Kumara Suktam – కుమార సూక్తం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(ఋ.వే.౪.౧౫.౧)
అ॒గ్నిర్హోతా” నో అధ్వ॒రే వా॒జీ సన్పరి॑ ణీయతే |
దే॒వో దే॒వేషు॑ య॒జ్ఞియ॑: || ౧

పరి॑ త్రివి॒ష్ట్య॑ధ్వ॒రం యాత్య॒గ్నీ ర॒థీరి॑వ |
ఆ దే॒వేషు॒ ప్రయో॒ దధ॑త్ || ౨

పరి॒ వాజ॑పతిః క॒విర॒గ్నిర్హ॒వ్యాన్య॑క్రమీత్ |
దధ॒ద్రత్నా”ని దా॒శుషే” || ౩

అ॒యం యః సృఞ్జ॑యే పు॒రో దై”వవా॒తే స॑మి॒ధ్యతే” |
ద్యు॒మాఁ అ॑మిత్ర॒దమ్భ॑నః || ౪

అస్య॑ ఘా వీ॒ర ఈవ॑తో॒ఽగ్నేరీ”శీత॒ మర్త్య॑: |
తి॒గ్మజ”మ్భస్య మీ॒ళ్హుష॑: || ౫

తమర్వ”న్త॒o న సా”న॒సిమ॑రు॒షం న ది॒వః శిశుమ్” |
మ॒ర్మృ॒జ్యన్తే” ది॒వేది॑వే || ౬

బోధ॒ద్యన్మా॒ హరి॑భ్యాం కుమా॒రః సా”హదే॒వ్యః |
అచ్ఛా॒ న హూ॒త ఉద॑రమ్ || ౭

ఉ॒త త్యా య॑జ॒తా హరీ” కుమా॒రాత్సా”హదే॒వ్యాత్ |
ప్రయ॑తా స॒ద్య ఆ ద॑దే || ౮

ఏ॒ష వా”o దేవావశ్వినా కుమా॒రః సా”హదే॒వ్యః |
దీ॒ర్ఘాయు॑రస్తు॒ సోమ॑కః || ౯

తం యు॒వం దే”వావశ్వినా కుమా॒రం సా”హదే॒వ్యమ్ |
దీ॒ర్ఘాయు॑షం కృణోతన || ౧౦

(ఋ.వే.౫.౨.౧)
కు॒మా॒రం మా॒తా యు॑వ॒తిః సము॑బ్ధ॒o గుహా” బిభర్తి॒ న ద॑దాతి పి॒త్రే |
అనీ”కమస్య॒ న మి॒నజ్జనా”సః పు॒రః ప॑శ్యన్తి॒ నిహి॑తమర॒తౌ || ౧౧

కమే॒తం త్వం యు॑వతే కుమా॒రం పేషీ” బిభర్షి॒ మహి॑షీ జజాన |
పూ॒ర్వీర్హి గర్భ॑: శ॒రదో” వ॒వర్ధాప॑శ్యం జా॒తం యదసూ”త మా॒తా || ౧౨

హిర”ణ్యదన్త॒o శుచి॑వర్ణమా॒రాత్ క్షేత్రా”దపశ్య॒మాయు॑ధా॒ మిమా”నమ్ |
ద॒దా॒నో అ॑స్మా అ॒మృత”o వి॒పృక్వ॒త్కిం మామ॑ని॒న్ద్రాః కృ॑ణవన్నను॒క్థాః || ౧౩

క్షేత్రా”దపశ్యం సను॒తశ్చర”న్తం సు॒మద్యూ॒థం న పు॒రు శోభ॑మానమ్ |
న తా అ॑గృభ్ర॒న్నజ॑నిష్ట॒ హి షః పలి॑క్నీ॒రిద్యు॑వ॒తయో” భవన్తి || ౧౪

కే మే” మర్య॒కం వి య॑వన్త॒ గోభి॒ర్న యేషా”o గో॒పా అర॑ణశ్చి॒దాస॑ |
య ఈ”o జగృ॒భురవ॒ తే సృ॑జ॒న్త్వాజా”తి ప॒శ్వ ఉప॑ నశ్చికి॒త్వాన్ || ౧౫

వ॒సాం రాజా”నం వస॒తిం జనా”నా॒మరా”తయో॒ ని ద॑ధు॒ర్మర్త్యే”షు |
బ్రహ్మా॒ణ్యత్రే॒రవ॒ తం సృ॑జన్తు నిన్ది॒తారో॒ నిన్ద్యా”సో భవన్తు || ౧౬

శున॑శ్చి॒చ్ఛేప॒o నిది॑తం స॒హస్రా॒ద్యూపా”దముఞ్చో॒ అశ॑మిష్ట॒ హి షః |
ఏ॒వాస్మద॑గ్నే॒ వి ము॑ముగ్ధి॒ పాశా॒న్ హోత॑శ్చికిత్వై॒హ తూ ని॒షద్య॑ || ౧౭

హృ॒ణీ॒యమా”నో॒ అప॒ హి మదైయే॒: ప్ర మే” దే॒వానా”o వ్రత॒పా ఉ॑వాచ |
ఇన్ద్రో” వి॒ద్వాఁ అను॒ హి త్వా” చ॒చక్ష॒ తేనా॒హమ॑గ్నే॒ అను॑శిష్ట॒ ఆగా”మ్ || ౧౮

వి జ్యోతి॑షా బృహ॒తా భా”త్య॒గ్నిరా॒విర్విశ్వా”ని కృణుతే మహి॒త్వా |
ప్రాదే”వీర్మా॒యాః స॑హతే దు॒రేవా॒: శిశీ”తే॒ శృఙ్గే॒ రక్ష॑సే వి॒నిక్షే” || ౧౯

ఉ॒త స్వా॒నాసో” ది॒వి ష”న్త్వ॒గ్నేస్తి॒గ్మాయు॑ధా॒ రక్ష॑సే॒ హన్త॒వా ఉ॑ |
మదే” చిదస్య॒ ప్ర రు॑జన్తి॒ భామా॒ న వ॑రన్తే పరి॒బాధో॒ అదే”వీః || ౨౦

ఏ॒తం తే॒ స్తోమ”o తువిజాత॒ విప్రో॒ రథ॒o న ధీర॒: స్వపా” అతక్షమ్ |
యదీద॑గ్నే॒ ప్రతి॒ త్వం దే”వ॒ హర్యా॒: స్వ॑ర్వతీర॒ప ఏ”నా జయేమ || ౨౧

తు॒వి॒గ్రీవో” వృష॒భో వా”వృధా॒నో”ఽశ॒త్ర్వ(॒౧॑)ర్యః సమ॑జాతి॒ వేద॑: |
ఇతీ॒మమ॒గ్నిమ॒మృతా” అవోచన్బ॒ర్హిష్మ॑తే॒ మన॑వే॒ శర్మ॑ యంసద్ధ॒విష్మ॑తే॒ మన॑వే॒ శర్మ॑ యంసత్ || ౨౨

(ఋ.వే.౧౦.౬౨.౧)
యే య॒జ్ఞేన॒ దక్షి॑ణయా॒ సమ॑క్తా॒ ఇన్ద్ర॑స్య స॒ఖ్యమ॑మృత॒త్వమా”న॒శ |
తేభ్యో” భ॒ద్రమ”ఙ్గిరసో వో అస్తు॒ ప్రతి॑ గృభ్ణీత మాన॒వం సు॑మేధసః || ౨౩

య ఉ॒దాజ”న్పి॒తరో” గో॒మయం॒ వస్వృ॒తేనాభి”న్దన్పరివత్స॒రే వ॒లమ్ |
దీ॒ర్ఘా॒యు॒త్వమ”ఙ్గిరసో వో అస్తు॒ ప్రతి॑ గృభ్ణీత మాన॒వం సు॑మేధసః || ౨౪

య ఋ॒తేన॒ సూర్య॒మారో”హయన్ ది॒వ్యప్ర॑థయన్ పృథి॒వీం మా॒తర॒o వి |
సు॒ప్ర॒జా॒స్త్వమ”ఙ్గిరసో వో అస్తు॒ ప్రతి॑ గృభ్ణీత మాన॒వం సు॑మేధసః || ౨౫

అ॒యం నాభా” వదతి వ॒ల్గు వో” గృ॒హే దేవ॑పుత్రా ఋషయ॒స్తచ్ఛృ॑ణోతన |
సు॒బ్ర॒హ్మ॒ణ్యమ”ఙ్గిరసో వో అస్తు॒ ప్రతి॑ గృభ్ణీత మాన॒వం సు॑మేధసః || ౨౬

విరూ”పాస॒ ఇదృష॑య॒స్త ఇద్గ॑మ్భీ॒రవే”పసః |
తే అఙ్గి॑రసః సూ॒నవ॒స్తే అ॒గ్నేః పరి॑ జజ్ఞిరే || ౨౭

యే అ॒గ్నేః పరి॑ జజ్ఞి॒రే విరూ”పాసో ది॒వస్పరి॑ |
నవ॑గ్వో॒ ను దశ॑గ్వో॒ అఙ్గి॑రస్తమ॒: సచా” దే॒వేషు॑ మంహతే || ౨౮

ఇన్ద్రే”ణ యు॒జా నిః సృ॑జన్త వా॒ఘతో” వ్ర॒జం గోమ”న్తమ॒శ్విన”మ్ |
స॒హస్ర”o మే॒ దద॑తో అష్టక॒ర్ణ్యః ॑౧॒ శ్రవో” దే॒వేష్వ॑క్రత || ౨౯

ప్ర నూ॒నం జా”యతామ॒యం మను॒స్తోక్మే”వ రోహతు |
యః స॒హస్ర”o శ॒తాశ్వ”o స॒ద్యో దా॒నాయ॒ మంహ॑తే || ౩౦

న తమ॑శ్నోతి॒ కశ్చ॒న ది॒వ ఇ॑వ॒ సాన్వా॒రభ”మ్ |
సా॒వ॒ర్ణ్యస్య॒ దక్షి॑ణా॒ వి సిన్ధు॑రివ పప్రథే || ౩౧

ఉ॒త దా॒సా ప॑రి॒విషే॒ స్మద్ది॑ష్టీ॒ గోప॑రీణసా |
యదు॑స్తు॒ర్వశ్చ॑ మామహే || ౩౨

స॒హ॒స్ర॒దా గ్రా”మ॒ణీర్మా రి॑ష॒న్మనుః॒ సూర్యే”ణాస్య॒ యత॑మానైతు॒ దక్షి॑ణా |
సావ”ర్ణేర్దే॒వాః ప్ర తి॑ర॒న్త్వాయు॒ర్యస్మి॒న్నశ్రా”న్తా॒ అస॑నామ॒ వాజ”మ్ || ౩౩

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed