Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಾನಸಾದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಮಾನಸಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಶ್ಯಪಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂತರಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಧ್ಯಾನನಿರತಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಮಂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪದರ್ಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಸರ್ಪದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಹತ್ಯಾದೋಷಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಬಂಧನವಿಚ್ಛಿನ್ನದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸರ್ಪಶಾಪವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕವಿಚ್ಛಿನ್ನದೋಷಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಧ್ಯಾನತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪೂಜತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಶಂಕರಾರಾಧ್ಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರತ್ಕಾರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರತ್ಕಾರುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರತ್ಕಾರುವಾಮಾಂಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಸ್ತೀಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಕ್ಷಕ‍ಇಂದ್ರಾರಾಧ್ಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಮೇಜಯ ಸರ್ಪಯಾಗವಿಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಕ್ಷಕ‍ಇಂದ್ರಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಲೋಕಪ್ರವೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಲೋಕರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಸ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಗಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವನಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಕಿರೀಟಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶವಿಧಕಾಲಸರ್ಪದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಮಲ್ಲಿಪುಷ್ಪಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಜೀಚಂಪಕಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಪರಮಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚೋಪಚಾರಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಪಂಚಮೀಪೂಜಾಫಲಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮೀತಿಥಿಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಪದ್ಮಪೀಠವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡಗೋದಾವರಿ ಸ್ನಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕಪೂಜಾಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕದೇವಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಟುಂಬಕಲಹನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಟುಂಬಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪೂರ್ಣಾರೋಗ್ಯ ಆಯ್ಯುಷ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಬಾಲಾರಿಷ್ಟದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತದುಖದಾರಿದ್ಯ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಗ್ರಹದೋಷಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ‍ಕಾರಬೀಜಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಂಜಯ ಗುರುನಿಲಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಂಜಯ ಹೃದಯಾಂತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಂಜಯ ಸಂರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಂಜಯಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಂಜಯ ವೈಭವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾನಸಾ ದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಗದೇವತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: