వ॒స్యేశా॑నం వృష॒భం మ॑తీ॒నామ్ | బ్రహ్మ॒ సరూ॑ప॒మను॑మే॒దమాగా”త్ | అయ॑న॒o మా వివ॑ధీ॒ర్విక్ర॑మస్వ | మా ఛి॑దో మృత్యో॒ మా వ॑ధీః | మా మే॒ బల॒o వివృ॑హో॒ మా ప్రమో॑షీః | ప్ర॒జాం మా మే॑ రీరిష॒ ఆయు॑రుగ్ర | నృ॒చక్ష॑సం త్వా హ॒విషా॑ విధేమ | స॒ద్యశ్చ॑కమా॒నాయ॑ | ప్ర॒వే॒పా॒నాయ॑ మృ॒త్యవే” || ౪౫ ||

ప్రాస్మా॒ ఆశా॑ అశృణ్వన్ | కామే॑నాజనయ॒న్పున॑: | కామే॑న మే॒ కామ॒ ఆగా”త్ | హృద॑యా॒ద్ధృద॑యం మృ॒త్యోః | యద॒మీషా॑మ॒దః ప్రి॒యమ్ | తదైతూప॒మామ॒భి | పర॑o మృత్యో॒ అను॒ పరే॑హి॒ పన్థా”మ్ | యస్తే॒ స్వ ఇత॑రో దేవ॒యానా”త్ | చక్షు॑ష్మతే శృణ్వ॒తే తే” బ్రవీమి | మా న॑: ప్ర॒జాగ్ం రీ॑రిషో॒ మోత వీ॒రాన్ | ప్ర పూ॒ర్వ్యం మన॑సా॒ వన్ద॑మానః | నాధ॑మానో వృష॒భం చ॑ర్షణీ॒నామ్ | యః ప్ర॒జానా॑మేక॒రాణ్మాను॑షీణామ్ | మృ॒త్యుం య॑జే ప్రథమ॒జామృ॒తస్య॑ || ౪౬ ||
మృ॒త్యవే॑ వీ॒రాగ్ంశ్చ॒త్వారి॑ చ || ౧౫ ||

త॒రణి॑ర్వి॒శ్వద॑ర్శతో జ్యోతి॒ష్కృద॑సి సూర్య | విశ్వ॒మా భా॑సి రోచ॒నమ్ | ఉ॒ప॒యా॒మగృ॑హీతోఽసి॒ సూర్యా॑య త్వా॒ భ్రాజ॑స్వత ఏ॒ష తే॒ యోని॒స్సూర్యా॑య త్వా॒ భ్రాజ॑స్వతే || ౪౭ || ౧౬ ||

ఆప్యా॑యస్వ మదిన్తమ॒ సోమ॒ విశ్వా॑భిరూ॒తిభి॑: | భవా॑ నస్స॒ప్రథ॑స్తమః || (౪౮) || ౧౭ ||

ఈ॒యుష్టే యే పూర్వ॑తరా॒మప॑శ్యన్ వ్యు॒చ్ఛన్తీ॑ము॒షస॒o మర్త్యా॑సః | అ॒స్మాభి॑రూ॒ ను ప్ర॑తి॒చక్ష్యా॑ఽభూ॒దో తే య॑న్తి॒ యే అ॑ప॒రీషు॒ పశ్యాన్॑ || ౪౯ || ౧౮ ||

జ్యోతి॑ష్మతీం త్వా సాదయామి జ్యోతి॒ష్కృత॑o త్వా సాదయామి జ్యోతి॒ర్విద॑o త్వా సాదయామి॒ భాస్వ॑తీం త్వా సాదయామి॒ జ్వల॑న్తీం త్వా సాదయామి మల్మలా॒భవ॑న్తీం త్వా సాదయామి॒ దీప్య॑మానాం త్వా సాదయామి॒ రోచ॑మానాం త్వా సాదయా॒మ్యజ॑స్రాం త్వా సాదయామి బృ॒హజ్జ్యో॑తిషం త్వా సాదయామి బో॒ధయ॑న్తీం త్వా సాదయామి॒ జాగ్ర॑తీం త్వా సాదయామి || ౫౦ || ౧౯ ||

ప్ర॒యా॒సాయ॒ స్వాహా॑ఽఽయా॒సాయ॒ స్వాహా॑ వియా॒సాయ॒ స్వాహా॑ సంయా॒సాయ॒ స్వాహో”ద్యా॒సాయ॒ స్వాహా॑ఽవయా॒సాయ॒ స్వాహా॑ శు॒చే స్వాహా॒ శోకా॑య॒ స్వాహా॑ తప్య॒త్వై స్వాహా॒ తప॑తే॒ స్వాహా” బ్రహ్మహ॒త్యాయై॒ స్వాహా॒ సర్వ॑స్మై॒ స్వాహా” || ౫౧ || ౨౦ ||

చి॒త్తగ్ం స॑oతా॒నేన॑ భ॒వం య॒క్నా రు॒ద్రం తని॑మ్నా పశు॒పతిగ్గ్॑o స్థూలహృద॒యేనా॒గ్నిగ్ం హృద॑యేన రు॒ద్రం లోహి॑తేన శ॒ర్వం మత॑స్నాభ్యాం మహాదే॒వమ॒న్తః పా”ర్శ్వేనౌషిష్ఠ॒హనగ్॑o శిఙ్గీనికో॒శ్యా”భ్యామ్ || ౫౨ || ౨౧ ||

చి॒త్తి॑: పృథి॒వ్య॑గ్ని॒స్సూర్య॑o తే॒ చక్షు॑ర్మ॒హాహ॑వి॒ర్హోతా॒ వాగ్ఘోతా” బ్రాహ్మ॒ణ ఏక॑హోతా॒ఽగ్నిర్యజు॑ర్భి॒స్సేనేన్ద్ర॑స్య దే॒వస్య॑ సు॒వర్ణ॑o ఘ॒ర్మగ్ం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ఽద్భ్యో భ॒ర్తా హరి॑o త॒రణి॒రాప్యా॑యస్వే॒యుష్టే యే జ్యోతి॑ష్మతీం ప్రయా॒సాయ॑ చి॒త్తమేక॑విగ్ంశతిః || ౨౧ ||

చిత్తి॑ర॒గ్నిర్యజు॑ర్భిర॒న్తః ప్రవి॑ష్టః ప్ర॒జాప॑తిర్భ॒ర్తాసన్ప్రయా॒సాయ॒ ద్విప॑ఞ్చా॒శత్ || ౫౨ ||

చిత్తి॑ర॒గ్నిర్యజు॑ర్భిర॒న్తః ప్రవి॑ష్టః ప్ర॒జాప॑తిః ప్ర॒జయా॑ సంవిదా॒నస్తస్య॒ ధీరా॒ జ్యోతి॑ష్మతీ॒o త్రిప॑ఞ్చా॒శత్ || ౫౩ ||

తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ” స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed