Kumara Suktam – ಕುಮಾರ ಸೂಕ್ತಮ್


(ಋ।ವೇ।4।15।1)
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ᳚ ನೋ ಅಧ್ವ॒ರೇ ವಾ॒ಜೀ ಸನ್ಪರಿ॑ ಣೀಯತೇ ।
ದೇ॒ವೋ ದೇ॒ವೇಷು॑ ಯ॒ಜ್ಞಿಯ॑: ॥ 1

ಪರಿ॑ ತ್ರಿವಿ॒ಷ್ಟ್ಯ॑ಧ್ವ॒ರಂ ಯಾತ್ಯ॒ಗ್ನೀ ರ॒ಥೀರಿ॑ವ ।
ಆ ದೇ॒ವೇಷು॒ ಪ್ರಯೋ॒ ದಧ॑ತ್ ॥ 2

ಪರಿ॒ ವಾಜ॑ಪತಿಃ ಕ॒ವಿರ॒ಗ್ನಿರ್ಹ॒ವ್ಯಾನ್ಯ॑ಕ್ರಮೀತ್ ।
ದಧ॒ದ್ರತ್ನಾ᳚ನಿ ದಾ॒ಶುಷೇ᳚ ॥ 3

ಅ॒ಯಂ ಯಃ ಸೃಞ್ಜ॑ಯೇ ಪು॒ರೋ ದೈ᳚ವವಾ॒ತೇ ಸ॑ಮಿ॒ಧ್ಯತೇ᳚ ।
ದ್ಯು॒ಮಾಁ ಅ॑ಮಿತ್ರ॒ದಮ್ಭ॑ನಃ ॥ 4

ಅಸ್ಯ॑ ಘಾ ವೀ॒ರ ಈವ॑ತೋ॒ಽಗ್ನೇರೀ᳚ಶೀತ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑: ।
ತಿ॒ಗ್ಮಜ᳚ಮ್ಭಸ್ಯ ಮೀ॒ಳ್ಹುಷ॑: ॥ 5

ತಮರ್ವ᳚ನ್ತಂ॒ ನ ಸಾ᳚ನ॒ಸಿಮ॑ರು॒ಷಂ ನ ದಿ॒ವಃ ಶಿಶುಮ್᳚ ।
ಮ॒ರ್ಮೃ॒ಜ್ಯನ್ತೇ᳚ ದಿ॒ವೇದಿ॑ವೇ ॥ 6

ಬೋಧ॒ದ್ಯನ್ಮಾ॒ ಹರಿ॑ಭ್ಯಾಂ ಕುಮಾ॒ರಃ ಸಾ᳚ಹದೇ॒ವ್ಯಃ ।
ಅಚ್ಛಾ॒ ನ ಹೂ॒ತ ಉದ॑ರಮ್ ॥ 7

ಉ॒ತ ತ್ಯಾ ಯ॑ಜ॒ತಾ ಹರೀ᳚ ಕುಮಾ॒ರಾತ್ಸಾ᳚ಹದೇ॒ವ್ಯಾತ್ ।
ಪ್ರಯ॑ತಾ ಸ॒ದ್ಯ ಆ ದ॑ದೇ ॥ 8

ಏ॒ಷ ವಾಂ᳚ ದೇವಾವಶ್ವಿನಾ ಕುಮಾ॒ರಃ ಸಾ᳚ಹದೇ॒ವ್ಯಃ ।
ದೀ॒ರ್ಘಾಯು॑ರಸ್ತು॒ ಸೋಮ॑ಕಃ ॥ 9

ತಂ ಯು॒ವಂ ದೇ᳚ವಾವಶ್ವಿನಾ ಕುಮಾ॒ರಂ ಸಾ᳚ಹದೇ॒ವ್ಯಮ್ ।
ದೀ॒ರ್ಘಾಯು॑ಷಂ ಕೃಣೋತನ ॥ 10

(ಋ।ವೇ।5।2।1)
ಕು॒ಮಾ॒ರಂ ಮಾ॒ತಾ ಯು॑ವ॒ತಿಃ ಸಮು॑ಬ್ಧಂ॒ ಗುಹಾ᳚ ಬಿಭರ್ತಿ॒ ನ ದ॑ದಾತಿ ಪಿ॒ತ್ರೇ ।
ಅನೀ᳚ಕಮಸ್ಯ॒ ನ ಮಿ॒ನಜ್ಜನಾ᳚ಸಃ ಪು॒ರಃ ಪ॑ಶ್ಯನ್ತಿ॒ ನಿಹಿ॑ತಮರ॒ತೌ ॥ 11

ಕಮೇ॒ತಂ ತ್ವಂ ಯು॑ವತೇ ಕುಮಾ॒ರಂ ಪೇಷೀ᳚ ಬಿಭರ್ಷಿ॒ ಮಹಿ॑ಷೀ ಜಜಾನ ।
ಪೂ॒ರ್ವೀರ್ಹಿ ಗರ್ಭ॑: ಶ॒ರದೋ᳚ ವ॒ವರ್ಧಾಪ॑ಶ್ಯಂ ಜಾ॒ತಂ ಯದಸೂ᳚ತ ಮಾ॒ತಾ ॥ 12

ಹಿರ᳚ಣ್ಯದನ್ತಂ॒ ಶುಚಿ॑ವರ್ಣಮಾ॒ರಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ᳚ದಪಶ್ಯ॒ಮಾಯು॑ಧಾ॒ ಮಿಮಾ᳚ನಮ್ ।
ದ॒ದಾ॒ನೋ ಅ॑ಸ್ಮಾ ಅ॒ಮೃತಂ᳚ ವಿ॒ಪೃಕ್ವ॒ತ್ಕಿಂ ಮಾಮ॑ನಿ॒ನ್ದ್ರಾಃ ಕೃ॑ಣವನ್ನನು॒ಕ್ಥಾಃ ॥ 13

ಕ್ಷೇತ್ರಾ᳚ದಪಶ್ಯಂ ಸನು॒ತಶ್ಚರ᳚ನ್ತಂ ಸು॒ಮದ್ಯೂ॒ಥಂ ನ ಪು॒ರು ಶೋಭ॑ಮಾನಮ್ ।
ನ ತಾ ಅ॑ಗೃಭ್ರ॒ನ್ನಜ॑ನಿಷ್ಟ॒ ಹಿ ಷಃ ಪಲಿ॑ಕ್ನೀ॒ರಿದ್ಯು॑ವ॒ತಯೋ᳚ ಭವನ್ತಿ ॥ 14

ಕೇ ಮೇ᳚ ಮರ್ಯ॒ಕಂ ವಿ ಯ॑ವನ್ತ॒ ಗೋಭಿ॒ರ್ನ ಯೇಷಾಂ᳚ ಗೋ॒ಪಾ ಅರ॑ಣಶ್ಚಿ॒ದಾಸ॑ ।
ಯ ಈಂ᳚ ಜಗೃ॒ಭುರವ॒ ತೇ ಸೃ॑ಜ॒ನ್ತ್ವಾಜಾ᳚ತಿ ಪ॒ಶ್ವ ಉಪ॑ ನಶ್ಚಿಕಿ॒ತ್ವಾನ್ ॥ 15

ವ॒ಸಾಂ ರಾಜಾ᳚ನಂ ವಸ॒ತಿಂ ಜನಾ᳚ನಾ॒ಮರಾ᳚ತಯೋ॒ ನಿ ದ॑ಧು॒ರ್ಮರ್ತ್ಯೇ᳚ಷು ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಣ್ಯತ್ರೇ॒ರವ॒ ತಂ ಸೃ॑ಜನ್ತು ನಿನ್ದಿ॒ತಾರೋ॒ ನಿನ್ದ್ಯಾ᳚ಸೋ ಭವನ್ತು ॥ 16

ಶುನ॑ಶ್ಚಿ॒ಚ್ಛೇಪಂ॒ ನಿದಿ॑ತಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॒ದ್ಯೂಪಾ᳚ದಮುಞ್ಚೋ॒ ಅಶ॑ಮಿಷ್ಟ॒ ಹಿ ಷಃ ।
ಏ॒ವಾಸ್ಮದ॑ಗ್ನೇ॒ ವಿ ಮು॑ಮುಗ್ಧಿ॒ ಪಾಶಾ॒ನ್ ಹೋತ॑ಶ್ಚಿಕಿತ್ವೈ॒ಹ ತೂ ನಿ॒ಷದ್ಯ॑ ॥ 17

ಹೃ॒ಣೀ॒ಯಮಾ᳚ನೋ॒ ಅಪ॒ ಹಿ ಮದೈಯೇ॒: ಪ್ರ ಮೇ᳚ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ವ್ರತ॒ಪಾ ಉ॑ವಾಚ ।
ಇನ್ದ್ರೋ᳚ ವಿ॒ದ್ವಾಁ ಅನು॒ ಹಿ ತ್ವಾ᳚ ಚ॒ಚಕ್ಷ॒ ತೇನಾ॒ಹಮ॑ಗ್ನೇ॒ ಅನು॑ಶಿಷ್ಟ॒ ಆಗಾ᳚ಮ್ ॥ 18

ವಿ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ ಬೃಹ॒ತಾ ಭಾ᳚ತ್ಯ॒ಗ್ನಿರಾ॒ವಿರ್ವಿಶ್ವಾ᳚ನಿ ಕೃಣುತೇ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಪ್ರಾದೇ᳚ವೀರ್ಮಾ॒ಯಾಃ ಸ॑ಹತೇ ದು॒ರೇವಾ॒: ಶಿಶೀ᳚ತೇ॒ ಶೃಙ್ಗೇ॒ ರಕ್ಷ॑ಸೇ ವಿ॒ನಿಕ್ಷೇ᳚ ॥ 19

ಉ॒ತ ಸ್ವಾ॒ನಾಸೋ᳚ ದಿ॒ವಿ ಷ᳚ನ್ತ್ವ॒ಗ್ನೇಸ್ತಿ॒ಗ್ಮಾಯು॑ಧಾ॒ ರಕ್ಷ॑ಸೇ॒ ಹನ್ತ॒ವಾ ಉ॑ ।
ಮದೇ᳚ ಚಿದಸ್ಯ॒ ಪ್ರ ರು॑ಜನ್ತಿ॒ ಭಾಮಾ॒ ನ ವ॑ರನ್ತೇ ಪರಿ॒ಬಾಧೋ॒ ಅದೇ᳚ವೀಃ ॥ 20

ಏ॒ತಂ ತೇ॒ ಸ್ತೋಮಂ᳚ ತುವಿಜಾತ॒ ವಿಪ್ರೋ॒ ರಥಂ॒ ನ ಧೀರ॒: ಸ್ವಪಾ᳚ ಅತಕ್ಷಮ್ ।
ಯದೀದ॑ಗ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॒ ತ್ವಂ ದೇ᳚ವ॒ ಹರ್ಯಾ॒: ಸ್ವ॑ರ್ವತೀರ॒ಪ ಏ᳚ನಾ ಜಯೇಮ ॥ 21

ತು॒ವಿ॒ಗ್ರೀವೋ᳚ ವೃಷ॒ಭೋ ವಾ᳚ವೃಧಾ॒ನೋ᳚ಽಶ॒ತ್ರ್ವ(॒1॑)ರ್ಯಃ ಸಮ॑ಜಾತಿ॒ ವೇದ॑: ।
ಇತೀ॒ಮಮ॒ಗ್ನಿಮ॒ಮೃತಾ᳚ ಅವೋಚನ್ಬ॒ರ್ಹಿಷ್ಮ॑ತೇ॒ ಮನ॑ವೇ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಂಸದ್ಧ॒ವಿಷ್ಮ॑ತೇ॒ ಮನ॑ವೇ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಂಸತ್ ॥ 22

(ಋ।ವೇ।10।62।1)
ಯೇ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಯಾ॒ ಸಮ॑ಕ್ತಾ॒ ಇನ್ದ್ರ॑ಸ್ಯ ಸ॒ಖ್ಯಮ॑ಮೃತ॒ತ್ವಮಾ᳚ನ॒ಶ ।
ತೇಭ್ಯೋ᳚ ಭ॒ದ್ರಮ᳚ಙ್ಗಿರಸೋ ವೋ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರತಿ॑ ಗೃಭ್ಣೀತ ಮಾನ॒ವಂ ಸು॑ಮೇಧಸಃ ॥ 23

ಯ ಉ॒ದಾಜ᳚ನ್ಪಿ॒ತರೋ᳚ ಗೋ॒ಮಯಂ॒ ವಸ್ವೃ॒ತೇನಾಭಿ᳚ನ್ದನ್ಪರಿವತ್ಸ॒ರೇ ವ॒ಲಮ್ ।
ದೀ॒ರ್ಘಾ॒ಯು॒ತ್ವಮ᳚ಙ್ಗಿರಸೋ ವೋ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರತಿ॑ ಗೃಭ್ಣೀತ ಮಾನ॒ವಂ ಸು॑ಮೇಧಸಃ ॥ 24

ಯ ಋ॒ತೇನ॒ ಸೂರ್ಯ॒ಮಾರೋ᳚ಹಯನ್ ದಿ॒ವ್ಯಪ್ರ॑ಥಯನ್ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ವಿ ।
ಸು॒ಪ್ರ॒ಜಾ॒ಸ್ತ್ವಮ᳚ಙ್ಗಿರಸೋ ವೋ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರತಿ॑ ಗೃಭ್ಣೀತ ಮಾನ॒ವಂ ಸು॑ಮೇಧಸಃ ॥ 25

ಅ॒ಯಂ ನಾಭಾ᳚ ವದತಿ ವ॒ಲ್ಗು ವೋ᳚ ಗೃ॒ಹೇ ದೇವ॑ಪುತ್ರಾ ಋಷಯ॒ಸ್ತಚ್ಛೃ॑ಣೋತನ ।
ಸು॒ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ್ಯಮ᳚ಙ್ಗಿರಸೋ ವೋ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರತಿ॑ ಗೃಭ್ಣೀತ ಮಾನ॒ವಂ ಸು॑ಮೇಧಸಃ ॥ 26

ವಿರೂ᳚ಪಾಸ॒ ಇದೃಷ॑ಯ॒ಸ್ತ ಇದ್ಗ॑ಮ್ಭೀ॒ರವೇ᳚ಪಸಃ ।
ತೇ ಅಙ್ಗಿ॑ರಸಃ ಸೂ॒ನವ॒ಸ್ತೇ ಅ॒ಗ್ನೇಃ ಪರಿ॑ ಜಜ್ಞಿರೇ ॥ 27

ಯೇ ಅ॒ಗ್ನೇಃ ಪರಿ॑ ಜಜ್ಞಿ॒ರೇ ವಿರೂ᳚ಪಾಸೋ ದಿ॒ವಸ್ಪರಿ॑ ।
ನವ॑ಗ್ವೋ॒ ನು ದಶ॑ಗ್ವೋ॒ ಅಙ್ಗಿ॑ರಸ್ತಮ॒: ಸಚಾ᳚ ದೇ॒ವೇಷು॑ ಮಂಹತೇ ॥ 28

ಇನ್ದ್ರೇ᳚ಣ ಯು॒ಜಾ ನಿಃ ಸೃ॑ಜನ್ತ ವಾ॒ಘತೋ᳚ ವ್ರ॒ಜಂ ಗೋಮ᳚ನ್ತಮ॒ಶ್ವಿನ᳚ಮ್ ।
ಸ॒ಹಸ್ರಂ᳚ ಮೇ॒ ದದ॑ತೋ ಅಷ್ಟಕ॒ರ್ಣ್ಯಃ ॑1॒ ಶ್ರವೋ᳚ ದೇ॒ವೇಷ್ವ॑ಕ್ರತ ॥ 29

ಪ್ರ ನೂ॒ನಂ ಜಾ᳚ಯತಾಮ॒ಯಂ ಮನು॒ಸ್ತೋಕ್ಮೇ᳚ವ ರೋಹತು ।
ಯಃ ಸ॒ಹಸ್ರಂ᳚ ಶ॒ತಾಶ್ವಂ᳚ ಸ॒ದ್ಯೋ ದಾ॒ನಾಯ॒ ಮಂಹ॑ತೇ ॥ 30

ನ ತಮ॑ಶ್ನೋತಿ॒ ಕಶ್ಚ॒ನ ದಿ॒ವ ಇ॑ವ॒ ಸಾನ್ವಾ॒ರಭ᳚ಮ್ ।
ಸಾ॒ವ॒ರ್ಣ್ಯಸ್ಯ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ॒ ವಿ ಸಿನ್ಧು॑ರಿವ ಪಪ್ರಥೇ ॥ 31

ಉ॒ತ ದಾ॒ಸಾ ಪ॑ರಿ॒ವಿಷೇ॒ ಸ್ಮದ್ದಿ॑ಷ್ಟೀ॒ ಗೋಪ॑ರೀಣಸಾ ।
ಯದು॑ಸ್ತು॒ರ್ವಶ್ಚ॑ ಮಾಮಹೇ ॥ 32

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ದಾ ಗ್ರಾ᳚ಮ॒ಣೀರ್ಮಾ ರಿ॑ಷ॒ನ್ಮನುಃ॒ ಸೂರ್ಯೇ᳚ಣಾಸ್ಯ॒ ಯತ॑ಮಾನೈತು॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ ।
ಸಾವ᳚ರ್ಣೇರ್ದೇ॒ವಾಃ ಪ್ರ ತಿ॑ರ॒ನ್ತ್ವಾಯು॒ರ್ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಶ್ರಾ᳚ನ್ತಾ॒ ಅಸ॑ನಾಮ॒ ವಾಜ᳚ಮ್ ॥ 33

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: