Maha Soura Mantra – ಮಹಾಸೌರಮ್


(೧-೫೦-೧)
ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: ।
ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಮ್ ॥ ೧

ಅಪ॒ ತ್ಯೇ ತಾ॒ಯವೋ॑ ಯಥಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ಯ॒ಕ್ತುಭಿ॑: ।
ಸೂರಾ॑ಯ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಸೇ ॥ ೨

ಅದೃ॑ಶ್ರಮಸ್ಯ ಕೇ॒ತವೋ॒ ವಿ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಜನಾ॒ಙ್ ಅನು॑ ।
ಭ್ರಾಜ॑ನ್ತೋ ಅ॒ಗ್ನಯೋ॑ ಯಥಾ ॥ ೩

ತ॒ರಣಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವದ॑ರ್ಶತೋ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಕೃದ॑ಸಿ ಸೂರ್ಯ ।
ವಿಶ್ವ॒ಮಾ ಭಾ॑ಸಿ ರೋಚ॒ನಮ್ ॥ ೪

ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ವಿಶ॑: ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ಙುದೇ॑ಷಿ॒ ಮಾನು॑ಷಾನ್ ।
ಪ್ರ॒ತ್ಯಙ್ವಿಶ್ವಂ॒ ಸ್ವ॑ರ್ದೃ॒ಶೇ ॥ ೫

ಯೇನಾ॑ ಪಾವಕ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸಾ ಭುರ॒ಣ್ಯನ್ತಂ॒ ಜನಾ॒ಁ ಅನು॑ ।
ತ್ವಂ ವ॑ರುಣ॒ ಪಶ್ಯ॑ಸಿ ॥ ೬

ವಿ ದ್ಯಾಮೇ॑ಷಿ॒ ರಜ॑ಸ್ಪೃ॒ಥ್ವಹಾ॒ ಮಿಮಾ॑ನೋ ಅ॒ಕ್ತುಭಿ॑: ।
ಪಶ್ಯ॒ಞ್ಜನ್ಮಾ॑ನಿ ಸೂರ್ಯ ॥ ೭

ಸ॒ಪ್ತ ತ್ವಾ॑ ಹ॒ರಿತೋ॒ ರಥೇ॒ ವಹ॑ನ್ತಿ ದೇವ ಸೂರ್ಯ ।
ಶೋ॒ಚಿಷ್ಕೇ॑ಶಂ ವಿಚಕ್ಷಣ ॥ ೮

ಅಯು॑ಕ್ತ ಸ॒ಪ್ತ ಶು॒ನ್ಧ್ಯುವ॒: ಸೂರೋ॒ ರಥ॑ಸ್ಯ ನ॒ಪ್ತ್ಯ॑: ।
ತಾಭಿ॑ರ್ಯಾತಿ॒ ಸ್ವಯು॑ಕ್ತಿಭಿಃ ॥ ೯

ಉದ್ವ॒ಯಂ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ಪರಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಪಶ್ಯ॑ನ್ತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ದೇ॒ವಂ ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ಮಗ॑ನ್ಮ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರುತ್ತ॒ಮಮ್ ॥ ೧೦

ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ॑ಮ್ ।
ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಚ ನಾಶಯ ॥ ೧೧

ಶುಕೇ॑ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ॑ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಥೋ॑ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ॥ ೧೨

ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ॑ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ॥ ೧೩

(೧-೧೧೫-೦೧)
ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುದ॑ಗಾ॒ದನೀ॑ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ ।
ಆಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ॥ ೧೪

ಸೂರ್ಯೋ॑ ದೇ॒ವೀಮು॒ಷಸಂ॒ ರೋಚ॑ಮಾನಾಂ॒ ಮರ್ಯೋ॒ ನ ಯೋಷಾ॑ಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ।
ಯತ್ರಾ॒ ನರೋ॑ ದೇವ॒ಯನ್ತೋ॑ ಯು॒ಗಾನಿ॑ ವಿತನ್ವ॒ತೇ ಪ್ರತಿ॑ ಭ॒ದ್ರಾಯ॑ ಭ॒ದ್ರಮ್ ॥ ೧೫

ಭ॒ದ್ರಾ ಅಶ್ವಾ॑ ಹ॒ರಿತ॒: ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಾ ಏತ॑ಗ್ವಾ ಅನು॒ಮಾದ್ಯಾ॑ಸಃ ।
ನ॒ಮ॒ಸ್ಯನ್ತೋ॑ ದಿ॒ವ ಆ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸ್ಥು॒: ಪರಿ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಯ॑ನ್ತಿ ಸ॒ದ್ಯಃ ॥ ೧೬

ತತ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ತ್ವಂ ತನ್ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವಂ ಮ॒ಧ್ಯಾ ಕರ್ತೋ॒ರ್ವಿತ॑ತಂ॒ ಸಂ ಜ॑ಭಾರ ।
ಯ॒ದೇದಯು॑ಕ್ತ ಹ॒ರಿತ॑: ಸ॒ಧಸ್ಥಾ॒ದಾದ್ರಾತ್ರೀ॒ ವಾಸ॑ಸ್ತನುತೇ ಸಿ॒ಮಸ್ಮೈ॑ ॥ ೧೭

ತನ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯಾಭಿ॒ಚಕ್ಷೇ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ರೂ॒ಪಂ ಕೃ॑ಣುತೇ॒ ದ್ಯೋರು॒ಪಸ್ಥೇ॑ ।
ಅ॒ನ॒ನ್ತಮ॒ನ್ಯದ್ರುಶ॑ದಸ್ಯ॒ ಪಾಜ॑: ಕೃ॒ಷ್ಣಮ॒ನ್ಯದ್ಧ॒ರಿತ॒: ಸಂ ಭ॑ರನ್ತಿ ॥ ೧೮

ಅ॒ದ್ಯಾ ದೇ॑ವಾ॒ ಉದಿ॑ತಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ನಿರಂಹ॑ಸಃ ಪಿಪೃ॒ತಾ ನಿರ॑ವ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ತನ್ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರೋ ವರು॑ಣೋ ಮಾಮಹನ್ತಾ॒ಮದಿ॑ತಿ॒: ಸಿನ್ಧು॑: ಪೃಥಿ॒ವೀ ಉ॒ತ ದ್ಯೌಃ ॥ ೧೯

(೧-೧೬೪-೪೬)
ಇನ್ದ್ರಂ॑ ಮಿ॒ತ್ರಂ ವರು॑ಣಮ॒ಗ್ನಿಮಾ॑ಹು॒ರಥೋ॑ ದಿ॒ವ್ಯಃ ಸ ಸು॑ಪ॒ರ್ಣೋ ಗ॒ರುತ್ಮಾ॑ನ್ ।
ಏಕಂ॒ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ॑ ಬಹು॒ಧಾ ವ॑ದನ್ತ್ಯ॒ಗ್ನಿಂ ಯ॒ಮಂ ಮಾ॑ತ॒ರಿಶ್ವಾ॑ನಮಾಹುಃ ॥ ೨೦

ಕೃ॒ಷ್ಣಂ ನಿ॒ಯಾನಂ॒ ಹರ॑ಯಃ ಸುಪ॒ರ್ಣಾ ಅ॒ಪೋ ವಸಾ॑ನಾ॒ ದಿವ॒ಮುತ್ಪ॑ತನ್ತಿ ।
ತ ಆವ॑ವೃತ್ರ॒ನ್ತ್ಸದ॑ನಾದೃ॒ತಸ್ಯಾದಿದ್ಘೃ॒ತೇನ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ವ್ಯು॑ದ್ಯತೇ ॥ ೨೧

(೪-೦೪೦-೦೫)
ಹಂ॒ಸಃ ಶು॑ಚಿ॒ಷದ್ವಸು॑ರನ್ತರಿಕ್ಷ॒ಸದ್ಧೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ ।
ನೃ॒ಷದ್ವ॑ರ॒ಸದೃ॑ತ॒ಸದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಮ್ ॥ ೨೨

(೫-೦೪೦-೦೫)
ಯತ್ತ್ವಾ॑ ಸೂರ್ಯ॒ ಸ್ವ॑ರ್ಭಾನು॒ಸ್ತಮ॒ಸಾವಿ॑ಧ್ಯದಾಸು॒ರಃ ।
ಅಕ್ಷೇ॑ತ್ರವಿ॒ದ್ಯಥಾ॑ ಮು॒ಗ್ಧೋ ಭುವ॑ನಾನ್ಯದೀಧಯುಃ ॥ ೨೩

(೭-೦೬೦-೦೧)
ಯದ॒ದ್ಯ ಸೂ॑ರ್ಯ॒ ಬ್ರವೋಽನಾ॑ಗಾ ಉ॒ದ್ಯನ್ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ಸ॒ತ್ಯಮ್ ।
ವ॒ಯಂ ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾದಿ॑ತೇ ಸ್ಯಾಮ॒ ತವ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾಸೋ॑ ಅರ್ಯಮನ್ಗೃ॒ಣನ್ತ॑: ॥ ೨೪

(೭-೦೬೨-೦೧)
ಉತ್ಸೂರ್ಯೋ॑ ಬೃ॒ಹದ॒ರ್ಚೀಂಷ್ಯ॑ಶ್ರೇತ್ಪು॒ರು ವಿಶ್ವಾ॒ ಜನಿ॑ಮ॒ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಮ್ ।
ಸ॒ಮೋ ದಿ॒ವಾ ದ॑ದೃಶೇ॒ ರೋಚ॑ಮಾನ॒: ಕ್ರತ್ವಾ॑ ಕೃ॒ತಃ ಸುಕೃ॑ತಃ ಕ॒ರ್ತೃಭಿ॑ರ್ಭೂತ್ ॥ ೨೫

ಸ ಸೂ॑ರ್ಯ॒ ಪ್ರತಿ॑ ಪು॒ರೋ ನ॒ ಉದ್ಗಾ॑ ಏ॒ಭಿಃ ಸ್ತೋಮೇ॑ಭಿರೇತ॒ಶೇಭಿ॒ರೇವೈ॑: ।
ಪ್ರ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಾಯ॒ ವರು॑ಣಾಯ ವೋ॒ಚೋಽನಾ॑ಗಸೋ ಅರ್ಯ॒ಮ್ಣೇ ಅ॒ಗ್ನಯೇ॑ ಚ ॥ ೨೬

ವಿ ನ॑: ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ಶು॒ರುಧೋ॑ ರದನ್ತ್ವೃ॒ತಾವಾ॑ನೋ॒ ವರು॑ಣೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನಿಃ ।
ಯಚ್ಛ॑ನ್ತು ಚ॒ನ್ದ್ರಾ ಉ॑ಪ॒ಮಂ ನೋ॑ ಅ॒ರ್ಕಮಾ ನ॒: ಕಾಮಂ॑ ಪೂಪುರನ್ತು॒ ಸ್ತವಾ॑ನಾಃ ॥ ೨೭

(೭-೦೬೩-೦೧)
ಉದ್ವೇ॑ತಿ ಸು॒ಭಗೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ಕ್ಷಾ॒: ಸಾಧಾ॑ರಣ॒: ಸೂರ್ಯೋ॒ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಮ್ ।
ಚಕ್ಷು॑ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ ದೇ॒ವಶ್ಚರ್ಮೇ॑ವ॒ ಯಃ ಸ॒ಮವಿ॑ವ್ಯ॒ಕ್ತಮಾಂ॑ಸಿ ॥ ೨೮

ಉದ್ವೇ॑ತಿ ಪ್ರಸವೀ॒ತಾ ಜನಾ॑ನಾಂ ಮ॒ಹಾನ್ಕೇ॒ತುರ॑ರ್ಣ॒ವಃ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ।
ಸ॒ಮಾ॒ನಂ ಚ॒ಕ್ರಂ ಪ॑ರ್ಯಾ॒ವಿವೃ॑ತ್ಸ॒ನ್ಯದೇ॑ತ॒ಶೋ ವಹ॑ತಿ ಧೂ॒ರ್ಷು ಯು॒ಕ್ತಃ ॥ ೨೯

ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನ ಉ॒ಷಸಾ॑ಮು॒ಪಸ್ಥಾ॑ದ್ರೇ॒ಭೈರುದೇ॑ತ್ಯನುಮ॒ದ್ಯಮಾ॑ನಃ ।
ಏ॒ಷ ಮೇ॑ ದೇ॒ವಃ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ಚ॑ಚ್ಛನ್ದ॒ ಯಃ ಸ॑ಮಾ॒ನಂ ನ ಪ್ರ॑ಮಿ॒ನಾತಿ॒ ಧಾಮ॑ ॥ ೩೦

ದಿ॒ವೋ ರು॒ಕ್ಮ ಉ॑ರು॒ಚಕ್ಷಾ॒ ಉದೇ॑ತಿ ದೂ॒ರೇ ಅ॑ರ್ಥಸ್ತ॒ರಣಿ॒ರ್ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಃ ।
ನೂ॒ನಂ ಜನಾ॒: ಸೂರ್ಯೇ॑ಣ॒ ಪ್ರಸೂ॑ತಾ॒ ಅಯ॒ನ್ನರ್ಥಾ॑ನಿ ಕೃ॒ಣವ॒ನ್ನಪಾಂ॑ಸಿ ॥ ೩೧

ಯತ್ರಾ॑ ಚ॒ಕ್ರುರ॒ಮೃತಾ॑ ಗಾ॒ತುಮ॑ಸ್ಮೈ ಶ್ಯೇ॒ನೋ ನ ದೀಯ॒ನ್ನನ್ವೇ॑ತಿ॒ ಪಾಥ॑: ॥ ೩೨

(೭-೦೬೬-೧೪)
ಉದು॒ ತ್ಯದ್ದ॑ರ್ಶ॒ತಂ ವಪು॑ರ್ದಿ॒ವ ಏ॑ತಿ ಪ್ರತಿಹ್ವ॒ರೇ ।
ಯದೀ॑ಮಾ॒ಶುರ್ವಹ॑ತಿ ದೇ॒ವ ಏತ॑ಶೋ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಮೈ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ॒ ಅರ॑ಮ್ ॥ ೩೩

ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣಃ ಶೀ॑ರ್ಷ್ಣೋ॒ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॒ಸ್ಪತಿಂ॑ ಸ॒ಮಯಾ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾ ರಜ॑: ।
ಸ॒ಪ್ತ ಸ್ವಸಾ॑ರಃ ಸುವಿ॒ತಾಯ॒ ಸೂರ್ಯಂ॒ ವಹ॑ನ್ತಿ ಹ॒ರಿತೋ॒ ರಥೇ॑ ॥ ೩೪

ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಶು॒ಕ್ರಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ ।
ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑: ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑: ಶ॒ತಮ್ ॥ ೩೫

(೮-೧೦೧-೧೧)
ಬಣ್ಮ॒ಹಾಁ ಅ॑ಸಿ ಸೂರ್ಯ॒ ಬಳಾ॑ದಿತ್ಯ ಮ॒ಹಾಁ ಅ॑ಸಿ ।
ಮ॒ಹಸ್ತೇ॑ ಸ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ಮಾ ಪ॑ನಸ್ಯತೇ॒ಽದ್ಧಾ ದೇ॑ವ ಮ॒ಹಾಁ ಅ॑ಸಿ ॥ ೩೬

ಬಟ್ ಸೂ॑ರ್ಯ॒ ಶ್ರವ॑ಸಾ ಮ॒ಹಾಁ ಅ॑ಸಿ ಸ॒ತ್ರಾ ದೇ॑ವ ಮ॒ಹಾಁ ಅ॑ಸಿ ।
ಮ॒ಹ್ನಾ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮಸು॒ರ್ಯ॑: ಪು॒ರೋಹಿ॑ತೋ ವಿ॒ಭು ಜ್ಯೋತಿ॒ರದಾ॑ಭ್ಯಮ್ ॥ ೩೭

(೧೦-೦೩೭-೦೧)
ನಮೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ಮ॒ಹೋ ದೇ॒ವಾಯ॒ ತದೃ॒ತಂ ಸ॑ಪರ್ಯತ ।
ದೂ॒ರೇ॒ದೃಶೇ॑ ದೇ॒ವಜಾ॑ತಾಯ ಕೇ॒ತವೇ॑ ದಿ॒ವಸ್ಪು॒ತ್ರಾಯ॒ ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ ಶಂಸತ ॥ ೩೮

ಸಾ ಮಾ॑ ಸ॒ತ್ಯೋಕ್ತಿ॒: ಪರಿ॑ ಪಾತು ವಿ॒ಶ್ವತೋ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ ಚ॒ ಯತ್ರ॑ ತ॒ತನ॒ನ್ನಹಾ॑ನಿ ಚ ।
ವಿಶ್ವ॑ಮ॒ನ್ಯನ್ನಿ ವಿ॑ಶತೇ॒ ಯದೇಜ॑ತಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಹಾಪೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವಾಹೋದೇ॑ತಿ॒ ಸೂರ್ಯ॑: ॥ ೩೯

ನ ತೇ॒ ಅದೇ॑ವಃ ಪ್ರ॒ದಿವೋ॒ ನಿ ವಾ॑ಸತೇ॒ ಯದೇ॑ತ॒ಶೇಭಿ॑: ಪತ॒ರೈ ರ॑ಥ॒ರ್ಯಸಿ॑ ।
ಪ್ರಾ॒ಚೀನ॑ಮ॒ನ್ಯದನು॑ ವರ್ತತೇ॒ ರಜ॒ ಉದ॒ನ್ಯೇನ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ ಯಾಸಿ ಸೂರ್ಯ ॥ ೪೦

ಯೇನ॑ ಸೂರ್ಯ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ॒ ಬಾಧ॑ಸೇ॒ ತಮೋ॒ ಜಗ॑ಚ್ಚ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮುದಿ॒ಯರ್ಷಿ॑ ಭಾ॒ನುನಾ॑ ।
ತೇನಾ॒ಸ್ಮದ್ವಿಶ್ವಾ॒ಮನಿ॑ರಾ॒ಮನಾ॑ಹುತಿ॒ಮಪಾಮೀ॑ವಾ॒ಮಪ॑ ದು॒ಷ್ವಪ್ನ್ಯಂ॑ ಸುವ ॥ ೪೧

ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಹಿ ಪ್ರೇಷಿ॑ತೋ॒ ರಕ್ಷ॑ಸಿ ವ್ರ॒ತಮಹೇ॑ಳಯನ್ನು॒ಚ್ಚರ॑ಸಿ ಸ್ವ॒ಧಾ ಅನು॑ ।
ಯದ॒ದ್ಯ ತ್ವಾ॑ ಸೂರ್ಯೋಪ॒ಬ್ರವಾ॑ಮಹೈ॒ ತಂ ನೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅನು॑ ಮಂಸೀರತ॒ ಕ್ರತು॑ಮ್ ॥ ೪೨

ತಂ ನೋ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ತನ್ನ॒ ಆಪ॒ ಇನ್ದ್ರ॑: ಶೃಣ್ವನ್ತು ಮ॒ರುತೋ॒ ಹವಂ॒ ವಚ॑: ।
ಮಾ ಶೂನೇ॑ ಭೂಮ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ಸಂ॒ದೃಶಿ॑ ಭ॒ದ್ರಂ ಜೀವ॑ನ್ತೋ ಜರ॒ಣಾಮ॑ಶೀಮಹಿ ॥ ೪೩

ವಿ॒ಶ್ವಾಹಾ॑ ತ್ವಾ ಸು॒ಮನ॑ಸಃ ಸು॒ಚಕ್ಷ॑ಸಃ ಪ್ರ॒ಜಾವ॑ನ್ತೋ ಅನಮೀ॒ವಾ ಅನಾ॑ಗಸಃ ।
ಉ॒ದ್ಯನ್ತಂ॑ ತ್ವಾ ಮಿತ್ರಮಹೋ ದಿ॒ವೇದಿ॑ವೇ॒ ಜ್ಯೋಗ್ಜೀ॒ವಾಃ ಪ್ರತಿ॑ ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯ ॥ ೪೪

ಮಹಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ಬಿಭ್ರ॑ತಂ ತ್ವಾ ವಿಚಕ್ಷಣ॒ ಭಾಸ್ವ॑ನ್ತಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ॒ ಮಯ॑: ।
ಆ॒ರೋಹ॑ನ್ತಂ ಬೃಹ॒ತಃ ಪಾಜ॑ಸ॒ಸ್ಪರಿ॑ ವ॒ಯಂ ಜೀ॒ವಾಃ ಪ್ರತಿ॑ ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯ ॥ ೪೫

ಯಸ್ಯ॑ ತೇ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ ಕೇ॒ತುನಾ॒ ಪ್ರ ಚೇರ॑ತೇ॒ ನಿ ಚ॑ ವಿ॒ಶನ್ತೇ॑ ಅ॒ಕ್ತುಭಿ॑: ।
ಅ॒ನಾ॒ಗಾ॒ಸ್ತ್ವೇನ॑ ಹರಿಕೇಶ ಸೂ॒ರ್ಯಾಹ್ನಾ॑ಹ್ನಾ ನೋ॒ ವಸ್ಯ॑ಸಾವಸ್ಯ॒ಸೋದಿ॑ಹಿ ॥ ೪೬

ಶಂ ನೋ॑ ಭವ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸಾ॒ ಶಂ ನೋ॒ ಅಹ್ನಾ॒ ಶಂ ಭಾ॒ನುನಾ॒ ಶಂ ಹಿ॒ಮಾ ಶಂ ಘೃ॒ಣೇನ॑ ।
ಯಥಾ॒ ಶಮಧ್ವ॒ಞ್ಛಮಸ॑ದ್ದುರೋ॒ಣೇ ತತ್ಸೂ॑ರ್ಯ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಧೇಹಿ ಚಿ॒ತ್ರಮ್ ॥ ೪೭

ಅ॒ಸ್ಮಾಕಂ॑ ದೇವಾ ಉ॒ಭಯಾ॑ಯ॒ ಜನ್ಮ॑ನೇ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ।
ಅ॒ದತ್ಪಿಬ॑ದೂ॒ರ್ಜಯ॑ಮಾನ॒ಮಾಶಿ॑ತಂ॒ ತದ॒ಸ್ಮೇ ಶಂ ಯೋರ॑ರ॒ಪೋ ದ॑ಧಾತನ ॥ ೪೮

ಯದ್ವೋ॑ ದೇವಾಶ್ಚಕೃ॒ಮ ಜಿ॒ಹ್ವಯಾ॑ ಗು॒ರು ಮನ॑ಸೋ ವಾ॒ ಪ್ರಯು॑ತೀ ದೇವ॒ಹೇಳ॑ನಮ್ ।
ಅರಾ॑ವಾ॒ ಯೋ ನೋ॑ ಅ॒ಭಿ ದು॑ಚ್ಛುನಾ॒ಯತೇ॒ ತಸ್ಮಿ॒ನ್ತದೇನೋ॑ ವಸವೋ॒ ನಿ ಧೇ॑ತನ ॥ ೪೯

(೧೦-೧೫೮-೦೧)
ಸೂರ್ಯೋ॑ ನೋ ದಿ॒ವಸ್ಪಾ॑ತು॒ ವಾತೋ॑ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾತ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನ॒: ಪಾರ್ಥಿ॑ವೇಭ್ಯಃ ॥ ೫೦

ಜೋಷಾ॑ ಸವಿತ॒ರ್ಯಸ್ಯ॑ ತೇ॒ ಹರ॑: ಶ॒ತಂ ಸ॒ವಾಁ ಅರ್ಹ॑ತಿ ।
ಪಾ॒ಹಿ ನೋ॑ ದಿ॒ದ್ಯುತ॒: ಪತ॑ನ್ತ್ಯಾಃ ॥ ೫೧

ಚಕ್ಷು॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಃ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ಚಕ್ಷು॑ರ್ನ ಉ॒ತ ಪರ್ವ॑ತಃ ।
ಚಕ್ಷು॑ರ್ಧಾ॒ತಾ ದ॑ಧಾತು ನಃ ॥ ೫೨

ಚಕ್ಷು॑ರ್ನೋ ಧೇಹಿ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್ವಿ॒ಖ್ಯೈ ತ॒ನೂಭ್ಯ॑: ।
ಸಂ ಚೇ॒ದಂ ವಿ ಚ॑ ಪಶ್ಯೇಮ ॥ ೫೩

ಸು॒ಸಂ॒ದೃಶಂ॑ ತ್ವಾ ವ॒ಯಂ ಪ್ರತಿ॑ ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯ ।
ವಿ ಪ॑ಶ್ಯೇಮ ನೃ॒ಚಕ್ಷ॑ಸಃ ॥ ೫೪

(೧೦-೧೭೦-೦೧)
ವಿ॒ಭ್ರಾಡ್ಬೃ॒ಹತ್ಪಿ॑ಬತು ಸೋ॒ಮ್ಯಂ ಮಧ್ವಾಯು॒ರ್ದಧ॑ದ್ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಾ॒ವವಿ॑ಹ್ರುತಮ್ ।
ವಾತ॑ಜೂತೋ॒ ಯೋ ಅ॑ಭಿ॒ರಕ್ಷ॑ತಿ॒ ತ್ಮನಾ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಃ ಪು॑ಪೋಷ ಪುರು॒ಧಾ ವಿ ರಾ॑ಜತಿ ॥ ೫೫

ವಿ॒ಭ್ರಾಡ್ಬೃ॒ಹತ್ಸುಭೃ॑ತಂ ವಾಜ॒ಸಾತ॑ಮಂ॒ ಧರ್ಮ॑ನ್ದಿ॒ವೋ ಧ॒ರುಣೇ॑ ಸ॒ತ್ಯಮರ್ಪಿ॑ತಮ್ ।
ಅ॒ಮಿ॒ತ್ರ॒ಹಾ ವೃ॑ತ್ರ॒ಹಾ ದ॑ಸ್ಯು॒ಹನ್ತ॑ಮಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ್ಜಜ್ಞೇ ಅಸುರ॒ಹಾ ಸ॑ಪತ್ನ॒ಹಾ ॥ ೫೬

ಇ॒ದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರುತ್ತ॒ಮಂ ವಿ॑ಶ್ವ॒ಜಿದ್ಧ॑ನ॒ಜಿದು॑ಚ್ಯತೇ ಬೃ॒ಹತ್ ।
ವಿ॒ಶ್ವ॒ಭ್ರಾಡ್ಭ್ರಾ॒ಜೋ ಮಹಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ದೃ॒ಶ ಉ॒ರು ಪ॑ಪ್ರಥೇ॒ ಸಹ॒ ಓಜೋ॒ ಅಚ್ಯು॑ತಮ್ ॥ ೫೭

ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॒ಞ್ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ॒ ಸ್ವ॒೧॑ರಗ॑ಚ್ಛೋ ರೋಚ॒ನಂ ದಿ॒ವಃ ।
ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾ॒ನ್ಯಾಭೃ॑ತಾ ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣಾ ವಿ॒ಶ್ವದೇ॑ವ್ಯಾವತಾ ॥ ೫೮

(೧೦-೧೮೯-೦೨)
ಆಯಂ ಗೌಃ ಪೃಶ್ನಿ॑ರಕ್ರಮೀ॒ದಸ॑ದನ್ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪು॒ರಃ ।
ಪಿ॒ತರಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯನ್ತ್ಸ್ವ॑: ॥ ೫೯

ಅ॒ನ್ತಶ್ಚ॑ರತಿ ರೋಚ॒ನಾಸ್ಯ ಪ್ರಾ॒ಣಾದ॑ಪಾನ॒ತೀ ।
ವ್ಯ॑ಖ್ಯನ್ಮಹಿ॒ಷೋ ದಿವ॑ಮ್ ॥ ೬೦

ತ್ರಿಂ॒ಶದ್ಧಾಮ॒ ವಿ ರಾ॑ಜತಿ॒ ವಾಕ್ಪ॑ತಂ॒ಗಾಯ॑ ಧೀಯತೇ ।
ಪ್ರತಿ॒ ವಸ್ತೋ॒ರಹ॒ ದ್ಯುಭಿ॑: ॥ ೬೧

(೧೦-೧೯೦-೦೧)
ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಾ॒ಭೀ॑ದ್ಧಾ॒ತ್ತಪ॒ಸೋಽಧ್ಯ॑ಜಾಯತ ।
ತತೋ॒ ರಾತ್ರ್ಯ॑ಜಾಯತ॒ ತತ॑: ಸಮು॒ದ್ರೋ ಅ॑ರ್ಣ॒ವಃ ॥ ೬೨

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದ॑ರ್ಣ॒ವಾದಧಿ॑ ಸಂವತ್ಸ॒ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ವಿ॒ದಧ॒ದ್ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮಿಷ॒ತೋ ವ॒ಶೀ ॥ ೬೩

ಸೂ॒ರ್ಯಾ॒ಚ॒ನ್ದ್ರ॒ಮಸೌ॑ ಧಾ॒ತಾ ಯ॑ಥಾಪೂ॒ರ್ವಮ॑ಕಲ್ಪಯತ್ ।
ದಿವಂ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಮಥೋ॒ ಸ್ವ॑: ॥ ೬೪

(೧೦-೦೩೬-೧೪)
ಸ॒ವಿ॒ತಾ ಪ॒ಶ್ಚಾತಾ॑ತ್ಸವಿ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ತ್ಸವಿ॒ತೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ॑ತ್ಸವಿ॒ತಾಧ॒ರಾತ್ತಾ॑ತ್ ।
ಸ॒ವಿ॒ತಾ ನ॑: ಸುವತು ಸ॒ರ್ವತಾ॑ತಿಂ ಸವಿ॒ತಾ ನೋ॑ ರಾಸತಾಂ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯು॑: ॥ ೬೫

ಇತಿ ಮಹಾಸೌರಮನ್ತ್ರಃ ।


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed