Maha Soura Mantra – మహాసౌరమ్


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(౧-౫౦-౧)
ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: ।
దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ ॥ ౧

అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: ।
సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే ॥ ౨

అదృ॑శ్రమస్య కే॒తవో॒ వి ర॒శ్మయో॒ జనా॒ఙ్ అను॑ ।
భ్రాజ॑న్తో అ॒గ్నయో॑ యథా ॥ ౩

త॒రణి॑ర్వి॒శ్వద॑ర్శతో జ్యోతి॒ష్కృద॑సి సూర్య ।
విశ్వ॒మా భా॑సి రోచ॒నమ్ ॥ ౪

ప్ర॒త్యఙ్ దే॒వానాం॒ విశ॑: ప్ర॒త్యఙ్ఙుదే॑షి॒ మాను॑షాన్ ।
ప్ర॒త్యఙ్విశ్వం॒ స్వ॑ర్దృ॒శే ॥ ౫

యేనా॑ పావక॒ చక్ష॑సా భుర॒ణ్యన్తం॒ జనా॒ఁ అను॑ ।
త్వం వ॑రుణ॒ పశ్య॑సి ॥ ౬

వి ద్యామే॑షి॒ రజ॑స్పృ॒థ్వహా॒ మిమా॑నో అ॒క్తుభి॑: ।
పశ్య॒ఞ్జన్మా॑ని సూర్య ॥ ౭

స॒ప్త త్వా॑ హ॒రితో॒ రథే॒ వహ॑న్తి దేవ సూర్య ।
శో॒చిష్కే॑శం విచక్షణ ॥ ౮

అయు॑క్త స॒ప్త శు॒న్ధ్యువ॒: సూరో॒ రథ॑స్య న॒ప్త్య॑: ।
తాభి॑ర్యాతి॒ స్వయు॑క్తిభిః ॥ ౯

ఉద్వ॒యం తమ॑స॒స్పరి॒ జ్యోతి॒ష్పశ్య॑న్త॒ ఉత్త॑రమ్ ।
దే॒వం దే॑వ॒త్రా సూర్య॒మగ॑న్మ॒ జ్యోతి॑రుత్త॒మమ్ ॥ ౧౦

ఉ॒ద్యన్న॒ద్య మి॑త్రమహ ఆ॒రోహ॒న్నుత్త॑రాం॒ దివ॑మ్ ।
హృ॒ద్రో॒గం మమ॑ సూర్య హరి॒మాణం॑ చ నాశయ ॥ ౧౧

శుకే॑షు మే హరి॒మాణం॑ రోప॒ణాకా॑సు దధ్మసి ।
అథో॑ హారిద్ర॒వేషు॑ మే హరి॒మాణం॒ ని ద॑ధ్మసి ॥ ౧౨

ఉద॑గాద॒యమా॑ది॒త్యో విశ్వే॑న॒ సహ॑సా స॒హ ।
ద్వి॒షన్తం॒ మహ్యం॑ ర॒న్ధయ॒న్మో అ॒హం ద్వి॑ష॒తే ర॑ధమ్ ॥ ౧౩

(౧-౧౧౫-౦౧)
చి॒త్రం దే॒వానా॒ముద॑గా॒దనీ॑కం॒ చక్షు॑ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్యా॒గ్నేః ।
ఆప్రా॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ అ॒న్తరి॑క్షం॒ సూర్య॑ ఆ॒త్మా జగ॑తస్త॒స్థుష॑శ్చ ॥ ౧౪

సూర్యో॑ దే॒వీము॒షసం॒ రోచ॑మానాం॒ మర్యో॒ న యోషా॑మ॒భ్యే॑తి ప॒శ్చాత్ ।
యత్రా॒ నరో॑ దేవ॒యన్తో॑ యు॒గాని॑ వితన్వ॒తే ప్రతి॑ భ॒ద్రాయ॑ భ॒ద్రమ్ ॥ ౧౫

భ॒ద్రా అశ్వా॑ హ॒రిత॒: సూర్య॑స్య చి॒త్రా ఏత॑గ్వా అను॒మాద్యా॑సః ।
న॒మ॒స్యన్తో॑ ది॒వ ఆ పృ॒ష్ఠమ॑స్థు॒: పరి॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ య॑న్తి స॒ద్యః ॥ ౧౬

తత్సూర్య॑స్య దేవ॒త్వం తన్మ॑హి॒త్వం మ॒ధ్యా కర్తో॒ర్విత॑తం॒ సం జ॑భార ।
య॒దేదయు॑క్త హ॒రిత॑: స॒ధస్థా॒దాద్రాత్రీ॒ వాస॑స్తనుతే సి॒మస్మై॑ ॥ ౧౭

తన్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్యాభి॒చక్షే॒ సూర్యో॑ రూ॒పం కృ॑ణుతే॒ ద్యోరు॒పస్థే॑ ।
అ॒న॒న్తమ॒న్యద్రుశ॑దస్య॒ పాజ॑: కృ॒ష్ణమ॒న్యద్ధ॒రిత॒: సం భ॑రన్తి ॥ ౧౮

అ॒ద్యా దే॑వా॒ ఉది॑తా॒ సూర్య॑స్య॒ నిరంహ॑సః పిపృ॒తా నిర॑వ॒ద్యాత్ ।
తన్నో॑ మి॒త్రో వరు॑ణో మామహన్తా॒మది॑తి॒: సిన్ధు॑: పృథి॒వీ ఉ॒త ద్యౌః ॥ ౧౯

(౧-౧౬౪-౪౬)
ఇన్ద్రం॑ మి॒త్రం వరు॑ణమ॒గ్నిమా॑హు॒రథో॑ ది॒వ్యః స సు॑ప॒ర్ణో గ॒రుత్మా॑న్ ।
ఏకం॒ సద్విప్రా॑ బహు॒ధా వ॑దన్త్య॒గ్నిం య॒మం మా॑త॒రిశ్వా॑నమాహుః ॥ ౨౦

కృ॒ష్ణం ని॒యానం॒ హర॑యః సుప॒ర్ణా అ॒పో వసా॑నా॒ దివ॒ముత్ప॑తన్తి ।
త ఆవ॑వృత్ర॒న్త్సద॑నాదృ॒తస్యాదిద్ఘృ॒తేన॑ పృథి॒వీ వ్యు॑ద్యతే ॥ ౨౧

(౪-౦౪౦-౦౫)
హం॒సః శు॑చి॒షద్వసు॑రన్తరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థిర్దురోణ॒సత్ ।
నృ॒షద్వ॑ర॒సదృ॑త॒సద్వ్యో॑మ॒సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తమ్ ॥ ౨౨

(౫-౦౪౦-౦౫)
యత్త్వా॑ సూర్య॒ స్వ॑ర్భాను॒స్తమ॒సావి॑ధ్యదాసు॒రః ।
అక్షే॑త్రవి॒ద్యథా॑ ము॒గ్ధో భువ॑నాన్యదీధయుః ॥ ౨౩

(౭-౦౬౦-౦౧)
యద॒ద్య సూ॑ర్య॒ బ్రవోఽనా॑గా ఉ॒ద్యన్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ స॒త్యమ్ ।
వ॒యం దే॑వ॒త్రాది॑తే స్యామ॒ తవ॑ ప్రి॒యాసో॑ అర్యమన్గృ॒ణన్త॑: ॥ ౨౪

(౭-౦౬౨-౦౧)
ఉత్సూర్యో॑ బృ॒హద॒ర్చీంష్య॑శ్రేత్పు॒రు విశ్వా॒ జని॑మ॒ మాను॑షాణామ్ ।
స॒మో ది॒వా ద॑దృశే॒ రోచ॑మాన॒: క్రత్వా॑ కృ॒తః సుకృ॑తః క॒ర్తృభి॑ర్భూత్ ॥ ౨౫

స సూ॑ర్య॒ ప్రతి॑ పు॒రో న॒ ఉద్గా॑ ఏ॒భిః స్తోమే॑భిరేత॒శేభి॒రేవై॑: ।
ప్ర నో॑ మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వో॒చోఽనా॑గసో అర్య॒మ్ణే అ॒గ్నయే॑ చ ॥ ౨౬

వి న॑: స॒హస్రం॑ శు॒రుధో॑ రదన్త్వృ॒తావా॑నో॒ వరు॑ణో మి॒త్రో అ॒గ్నిః ।
యచ్ఛ॑న్తు చ॒న్ద్రా ఉ॑ప॒మం నో॑ అ॒ర్కమా న॒: కామం॑ పూపురన్తు॒ స్తవా॑నాః ॥ ౨౭

(౭-౦౬౩-౦౧)
ఉద్వే॑తి సు॒భగో॑ వి॒శ్వచ॑క్షా॒: సాధా॑రణ॒: సూర్యో॒ మాను॑షాణామ్ ।
చక్షు॑ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య దే॒వశ్చర్మే॑వ॒ యః స॒మవి॑వ్య॒క్తమాం॑సి ॥ ౨౮

ఉద్వే॑తి ప్రసవీ॒తా జనా॑నాం మ॒హాన్కే॒తుర॑ర్ణ॒వః సూర్య॑స్య ।
స॒మా॒నం చ॒క్రం ప॑ర్యా॒వివృ॑త్స॒న్యదే॑త॒శో వహ॑తి ధూ॒ర్షు యు॒క్తః ॥ ౨౯

వి॒భ్రాజ॑మాన ఉ॒షసా॑ము॒పస్థా॑ద్రే॒భైరుదే॑త్యనుమ॒ద్యమా॑నః ।
ఏ॒ష మే॑ దే॒వః స॑వి॒తా చ॑చ్ఛన్ద॒ యః స॑మా॒నం న ప్ర॑మి॒నాతి॒ ధామ॑ ॥ ౩౦

ది॒వో రు॒క్మ ఉ॑రు॒చక్షా॒ ఉదే॑తి దూ॒రే అ॑ర్థస్త॒రణి॒ర్భ్రాజ॑మానః ।
నూ॒నం జనా॒: సూర్యే॑ణ॒ ప్రసూ॑తా॒ అయ॒న్నర్థా॑ని కృ॒ణవ॒న్నపాం॑సి ॥ ౩౧

యత్రా॑ చ॒క్రుర॒మృతా॑ గా॒తుమ॑స్మై శ్యే॒నో న దీయ॒న్నన్వే॑తి॒ పాథ॑: ॥ ౩౨

(౭-౦౬౬-౧౪)
ఉదు॒ త్యద్ద॑ర్శ॒తం వపు॑ర్ది॒వ ఏ॑తి ప్రతిహ్వ॒రే ।
యదీ॑మా॒శుర్వహ॑తి దే॒వ ఏత॑శో॒ విశ్వ॑స్మై॒ చక్ష॑సే॒ అర॑మ్ ॥ ౩౩

శీ॒ర్ష్ణః శీ॑ర్ష్ణో॒ జగ॑తస్త॒స్థుష॒స్పతిం॑ స॒మయా॒ విశ్వ॒మా రజ॑: ।
స॒ప్త స్వసా॑రః సువి॒తాయ॒ సూర్యం॒ వహ॑న్తి హ॒రితో॒ రథే॑ ॥ ౩౪

తచ్చక్షు॑ర్దే॒వహి॑తం శు॒క్రము॒చ్చర॑త్ ।
పశ్యే॑మ శ॒రద॑: శ॒తం జీవే॑మ శ॒రద॑: శ॒తమ్ ॥ ౩౫

(౮-౧౦౧-౧౧)
బణ్మ॒హాఁ అ॑సి సూర్య॒ బళా॑దిత్య మ॒హాఁ అ॑సి ।
మ॒హస్తే॑ స॒తో మ॑హి॒మా ప॑నస్యతే॒ఽద్ధా దే॑వ మ॒హాఁ అ॑సి ॥ ౩౬

బట్ సూ॑ర్య॒ శ్రవ॑సా మ॒హాఁ అ॑సి స॒త్రా దే॑వ మ॒హాఁ అ॑సి ।
మ॒హ్నా దే॒వానా॑మసు॒ర్య॑: పు॒రోహి॑తో వి॒భు జ్యోతి॒రదా॑భ్యమ్ ॥ ౩౭

(౧౦-౦౩౭-౦౧)
నమో॑ మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య॒ చక్ష॑సే మ॒హో దే॒వాయ॒ తదృ॒తం స॑పర్యత ।
దూ॒రే॒దృశే॑ దే॒వజా॑తాయ కే॒తవే॑ ది॒వస్పు॒త్రాయ॒ సూర్యా॑య శంసత ॥ ౩౮

సా మా॑ స॒త్యోక్తి॒: పరి॑ పాతు వి॒శ్వతో॒ ద్యావా॑ చ॒ యత్ర॑ త॒తన॒న్నహా॑ని చ ।
విశ్వ॑మ॒న్యన్ని వి॑శతే॒ యదేజ॑తి వి॒శ్వాహాపో॑ వి॒శ్వాహోదే॑తి॒ సూర్య॑: ॥ ౩౯

న తే॒ అదే॑వః ప్ర॒దివో॒ ని వా॑సతే॒ యదే॑త॒శేభి॑: పత॒రై ర॑థ॒ర్యసి॑ ।
ప్రా॒చీన॑మ॒న్యదను॑ వర్తతే॒ రజ॒ ఉద॒న్యేన॒ జ్యోతి॑షా యాసి సూర్య ॥ ౪౦

యేన॑ సూర్య॒ జ్యోతి॑షా॒ బాధ॑సే॒ తమో॒ జగ॑చ్చ॒ విశ్వ॑ముది॒యర్షి॑ భా॒నునా॑ ।
తేనా॒స్మద్విశ్వా॒మని॑రా॒మనా॑హుతి॒మపామీ॑వా॒మప॑ దు॒ష్వప్న్యం॑ సువ ॥ ౪౧

విశ్వ॑స్య॒ హి ప్రేషి॑తో॒ రక్ష॑సి వ్ర॒తమహే॑ళయన్ను॒చ్చర॑సి స్వ॒ధా అను॑ ।
యద॒ద్య త్వా॑ సూర్యోప॒బ్రవా॑మహై॒ తం నో॑ దే॒వా అను॑ మంసీరత॒ క్రతు॑మ్ ॥ ౪౨

తం నో॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ తన్న॒ ఆప॒ ఇన్ద్ర॑: శృణ్వన్తు మ॒రుతో॒ హవం॒ వచ॑: ।
మా శూనే॑ భూమ॒ సూర్య॑స్య సం॒దృశి॑ భ॒ద్రం జీవ॑న్తో జర॒ణామ॑శీమహి ॥ ౪౩

వి॒శ్వాహా॑ త్వా సు॒మన॑సః సు॒చక్ష॑సః ప్ర॒జావ॑న్తో అనమీ॒వా అనా॑గసః ।
ఉ॒ద్యన్తం॑ త్వా మిత్రమహో ది॒వేది॑వే॒ జ్యోగ్జీ॒వాః ప్రతి॑ పశ్యేమ సూర్య ॥ ౪౪

మహి॒ జ్యోతి॒ర్బిభ్ర॑తం త్వా విచక్షణ॒ భాస్వ॑న్తం॒ చక్షు॑షే చక్షుషే॒ మయ॑: ।
ఆ॒రోహ॑న్తం బృహ॒తః పాజ॑స॒స్పరి॑ వ॒యం జీ॒వాః ప్రతి॑ పశ్యేమ సూర్య ॥ ౪౫

యస్య॑ తే॒ విశ్వా॒ భువ॑నాని కే॒తునా॒ ప్ర చేర॑తే॒ ని చ॑ వి॒శన్తే॑ అ॒క్తుభి॑: ।
అ॒నా॒గా॒స్త్వేన॑ హరికేశ సూ॒ర్యాహ్నా॑హ్నా నో॒ వస్య॑సావస్య॒సోది॑హి ॥ ౪౬

శం నో॑ భవ॒ చక్ష॑సా॒ శం నో॒ అహ్నా॒ శం భా॒నునా॒ శం హి॒మా శం ఘృ॒ణేన॑ ।
యథా॒ శమధ్వ॒ఞ్ఛమస॑ద్దురో॒ణే తత్సూ॑ర్య॒ ద్రవి॑ణం ధేహి చి॒త్రమ్ ॥ ౪౭

అ॒స్మాకం॑ దేవా ఉ॒భయా॑య॒ జన్మ॑నే॒ శర్మ॑ యచ్ఛత ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే ।
అ॒దత్పిబ॑దూ॒ర్జయ॑మాన॒మాశి॑తం॒ తద॒స్మే శం యోర॑ర॒పో ద॑ధాతన ॥ ౪౮

యద్వో॑ దేవాశ్చకృ॒మ జి॒హ్వయా॑ గు॒రు మన॑సో వా॒ ప్రయు॑తీ దేవ॒హేళ॑నమ్ ।
అరా॑వా॒ యో నో॑ అ॒భి దు॑చ్ఛునా॒యతే॒ తస్మి॒న్తదేనో॑ వసవో॒ ని ధే॑తన ॥ ౪౯

(౧౦-౧౫౮-౦౧)
సూర్యో॑ నో ది॒వస్పా॑తు॒ వాతో॑ అ॒న్తరి॑క్షాత్ ।
అ॒గ్నిర్న॒: పార్థి॑వేభ్యః ॥ ౫౦

జోషా॑ సవిత॒ర్యస్య॑ తే॒ హర॑: శ॒తం స॒వాఁ అర్హ॑తి ।
పా॒హి నో॑ ది॒ద్యుత॒: పత॑న్త్యాః ॥ ౫౧

చక్షు॑ర్నో దే॒వః స॑వి॒తా చక్షు॑ర్న ఉ॒త పర్వ॑తః ।
చక్షు॑ర్ధా॒తా ద॑ధాతు నః ॥ ౫౨

చక్షు॑ర్నో ధేహి॒ చక్షు॑షే॒ చక్షు॑ర్వి॒ఖ్యై త॒నూభ్య॑: ।
సం చే॒దం వి చ॑ పశ్యేమ ॥ ౫౩

సు॒సం॒దృశం॑ త్వా వ॒యం ప్రతి॑ పశ్యేమ సూర్య ।
వి ప॑శ్యేమ నృ॒చక్ష॑సః ॥ ౫౪

(౧౦-౧౭౦-౦౧)
వి॒భ్రాడ్బృ॒హత్పి॑బతు సో॒మ్యం మధ్వాయు॒ర్దధ॑ద్య॒జ్ఞప॑తా॒వవి॑హ్రుతమ్ ।
వాత॑జూతో॒ యో అ॑భి॒రక్ష॑తి॒ త్మనా॑ ప్ర॒జాః పు॑పోష పురు॒ధా వి రా॑జతి ॥ ౫౫

వి॒భ్రాడ్బృ॒హత్సుభృ॑తం వాజ॒సాత॑మం॒ ధర్మ॑న్ది॒వో ధ॒రుణే॑ స॒త్యమర్పి॑తమ్ ।
అ॒మి॒త్ర॒హా వృ॑త్ర॒హా ద॑స్యు॒హన్త॑మం॒ జ్యోతి॑ర్జజ్ఞే అసుర॒హా స॑పత్న॒హా ॥ ౫౬

ఇ॒దం శ్రేష్ఠం॒ జ్యోతి॑షాం॒ జ్యోతి॑రుత్త॒మం వి॑శ్వ॒జిద్ధ॑న॒జిదు॑చ్యతే బృ॒హత్ ।
వి॒శ్వ॒భ్రాడ్భ్రా॒జో మహి॒ సూర్యో॑ దృ॒శ ఉ॒రు ప॑ప్రథే॒ సహ॒ ఓజో॒ అచ్యు॑తమ్ ॥ ౫౭

వి॒భ్రాజ॒ఞ్జ్యోతి॑షా॒ స్వ॒౧॑రగ॑చ్ఛో రోచ॒నం ది॒వః ।
యేనే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నా॒న్యాభృ॑తా వి॒శ్వక॑ర్మణా వి॒శ్వదే॑వ్యావతా ॥ ౫౮

(౧౦-౧౮౯-౦౨)
ఆయం గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒దస॑దన్మా॒తరం॑ పు॒రః ।
పి॒తరం॑ చ ప్ర॒యన్త్స్వ॑: ॥ ౫౯

అ॒న్తశ్చ॑రతి రోచ॒నాస్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒తీ ।
వ్య॑ఖ్యన్మహి॒షో దివ॑మ్ ॥ ౬౦

త్రిం॒శద్ధామ॒ వి రా॑జతి॒ వాక్ప॑తం॒గాయ॑ ధీయతే ।
ప్రతి॒ వస్తో॒రహ॒ ద్యుభి॑: ॥ ౬౧

(౧౦-౧౯౦-౦౧)
ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ॑ద్ధా॒త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత ।
తతో॒ రాత్ర్య॑జాయత॒ తత॑: సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః ॥ ౬౨

స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వాదధి॑ సంవత్స॒రో అ॑జాయత ।
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ ॥ ౬౩

సూ॒ర్యా॒చ॒న్ద్ర॒మసౌ॑ ధా॒తా య॑థాపూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ ।
దివం॑ చ పృథి॒వీం చా॒న్తరి॑క్ష॒మథో॒ స్వ॑: ॥ ౬౪

(౧౦-౦౩౬-౧౪)
స॒వి॒తా ప॒శ్చాతా॑త్సవి॒తా పు॒రస్తా॑త్సవి॒తోత్త॒రాత్తా॑త్సవి॒తాధ॒రాత్తా॑త్ ।
స॒వి॒తా న॑: సువతు స॒ర్వతా॑తిం సవి॒తా నో॑ రాసతాం దీ॒ర్ఘమాయు॑: ॥ ౬౫

ఇతి మహాసౌరమన్త్రః ।


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.

మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed