Aruna Prashna – ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಃ


(ತೈ।ಆ।1।0।0)
ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥ 1-0-0

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ।
ಆಪ॑ಮಾಪಾಮ॒ಪಃ ಸರ್ವಾ᳚: ।
ಅ॒ಸ್ಮಾದ॒ಸ್ಮಾದಿ॒ತೋಽಮುತ॑: ॥ 1 ॥ 1-1-1

ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುಶ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ ।
ಸ॒ಹ ಸ॑ಞ್ಚರಸ್ಕ॒ರರ್ದ್ಧಿ॑ಯಾ ।
ವಾ॒ಯ್ವಶ್ವಾ॑ ರಶ್ಮಿ॒ಪತ॑ಯಃ ।
ಮರೀ᳚ಚ್ಯಾತ್ಮಾನೋ॒ ಅದ್ರು॑ಹಃ ।
ದೇ॒ವೀರ್ಭು॑ವನ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಪು॒ತ್ರ॒ವ॒ತ್ವಾಯ॑ ಮೇ ಸುತ ।
ಮಹಾನಾಮ್ನೀರ್ಮ॑ಹಾಮಾ॒ನಾಃ ।
ಮ॒ಹ॒ಸೋ ಮ॑ಹಸ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ದೇ॒ವೀಃ ಪ॑ರ್ಜನ್ಯ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಪು॒ತ್ರ॒ವ॒ತ್ವಾಯ॑ ಮೇ ಸುತ ॥ 2 ॥ 1-1-2

ಅ॒ಪಾಶ್ನ್ಯು॑ಷ್ಣಿಮ॒ಪಾ ರಕ್ಷ॑: ।
ಅ॒ಪಾಶ್ನ್ಯು॑ಷ್ಣಿಮ॒ಪಾರಘಮ್᳚ ।
ಅಪಾ᳚ಘ್ರಾ॒ಮಪ॑ ಚಾ॒ವರ್ತಿಮ್᳚ ।
ಅಪ॑ದೇ॒ವೀರಿ॒ತೋ ಹಿ॑ತ ।
ವಜ್ರಂ॑ ದೇ॒ವೀರಜೀ॑ತಾಗ್ಶ್ಚ ।
ಭುವ॑ನಂ ದೇವ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾನದಿ॑ತಿಂ ದೇ॒ವೀಮ್ ।
ಯೋನಿ॑ನೋರ್ಧ್ವಮು॒ದೀಷ॑ತ ।
ಶಿ॒ವಾನ॒ಶ್ಶನ್ತ॑ಮಾ ಭವನ್ತು ।
ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯಃ ।
ಸು॒ಮೃ॒ಡೀ॒ಕಾ ಸರ॑ಸ್ವತಿ ।
ಮಾ ತೇ॒ ವ್ಯೋ॑ಮ ಸ॒ನ್ದೃಶಿ॑ ॥ 3 ॥ 1-1-3

ಸ್ಮೃತಿ॑: ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷ॑ಮೈತಿ॒ಹ್ಯಮ್᳚ ।
ಅನು॑ಮಾನಶ್ಚತುಷ್ಟ॒ಯಮ್ ।
ಏ॒ತೈರಾದಿ॑ತ್ಯಮಣ್ಡಲಮ್ ।
ಸರ್ವೈ॑ರೇವ॒ ವಿಧಾ᳚ಸ್ಯತೇ ।
ಸೂರ್ಯೋ॒ ಮರೀ॑ಚಿ॒ಮಾದ॑ತ್ತೇ ।
ಸರ್ವಸ್ಮಾ᳚ದ್ಭುವ॑ನಾದ॒ಧಿ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಪಾಕವಿ॑ಶೇಷೇ॒ಣ ।
ಸ್ಮೃ॒ತಂ ಕಾ॑ಲವಿ॒ಶೇಷ॑ಣಮ್ ।
ನ॒ದೀವ॒ ಪ್ರಭ॑ವಾತ್ಕಾ॒ಚಿತ್ ।
ಅ॒ಕ್ಷಯ್ಯಾ᳚ತ್ಸ್ಯನ್ದ॒ತೇ ಯ॑ಥಾ ॥ 4 ॥ 1-2-1

ತಾನ್ನದ್ಯೋಽಭಿಸ॑ಮಾಯ॒ನ್ತಿ ।
ಸೋ॒ರುಸ್ಸತೀ॑ ನ ನಿ॒ವರ್ತ॑ತೇ ।
ಏ॒ವನ್ನಾ॒ನಾಸ॑ಮುತ್ಥಾ॒ನಾಃ ।
ಕಾ॒ಲಾಸ್ಸಂ॑ವತ್ಸ॒ರಗ್ಗ್ ಶ್ರಿ॑ತಾಃ ।
ಅಣುಶಶ್ಚ ಮ॑ಹಶ॒ಶ್ಚ ।
ಸರ್ವೇ॑ ಸಮವ॒ಯನ್ತ್ರಿ॑ತಮ್ ।
ಸತೈ᳚ಸ್ಸ॒ರ್ವೈಸ್ಸ॑ಮಾವಿ॒ಷ್ಟಃ ।
ಊ॒ರುಸ್ಸ॑ನ್ನ ನಿ॒ವರ್ತ॑ತೇ ।
ಅಧಿಸಂವತ್ಸ॑ರಂ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ತದೇವ॑ ಲಕ್ಷ॒ಣೇ ॥ 5 ॥ 1-2-2

ಅಣುಭಿಶ್ಚ ಮ॑ಹದ್ಭಿ॒ಶ್ಚ ।
ಸ॒ಮಾರೂ॑ಢಃ ಪ್ರ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಸಂವತ್ಸರಃ ಪ್ರ॑ತ್ಯಕ್ಷೇ॒ಣ ।
ನಾ॒ಧಿಸ॑ತ್ವಃ ಪ್ರ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಪ॒ಟರೋ॑ ವಿಕ್ಲಿ॑ಧಃ ಪಿ॒ಙ್ಗಃ ।
ಏ॒ತದ್ವ॑ರುಣ॒ಲಕ್ಷ॑ಣಮ್ ।
ಯತ್ರೈತ॑ದುಪ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ತತ್ರ॒ ನೀಯ॑ತೇ ।
ಏಕಗ್ಂಹಿ ಶಿರೋ ನಾ॑ನಾ ಮು॒ಖೇ ।
ಕೃ॒ತ್ಸ್ನಂ ತ॑ದೃತು॒ಲಕ್ಷ॑ಣಮ್ ॥ 6 ॥ 1-2-3

ಉಭಯತಸ್ಸಪ್ತೇ᳚ನ್ದ್ರಿಯಾ॒ಣಿ ।
ಜ॒ಲ್ಪಿತಂ॑ ತ್ವೇವ॒ ದಿಹ್ಯ॑ತೇ ।
ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣೇ ಸಂವ॑ತ್ಸರ॒ಸ್ಯ ।
ದಕ್ಷಿಣವಾಮ॑ಯೋಃ ಪಾ॒ರ್ಶ್ವಯೋಃ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಶು॒ಕ್ರಂ ತೇ॑ ಅ॒ನ್ಯದ್ಯ॑ಜ॒ತಂ ತೇ॑ ಅ॒ನ್ಯತ್ ।
ವಿಷು॑ರೂಪೇ॒ ಅಹ॑ನೀ॒ ದ್ಯೌರಿ॑ವಾಸಿ ।
ವಿಶ್ವಾ॒ ಹಿ ಮಾ॒ಯಾ ಅವ॑ಸಿ ಸ್ವಧಾವಃ ।
ಭ॒ದ್ರಾ ತೇ॑ ಪೂಷನ್ನಿ॒ಹ ರಾ॒ತಿರ॒ಸ್ತ್ವಿತಿ॑ ।
ನಾತ್ರ॒ ಭುವ॑ನಮ್ ।
ನ ಪೂ॒ಷಾ । ನ ಪ॒ಶವ॑: ।
ನಾದಿತ್ಯಸ್ಸಂವತ್ಸರ ಏವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಿಯತ॑ಮಂ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ಏತದ್ವೈ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯತ॑ಮಗ್ಂ ರೂ॒ಪಮ್ ।
ಯೋಽಸ್ಯ ಮಹಾನರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ಸ್ಯಮಾ॑ನೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕು॑ರುಷ್ವೇ॒ತಿ ।
ತಮಾಹರ॑ಣಂ ದ॒ದ್ಯಾತ್ ॥ 7 ॥ 1-2-4

ಸಾ॒ಕ॒ಞ್ಜಾನಾಗ್ಂ॑ ಸ॒ಪ್ತಥ॑ಮಾಹುರೇಕ॒ಜಮ್ ।
ಷಡು॑ದ್ಯ॒ಮಾ ಋಷ॑ಯೋ ದೇವ॒ಜಾ ಇತಿ॑ ।
ತೇಷಾ॑ಮಿ॒ಷ್ಟಾನಿ॒ ವಿಹಿ॑ತಾನಿ ಧಾಮ॒ಶಃ ।
ಸ್ಥಾ॒ತ್ರೇ ರೇ॑ಜನ್ತೇ॒ ವಿಕೃ॑ತಾನಿ ರೂಪ॒ಶಃ ।
ಕೋ ನು॑ ಮರ್ಯಾ॒ ಅಮಿ॑ಥಿತಃ ।
ಸಖಾ॒ ಸಖಾ॑ಯಮಬ್ರವೀತ್ ।
ಜಹಾ॑ಕೋ ಅ॒ಸ್ಮದೀ॑ಷತೇ ।
ಯಸ್ತಿ॒ತ್ಯಾಜ॑ ಸಖಿ॒ವಿದ॒ಗ್ಂ॒ ಸಖಾ॑ಯಮ್ ।
ನ ತಸ್ಯ॑ ವಾ॒ಚ್ಯಪಿ॑ ಭಾ॒ಗೋ ಅ॑ಸ್ತಿ ।
ಯದೀಗ್ಂ॑ ಶೃ॒ಣೋತ್ಯ॒ಲಕಗ್ಂ॑ ಶೃಣೋತಿ ॥ 8 ॥ 1-3-1

ನ ಹಿ ಪ್ರ॒ವೇದ॑ ಸುಕೃ॒ತಸ್ಯ॒ ಪನ್ಥಾ॒ಮಿತಿ॑ ।
ಋ॒ತುರೃ॑ತುನಾ ನು॒ದ್ಯಮಾ॑ನಃ ।
ವಿನ॑ನಾದಾ॒ಭಿಧಾ॑ವಃ ।
ಷಷ್ಟಿಶ್ಚ ತ್ರಿಗ್ಂಶ॑ಕಾ ವ॒ಲ್ಗಾಃ ।
ಶು॒ಕ್ಲಕೃ॑ಷ್ಣೌ ಚ॒ ಷಾಷ್ಟಿ॑ಕೌ ।
ಸಾ॒ರಾ॒ಗ॒ವ॒ಸ್ತ್ರೈರ್ಜ॒ರದ॑ಕ್ಷಃ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ವಸು॑ಭಿಸ್ಸ॒ಹ ।
ಸಂ॒ವ॒ತ್ಸ॒ರಸ್ಯ॑ ಸವಿ॒ತುಃ ।
ಪ್ರೈ॒ಷ॒ಕೃತ್ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಃ ಸ್ಮೃ॑ತಃ ।
ಅ॒ಮೂನಾ॒ದಯ॑ತೇತ್ಯ॒ನ್ಯಾನ್ ॥ 9 ॥ 1-3-2

ಅ॒ಮೂಗ್ಶ್ಚ॑ ಪರಿ॒ರಕ್ಷ॑ತಃ ।
ಏ॒ತಾ ವಾ॒ಚಃ ಪ್ರ॑ಯುಜ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಯತ್ರೈತ॑ದುಪ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಏ॒ತದೇ॒ವ ವಿ॑ಜಾನೀ॒ಯಾತ್ ।
ಪ್ರ॒ಮಾಣಂ॑ ಕಾಲ॒ಪರ್ಯ॑ಯೇ ।
ವಿ॒ಶೇ॒ಷ॒ಣಂ ತು॑ ವಕ್ಷ್ಯಾ॒ಮಃ ।
ಋ॒ತೂನಾಂ᳚ ತನ್ನಿ॒ಬೋಧ॑ತ ।
ಶುಕ್ಲವಾಸಾ॑ ರುದ್ರ॒ಗಣಃ ।
ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮೇಣಾ॑ಽಽವರ್ತ॒ತೇ ಸ॑ಹ ।
ನಿ॒ಜಹ॑ನ್ಪೃಥಿ॑ವೀಗ್ಂ ಸ॒ರ್ವಾಮ್ ॥ 10 ॥ 1-3-3

ಜ್ಯೋ॒ತಿಷಾ᳚ಽಪ್ರತಿ॒ಖ್ಯೇನ॑ ಸಃ ।
ವಿ॒ಶ್ವ॒ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾನಾಂ᳚ ನಿ॒ಬೋಧ॑ತ ।
ಸಂವತ್ಸರೀಣಂ॑ ಕರ್ಮ॒ಫಲಮ್ ।
ವರ್ಷಾಭಿರ್ದ॑ದತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸಹ ।
ಅದುಃಖೋ॑ ದುಃಖಚ॑ಕ್ಷುರಿ॒ವ ।
ತದ್ಮಾ॑ ಪೀತ ಇವ॒ ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಶೀತೇನಾ᳚ವ್ಯಥ॑ಯನ್ನಿ॒ವ ।
ರು॒ರುದ॑ಕ್ಷ ಇವ॒ ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಹ್ಲಾದಯತೇ᳚ ಜ್ವಲ॑ತಶ್ಚೈ॒ವ ।
ಶಾ॒ಮ್ಯತ॑ಶ್ಚಾಸ್ಯ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷೀ ।
ಯಾ ವೈ ಪ್ರಜಾ ಭ್ರ॑ಗ್ಗ್ಶ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಸಂವತ್ಸರಾತ್ತಾ ಭ್ರ॑ಗ್ಗ್ಶ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಯಾ॒: ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠ॒ನ್ತಿ ।
ಸಂವತ್ಸರೇ ತಾಃ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠ॒ನ್ತಿ ।
ವ॒ರ್ಷಾಭ್ಯ॑ ಇತ್ಯ॒ರ್ಥಃ ॥ 11 ॥ 1-3-4

ಅಕ್ಷಿ॑ದು॒:ಖೋತ್ಥಿ॑ತಸ್ಯೈ॒ವ ।
ವಿ॒ಪ್ರಸ॑ನ್ನೇ ಕ॒ನೀನಿ॑ಕೇ ।
ಆಙ್ಕ್ತೇ ಚಾದ್ಗ॑ಣಂ ನಾ॒ಸ್ತಿ ।
ಋ॒ಭೂಣಾಂ᳚ ತನ್ನಿ॒ಬೋಧ॑ತ ।
ಕ॒ನ॒ಕಾ॒ಭಾನಿ॑ ವಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ಅ॒ಹತಾ॑ನಿ ನಿ॒ಭೋದ॑ತ ।
ಅನ್ನಮಶ್ನೀತ॑ ಮೃಜ್ಮೀ॒ತ ।
ಅ॒ಹಂ ವೋ॑ ಜೀವ॒ನಪ್ರ॑ದಃ ।
ಏ॒ತಾ ವಾ॒ಚಃ ಪ್ರ॑ಯುಜ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಶ॒ರದ್ಯ॑ತ್ರೋಪ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ॥ 12 ॥ 1-4-1

ಅಭಿಧೂನ್ವನ್ತೋಽಭಿಘ್ನ॑ನ್ತ ಇ॒ವ ।
ವಾ॒ತವ॑ನ್ತೋ ಮ॒ರುದ್ಗ॑ಣಾಃ ।
ಅಮುತೋ ಜೇತುಮಿಷುಮು॑ಖಮಿ॒ವ ।
ಸನ್ನದ್ಧಾಸ್ಸಹ ದ॑ದೃಶೇ॒ ಹ ।
ಅಪಧ್ವಸ್ತೈರ್ವಸ್ತಿವ॑ರ್ಣೈರಿ॒ವ ।
ವಿ॒ಶಿ॒ಖಾಸ॑: ಕಪ॒ರ್ದಿನಃ ।
ಅಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಯೋತ್ಸ್ಯ॑ಮಾನ॒ಸ್ಯ ।
ಕ್ರು॒ದ್ಧಸ್ಯೇ॑ವ॒ ಲೋಹಿ॑ನೀ ।
ಹೇಮತಶ್ಚಕ್ಷು॑ಷೀ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ಅ॒ಕ್ಷ್ಣಯೋ᳚: ಕ್ಷಿಪ॒ಣೋರಿ॑ವ ॥ 13 ॥ 1-4-2

ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದೇವ॑ಲೋಕೇ॒ಷು ।
ಮ॒ನೂನಾ॑ಮುದ॒ಕಂ ಗೃ॑ಹೇ ।
ಏ॒ತಾ ವಾ॒ಚಃ ಪ್ರ॑ವದ॒ನ್ತೀಃ ।
ವೈ॒ದ್ಯುತೋ॑ ಯಾನ್ತಿ॒ ಶೈಶಿ॑ರೀಃ ।
ತಾ ಅ॒ಗ್ನಿಃ ಪವ॑ಮಾನಾ॒ ಅನ್ವೈ᳚ಕ್ಷತ ।
ಇ॒ಹ ಜೀ॑ವಿ॒ಕಾಮಪ॑ರಿಪಶ್ಯನ್ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಇ॒ಹೇಹವ॑ಸ್ಸ್ವತ॒ಪಸಃ ।
ಮರು॑ತ॒ಸ್ಸೂರ್ಯ॑ತ್ವಚಃ ।
ಶರ್ಮ॑ ಸ॒ಪ್ರಥಾ॒ ಆವೃ॑ಣೇ ॥ 14 ॥ 1-4-3

ಅತಿ॑ತಾ॒ಮ್ರಾಣಿ॑ ವಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ಅ॒ಷ್ಟಿವ॑ಜ್ರಿಶ॒ತಘ್ನಿ॑ ಚ ।
ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ವಿಪ್ರ॑ಹರ॒ನ್ತಿ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಜಿ॑ಹ್ವಾ ಅ॒ಸಶ್ಚ॑ತ ।
ನೈವ ದೇವೋ॑ ನ ಮ॒ರ್ತ್ಯಃ ।
ನ ರಾಜಾ ವ॑ರುಣೋ॒ ವಿಭುಃ ।
ನಾಗ್ನಿರ್ನೇನ್ದ್ರೋ ನ ಪ॑ವಮಾ॒ನಃ ।
ಮಾ॒ತೃಕ್ಕ॑ಚ್ಚನ॒ ವಿದ್ಯ॑ತೇ ।
ದಿ॒ವ್ಯಸ್ಯೈಕಾ॒ ಧನು॑ರಾರ್ತ್ನಿಃ ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಮಪ॑ರಾ ಶ್ರಿ॒ತಾ ॥ 15 ॥ 1-5-1

ತಸ್ಯೇನ್ದ್ರೋ ವಮ್ರಿ॑ರೂಪೇ॒ಣ ।
ಧ॒ನುರ್ಜ್ಯಾ॑ಮಚ್ಛಿ॒ನಥ್ಸ್ವ॑ಯಮ್ ।
ತದಿ॑ನ್ದ್ರ॒ಧನು॑ರಿತ್ಯ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಅ॒ಭ್ರವ॑ರ್ಣೇಷು॒ ಚಕ್ಷ॑ತೇ ।
ಏತದೇವ ಶಮ್ಯೋರ್ಬಾರ್ಹ॑ಸ್ಪತ್ಯ॒ಸ್ಯ ।
ಏ॒ತದ್ರು॑ದ್ರಸ್ಯ॒ ಧನುಃ ।
ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॑ ತ್ವೇವ॒ ಧನು॑ರಾರ್ತ್ನಿಃ ।
ಶಿರ॒ ಉತ್ಪಿ॑ಪೇಷ ।
ಸ ಪ್ರ॑ವ॒ರ್ಗ್ಯೋ॑ಽಭವತ್ ।
ತಸ್ಮಾ॒ದ್ಯಸ್ಸಪ್ರ॑ವ॒ರ್ಗ್ಯೇಣ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॒ ಯಜ॑ತೇ ।
ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಸ ಶಿರ॒: ಪ್ರತಿ॑ದಧಾತಿ ।
ನೈನಗ್ಂ॑ ರು॒ದ್ರ ಆರು॑ಕೋ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 16 ॥ 1-5-2

ಅ॒ತ್ಯೂ॒ರ್ಧ್ವಾ॒ಕ್ಷೋಽತಿ॑ರಶ್ಚಾತ್ ।
ಶಿಶಿ॑ರಃ ಪ್ರ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ನೈವ ರೂಪಂ ನ॑ ವಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಿ ।
ನ ಚಕ್ಷು॑: ಪ್ರತಿ॒ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ।
ಅ॒ನ್ಯೋನ್ಯಂ॒ ತು ನ॑ ಹಿಗ್ಗ್ ಸ್ರಾ॒ತಃ ।
ಸ॒ತಸ್ತ॑ದ್ದೇವ॒ಲಕ್ಷ॑ಣಮ್ ।
ಲೋಹಿತೋಽಕ್ಷ್ಣಿ ಶಾ॑ರಶೀ॒ರ್ಷ್ಣಿಃ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಸ್ಯೋ॑ದಯ॒ನಂ ಪ್ರ॑ತಿ ।
ತ್ವಂ ಕರೋಷಿ॑ನ್ಯಞ್ಜ॒ಲಿಕಾಮ್ ।
ತ್ವಂ॒ ಕರೋ॑ಷಿ ನಿ॒ಜಾನು॑ಕಾಮ್ ॥ 17 ॥ 1-6-1

ನಿಜಾನುಕಾ ಮೇ᳚ನ್ಯಞ್ಜ॒ಲಿಕಾ ।
ಅಮೀ ವಾಚಮುಪಾಸ॑ತಾಮಿ॒ತಿ ।
ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವ ಋತವೋ॑ ನಮ॒ನ್ತೇ ।
ಮರ್ಯಾದಾಕರತ್ವಾತ್ಪ್ರ॑ಪುರೋ॒ಧಾಮ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ॑ ಆಪ್ನೋ॒ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಸ ಖಲು ಸಂವತ್ಸರ ಏತೈಸ್ಸೇನಾನೀ॑ಭಿಸ್ಸ॒ಹ ।
ಇನ್ದ್ರಾಯ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ॑ಭಿವ॒ಹತಿ ।
ಸ ದ್ರ॒ಪ್ಸಃ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ॥ 18 ॥ 1-6-2

ಅವ॑ದ್ರ॒ಪ್ಸೋ ಅಗ್ಂ॑ಶು॒ಮತೀ॑ಮತಿಷ್ಠತ್ ।
ಇ॒ಯಾ॒ನಃ ಕೃ॒ಷ್ಣೋ ದ॒ಶಭಿ॑: ಸ॒ಹಸ್ರೈ᳚: ।
ಆವ॒ರ್ತಮಿನ್ದ್ರ॒: ಶಚ್ಯಾ॒ ಧಮ॑ನ್ತಮ್ ।
ಉಪಸ್ನುಹಿ ತಂ ನೃಮಣಾಮಥ॑ದ್ರಾಮಿ॒ತಿ ।
ಏತಯೈವೇನ್ದ್ರಃ ಸಲಾವೃ॑ಕ್ಯಾ ಸ॒ಹ ।
ಅಸುರಾನ್ಪ॑ರಿವೃ॒ಶ್ಚತಿ ।
ಪೃಥಿ॑ವ್ಯ॒ಗ್ಂ॒ಶುಮ॑ತೀ ।
ತಾಮ॒ನ್ವವ॑ಸ್ಥಿತಃ ಸಂವತ್ಸ॒ರೋ ದಿ॒ವಂ ಚ॑ ।
ನೈವಂ ವಿದುಷಾಽಽಚಾರ್ಯಾ᳚ನ್ತೇವಾ॒ಸಿನೌ ।
ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮೈ᳚ ದ್ರುಹ್ಯಾ॒ತಾಮ್ ।
ಯೋ ದ್ರು॒ಹ್ಯತಿ ।
ಭ್ರಶ್ಯತೇ ಸ್ವ॑ರ್ಗಾಲ್ಲೋ॒ಕಾತ್ ।
ಇತ್ಯೃತುಮ॑ಣ್ಡಲಾ॒ನಿ ।
ಸೂರ್ಯಮಣ್ಡಲಾ᳚ನ್ಯಾಖ್ಯಾ॒ಯಿಕಾಃ ।
ಅತ ಊರ್ಧ್ವಗ್ಂ ಸ॑ನಿರ್ವ॒ಚನಾಃ ॥ 19 ॥ 1-6-3

ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜಃ ಪಟರ॑: ಪತ॒ಙ್ಗಃ ।
ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷೀಮಾನ್॑ ವಿಭಾ॒ಸಃ ।
ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ದಿವಮಾ॑ತಪ॒ನ್ತಿ ।
ಊರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಅನಪಸ್ಫುರ॑ನ್ತ ಇ॒ತಿ ।
ಕಶ್ಯ॑ಪೋಽಷ್ಟ॒ಮಃ ।
ಸ ಮಹಾಮೇರುಂ ನ॑ ಜಹಾ॒ತಿ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಯತ್ತೇ॒ ಶಿಲ್ಪಂ॑ ಕಶ್ಯಪ ರೋಚ॒ನಾವ॑ತ್ ।
ಇ॒ನ್ದ್ರಿ॒ಯಾವ॑ತ್ಪುಷ್ಕ॒ಲಂ ಚಿ॒ತ್ರಭಾ॑ನು ।
ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ತ್ಸೂರ್ಯಾ॒ ಅರ್ಪಿ॑ತಾಸ್ಸ॒ಪ್ತ ಸಾ॒ಕಮ್ ॥ 20 ॥ 1-7-1

ತಸ್ಮಿನ್ರಾಜಾನಮಧಿವಿಶ್ರಯೇ॑ಮಮಿ॒ತಿ ।
ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ಕಶ್ಯಪಾಜ್ಜ್ಯೋತಿ॑ರ್ಲಭ॒ನ್ತೇ ।
ತಾನ್ಸೋಮಃ ಕಶ್ಯಪಾದಧಿ॑ನಿರ್ದ್ಧ॒ಮತಿ ।
ಭ್ರಸ್ತಾಕರ್ಮಕೃ॑ದಿವೈ॒ವಮ್ ।
ಪ್ರಾಣೋ ಜೀವಾನೀನ್ದ್ರಿಯ॑ಜೀವಾ॒ನಿ ।
ಸಪ್ತ ಶೀರ್ಷ॑ಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಾ॒ಣಾಃ ।
ಸೂರ್ಯಾ ಇ॑ತ್ಯಾಚಾ॒ರ್ಯಾಃ ।
ಅಪಶ್ಯಮಹಮೇತಾನ್ತ್ಸಪ್ತ ಸೂ᳚ರ್ಯಾನಿ॒ತಿ ।
ಪಞ್ಚಕರ್ಣೋ॑ ವಾತ್ಸ್ಯಾ॒ಯನಃ ।
ಸಪ್ತಕರ್ಣ॑ಶ್ಚ ಪ್ಲಾ॒ಕ್ಷಿಃ ॥ 21 ॥ 1-7-2 [16*33]

ಆನುಶ್ರವಿಕ ಏವ ನೌ ಕಶ್ಯ॑ಪ ಇ॒ತಿ ।
ಉಭೌ॑ ವೇದ॒ಯಿತೇ ।
ನ ಹಿ ಶೇಕುಮಿವ ಮಹಾಮೇ॑ರುಂ ಗ॒ನ್ತುಮ್ ।
ಅಪಶ್ಯಮಹಮೇತತ್ಸೂರ್ಯಮಣ್ಡಲಂ ಪರಿವ॑ರ್ತಮಾ॒ನಮ್ ।
ಗಾ॒ರ್ಗ್ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣತ್ರಾ॒ತಃ ।
ಗಚ್ಛನ್ತ ಮ॑ಹಾಮೇ॒ರುಮ್ ।
ಏಕಂ॑ ಚಾಜ॒ಹತಮ್ ।
ಭ್ರಾಜಪಟರಪತ॑ಙ್ಗಾ ನಿ॒ಹನೇ ।
ತಿಷ್ಠನ್ನಾ॑ತಪ॒ನ್ತಿ ।
ತಸ್ಮಾ॑ದಿ॒ಹ ತಪ್ತ್ರಿ॑ತಪಾಃ ॥ 22 ॥ 1-7-3

ಅ॒ಮುತ್ರೇ॒ತರೇ ।
ತಸ್ಮಾ॑ದಿ॒ಹಾತಪ್ತ್ರಿ॑ತಪಾಃ ।
ತೇಷಾ॑ಮೇಷಾ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಸ॒ಪ್ತ ಸೂರ್ಯಾ॒ ದಿವ॒ಮನು॒ಪ್ರವಿ॑ಷ್ಟಾಃ ।
ತಾನ॒ನ್ವೇತಿ॑ ಪ॒ಥಿಭಿ॑ರ್ದಕ್ಷಿ॒ಣಾವಾನ್॑ ।
ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ಘೃತಮಾ॑ತಪ॒ನ್ತಿ ।
ಊರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಅನಪಸ್ಫುರ॑ನ್ತ ಇ॒ತಿ ।
ಸಪ್ತರ್ತ್ವಿಜಸ್ಸೂರ್ಯಾ ಇ॑ತ್ಯಾಚಾ॒ರ್ಯಾಃ ।
ತೇಷಾ॑ಮೇಷಾ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಸ॒ಪ್ತ ದಿಶೋ॒ ನಾನಾ॑ಸೂರ್ಯಾಃ ॥ 23 ॥ 1-7-4

ಸ॒ಪ್ತ ಹೋತಾ॑ರ ಋ॒ತ್ವಿಜ॑: ।
ದೇವಾ ಆದಿತ್ಯಾ॑ ಯೇ ಸ॒ಪ್ತ ।
ತೇಭಿಸ್ಸೋಮಾಭೀರಕ್ಷ॑ಣ ಇ॒ತಿ ।
ತದ॑ಪ್ಯಾಮ್ನಾ॒ಯಃ ।
ದಿಗ್ಭ್ರಾಜಃ ಋತೂ᳚ನ್ ಕರೋ॒ತಿ ।
ಏತ॑ಯೈವಾ॒ವೃತಾ ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯತಾಯಾ ಇತಿ ವೈ॑ಶಮ್ಪಾ॒ಯನಃ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಯದ್ದ್ಯಾವ॑ ಇನ್ದ್ರ ತೇ ಶ॒ತಗ್ಂಶ॒ತಂ ಭೂಮೀ᳚: ।
ಉ॒ತ ಸ್ಯುಃ ।
ನತ್ವಾ॑ ವಜ್ರಿನ್ಸ॒ಹಸ್ರ॒ಗ್ಂ॒ ಸೂರ್ಯಾ᳚: ॥ 24 ॥ 1-7-5

ಅನುನಜಾತಮಷ್ಟ ರೋದ॑ಸೀ ಇ॒ತಿ ।
ನಾನಾಲಿಙ್ಗತ್ವಾದೃತೂನಾಂ ನಾನಾ॑ಸೂರ್ಯ॒ತ್ವಮ್ ।
ಅಷ್ಟೌ ತು ವ್ಯವಸಿ॑ತಾ ಇ॒ತಿ ।
ಸೂರ್ಯಮಣ್ಡಲಾನ್ಯಷ್ಟಾ॑ತ ಊ॒ರ್ಧ್ವಮ್ ।
ತೇಷಾ॑ಮೇಷಾ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮುದ॑ಗಾ॒ದನೀ॑ಕಮ್ ।
ಚಕ್ಷು॑ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ ।
ಆಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಜಗತಸ್ತಸ್ಥು॑ಷಶ್ಚೇ॒ತಿ ॥ 25 ॥ 1-7-6

ಕ್ವೇದಮಭ್ರ॑ನ್ನಿವಿ॒ಶತೇ ।
ಕ್ವಾಯಗ್ಂ॑ ಸಂವತ್ಸ॒ರೋ ಮಿ॑ಥಃ ।
ಕ್ವಾಹಃ ಕ್ವೇಯನ್ದೇ॑ವ ರಾ॒ತ್ರೀ ।
ಕ್ವ ಮಾಸಾ ಋ॑ತವ॒: ಶ್ರಿತಾಃ ।
ಅರ್ಧಮಾಸಾ॑ ಮುಹೂ॒ರ್ತಾಃ ।
ನಿಮೇಷಾಸ್ತು॑ಟಿಭಿ॒ಸ್ಸಹ ।
ಕ್ವೇಮಾ ಆಪೋ ನಿ॑ವಿಶ॒ನ್ತೇ ।
ಯ॒ದೀತೋ॑ ಯಾನ್ತಿ॒ ಸಮ್ಪ್ರ॑ತಿ ।
ಕಾಲಾ ಅಪ್ಸು ನಿ॑ವಿಶ॒ನ್ತೇ ।
ಆ॒ಪಸ್ಸೂರ್ಯೇ॑ ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾಃ ॥ 26 ॥ 1-8-1

ಅಭ್ರಾ᳚ಣ್ಯ॒ಪಃ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ವಿ॒ದ್ಯುತ್ಸೂರ್ಯೇ॑ ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾ ।
ಅನವರ್ಣೇ ಇ॑ಮೇ ಭೂ॒ಮೀ ।
ಇ॒ಯಂ ಚಾ॑ಸೌ ಚ॒ ರೋದ॑ಸೀ ।
ಕಿಗ್ಗ್ಸ್ವಿದತ್ರಾನ್ತ॑ರಾ ಭೂ॒ತಮ್ ।
ಯೇ॒ನೇಮೇ ವಿ॑ಧೃತೇ॒ ಉಭೇ ।
ವಿ॒ಷ್ಣುನಾ॑ ವಿಧೃ॑ತೇ ಭೂ॒ಮೀ ।
ಇ॒ತಿ ವ॑ತ್ಸಸ್ಯ॒ ವೇದ॑ನಾ ।
ಇರಾ॑ವತೀ ಧೇನು॒ಮತೀ॒ ಹಿ ಭೂ॒ತಮ್ ।
ಸೂ॒ಯ॒ವ॒ಸಿನೀ॒ ಮನು॑ಷೇ ದಶ॒ಸ್ಯೇ᳚ ॥ 27 ॥ 1-8-2

ವ್ಯ॑ಷ್ಟಭ್ನಾ॒ದ್ರೋದ॑ಸೀ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ॒ತೇ ।
ದಾ॒ಧರ್ಥ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀಮ॒ಭಿತೋ॑ ಮ॒ಯೂಖೈ᳚: ।
ಕಿಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಬ॑ಲಮಾ॒ಹುಃ ।
ಕಾ॒ ದೀಪ್ತಿ॑: ಕಿಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಮ್ ।
ಏಕೋ॑ ಯ॒ದ್ಧಾರ॑ಯದ್ದೇ॒ವಃ ।
ರೇ॒ಜತೀ॑ ರೋದ॒ಸೀ ಉ॑ಭೇ ।
ವಾತಾದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಬ॑ಲಮಾ॒ಹುಃ ।
ಅ॒ಕ್ಷರಾ᳚ದ್ದೀಪ್ತಿ॒ರುಚ್ಯ॑ತೇ ।
ತ್ರಿ॒ಪದಾ॒ದ್ಧಾರ॑ಯದ್ದೇ॒ವಃ ।
ಯದ್ವಿಷ್ಣೋ॑ರೇಕ॒ಮುತ್ತ॑ಮಮ್ ॥ 28 ॥ 1-8-3

ಅ॒ಗ್ನಯೋ॑ ವಾಯ॑ವಶ್ಚೈ॒ವ ।
ಏ॒ತದ॑ಸ್ಯ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಮ್ ।
ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಪ॑ರಂ ಮೃ॒ತ್ಯುಮ್ ।
ಅ॒ವಮಂ॑ ಮಧ್ಯ॒ಮಞ್ಚ॑ತುಮ್ ।
ಲೋ॒ಕಞ್ಚ॒ ಪುಣ್ಯ॑ಪಾಪಾ॒ನಾಮ್ ।
ಏ॒ತತ್ಪೃ॑ಚ್ಛಾಮಿ॒ ಸಮ್ಪ್ರ॑ತಿ ।
ಅ॒ಮುಮಾ॑ಹುಃ ಪ॑ರಂ ಮೃ॒ತ್ಯುಮ್ ।
ಪ॒ವಮಾ॑ನಂ ತು॒ ಮಧ್ಯ॑ಮಮ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರೇ॒ವಾವ॑ಮೋ ಮೃ॒ತ್ಯುಃ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ᳚ಶ್ಚತು॒ರುಚ್ಯ॑ತೇ ॥ 29 ॥ 1-8-4

ಅ॒ನಾ॒ಭೋ॒ಗಾಃ ಪ॑ರಂ ಮೃ॒ತ್ಯುಮ್ ।
ಪಾ॒ಪಾಸ್ಸ॑ಮ್ಯನ್ತಿ॒ ಸರ್ವ॑ದಾ ।
ಆಭೋಗಾಸ್ತ್ವೇವ॑ ಸಮ್ಯ॒ನ್ತಿ ।
ಯ॒ತ್ರ ಪು॑ಣ್ಯಕೃ॒ತೋ ಜ॑ನಾಃ ।
ತತೋ॑ ಮ॒ಧ್ಯಮ॑ಮಾಯ॒ನ್ತಿ ।
ಚ॒ತುಮ॑ಗ್ನಿಂ ಚ॒ ಸಮ್ಪ್ರ॑ತಿ ।
ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ॑ ಪಾಪ॒ಕೃತಃ ।
ಯ॒ತ್ರ ಯಾ॑ತಯ॒ತೇ ಯ॑ಮಃ ।
ತ್ವಂ ನಸ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ನ್ ಪ್ರಬೂ॒ಹಿ ।
ಯ॒ದಿ ವೇ᳚ತ್ಥಾಽಸ॒ತೋ ಗೃ॑ಹಾನ್ ॥ 30 ॥ 1-8-5

ಕ॒ಶ್ಯಪಾ॑ದುದಿ॑ತಾಸ್ಸೂ॒ರ್ಯಾಃ ।
ಪಾ॒ಪಾನ್ನಿ॑ರ್ಘ್ನನ್ತಿ॒ ಸರ್ವ॑ದಾ ।
ರೋದಸ್ಯೋರನ್ತ॑ರ್ದೇಶೇ॒ಷು ।
ತತ್ರ ನ್ಯಸ್ಯನ್ತೇ॑ ವಾಸ॒ವೈಃ ।
ತೇಽಶರೀರಾಃ ಪ್ರ॑ಪದ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಯ॒ಥಾಽಪು॑ಣ್ಯಸ್ಯ॒ ಕರ್ಮ॑ಣಃ ।
ಅಪಾ᳚ಣ್ಯ॒ಪಾದ॑ಕೇಶಾ॒ಸಃ ।
ತ॒ತ್ರ ತೇ॑ಽಯೋನಿ॒ಜಾ ಜ॑ನಾಃ ।
ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾ॑ಪದ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಅ॒ದ್ಯಮಾ॑ನಾಸ್ಸ್ವ॒ಕರ್ಮ॑ಭಿಃ ॥ 31 ॥ 1-8-6

ಆಶಾತಿಕಾಃ ಕ್ರಿಮ॑ಯ ಇ॒ವ ।
ತತಃ ಪೂಯನ್ತೇ॑ ವಾಸ॒ವೈಃ ।
ಅಪೈ॑ತಂ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ಜ॑ಯತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಸ ಖಲ್ವೈವಂ॑ ವಿದ್ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣಃ ।
ದೀ॒ರ್ಘಶ್ರು॑ತ್ತಮೋ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಕಶ್ಯ॑ಪ॒ಸ್ಯಾತಿ॑ಥಿ॒ಸ್ಸಿದ್ಧಗ॑ಮನ॒ಸ್ಸಿದ್ಧಾಗ॑ಮನಃ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಆ ಯಸ್ಮಿ᳚ನ್ಥ್ಸ॒ಪ್ತ ವಾ॑ಸ॒ವಾಃ ।
ರೋಹ॑ನ್ತಿ ಪೂ॒ರ್ವ್ಯಾ॑ ರುಹ॑: ॥ 32 ॥ 1-8-7

ಋಷಿ॑ರ್ಹ ದೀರ್ಘ॒ಶ್ರುತ್ತ॑ಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಘರ್ಮೋ ಅತಿ॑ಥಿರಿ॒ತಿ ।
ಕಶ್ಯಪಃ ಪಶ್ಯ॑ಕೋ ಭ॒ವತಿ ।
ಯತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿಪಶ್ಯತೀ॑ತಿ ಸೌ॒ಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ।
ಅಥಾಗ್ನೇ॑ರಷ್ಟಪು॑ರುಷ॒ಸ್ಯ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ಅಗ್ನೇ॒ ನಯ॑ ಸು॒ಪಥಾ॑ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ।
ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ವ॒ಯುನಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ಯು॒ಯೋ॒ಧ್ಯ॑ಸ್ಮಜ್ಜು॑ಹುರಾ॒ಣಮೇನ॑: ।
ಭೂಯಿಷ್ಠಾನ್ತೇ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿ॑ಧೇಮೇ॒ತಿ ॥ 33 ॥ 1-8-8

ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಜಾತ॑ವೇದಾ॒ಶ್ಚ ।
ಸಹೋಜಾ ಅ॑ಜಿರಾ॒ಪ್ರಭುಃ ।
ವೈಶ್ವಾನರೋ ನ॑ರ್ಯಾಪಾ॒ಶ್ಚ ।
ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿರಾ॑ಧಾಶ್ಚ॒ ಸಪ್ತ॑ಮಃ
ವಿಸರ್ಪೇವಾಽಷ್ಟ॑ಮೋಽಗ್ನೀ॒ನಾಮ್ ।
ಏತೇಽಷ್ಟೌ ವಸವಃ ಕ್ಷಿ॑ತಾ ಇ॒ತಿ ।
ಯಥರ್ತ್ವೇವಾಗ್ನೇರರ್ಚಿರ್ವರ್ಣ॑ವಿಶೇ॒ಷಾಃ ।
ನೀಲಾರ್ಚಿಶ್ಚ ಪೀತಕಾ᳚ರ್ಚಿಶ್ಚೇ॒ತಿ ।
ಅಥ ವಾಯೋರೇಕಾದಶಪುರುಷಸ್ಯೈಕಾದಶ॑ಸ್ತ್ರೀಕ॒ಸ್ಯ ।
ಪ್ರಭ್ರಾಜಮಾನಾ ವ್ಯ॑ವದಾ॒ತಾಃ ॥ 34 ॥ 1-9-1

ಯಾಶ್ಚ ವಾಸು॑ಕಿವೈ॒ದ್ಯುತಾಃ ।
ರಜತಾಃ ಪರು॑ಷಾಃ ಶ್ಯಾ॒ಮಾಃ ।
ಕಪಿಲಾ ಅ॑ತಿಲೋ॒ಹಿತಾಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಾ ಅವಪ॑ತನ್ತಾ॒ಶ್ಚ ।
ವೈದ್ಯುತ ಇ॑ತ್ಯೇಕಾ॒ದಶ ।
ನೈನಂ ವೈದ್ಯುತೋ॑ ಹಿನ॒ಸ್ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಸ ಹೋವಾಚ ವ್ಯಾಸಃ ಪಾ॑ರಾಶ॒ರ್ಯಃ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವಧಮೇವಾಹಂ ಮೃತ್ಯುಮೈ᳚ಚ್ಛಮಿ॒ತಿ ।
ನ ತ್ವಕಾ॑ಮಗ್ಂ ಹ॒ನ್ತಿ ॥ 35 ॥ 1-9-2

ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಅಥ ಗ॑ನ್ಧರ್ವ॒ಗಣಾಃ ।
ಸ್ವಾನ॒ಭ್ರಾಟ್ ।
ಅಙ್ಘಾ॑ರಿ॒ರ್ಬಮ್ಭಾ॑ರಿಃ ।
ಹಸ್ತ॒ಸ್ಸುಹ॑ಸ್ತಃ ।
ಕೃಶಾ॑ನುರ್ವಿ॒ಶ್ವಾವ॑ಸುಃ ।
ಮೂರ್ಧನ್ವಾನ್ಥ್ಸೂ᳚ರ್ಯವ॒ರ್ಚಾಃ ।
ಕೃತಿರಿತ್ಯೇಕಾದಶ ಗ॑ನ್ಧರ್ವ॒ಗಣಾಃ ।
ದೇವಾಶ್ಚ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಾಃ ।
ರಶ್ಮಯಶ್ಚ ದೇವಾ॑ ಗರ॒ಗಿರಃ ॥ 36 ॥ 1-9-3

ನೈನಂ ಗರೋ॑ ಹಿನ॒ಸ್ತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಗೌ॒ರೀಮಿ॑ಮಾಯ ಸಲಿ॒ಲಾನಿ॒ ತಕ್ಷ॑ತೀ ।
ಏಕ॑ಪದೀ ದ್ವಿ॒ಪದೀ॒ ಸಾ ಚತು॑ಷ್ಪದೀ ।
ಅ॒ಷ್ಟಾಪದೀ॒ ನವ॑ಪದೀ ಬಭೂ॒ವುಷೀ᳚ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಾ ಪರಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮನ್ನಿ॒ತಿ ।
ವಾಚೋ॑ ವಿಶೇ॒ಷಣಮ್ ।
ಅಥ ನಿಗದ॑ವ್ಯಾಖ್ಯಾ॒ತಾಃ ।
ತಾನನುಕ್ರ॑ಮಿಷ್ಯಾ॒ಮಃ ।
ವ॒ರಾಹವ॑ಸ್ಸವತ॒ಪಸಃ ॥ 37 ॥ 1-9-4

ವಿ॒ದ್ಯುನ್ಮ॑ಹಸೋ॒ ಧೂಪ॑ಯಃ ।
ಶ್ವಾಪಯೋ ಗೃಹಮೇಧಾ᳚ಶ್ಚೇತ್ಯೇ॒ತೇ ।
ಯೇ॒ ಚೇಮೇಽಶಿ॑ಮಿವಿ॒ದ್ವಿಷಃ ।
ಪರ್ಜನ್ಯಾಸ್ಸಪ್ತ ಪೃಥಿವೀಮಭಿವ॑ರ್ಷ॒ನ್ತಿ ।
ವೃಷ್ಟಿ॑ಭಿರಿ॒ತಿ ।
ಏತಯೈವ ವಿಭಕ್ತಿವಿ॑ಪರೀ॒ತಾಃ ।
ಸ॒ಪ್ತಭಿ॒ರ್ವಾತೈ॑ರುದೀ॒ರಿತಾಃ ।
ಅಮೂಁಲ್ಲೋಕಾನಭಿವ॑ರ್ಷ॒ನ್ತಿ ।
ತೇಷಾ॑ಮೇಷಾ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಸ॒ಮಾ॒ನಮೇ॒ತದುದ॑ಕಮ್ ॥ 38 ॥ 1-9-5

ಉ॒ಚ್ಚೈತ್ಯ॑ವ॒ಚಾಹ॑ಭಿಃ ।
ಭೂಮಿಂ॑ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯಾ॒ ಜಿನ್ವ॑ನ್ತಿ ।
ದಿವಂ ಜಿನ್ವನ್ತ್ಯಗ್ನ॑ಯ ಇ॒ತಿ ।
ಯದಕ್ಷ॑ರಂ ಭೂ॒ತಕೃ॑ತಮ್ ।
ವಿಶ್ವೇ॑ ದೇವಾ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ಮ॒ಹರ್ಷಿ॑ಮಸ್ಯ ಗೋ॒ಪ್ತಾರಮ್᳚ ।
ಜ॒ಮದ॑ಗ್ನಿ॒ಮಕು॑ರ್ವತ ।
ಜ॒ಮದ॑ಗ್ನಿ॒ರಾಪ್ಯಾ॑ಯತೇ ।
ಛನ್ದೋ॑ಭಿಶ್ಚತುರುತ್ತ॒ರೈಃ ।
ರಾಜ್ಞ॒ಸ್ಸೋಮ॑ಸ್ಯ ತೃ॒ಪ್ತಾಸ॑: ॥ 39 ॥ 1-9-6

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ವತಾ ।
ಶಿ॒ವಾ ನ॑: ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ದಿಶ॑: ।
ತಚ್ಛ॒ಮ್ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ ।
ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ ।
ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ ।
ದೈವೀ᳚ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ ।
ಶನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ ।
ಶಮ್ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ।
ಸೋಮಪಾ 3 ಅಸೋಮಪಾ 3 ಇತಿ ನಿಗದ॑ವ್ಯಾಖ್ಯಾ॒ತಾಃ ॥ 40 ॥ 1-9-7

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ವೃದಿ॑ಯಂ ಭೂ॒ಮಿಃ ।
ಪ॒ರಂ ವ್ಯೋ॑ಮ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ವೃತ್ ।
ಅ॒ಶ್ವಿನಾ॑ ಭುಜ್ಯೂ॑ ನಾಸ॒ತ್ಯಾ ।
ವಿ॒ಶ್ವಸ್ಯ॑ ಜಗ॒ತಸ್ಪ॑ತೀ ।
ಜಾಯಾ ಭೂಮಿಃ ಪ॑ತಿರ್ವ್ಯೋ॒ಮ ।
ಮಿ॒ಥುನ॑ನ್ತಾ ಅ॒ತುರ್ಯ॑ಥುಃ ।
ಪುತ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪ॑ತೀ ರು॒ದ್ರಃ ।
ಸ॒ರಮಾ॑ ಇತಿ॑ ಸ್ತ್ರೀಪು॒ಮಮ್ ।
ಶು॒ಕ್ರಂ ವಾ॑ಮ॒ನ್ಯದ್ಯ॑ಜ॒ತಂ ವಾ॑ಮ॒ನ್ಯತ್ ।
ವಿಷು॑ರೂಪೇ॒ ಅಹ॑ನೀ॒ ದ್ಯೌರಿ॑ವ ಸ್ಥಃ ॥ 41 ॥ 1-10-1

ವಿಶ್ವಾ॒ ಹಿ ಮಾ॒ಯಾ ಅವ॑ಥಃ ಸ್ವಧಾವನ್ತೌ ।
ಭ॒ದ್ರಾ ವಾಂ᳚ ಪೂಷಣಾವಿ॒ಹ ರಾ॒ತಿರ॑ಸ್ತು ।
ವಾಸಾ᳚ತ್ಯೌ ಚಿ॒ತ್ರೌ ಜಗ॑ತೋ ನಿ॒ಧಾನೌ᳚ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಭೂಮೀ ಚ॒ರಥ॑: ಸ॒ಗ್ಂ॒ ಸಖಾ॑ಯೌ ।
ತಾವ॒ಶ್ವಿನಾ॑ ರಾ॒ಸಭಾ᳚ಶ್ವಾ॒ ಹವಂ॑ ಮೇ ।
ಶು॒ಭ॒ಸ್ಪ॒ತೀ॒ ಆ॒ಗತಗ್ಂ॑ ಸೂ॒ರ್ಯಯಾ॑ ಸ॒ಹ ।
ತ್ಯುಗ್ರೋ॑ಹ ಭು॒ಜ್ಯುಮ॑ಶ್ವಿನೋದಮೇ॒ಘೇ ।
ರ॒ಯಿನ್ನ ಕಶ್ಚಿ॑ನ್ಮಮೃ॒ವಾಂ 2 ಅವಾ॑ಹಾಃ ।
ತಮೂ॑ಹಥುರ್ನೌ॒ಭಿರಾ᳚ತ್ಮ॒ನ್ವತೀ॑ಭಿಃ ।
ಅ॒ನ್ತ॒ರಿ॒ಕ್ಷ॒ಪ್ರುಡ್ಭಿ॒ರಪೋ॑ದಕಾಭಿಃ ॥ 42 ॥ 1-10-2

ತಿ॒ಸ್ರಃ ಕ್ಷಪ॒ಸ್ತ್ರಿರಹಾ॑ಽತಿ॒ವ್ರಜ॑ದ್ಭಿಃ ।
ನಾಸ॑ತ್ಯಾ ಭು॒ಜ್ಯುಮೂ॑ಹಥುಃ ಪತ॒ಙ್ಗೈಃ ।
ಸ॒ಮು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಧನ್ವ॑ನ್ನಾ॒ರ್ದ್ರಸ್ಯ॑ ಪಾ॒ರೇ ।
ತ್ರಿ॒ಭೀರಥೈ᳚ಶ್ಶ॒ತಪ॑ದ್ಭಿ॒: ಷಡ॑ಶ್ವೈ॒: ।
ಸ॒ವಿ॒ತಾರಂ॒ ವಿತ॑ನ್ವನ್ತಮ್ ।
ಅನು॑ಬಧ್ನಾತಿ ಶಾಮ್ಬ॒ರಃ ।
ಆಪಪೂರುಷಮ್ಬ॑ರಶ್ಚೈ॒ವ ।
ಸ॒ವಿತಾ॑ಽರೇಪ॒ಸೋ॑ ಭವತ್ ।
ತ್ಯಗ್ಂ ಸುತೃಪ್ತಂ ವಿ॑ದಿತ್ವೈ॒ವ ।
ಬ॒ಹುಸೋ॑ಮ ಗಿ॒ರಂ ವ॑ಶೀ ॥ 43 ॥ 1-10-3

ಅನ್ವೇತಿ ತುಗ್ರೋ ವ॑ಕ್ರಿಯಾ॒ನ್ತಮ್ ।
ಆಯಸೂಯಾನ್ತ್ಸೋಮ॑ತೃಪ್ಸು॒ಷು ।
ಸ ಸಙ್ಗ್ರಾಮಸ್ತಮೋ᳚ದ್ಯೋಽತ್ಯೋ॒ತಃ ।
ವಾಚೋ ಗಾಃ ಪಿ॑ಪಾತಿ॒ ತತ್ ।
ಸ ತದ್ಗೋಭಿಸ್ಸ್ತ್ವಾ᳚ಽತ್ಯೇತ್ಯ॒ನ್ಯೇ ।
ರ॒ಕ್ಷಸಾ॑ಽನನ್ವಿ॒ತಾಶ್ಚ॑ ಯೇ ।
ಅ॒ನ್ವೇತಿ॒ ಪರಿ॑ವೃತ್ಯಾ॒ಽಸ್ತಃ ।
ಏ॒ವಮೇ॒ತೌ ಸ್ಥೋ॑ ಅಶ್ವಿನಾ ।
ತೇ ಏ॒ತೇ ದ್ಯು॑:ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೋಃ ।
ಅಹ॑ರಹ॒ರ್ಗರ್ಭ॑ನ್ದಧಾಥೇ ॥ 44 ॥ 1-10-4

ತಯೋ॑ರೇ॒ತೌ ವ॒ತ್ಸಾವ॑ಹೋರಾ॒ತ್ರೇ ।
ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅಹ॑: ।
ದಿ॒ವೋ ರಾತ್ರಿ॑: ।
ತಾ ಅವಿ॑ಸೃಷ್ಠೌ ।
ದಮ್ಪ॑ತೀ ಏ॒ವ ಭ॑ವತಃ ।
ತಯೋ॑ರೇ॒ತೌ ವ॒ತ್ಸೌ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚಾ॑ದಿತ್ಯ॒ಶ್ಚ॑ ।
ರಾ॒ತ್ರೇರ್ವ॒ತ್ಸಃ ।
ಶ್ವೇ॒ತ ಆ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ ।
ಅಹ್ನೋ॒ಽಗ್ನಿಃ ॥ 45 ॥ 1-10-5

ತಾ॒ಮ್ರೋ ಅ॑ರು॒ಣಃ ।
ತಾ ಅವಿ॑ಸೃಷ್ಟೌ ।
ದಮ್ಪ॑ತೀ ಏ॒ವ ಭ॑ವತಃ ।
ತಯೋ॑ರೇ॒ತೌ ವ॒ತ್ಸೌ ।
ವೃ॒ತ್ರಶ್ಚ॑ ವೈದ್ಯು॒ತಶ್ಚ॑ ।
ಅ॒ಗ್ನೇರ್ವೃ॒ತ್ರಃ ।
ವೈ॒ದ್ಯುತ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯಸ್ಯ॑ ।
ತಾ ಅವಿ॑ಸೃಷ್ಟೌ ।
ದಮ್ಪ॑ತೀ ಏ॒ವ ಭ॑ವತಃ ।
ತಯೋ॑ರೇ॒ತೌ ವ॒ತ್ಸೌ ॥ 46 ॥ 1-10-6

ಉ॒ಷ್ಮಾ ಚ॑ ನೀಹಾ॒ರಶ್ಚ॑ ।
ವೃ॒ತ್ರಸ್ಯೋ॒ಷ್ಮಾ ।
ವೈ॒ದ್ಯು॒ತಸ್ಯ॑ ನೀಹಾ॒ರಃ ।
ತೌ ತಾವೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ಪದ್ಯೇತೇ ।
ಸೇಯಗ್ಂ ರಾತ್ರೀ॑ ಗ॒ರ್ಭಿಣೀ॑ ಪು॒ತ್ರೇಣ॒ ಸಂವ॑ಸತಿ ।
ತಸ್ಯಾ॒ ವಾ ಏ॒ತದು॒ಲ್ಬಣಮ್᳚ ।
ಯದ್ರಾತ್ರೌ॑ ರ॒ಶ್ಮಯ॑: ।
ಯಥಾ॒ ಗೋರ್ಗ॒ರ್ಭಿಣ್ಯಾ॑ ಉ॒ಲ್ಬಣಮ್᳚ ।
ಏ॒ವಮೇ॒ತಸ್ಯಾ॑ ಉ॒ಲ್ಬಣಮ್᳚ ।
ಪ್ರಜಯಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಯಾ ಚ ಪಶುಭಿ॑ಶ್ಚ ಭ॒ವತಿ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಏತಮುದ್ಯನ್ತಮಪಿಯ॑ನ್ತಂ ಚೇ॒ತಿ ।
ಆದಿತ್ಯಃ ಪುಣ್ಯ॑ಸ್ಯ ವ॒ತ್ಸಃ ।
ಅಥ ಪವಿ॑ತ್ರಾಙ್ಗಿ॒ರಸಃ ॥ 47 ॥ 1-10-7

ಪ॒ವಿತ್ರ॑ವನ್ತ॒: ಪರಿ॒ವಾಜ॒ಮಾಸ॑ತೇ ।
ಪಿ॒ತೈಷಾಂ᳚ ಪ್ರ॒ತ್ನೋ ಅ॒ಭಿರ॑ಕ್ಷತಿ ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ಮ॒ಹಸ್ಸ॑ಮುದ್ರಂ ವರು॑ಣಸ್ತಿ॒ರೋದ॑ಧೇ ।
ಧೀರಾ॑ ಇಚ್ಛೇಕು॒ರ್ಧರು॑ಣೇಷ್ವಾ॒ರಭಮ್᳚ ।
ಪ॒ವಿ॑ತ್ರಂ ತೇ॒ ವಿತ॑ತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತೇ᳚ ।
ಪ್ರಭು॒ರ್ಗಾತ್ರಾ॑ಣಿ॒ ಪರ್ಯೇ॑ಷಿ ವಿ॒ಶ್ವತ॑: ।
ಅತ॑ಪ್ತತನೂ॒ರ್ನ ತದಾ॒ಮೋ ಅ॑ಶ್ನುತೇ ।
ಶೃ॒ತಾಸ॒ ಇದ್ವಹ॑ನ್ತ॒ಸ್ತತ್ಸಮಾ॑ಶತ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ದೇ॒ವಾನಾ᳚ಮ್ ।
ಅಸ॑ತಸ್ಸ॒ದ್ಯೇ ತತ॑ಕ್ಷುಃ ॥ 48 ॥ 1-11-1

ಋಷ॑ಯಸ್ಸ॒ಪ್ತಾತ್ರಿ॑ಶ್ಚ॒ ಯತ್ ।
ಸರ್ವೇಽತ್ರಯೋ ಅ॑ಗಸ್ತ್ಯ॒ಶ್ಚ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರೈ॒ಶ್ಶಙ್ಕೃ॑ತೋಽವಸನ್ ।
ಅಥ॑ ಸವಿತು॒: ಶ್ಯಾವಾಶ್ವ॒ಸ್ಯಾಽವರ್ತಿ॑ಕಾಮಸ್ಯ ।
ಅ॒ಮೀ ಯ ಋಕ್ಷಾ॒ ನಿಹಿ॑ತಾಸ ಉ॒ಚ್ಚಾ ।
ನಕ್ತಂ॒ ದದೃ॑ಶ್ರೇ॒ ಕುಹಾ॑ಚಿ॒ದ್ದಿವೇ॑ಯುಃ ।
ಅದ॑ಬ್ಧಾನಿ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯ ವ್ರ॒ತಾನಿ॑ ।
ವಿ॒ಚಾ॒ಕಶ॑ಚ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮೇತಿ ।
ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಮ್ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ॥ 49 ॥ 1-11-2

ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।
ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವೃ॑ಣೀಮಹೇ ।
ವ॒ಯನ್ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭೋಜ॑ನಮ್ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ಂ॑ಸರ್ವ॒ಧಾತ॑ಮಮ್ ।
ತುರಂ॒ ಭಗ॑ಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ।
ಅಪಾ॑ಗೂಹತ ಸವಿತಾ॒ ತೃಭೀನ್॑ ।
ಸರ್ವಾ᳚ನ್ದಿ॒ವೋ ಅನ್ಧ॑ಸಃ ।
ನಕ್ತ॒ನ್ಯಾನ್ಯ॑ಭವನ್ದೃ॒ಶೇ ।
ಅಸ್ಥ್ಯ॒ಸ್ಥ್ನಾ ಸಮ್ಭ॑ವಿಷ್ಯಾಮಃ ।
ನಾಮ॒ ನಾಮೈ॒ವ ನಾ॒ಮ ಮೇ᳚ ॥ 50 ॥ 1-11-3

ನಪುಗ್ಂಸ॑ಕಂ॒ ಪುಮಾ॒ಗ್॒ಂಸ್ತ್ರ್ಯ॑ಸ್ಮಿ ।
ಸ್ಥಾವ॑ರೋಽಸ್ಮ್ಯಥ॒ ಜಙ್ಗ॑ಮಃ ।
ಯ॒ಜೇಽಯಕ್ಷಿ॒ ಯಷ್ಟಾ॒ಹೇ ಚ॑ ।
ಮಯಾ॑ ಭೂ॒ತಾನ್ಯ॑ಯಕ್ಷತ ।
ಪ॒ಶವೋ॑ ಮಮ॑ ಭೂತಾ॒ನಿ ।
ಅನೂಬನ್ಧ್ಯೋಽಸ್ಮ್ಯ॑ಹಂ ವಿ॒ಭುಃ ।
ಸ್ತ್ರಿಯ॑ಸ್ಸ॒ತೀಃ ।
ತಾ ಉ॑ ಮೇ ಪು॒ಗ್॒ಂಸ ಆ॑ಹುಃ ।
ಪಶ್ಯ॑ದಕ್ಷ॒ಣ್ವಾನ್ನವಿಚೇ॑ತದ॒ನ್ಧಃ ।
ಕ॒ವಿರ್ಯಃ ಪು॒ತ್ರಸ್ಸ ಇ॒ಮಾ ಚಿ॑ಕೇತ ॥ 51 ॥ 1-11-4

ಯಸ್ತಾ ವಿ॑ಜಾ॒ನಾಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಪಿ॒ತಾ ಸ॑ತ್ ।
ಅ॒ನ್ಧೋ ಮಣಿಮ॑ವಿನ್ದತ್ ।
ತಮ॑ನಙ್ಗುಲಿ॒ರಾವ॑ಯತ್ ।
ಅ॒ಗ್ರೀ॒ವಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಮುಞ್ಚತ್ ।
ತಮಜಿ॑ಹ್ವಾ ಅ॒ಸಶ್ಚ॑ತ ।
ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮ॑ವಾಕ್ಛಾ॒ಖಮ್ ।
ವೃ॒ಕ್ಷಂ ಯೋ॑ ವೇದ॒ ಸಮ್ಪ್ರ॑ತಿ ।
ನ ಸ ಜಾತು ಜನ॑: ಶ್ರದ್ದ॒ಧ್ಯಾತ್ ।
ಮೃ॒ತ್ಯುರ್ಮಾ॑ ಮಾರ॒ಯಾದಿ॑ತಿಃ ।
ಹಸಿತಗ್ಂ ರುದಿ॑ತಙ್ಗೀ॒ತಮ್ ॥ 52 ॥ 1-11-5

ವೀಣಾ॑ಪಣವ॒ಲಾಸಿ॑ತಮ್ ।
ಮೃ॒ತಞ್ಜೀ॒ವಂ ಚ॑ ಯತ್ಕಿ॒ಞ್ಚಿತ್ ।
ಅ॒ಙ್ಗಾನಿ॑ ಸ್ನೇವ॒ ವಿದ್ಧಿ॑ ತತ್ ।
ಅತೃ॑ಷ್ಯ॒ಗ್ಗ್॒ಸ್ತೃಷ್ಯ॑ ಧ್ಯಾಯತ್ ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಜ್ಜಾ॒ತಾ ಮೇ॑ ಮಿಥೂ॒ ಚರನ್॑ ।
ಪುತ್ರೋ ನಿರೃತ್ಯಾ॑ ವೈದೇ॒ಹಃ ।
ಅ॒ಚೇತಾ॑ ಯಶ್ಚ॒ ಚೇತ॑ನಃ ।
ಸ॒ ತಂ ಮಣಿಮ॑ವಿನ್ದತ್ ।
ಸೋ॑ಽನಙ್ಗುಲಿ॒ರಾವ॑ಯತ್ ।
ಸೋ॒ಽಗ್ರೀ॒ವಃ ಪ್ರತ್ಯ॑ಮುಞ್ಚತ್ ॥ 53 ॥ 1-11-6

ಸೋಽಜಿ॑ಹ್ವೋ ಅ॒ಸಶ್ಚ॑ತ ।
ನೈತಮೃಷಿಂ ವಿದಿತ್ವಾ ನಗ॑ರಂ ಪ್ರ॒ವಿಶೇತ್ ।
ಯ॑ದಿ ಪ್ರ॒ವಿಶೇತ್ ।
ಮಿ॒ಥೌ ಚರಿ॑ತ್ವಾ ಪ್ರ॒ವಿಶೇತ್ ।
ತಥ್ಸಮ್ಭವ॑ಸ್ಯ ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ಆ॒ತಮ॑ಗ್ನೇ ರ॒ಥನ್ತಿ॑ಷ್ಠ ।
ಏಕಾ᳚ಶ್ವಮೇಕ॒ಯೋಜ॑ನಮ್ ।
ಏಕಚಕ್ರ॑ಮೇಕ॒ಧುರಮ್ ।
ವಾ॒ತಧ್ರಾ॑ಜಿಗ॒ತಿಂ ವಿ॑ಭೋ ।
ನ॒ ರಿ॒ಷ್ಯತಿ॑ ನ ವ್ಯ॒ಥತೇ ॥ 54 ॥ 1-11-7

ನಾ॒ಸ್ಯಾಕ್ಷೋ॑ ಯಾತು॒ ಸಜ್ಜ॑ತಿ ।
ಯಚ್ಛ್ವೇತಾ᳚ನ್ರೋಹಿ॑ತಾಗ್ಂಶ್ಚಾ॒ಗ್ನೇಃ ।
ರ॒ಥೇ ಯು॑ಕ್ತ್ವಾಽಧಿ॒ತಿಷ್ಠ॑ತಿ ।
ಏಕಯಾ ಚ ದಶಭಿಶ್ಚ॑ ಸ್ವಭೂ॒ತೇ ।
ದ್ವಾಭ್ಯಾಮಿಷ್ಟಯೇ ವಿಗ್॑ಂಶತ್ಯಾ॒ ಚ ।
ತಿಸೃಭಿಶ್ಚ ವಹಸೇ ತ್ರಿಗ್॑ಂಶತಾ॒ ಚ ।
ನಿಯುದ್ಭಿರ್ವಾಯವಿಹಿತಾ॑ ವಿಮು॒ಞ್ಚ ॥ 55 ॥ 1-11-8

ಆತ॑ನುಷ್ವ॒ ಪ್ರತ॑ನುಷ್ವ ।
ಉ॒ದ್ಧಮಾಽಽಧ॑ಮ॒ ಸನ್ಧ॑ಮ ।
ಆದಿತ್ಯೇ ಚನ್ದ್ರ॑ವರ್ಣಾ॒ನಾಮ್ ।
ಗರ್ಭ॒ಮಾಧೇ॑ಹಿ॒ ಯಃ ಪುಮಾನ್॑ ।
ಇ॒ತಸ್ಸಿ॒ಕ್ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॑ಗತಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ॒ ರಸ॑ಙ್ಕೃಧಿ ।
ವಾರಾದಞ್ಜನ॑ಯಾಗ್ರೇ॒ಽಗ್ನಿಮ್ ।
ಯ ಏಕೋ॑ ರುದ್ರ॒ ಉಚ್ಯ॑ತೇ ।
ಅ॒ಸ॒ಙ್ಖ್ಯಾ॒ತಾಸ್ಸ॑ಹಸ್ರಾ॒ಣಿ ।
ಸ್ಮ॒ರ್ಯತೇ॑ ನ ಚ॒ ದೃಶ್ಯ॑ತೇ ॥ 56 ॥ 1-12-1

ಏ॒ವಮೇ॒ತನ್ನಿ॑ಬೋಧತ ।
ಆಮ॒ನ್ದ್ರೈರಿ॑ನ್ದ್ರ॒ ಹರಿ॑ಭಿಃ ।
ಯಾ॒ಹಿ ಮ॒ಯೂರ॑ರೋಮಭಿಃ ।
ಮಾ ತ್ವಾ ಕೇಚಿನ್ನಿಯೇಮುರಿ॑ನ್ನ ಪಾ॒ಶಿನಃ ।
ದ॒ಧ॒ನ್ವೇವ॒ ತಾ ಇ॑ಹಿ ।
ಮಾ ಮ॒ನ್ದ್ರೈರಿ॑ನ್ದ್ರ॒ ಹರಿ॑ಭಿಃ ।
ಯಾ॒ಮಿ ಮ॒ಯೂರ॑ರೋಮಭಿಃ ।
ಮಾ ಮಾ ಕೇಚಿನ್ನ್ಯೇಮುರಿ॑ನ್ನ ಪಾ॒ಶಿನಃ ।
ನಿ॒ಧ॒ನ್ವೇವ॒ ತಾಂ 2 ಇ॑ಮಿ ।
ಅಣುಭಿಶ್ಚ ಮ॑ಹದ್ಭಿ॒ಶ್ಚ ॥ 57 ॥ 1-12-2

ನಿ॒ಘೃಷ್ವೈ॑ರಸ॒ಮಾಯು॑ತೈಃ ।
ಕಾಲೈರ್ಹರಿತ್ವ॑ಮಾಪ॒ನ್ನೈಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾಯಾ॑ಹಿ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಯುಕ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಭ್ರಾಷ್ಟಿ॑ವಸನಃ ।
ವಾ॒ಯುಶ್ಶ್ವೇತ॑ಸಿಕದ್ರು॒ಕಃ ।
ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರೋ ವಿ॑ಷೂ॒ವರ್ಣೈ॑: ।
ನಿತ್ಯಾ॒ಸ್ತೇಽನುಚ॑ರಾಸ್ತ॒ವ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸು॑ಬ್ರಹ್ಮ॒ಣ್ಯೋಮ್ ।
ಇನ್ದ್ರಾಗಚ್ಛ ಹರಿವ ಆಗಚ್ಛ ಮೇ॑ಧಾತಿ॒ಥೇಃ ।
ಮೇಷ ವೃಷಣಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮೇ॒ನೇ ॥ 58 ॥ 1-12-3

ಗೌರಾವಸ್ಕನ್ದಿನ್ನಹಲ್ಯಾ॑ಯೈ ಜಾ॒ರ ।
ಕೌಶಿಕಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೌತಮ॑ಬ್ರುವಾ॒ಣ ।
ಅ॒ರು॒ಣಾಶ್ವಾ॑ ಇ॒ಹಾಗ॑ತಾಃ ।
ವಸ॑ವಃ ಪೃಥಿವಿ॒ಕ್ಷಿತ॑: ।
ಅ॒ಷ್ಟೌ ದಿ॒ಗ್ವಾಸ॑ಸೋ॒ಽಗ್ನಯ॑: ।
ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಜಾತವೇದಾ᳚ಶ್ಚೇತ್ಯೇ॒ತೇ ।
ತಾಮ್ರಾಶ್ವಾ᳚ಸ್ತಾಮ್ರ॒ರಥಾಃ ।
ತಾಮ್ರವರ್ಣಾ᳚ಸ್ತಥಾ॒ಽಸಿತಾಃ ।
ದಣ್ಡಹಸ್ತಾ᳚: ಖಾದ॒ಗ್ದತಃ ।
ಇತೋ ರುದ್ರಾ᳚: ಪರಾ॒ಙ್ಗತಾಃ ॥ 59 ॥ 1-12-4

ಉಕ್ತಗ್ಗ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಞ್ಚ॑ ಪುರ॒ ಇತ ।
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಶ್ಚ ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ।
ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪೈರಿ॒ಹಾಗ॑ತಾಮ್ ।
ರಥೇ॑ನೋದಕ॒ವರ್ತ್ಮ॑ನಾ ।
ಅ॒ಪ್ಸುಷಾ॑ ಇತಿ॒ ತದ್ದ್ವ॑ಯೋಃ ।
ಉಕ್ತೋ ವೇಷೋ॑ ವಾಸಾ॒ಗ್॒ಂಸಿ ಚ ।
ಕಾಲಾವಯವಾನಾಮಿತ॑: ಪ್ರತೀ॒ಚ್ಯಾ ।
ವಾಸಾತ್ಯಾ॑ ಇತ್ಯ॒ಶ್ವಿನೋಃ ।
ಕೋಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಶಬ್ದಙ್ಕ॑ರೋತೀ॒ತಿ ।
ವಾಸಿಷ್ಠೌ ರೌಹಿಣೋ ಮೀಮಾಗ್॑ಂಸಾಞ್ಚ॒ಕ್ರೇ ।
ತಸ್ಯೈ॒ಷಾ ಭವ॑ತಿ ।
ವಾ॒ಶ್ರೇವ॑ ವಿ॒ದ್ಯುದಿತಿ॑ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಉ॒ದರ॑ಣಮಸಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಉದೀ॒ರಣ॑ಮಸಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಉಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ॥ 60 ॥ 1-12-5

ಅ॒ಷ್ಟಯೋ॑ನೀಮ॒ಷ್ಟಪು॑ತ್ರಾಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಪ॑ತ್ನೀಮಿ॒ಮಾಂ ಮಹೀ᳚ಮ್ ।
ಅ॒ಹಂ ವೇದ॒ ನ ಮೇ॑ ಮೃತ್ಯುಃ ।
ನಚಾಮೃ॑ತ್ಯುರ॒ಘಾಽಹ॑ರತ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಯೋ᳚ನ್ಯ॒ಷ್ಟಪು॑ತ್ರಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಪ॑ದಿ॒ದಮ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಅ॒ಹಂ ವೇದ॒ ನ ಮೇ॑ ಮೃತ್ಯುಃ ।
ನಚಾಮೃ॑ತ್ಯುರ॒ಘಾಽಹ॑ರತ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಯೋ॑ನೀಮ॒ಷ್ಟಪು॑ತ್ರಾಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟಪ॑ತ್ನೀಮ॒ಮೂನ್ದಿವಮ್᳚ ॥ 61 ॥ 1-13-1

ಅ॒ಹಂ ವೇದ॒ ನ ಮೇ॑ ಮೃತ್ಯುಃ ।
ನಚಾಮೃ॑ತ್ಯುರ॒ಘಾಽಽಹ॑ರತ್ ।
ಸು॒ತ್ರಾಮಾ॑ಣಂ ಮ॒ಹೀಮೂ॒ಷು ।
ಅದಿ॑ತಿ॒ರ್ದ್ಯೌರದಿ॑ತಿರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಅದಿ॑ತಿರ್ಮಾ॒ತಾ ಸ ಪಿ॒ತಾ ಸ ಪು॒ತ್ರಃ ।
ವಿಶ್ವೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಅದಿ॑ತಿ॒: ಪಞ್ಚ॒ಜನಾ᳚: ।
ಅದಿ॑ತಿರ್ಜಾ॒ತಮದಿ॑ತಿ॒ರ್ಜನಿ॑ತ್ವಮ್ ।
ಅ॒ಷ್ಟೌ ಪು॒ತ್ರಾಸೋ॒ ಅದಿ॑ತೇಃ ।
ಯೇ ಜಾ॒ತಾಸ್ತ॒ನ್ವ॑: ಪರಿ॑ ।
ದೇ॒ವಾಂ 2 ಉಪ॑ಪ್ರೈತ್ಸ॒ಪ್ತಭಿ॑: ॥ 62 ॥ 1-13-2

ಪ॒ರಾ॒ ಮಾ॒ರ್ತಾ॒ಣ್ಡಮಾಸ್ಯ॑ತ್ ।
ಸ॒ಪ್ತಭಿ॑: ಪು॒ತ್ರೈರದಿ॑ತಿಃ ।
ಉಪ॒ಪ್ರೈತ್ಪೂ॒ರ್ವ್ಯಂ॑ ಯುಗಮ್᳚ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಮೃ॒ತ್ಯವೇ ತ॑ತ್ ।
ಪ॒ರಾ॒ ಮಾ॒ರ್ತಾ॒ಣ್ಡಮಾಭ॑ರ॒ದಿತಿ॑ ।
ತಾನನುಕ್ರ॑ಮಿಷ್ಯಾ॒ಮಃ ।
ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಚ॒ ವರು॑ಣಶ್ಚ ।
ಧಾ॒ತಾ ಚಾ᳚ರ್ಯಾ॒ಮಾ ಚ॑ ।
ಅಗ್ಂಶ॑ಶ್ಚ॒ ಭಗ॑ಶ್ಚ ।
ಇನ್ದ್ರಶ್ಚ ವಿವಸ್ವಾಗ್॑ಂಶ್ಚೇತ್ಯೇ॒ತೇ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ಗ॒ರ್ಭೋ ಹ॒ಗ್॒ಂಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಮ್ ತದಿತ್ಪ॒ದಮಿತಿ॑ ।
ಗ॒ರ್ಭಃ ಪ್ರಾ॑ಜಾಪ॒ತ್ಯಃ ।
ಅಥ॒ ಪುರು॑ಷಃ ಸ॒ಪ್ತಪುರು॑ಷಃ ॥ 63 ॥ 1-13-3

ಯೋಽಸೌ॑ ತ॒ಪನ್ನು॒ದೇತಿ॑ ।
ಸ ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣಾನಾ॒ದಾಯೋ॒ದೇತಿ॑ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾನಾ॒ದಾಯೋದ॑ಗಾಃ ।
ಅ॒ಸೌ ಯೋ᳚ಽಸ್ತ॒ಮೇತಿ॑ ।
ಸ ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣಾನಾ॒ದಾಯಾ॒ಸ್ತಮೇತಿ॑ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾನಾ॒ದಾಯಾಽಸ್ತ॑ಙ್ಗಾಃ ।
ಅ॒ಸೌ ಯ ಆ॒ಪೂರ್ಯ॑ತಿ ।
ಸ ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಾ॒ಪೂರ್ಯ॑ತಿ ॥ 64 ॥ 1-14-1

ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಾ॒ಪೂರಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ಅ॒ಸೌ ಯೋ॑ಽಪ॒ಕ್ಷೀಯ॑ತಿ ।
ಸ ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಕ್ಷೀಯತಿ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಕ್ಷೇಷ್ಠಾಃ ।
ಅ॒ಮೂನಿ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪನ್ತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪನ್ತಿ ಚ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪತ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪತ ॥ 65 ॥ 1-14-2

ಇ॒ಮೇ ಮಾಸಾ᳚ಶ್ಚಾರ್ಧಮಾ॒ಸಾಶ್ಚ॑ ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪನ್ತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪನ್ತಿ ಚ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪತ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪತ ।
ಇ॒ಮ ಋ॒ತವ॑: ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪನ್ತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪನ್ತಿ ಚ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪತ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪತ ।
ಅ॒ಯಗ್ಂ ಸಂ॑ವಥ್ಸ॒ರಃ ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪತಿ ಚ ॥ 66 ॥ 1-14-3

ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪ ।
ಇ॒ದಮಹ॑: ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪತಿ ಚ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪ ।
ಇ॒ಯಗ್ಂರಾತ್ರಿ॑: ।
ಸರ್ವೇ॑ಷಾಂ ಭೂ॒ತಾನಾಂ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸರ್ಪತಿ॒ ಚೋಥ್ಸ॑ರ್ಪತಿ ಚ ।
ಮಾ ಮೇ᳚ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॒ ಮಾ ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಮಾ ಮಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೈರಪ॑ಪ್ರಸೃಪ॒ ಮೋಥ್ಸೃ॑ಪ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ಏತದ್ವೋ ಮಿಥುನಂ ಮಾನೋ ಮಿಥು॑ನಗ್ಂ ರೀ॒ಢ್ವಮ್ ॥ 67 ॥ 1-14-4

ಅಥಾದಿತ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟಪು॑ರುಷ॒ಸ್ಯ ।
ವಸೂನಾಮಾದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ರುದ್ರಾಣಾಮಾದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಾದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಸತಾಗ್॑ಂಸತ್ಯಾ॒ನಾಮ್ ।
ಆದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಅಭಿಧೂನ್ವತಾ॑ಮಭಿ॒ಘ್ನತಾಮ್ ।
ವಾತವ॑ತಾಂ ಮ॒ರುತಾಮ್ ।
ಆದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಋಭೂಣಾಮಾದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವಿಶ್ವೇಷಾ᳚ನ್ದೇವಾ॒ನಾಮ್ ।
ಆದಿತ್ಯಾನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಸಂವಥ್ಸರ॑ಸ್ಯ ಸ॒ವಿತುಃ ।
ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ರಶ್ಮಯೋ ವೋ ಮಿಥುನಂ ಮಾ ನೋ ಮಿಥು॑ನಗ್ಂ ರೀ॒ಢ್ವಮ್ ॥ 68 ॥ 1-15-1

ಆರೋಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಭ್ರಾಜಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪಟರಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪತಙ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಸ್ವರ್ಣರಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಜ್ಯೋತಿಷೀಮತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವಿಭಾಸಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ಆಪೋ ವೋ ಮಿಥುನಂ ಮಾ ನೋ ಮಿಥು॑ನಗ್ಂ ರೀ॒ಢ್ವಮ್ ॥ 69 ॥ 1-16-1

ಅಥ ವಾಯೋರೇಕಾದಶಪುರುಷಸ್ಯೈಕಾದಶ॑ಸ್ತ್ರೀಕ॒ಸ್ಯ ।
ಪ್ರಭ್ರಾಜಮಾನಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವ್ಯವದಾತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವಾಸುಕಿವೈದ್ಯುತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ರಜತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪರುಷಾಣಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಶ್ಯಾಮಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಕಪಿಲಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಅತಿಲೋಹಿತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಊರ್ಧ್ವಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ॥ 70 ॥ 1-17-1

ಅವಪತನ್ತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವೈದ್ಯುತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪ್ರಭ್ರಾಜಮಾನೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವ್ಯವದಾತೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವಾಸುಕಿವೈದ್ಯುತೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ರಜತಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪರುಷಾಣಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಶ್ಯಾಮಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಕಪಿಲಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಅತಿಲೋಹಿತೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಊರ್ಧ್ವಾನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಅವಪತನ್ತೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವೈದ್ಯುತೀನಾಗ್ಂ ರುದ್ರಾಣೀನಾಗ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ರೂಪಾಣಿ ವೋ ಮಿಥುನಂ ಮಾ ನೋ ಮಿಥು॑ನಗ್ಂ ರೀ॒ಢ್ವಮ್ ॥ 71 ॥ 1-17-2

ಅಥಾಗ್ನೇ॑ರಷ್ಟಪು॑ರುಷ॒ಸ್ಯ ।
ಅಗ್ನೇಃ ಪೂರ್ವದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಜಾತವೇದಸ ಉಪದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಸಹೋಜಸೋ ದಕ್ಷಿಣದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಅಜಿರಾಪ್ರಭವ ಉಪದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯಾಪರದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ನರ್ಯಾಪಸ ಉಪದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಪಙ್ಕ್ತಿರಾಧಸ ಉದಗ್ದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ವಿಸರ್ಪಿಣ ಉಪದಿಶ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ವತೇಜ॑ಸಾ ಭಾ॒ನಿ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ದಿಶೋ ವೋ ಮಿಥುನಂ ಮಾ ನೋ ಮಿಥು॑ನಗ್ಂ ರೀ॒ಢ್ವಮ್ ॥ 72 ॥ 1-18-1

ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವಸ್ಯಾನ್ದಿಶಿ ವಿಸ॑ರ್ಪೀ ನ॒ರಕಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಃ ಪ॑ರಿಪಾ॒ಹಿ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಾನ್ದಿಶ್ಯವಿಸ॑ರ್ಪೀ ನ॒ರಕಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಃ ಪ॑ರಿಪಾ॒ಹಿ ।
ಉತ್ತರಪೂರ್ವಸ್ಯಾನ್ದಿಶಿ ವಿಷಾ॑ದೀ ನ॒ರಕಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಃ ಪ॑ರಿಪಾ॒ಹಿ ।
ಉತ್ತರಾಪರಸ್ಯಾನ್ದಿಶ್ಯವಿಷಾ॑ದೀ ನ॒ರಕಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಃ ಪ॑ರಿಪಾ॒ಹಿ ।
ಆಯಸ್ಮಿನ್ಥ್ಸಪ್ತ ವಾಸವಾ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಶತಕ್ರತ॑ವಿತ್ಯೇ॒ತೇ ॥ 73 ॥ 1-19-1

ಇ॒ನ್ದ್ರ॒ಘೋ॒ಷಾ ವೋ॒ ವಸು॑ಭಿಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದುಪ॑ದಧತಾಮ್ ।
ಮನೋ॑ಜವಸೋ ವಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ರ್ದಕ್ಷಿಣ॒ತ ಉಪ॑ದಧತಾಮ್ ।
ಪ್ರಚೇ॑ತಾ ವೋ ರು॒ದ್ರೈಃ ಪ॒ಶ್ಚಾದುಪ॑ದಧತಾಮ್ ।
ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಾ ವ ಆದಿ॒ತ್ಯೈರು॑ತ್ತರ॒ತ ಉಪ॑ದಧತಾಮ್ ।
ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವೋ ರೂ॒ಪೈರು॒ಪರಿ॑ಷ್ಟಾ॒ದುಪ॑ದಧತಾಮ್ ।
ಸಞ್ಜ್ಞಾನಂ ವಃ ಪ॑ಶ್ಚಾದಿ॒ತಿ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಸ್ಸರ್ವೋ॒ಽಗ್ನಿಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಮ್ ।
ವಾ॒ಯುರ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ।
ಸೂರ್ಯೋ॑ ದಿ॒ವಿ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॑ ದಿ॒ಕ್ಷು ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒ ಸ್ವಲೋ॒ಕೇ ।
ಏ॒ವಾ ಹ್ಯೇ॑ವ ।
ಏ॒ವಾ ಹ್ಯ॑ಗ್ನೇ ।
ಏ॒ವಾ ಹಿ ವಾ॑ಯೋ ।
ಏ॒ವಾ ಹೀ᳚ನ್ದ್ರ ।
ಏ॒ವಾ ಹಿ ಪೂ॑ಷನ್ ।
ಏ॒ವಾ ಹಿ ದೇ॑ವಾಃ ॥ 74 ॥ 1-20-1

ಆಪ॑ಮಾಪಾಮ॒ಪಃ ಸರ್ವಾ᳚: ।
ಅ॒ಸ್ಮಾದ॒ಸ್ಮಾದಿ॒ತೋಽಮುತ॑: ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುಶ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ ।
ಸ॒ಹ ಸ॑ಞ್ಚಸ್ಕ॒ರರ್ದ್ಧಿ॑ಯಾ ।
ವಾ॒ಯ್ವಶ್ವಾ॑ ರಶ್ಮಿ॒ಪತ॑ಯಃ ।
ಮರೀ᳚ಚ್ಯಾತ್ಮಾನೋ॒ ಅದ್ರು॑ಹಃ ।
ದೇ॒ವೀರ್ಭು॑ವನ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಪು॒ತ್ರ॒ವ॒ತ್ತ್ವಾಯ॑ ಮೇ ಸುತ ।
ಮಹಾನಾಮ್ನೀರ್ಮ॑ಹಾಮಾ॒ನಾಃ ।
ಮ॒ಹ॒ಸೋ ಮ॑ಹಸ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ॥ 75 ॥ 1-21-1

ದೇ॒ವೀಃ ಪ॑ರ್ಜನ್ಯ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಪು॒ತ್ರ॒ವ॒ತ್ತ್ವಾಯ॑ ಮೇ ಸುತ ।
ಅ॒ಪಾಽಶ್ನ್ಯು॑ಷ್ಣಿಮ॒ಪಾರಕ್ಷ॑: ।
ಅ॒ಪಾಽಶ್ನ್ಯು॑ಷ್ಣಿಮ॒ಪಾರಘಮ್᳚ ।
ಅಪಾ᳚ಘ್ರಾ॒ಮಪ॑ಚಾ॒ಽವರ್ತಿಮ್᳚ ।
ಅಪ॑ದೇ॒ವೀರಿ॒ತೋ ಹಿ॑ತ ।
ವಜ್ರ॑ನ್ದೇ॒ವೀರಜೀ॑ತಾಗ್ಂಶ್ಚ ।
ಭುವ॑ನನ್ದೇವ॒ಸೂವ॑ರೀಃ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾನದಿ॑ತಿನ್ದೇ॒ವೀಮ್ ।
ಯೋನಿ॑ನೋರ್ಧ್ವಮು॒ದೀಷ॑ತ ॥ 76 ॥ 1-21-2

ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಕೇ॒ತವೋ॒ ಅರು॑ಣಾಸಶ್ಚ ।
ಋ॒ಷ॒ಯೋ ವಾತ॑ರಶ॒ನಾಃ ।
ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾಗ್ಂ ಶ॒ತಧಾ॑ ಹಿ ।
ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾಸೋ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾಯ॑ಸಮ್ ।
ಶಿ॒ವಾ ನ॒ಶ್ಶನ್ತ॑ಮಾ ಭವನ್ತು ।
ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯಃ ।
ಸು॒ಮೃ॒ಡೀ॒ಕಾ ಸರ॑ಸ್ವತಿ ।
ಮಾ ತೇ॒ ವ್ಯೋ॑ಮ ಸ॒ನ್ದೃಶಿ॑ ॥ 77 ॥ 1-21-3

ಯೋ॑ಽಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಂ ಪುಷ್ಪಮ್᳚ ।
ಪುಷ್ಪ॑ವಾನ್ ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ ಪಶು॒ಮಾನ್ ಭ॑ವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ᳚ಽಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ॥ 78 ॥ 1-22-1

ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನೇರಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ವಾ॒ಯುರ್ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ॥ 79 ॥ 1-22-2

ಆಪೋ॒ ವೈ ವಾ॒ಯೋರಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಅ॒ಸೌ ವೈ ತಪ॑ನ್ನ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ॑ಽಮುಷ್ಯ॒ ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಮುಷ್ಯ॒ ತಪ॑ತ ಆ॒ಯತ॑ನಮ್ ॥ 80 ॥ 1-22-3

ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸ ಆ॒ಯತ॑ನಮ್।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ॥ 81 ॥ 1-22-4

ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯೋ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 82 ॥ 1-22-5

ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಃ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯಾ॒ಽಽಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ॑ಽಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ॥ 83 ॥ 1-22-6

ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರೋ ವಾ ಅ॒ಪಾಮಾ॒ಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯಸ್ಸಂ॑ವಥ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಯತ॑ನಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಸಂ॑ವಥ್ಸ॒ರಸ್ಯಾ॒ಽಽಯತ॑ನಮ್ ।
ಆ॒ಯತ॑ನವಾನ್ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಯೋ᳚ಽಪ್ಸು ನಾವಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಂ॒ ವೇದ॑ ।
ಪ್ರತ್ಯೇ॒ವ ತಿ॑ಷ್ಠತಿ ॥ 84 ॥ 1-22-7

ಇ॒ಮೇ ವೈ ಲೋ॒ಕಾ ಅ॒ಪ್ಸು ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಃ ।
ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯನೂ᳚ಕ್ತಾ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರಸ॒ಮುದ॑ಯಗ್ಂ ಸನ್ ।
ಸೂರ್ಯೇ॑ ಶು॒ಕ್ರಗ್ಂ ಸ॒ಮಾಭೃ॑ತಮ್ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರಸ॑ಸ್ಯ॒ ಯೋ ರಸ॑: ।
ತಂ ವೋ॑ ಗೃಹ್ಣಾಮ್ಯುತ್ತ॒ಮಮಿತಿ॑ ।
ಇ॒ಮೇ ವೈ ಲೋ॒ಕಾ ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರಸ॑: ।
ತೇ॑ಽಮುಷ್ಮಿ॑ನ್ನಾದಿ॒ತ್ಯೇ ಸ॒ಮಾಭೃ॑ತಾಃ ।
ಜಾ॒ನು॒ದ॒ಘ್ನೀಮು॑ತ್ತರವೇ॒ದೀಙ್ಖಾ॒ತ್ವಾ ।
ಅ॒ಪಾಂ ಪೂ॑ರಯಿ॒ತ್ವಾ ಗು॑ಲ್ಫದ॒ಘ್ನಮ್ ॥ 85 ॥ 1-22-8

ಪುಷ್ಕರಪರ್ಣೈಃ ಪುಷ್ಕರದಣ್ಡೈಃ ಪುಷ್ಕರೈಶ್ಚ॑ ಸಗ್ಗ್ಸ್ತೀ॒ರ್ಯ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವಿಹಾ॒ಯಸೇ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಂ ಪ್ರ॒ಣೀಯೋ॑ಪಸಮಾ॒ಧಾಯ॑ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ವಾ॒ದಿನೋ॑ ವದನ್ತಿ ।
ಕಸ್ಮಾ᳚ತ್ಪ್ರಣೀ॒ತೇಽಯಮ॒ಗ್ನಿಶ್ಚೀ॒ಯತೇ᳚ ।
ಸಾಪ್ರ॑ಣೀ॒ತೇಽಯಮ॒ಪ್ಸು ಹ್ಯಯ॑ಞ್ಚೀ॒ಯತೇ᳚ ।
ಅ॒ಸೌ ಭುವ॑ನೇ॒ಽಪ್ಯನಾ॑ಹಿತಾಗ್ನಿರೇ॒ತಾಃ ।
ತಮ॒ಭಿತ॑ ಏ॒ತಾ ಅ॒ಬೀಷ್ಟ॑ಕಾ॒ ಉಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಅ॒ಗ್ನಿ॒ಹೋ॒ತ್ರೇ ದ॑ರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾ॒ಸಯೋ᳚: ।
ಪ॒ಶು॒ಬ॒ನ್ಧೇ ಚಾ॑ತುರ್ಮಾ॒ಸ್ಯೇಷು॑ ॥ 86 ॥ 1-22-9

ಅಥೋ॑ ಆಹುಃ ।
ಸರ್ವೇ॑ಷು ಯಜ್ಞಕ್ರ॒ತುಷ್ವಿತಿ॑ ।
ಏ॒ತದ್ಧ॑ ಸ್ಮ॒ ವಾ ಆ॑ಹುಶ್ಶಣ್ಡಿ॒ಲಾಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಸ॒ತ್ರಿ॒ಯಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಸಾ॒ವಿ॒ತ್ರಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಅ॒ಮುಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ॥ 87 ॥ 1-22-10

ನಾ॒ಚಿ॒ಕೇ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಪ್ರಾ॒ಣಾನ್ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಚಾ॒ತು॒ರ್ಹೋ॒ತ್ರಿ॒ಯಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ವೈ॒ಶ್ವ॒ಸೃ॒ಜಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಶರೀ॑ರಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಉ॒ಪಾ॒ನು॒ವಾ॒ಕ್ಯ॑ಮಾ॒ಶುಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ॥ 88 ॥ 1-22-11

ಇ॒ಮಾಁಲ್ಲೋ॒ಕಾನ್ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷೇ॑ಣ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಇ॒ಮಮಾ॑ರುಣಕೇತುಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ಇತಿ॑ ।
ಯ ಏ॒ವಾಸೌ ।
ಇ॒ತಶ್ಚಾ॒ಮುತ॑ಶ್ಚಾಽವ್ಯತೀಪಾ॒ತೀ ।
ತಮಿತಿ॑ ।
ಯೋ᳚ಽಗ್ನೇರ್ಮಿ॑ಥೂ॒ಯಾ ವೇದ॑ ।
ಮಿ॒ಥು॒ನ॒ವಾನ್ಭ॑ವತಿ ।
ಆಪೋ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನೇರ್ಮಿ॑ಥೂ॒ಯಾಃ ।
ಮಿ॒ಥು॒ನ॒ವಾನ್ಭ॑ವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 89 ॥ 1-22-12

ಆಪೋ॒ ವಾ ಇ॒ದಮಾ॑ಸನ್ಥ್ಸಲಿ॒ಲಮೇ॒ವ ।
ಸ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿ॒ರೇಕ॑: ಪುಷ್ಕರಪ॒ರ್ಣೇ ಸಮ॑ಭವತ್ ।
ತಸ್ಯಾನ್ತ॒ರ್ಮನ॑ಸಿ ಕಾಮ॒ಸ್ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಇ॒ದಗ್ಂ ಸೃ॑ಜೇಯ॒ಮಿತಿ॑ ।
ತಸ್ಮಾ॒ದ್ಯತ್ಪುರು॑ಷೋ॒ ಮನ॑ಸಾಽಭಿ॒ಗಚ್ಛ॑ತಿ ।
ತದ್ವಾ॒ಚಾ ವ॑ದತಿ ।
ತತ್ಕರ್ಮ॑ಣಾ ಕರೋತಿ ।
ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯನೂ᳚ಕ್ತಾ ।
ಕಾಮ॒ಸ್ತದಗ್ರೇ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॑ ।
ಮನ॑ಸೋ॒ ರೇತ॑: ಪ್ರಥ॒ಮಂ ಯದಾಸೀ᳚ತ್ ॥ 90 ॥ 1-23-1

ಸ॒ತೋ ಬನ್ಧು॒ಮಸ॑ತಿ॒ ನಿ॑ರವಿನ್ದನ್ ।
ಹೃ॒ದಿ ಪ್ರ॒ತೀಷ್ಯಾ॑ ಕ॒ವಯೋ॑ ಮನೀ॒ಷೇತಿ॑ ।
ಉಪೈ॑ನ॒ನ್ತದುಪ॑ನಮತಿ ।
ಯತ್ಕಾ॑ಮೋ॒ ಭವ॑ತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ ।
ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ ।
ಶರೀ॑ರಮಧೂನುತ ।
ತಸ್ಯ॒ ಯನ್ಮಾ॒ಗ್॒ಂಸಮಾಸೀ᳚ತ್ ।
ತತೋ॑ಽರು॒ಣಾಃ ಕೇ॒ತವೋ॒ ವಾತ॑ರಶ॒ನಾ ಋಷ॑ಯ॒ ಉದ॑ತಿಷ್ಠನ್ ॥ 91 ॥ 1-23-2

ಯೇ ನಖಾ᳚: ।
ತೇ ವೈ॑ಖಾನ॒ಸಾಃ ।
ಯೇ ವಾಲಾ᳚: ।
ತೇ ವಾ॑ಲಖಿ॒ಲ್ಯಾಃ ।
ಯೋ ರಸ॑: ।
ಸೋ॑ಽಪಾಮ್ ।
ಅ॒ನ್ತ॒ರ॒ತಃ ಕೂ॒ರ್ಮಂ ಭೂ॒ತಗ್ಂ ಸರ್ಪ॑ನ್ತಮ್ ।
ತಮ॑ಬ್ರವೀತ್ ।
ಮಮ॒ ವೈತ್ವಙ್ಮಾ॒ಗ್॒ಂಸಾ ।
ಸಮ॑ಭೂತ್ ॥ 92 ॥ 1-23-3

ನೇತ್ಯ॑ಬ್ರವೀತ್ ।
ಪೂರ್ವ॑ಮೇ॒ವಾಹಮಿ॒ಹಾಸ॒ಮಿತಿ॑ ।
ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ ಪುರುಷ॒ತ್ವಮ್ ।
ಸ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಸ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಭೂ॒ತ್ವೋದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ತಮ॑ಬ್ರವೀತ್ ।
ತ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ವಗ್॑ಂ ಸಮ॑ಭೂಃ ।
ತ್ವಮಿ॒ದಂ ಪೂರ್ವ॑: ಕುರು॒ಷ್ವೇತಿ॑ ।
ಸ ಇ॒ತ ಆ॒ದಾಯಾಪ॑: ॥ 93 ॥ 1-23-4

ಅ॒ಞ್ಜ॒ಲಿನಾ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ದು॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹ್ಯೇ॒ವೇತಿ॑ ।
ತತ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯ ಉದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ಸಾ ಪ್ರಾಚೀ॒ ದಿಕ್ ।
ಅಥಾ॑ರು॒ಣಃ ಕೇ॒ತುರ್ದ॑ಕ್ಷಿಣ॒ತ ಉ॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹ್ಯಗ್ನ॒ ಇತಿ॑ ।
ತತೋ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನಿರುದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ಸಾ ದ॑ಕ್ಷಿ॒ಣಾ ದಿಕ್ ।
ಅಥಾ॑ರು॒ಣಃ ಕೇ॒ತುಃ ಪ॒ಶ್ಚಾದು॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹಿ ವಾಯೋ॒ ಇತಿ॑ ॥ 94 ॥ 1-23-5

ತತೋ॑ ವಾ॒ಯುರುದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ಸಾ ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॒ ದಿಕ್ ।
ಅಥಾ॑ರು॒ಣಃ ಕೇ॒ತುರು॑ತ್ತರ॒ತ ಉ॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹೀನ್ದ್ರೇತಿ॑ ।
ತತೋ॒ ವಾ ಇನ್ದ್ರ॒ ಉದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ಸೋದೀ॑ಚೀ॒ ದಿಕ್ ।
ಅಥಾ॑ರು॒ಣಃ ಕೇ॒ತುರ್ಮಧ್ಯ॑ ಉ॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹಿ ಪೂಷ॒ನ್ನಿತಿ॑ ।
ತತೋ॒ ವೈ ಪೂ॒ಷೋದ॑ತಿಷ್ಠತ್ ।
ಸೇಯನ್ದಿಕ್ ॥ 95 ॥ 1-23-6

ಅಥಾ॑ರು॒ಣಃ ಕೇ॒ತುರು॒ಪರಿ॑ಷ್ಟಾದು॒ಪಾದ॑ಧಾತ್ ।
ಏ॒ವಾಹಿ ದೇ॒ವಾ ಇತಿ॑ ।
ತತೋ॑ ದೇವಮನು॒ಷ್ಯಾಃ ಪಿ॒ತರ॑: ।
ಗ॒ನ್ಧ॒ರ್ವಾ॒ಪ್ಸ॒ರಸ॒ಶ್ಚೋದ॑ತಿಷ್ಠನ್ ।
ಸೋರ್ಧ್ವಾ ದಿಕ್ ।
ಯಾ ವಿ॒ಪ್ರುಷೋ॑ ವಿ॒ಪರಾ॑ಪತನ್ ।
ತಾಭ್ಯೋಽಸು॑ರಾ॒ ರಕ್ಷಾಗ್॑ಂಸಿ ಪಿಶಾ॒ಚಾಶ್ಚೋದ॑ತಿಷ್ಠನ್ ।
ತಸ್ಮಾ॒ತ್ತೇ ಪರಾ॑ಭವನ್ ।
ವಿ॒ಪ್ರುಡ್ಭ್ಯೋ॒ ಹಿ ತೇ ಸಮ॑ಭವನ್ ।
ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯನೂ᳚ಕ್ತಾ ॥ 96 ॥ 1-23-7

ಆಪೋ॑ ಹ॒ ಯದ್ಬೃ॑ಹ॒ತೀರ್ಗರ್ಭಾ॒ಮಾಯನ್॑ ।
ದಕ್ಷ॒ನ್ದಧಾ॑ನಾ ಜ॒ನಯ॑ನ್ತೀಸ್ಸ್ವಯ॒ಮ್ಭುಮ್ ।
ತತ॑ ಇ॒ಮೇಽದ್ಧ್ಯಸೃ॑ಜ್ಯನ್ತ॒ ಸರ್ಗಾ᳚: ।
ಅದ್ಭ್ಯೋ॒ ವಾ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸಮ॑ಭೂತ್ ।
ತಸ್ಮಾ॑ದಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಸ್ವಯ॒ಮ್ಭ್ವಿತಿ॑ ।
ತಸ್ಮಾ॑ದಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವ॒ಗ್॒ಂ ಶಿಥಿ॑ಲಮಿ॒ವಾದ್ಧ್ರುವ॑ಮಿವಾಭವತ್ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿ॒ರ್ವಾವ ತತ್ ।
ಆ॒ತ್ಮನಾ॒ತ್ಮಾನಂ॑ ವಿ॒ಧಾಯ॑ ।
ತದೇ॒ವಾನು॒ಪ್ರಾವಿ॑ಶತ್ ।
ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯನೂ᳚ಕ್ತಾ ॥ 97 ॥ 1-23-8

ವಿ॒ಧಾಯ॑ ಲೋ॒ಕಾನ್ವಿ॒ಧಾಯ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ।
ವಿ॒ಧಾಯ॒ ಸರ್ವಾ᳚: ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಃ ಪ್ರಥಮ॒ಜಾ ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ।
ಆ॒ತ್ಮನಾ॒ತ್ಮಾನ॑ಮ॒ಭಿಸಂವಿ॑ವೇ॒ಶೇತಿ॑ ।
ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಮಾ॒ಪ್ತ್ವಾ ।
ಸರ್ವ॑ಮವ॒ರುದ್ಧ್ಯ॑ ।
ತದೇ॒ವಾನು॒ಪ್ರವಿ॑ಶತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 98 ॥ 1-23-9

ಚತು॑ಷ್ಟಯ್ಯ॒ ಆಪೋ॑ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ।
ಚ॒ತ್ವಾರಿ॒ ವಾ ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ।
ಮೇಘೋ॑ ವಿ॒ದ್ಯುತ್ ।
ಸ್ತ॒ನ॒ಯಿ॒ತ್ನುರ್ವೃ॒ಷ್ಟಿಃ ।
ತಾನ್ಯೇ॒ವಾವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ಆ॒ತಪ॑ತಿ॒ ವರ್ಷ್ಯಾ॑ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ।
ತಾಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದುಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಏ॒ತಾ ವೈ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸ್ಯಾ ಆಪ॑: ।
ಮು॒ಖ॒ತ ಏ॒ವ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸಮವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ತಸ್ಮಾ᳚ನ್ಮುಖ॒ತೋ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸಿತ॑ರಃ ॥ 99 ॥ 1-24-1

ಕೂಪ್ಯಾ॑ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ।
ತಾ ದ॑ಕ್ಷಿಣ॒ತ ಉಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಏ॒ತಾ ವೈ ತೇ॑ಜ॒ಸ್ವಿನೀ॒ರಾಪ॑: ।
ತೇಜ॑ ಏ॒ವಾಸ್ಯ॑ ದಕ್ಷಿಣ॒ತೋ ದ॑ಧಾತಿ ।
ತಸ್ಮಾ॒ದ್ದಕ್ಷಿ॒ಣೋಽರ್ಧ॑ಸ್ತೇಜ॒ಸ್ವಿತ॑ರಃ ।
ಸ್ಥಾ॒ವ॒ರಾ ಗೃ॑ಹ್ಣಾತಿ ।
ತಾಃ ಪ॒ಶ್ಚಾದುಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ॒ ವೈ ಸ್ಥಾ॑ವ॒ರಾಃ ।
ಪ॒ಶ್ಚಾದೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ವಹ॑ನ್ತೀರ್ಗೃಹ್ಣಾತಿ ॥ 100 ॥ 1-24-2

ತಾ ಉ॑ತ್ತರ॒ತ ಉಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಓಜ॑ಸಾ॒ ವಾ ಏ॒ತಾ ವಹ॑ನ್ತೀರಿ॒ವೋದ್ಗ॑ತೀರಿ॒ವ ಆಕೂಜ॑ತೀರಿ॒ವ ಧಾವ॑ನ್ತೀಃ ।
ಓಜ॑ ಏ॒ವಾಸ್ಯೋ᳚ತ್ತರ॒ತೋ ದ॑ಧಾತಿ ।
ತಸ್ಮಾ॒ದುತ್ತ॒ರೋಽರ್ಧ॑ ಓಜ॒ಸ್ವಿತ॑ರಃ ।
ಸ॒ಮ್ಭಾ॒ರ್ಯಾ ಗೃ॑ಹ್ಣಾತಿ ।
ತಾ ಮಧ್ಯ॒ ಉಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಇ॒ಯಂ ವೈ ಸ॑ಮ್ಭಾ॒ರ್ಯಾಃ ।
ಅ॒ಸ್ಯಾಮೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಪ॒ಲ್ವ॒ಲ್ಯಾ ಗೃ॑ಹ್ಣಾತಿ ।
ತಾ ಉ॒ಪರಿ॑ಷ್ಟಾದು॒ಪಾದ॑ಧಾತಿ ॥ 101 ॥ 1-24-3

ಅ॒ಸೌ ವೈ ಪ॑ಲ್ವ॒ಲ್ಯಾಃ ।
ಅ॒ಮುಷ್ಯಾ॑ಮೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ದಿ॒ಕ್ಷೂಪ॑ದಧಾತಿ ।
ದಿ॒ಕ್ಷು ವಾ ಆಪ॑: ।
ಅನ್ನಂ॒ ವಾ ಆಪ॑: ।
ಅ॒ದ್ಭ್ಯೋ ವಾ ಅನ್ನ॑ಞ್ಜಾಯತೇ ।
ಯದೇ॒ವಾದ್ಭ್ಯೋಽನ್ನ॒ಞ್ಜಾಯ॑ತೇ ।
ತದವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ತಂ ವಾ ಏ॒ತಮ॑ರು॒ಣಾಃ ಕೇ॒ತವೋ॒ ವಾತ॑ರಶ॒ನಾ ಋಷ॑ಯೋಽಚಿನ್ವನ್ ।
ತಸ್ಮಾ॑ದಾರುಣಕೇ॒ತುಕ॑: ॥ 102 ॥ 1-24-4

ತದೇ॒ಷಾಽಭ್ಯನೂ᳚ಕ್ತಾ ।
ಕೇ॒ತವೋ॒ ಅರು॑ಣಾಸಶ್ಚ ।
ಋ॒ಷ॒ಯೋ ವಾತ॑ರಶ॒ನಾಃ ।
ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾಗ್ಂ ಶ॒ತಧಾ॑ಹಿ ।
ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾಸೋ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾಯ॑ಸ॒ಮಿತಿ॑ ।
ಶ॒ತಶ॑ಶ್ಚೈ॒ವ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶಶ್ಚ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಯ ಏ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಯ ಉ॑ಚೈನಮೇ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 103 ॥ 1-24-5

ಜಾ॒ನು॒ದ॒ಘ್ನೀಮು॑ತ್ತರವೇ॒ದೀಙ್ಖಾ॒ತ್ವಾ ।
ಅ॒ಪಾಂ ಪೂ॑ರಯತಿ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ಸ॑ರ್ವ॒ತ್ವಾಯ॑ ।
ಪು॒ಷ್ಕ॒ರ॒ಪ॒ರ್ಣಗ್ಂ ರು॒ಕ್ಮಂ ಪುರು॑ಷ॒ಮಿತ್ಯುಪ॑ದಧಾತಿ ।
ತಪೋ॒ ವೈ ಪು॑ಷ್ಕರಪ॒ರ್ಣಮ್ ।
ಸ॒ತ್ಯಗ್ಂ ರು॒ಕ್ಮಃ ।
ಅ॒ಮೃತಂ॒ ಪುರು॑ಷಃ ।
ಏ॒ತಾವ॒ದ್ವಾವಾ᳚ಸ್ತಿ ।
ಯಾವ॑ದೇ॒ತತ್ ।
ಯಾವ॑ದೇ॒ವಾಸ್ತಿ॑ ॥ 104 ॥ 1-25-1

ತದವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ಕೂ॒ರ್ಮಮುಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಅ॒ಪಾಮೇ॒ವ ಮೇಧ॒ಮವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ಅಥೋ᳚ ಸ್ವ॒ರ್ಗಸ್ಯ॑ ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒ ಸಮ॑ಷ್ಟ್ಯೈ ।
ಆಪ॑ಮಾಪಾಮ॒ಪಸ್ಸರ್ವಾ᳚: ।
ಅ॒ಸ್ಮಾದ॒ಸ್ಮಾದಿ॒ತೋಽಮುತ॑: ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುಶ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ ।
ಸ॒ಹಸ॑ಞ್ಚಸ್ಕ॒ರರ್ದ್ಧಿ॑ಯಾ॒ ಇತಿ॑ ।
ವಾ॒ಯ್ವಶ್ವಾ॑ ರಶ್ಮಿ॒ಪತ॑ಯಃ ।
ಲೋ॒ಕಂ ಪೃ॑ಣಚ್ಛಿ॒ದ್ರಂ ಪೃ॑ಣ ॥ 105 ॥ 1-25-2

ಯಾಸ್ತಿ॒ಸ್ರಃ ಪ॑ರಮ॒ಜಾಃ ।
ಇ॒ನ್ದ್ರ॒ಘೋ॒ಷಾ ವೋ॒ ವಸು॑ಭಿರೇ॒ವಾಹ್ಯೇ॒ವೇತಿ॑ ।
ಪಞ್ಚ॒ಚಿತ॑ಯ॒ ಉಪದ॑ಧಾತಿ ।
ಪಾಙ್ಕ್ತೋ॒ಽಗ್ನಿಃ ।
ಯಾವ॑ನೇ॒ವಾಗ್ನಿಃ ।
ತಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಲೋ॒ಕಮ್ಪೃ॑ಣಯಾ ದ್ವಿ॒ತೀಯಾ॒ಮುಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಪಞ್ಚ॑ಪದಾ॒ ವೈ ವಿ॒ರಾಟ್ ।
ತಸ್ಯಾ॒ ವಾ ಇ॒ಯಂ ಪಾದ॑: ।
ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ಪಾದ॑: ।
ದ್ಯೌಃ ಪಾದ॑: ।
ದಿಶ॒: ಪಾದ॑: ।
ಪ॒ರೋರ॑ಜಾ॒: ಪಾದ॑: ।
ವಿ॒ರಾಜ್ಯೇ॒ವ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಯ ಏ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನು॒ತೇ ।
ಯ ಉ॑ಚೈನಮೇ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 106 ॥ 1-25-3

ಅ॒ಗ್ನಿಂ ಪ್ರ॒ಣೀಯೋ॑ಪಸಮಾ॒ಧಾಯ॑ ।
ತಮ॒ಭಿತ॑ ಏ॒ತಾ ಅ॒ಬೀಷ್ಟ॑ಕಾ॒ ಉಪ॑ದಧಾತಿ ।
ಅ॒ಗ್ನಿ॒ಹೋ॒ತ್ರೇ ದ॑ರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾ॒ಸಯೋ᳚: ।
ಪ॒ಶು॒ಬ॒ನ್ಧೇ ಚಾ॑ತುರ್ಮಾ॒ಸ್ಯೇಷು॑ ।
ಅಥೋ॑ ಆಹುಃ ।
ಸರ್ವೇ॑ಷು ಯಜ್ಞಕ್ರ॒ತುಷ್ವಿತಿ॑ ।
ಅಥ॑ ಹಸ್ಮಾಹಾರು॒ಣಸ್ಸ್ವಾ॑ಯ॒ಮ್ಭುವ॑: ।
ಸಾ॒ವಿ॒ತ್ರಃ ಸರ್ವೋ॒ಽಗ್ನಿರಿತ್ಯನ॑ನುಷಙ್ಗಂ ಮನ್ಯಾಮಹೇ ।
ನಾನಾ॒ ವಾ ಏ॒ತೇಷಾಂ᳚ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ॥ 107 ॥ 1-26-1

ಸ॒ತ್ರಿ॒ಯಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಸಾ॒ವಿ॒ತ್ರಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ನಾ॒ಚಿ॒ಕೇ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಚಾ॒ತು॒ರ್ಹೋ॒ತ್ರಿ॒ಯಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ವೈ॒ಶ್ವ॒ಸೃ॒ಜಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ॥ 108 ॥ 1-26-2

ಉ॒ಪಾ॒ನು॒ವಾ॒ಕ್ಯ॑ಮಾ॒ಶುಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನಃ ।
ಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಇ॒ಮಮಾ॑ರುಣಕೇತುಕಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನ್ವಾ॒ನ ಇತಿ॑ ।
ವೃಷಾ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನಿಃ ।
ವೃಷಾ॑ಣೋ॒ ಸಗ್ಗ್ಸ್ಫಾ॑ಲಯೇತ್ ।
ಹ॒ನ್ಯೇತಾ᳚ಸ್ಯ ಯ॒ಜ್ಞಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ನ್ನಾನು॒ಷಜ್ಯ॑: ।
ಸೋತ್ತ॑ರವೇ॒ದಿಷು॑ ಕ್ರ॒ತುಷು॑ ಚಿನ್ವೀತ ।
ಉ॒ತ್ತ॒ರ॒ವೇ॒ದ್ಯಾಗ್ಂ ಹ್ಯ॑ಗ್ನಿಶ್ಚೀ॒ಯತೇ᳚ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಕಾ॑ಮಶ್ಚಿನ್ವೀತ ॥ 109 ॥ 1-26-3

ಪ್ರಾ॒ಜಾ॒ಪ॒ತ್ಯೋ ವಾ ಏ॒ಷೋ᳚ಽಗ್ನಿಃ ।
ಪ್ರಾ॒ಜಾ॒ಪ॒ತ್ಯಾಃ ಪ್ರ॒ಜಾಃ ।
ಪ್ರ॒ಜಾವಾ᳚ನ್ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಪ॒ಶುಕಾ॑ಮಶ್ಚಿನ್ವೀತ ।
ಸ॒ಞ್ಜ್ಞಾನಂ॒ ವಾ ಏ॒ತತ್ಪ॑ಶೂ॒ನಾಮ್ ।
ಯದಾಪ॑: ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಮೇ॒ವ ಸ॒ಞ್ಜ್ಞಾನೇ॒ಽಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನುತೇ ।
ಪ॒ಶು॒ಮಾನ್ಭ॑ವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 110 ॥ 1-26-4

ವೃಷ್ಟಿ॑ಕಾಮಶ್ಚಿನ್ವೀತ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ವೃಷ್ಟಿ॑: ।
ಪ॒ರ್ಜನ್ಯೋ॒ ವರ್ಷು॑ಕೋ ಭವತಿ ।
ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ ।
ಆ॒ಮ॒ಯಾ॒ವೀ ಚಿ॑ನ್ವೀತ ।
ಆಪೋ॒ ವೈ ಭೇ॑ಷ॒ಜಮ್ ।
ಭೇ॒ಷ॒ಜಮೇ॒ವಾಸ್ಮೈ॑ ಕರೋತಿ ।
ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರೇತಿ ।
ಅ॒ಭಿ॒ಚರಗ್ಗ್॑ಶ್ಚಿನ್ವೀತ ।
ವಜ್ರೋ॒ ವಾ ಆಪ॑: ॥ 111 ॥ 1-26-5

ವಜ್ರ॑ಮೇ॒ವ ಭ್ರಾತೃ॑ವ್ಯೇಭ್ಯ॒: ಪ್ರಹ॑ರತಿ ।
ಸ್ತೃ॒ಣು॒ತ ಏ॑ನಮ್ ।
ತೇಜ॑ಸ್ಕಾಮೋ॒ ಯಶ॑ಸ್ಕಾಮಃ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ವ॒ರ್ಚ॒ಸಕಾ॑ಮಸ್ಸ್ವ॒ರ್ಗಕಾ॑ಮಶ್ಚಿನ್ವೀತ ।
ಏ॒ತಾವ॒ದ್ವಾ ವಾ᳚ಸ್ತಿ ।
ಯಾವ॑ದೇ॒ತತ್ ।
ಯಾವ॑ದೇ॒ವಾಸ್ತಿ॑ ।
ತದವ॑ರುನ್ಧೇ ।
ತಸ್ಯೈ॒ತದ್ವ್ರ॒ತಮ್ ।
ವರ್ಷ॑ತಿ॒ ನ ಧಾ॑ವೇತ್ ॥ 112 ॥ 1-26-6

ಅ॒ಮೃತಂ॒ ವಾ ಆಪ॑: ।
ಅ॒ಮೃತ॒ಸ್ಯಾನ॑ನ್ತರಿತ್ಯೈ ।
ನಾಪ್ಸು ಮೂತ್ರ॑ಪುರೀ॒ಷಙ್ಕು॑ರ್ಯಾತ್ ।
ನ ನಿಷ್ಠೀ॑ವೇತ್ ।
ನ ವಿ॒ವಸ॑ನಸ್ಸ್ನಾಯಾತ್ ।
ಗುಹ್ಯೋ॒ ವಾ ಏ॒ಷೋ᳚ಽಗ್ನಿಃ ।
ಏ॒ತಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇರನ॑ತಿದಾಹಾಯ ।
ನ ಪು॑ಷ್ಕರಪ॒ರ್ಣಾನಿ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ॒ ವಾಽಧಿ॒ತಿಷ್ಠೇ᳚ತ್ ।
ಏ॒ತಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇರನ॑ಭ್ಯಾರೋಹಾಯ ।
ನ ಕೂರ್ಮ॒ಸ್ಯಾಶ್ನೀ॑ಯಾತ್ ।
ನೋದ॒ಕಸ್ಯಾ॒ಘಾತು॑ಕಾ॒ನ್ಯೇನ॑ಮೋದ॒ಕಾನಿ॑ ಭವನ್ತಿ ।
ಅ॒ಘಾತು॑ಕಾ॒ ಆಪ॑: ।
ಯ ಏ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚಿ॑ನು॒ತೇ ।
ಯ ಉ॑ಚೈನಮೇ॒ವಂ ವೇದ॑ ॥ 113 ॥ 1-26-7

ಇ॒ಮಾನು॑ಕಂ॒ ಭುವ॑ನಾ ಸೀಷಧೇಮ ।
ಇನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಚ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಯ॒ಜ್ಞಞ್ಚ॑ ನಸ್ತ॒ನ್ವಞ್ಚ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಞ್ಚ॑ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೈರಿನ್ದ್ರ॑ಸ್ಸ॒ಹ ಸೀ॑ಷಧಾತು ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೈರಿನ್ದ್ರ॒ಸ್ಸಗ॑ಣೋ ಮ॒ರುದ್ಭಿ॑: ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಕಂ॑ ಭೂತ್ವವಿ॒ತಾ ತ॒ನೂನಾ᳚ಮ್ ।
ಆಪ್ಲ॑ವಸ್ವ॒ ಪ್ರಪ್ಲ॑ವಸ್ವ ।
ಆ॒ಣ್ಡೀ ಭ॑ವ ಜ॒ ಮಾ ಮು॒ಹುಃ ।
ಸುಖಾದೀನ್ದು॑:ಖನಿ॒ಧನಾಮ್ ।
ಪ್ರತಿ॑ಮುಞ್ಚಸ್ವ॒ ಸ್ವಾಂ ಪು॒ರಮ್ ॥ 114 ॥ 1-27-1

ಮರೀ॑ಚಯಸ್ಸ್ವಾಯಮ್ಭು॒ವಾಃ ।
ಯೇ ಶ॑ರೀ॒ರಾಣ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ತೇ ತೇ॑ ದೇ॒ಹಙ್ಕ॑ಲ್ಪಯನ್ತು ।
ಮಾ ಚ॑ ತೇ॒ ಖ್ಯಾ ಸ್ಮ॑ ತೀರಿಷತ್ ।
ಉತ್ತಿ॑ಷ್ಠತ॒ ಮಾ ಸ್ವ॑ಪ್ತ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಮಿ॑ಚ್ಛಧ್ವಂ॒ ಭಾರ॑ತಾಃ ।
ರಾಜ್ಞ॒ಸ್ಸೋಮ॑ಸ್ಯ ತೃ॒ಪ್ತಾಸ॑: ।
ಸೂರ್ಯೇ॑ಣ ಸ॒ಯುಜೋ॑ಷಸಃ ।
ಯುವಾ॑ ಸು॒ವಾಸಾ᳚: ।
ಅ॒ಷ್ಟಾಚ॑ಕ್ರಾ॒ ನವ॑ದ್ವಾರಾ ॥ 115 ॥ 1-27-2

ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪೂರ॑ಯೋ॒ಧ್ಯಾ ।
ತಸ್ಯಾಗ್॑ಂ ಹಿರಣ್ಮ॑ಯಃ ಕೋ॒ಶಃ ।
ಸ್ವ॒ರ್ಗೋ ಲೋ॒ಕೋ ಜ್ಯೋತಿ॒ಷಾಽಽವೃ॑ತಃ ।
ಯೋ ವೈ ತಾಂ᳚ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೋ ವೇ॒ದ ।
ಅ॒ಮೃತೇ॑ನಾಽಽವೃ॒ತಾಂ ಪು॑ರೀಮ್ ।
ತಸ್ಮೈ᳚ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ ಚ ।
ಆ॒ಯುಃ ಕೀರ್ತಿಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನ್ದ॑ದುಃ ।
ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಾ॒ಗ್॒ಂ ಹರಿ॑ಣೀಮ್ ।
ಯ॒ಶಸಾ॑ ಸಮ್ಪ॒ರೀವೃ॑ತಾಮ್ ।
ಪುರಗ್॑ಂ ಹಿರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ ॥ 116 ॥ 1-27-3

ವಿ॒ವೇಶಾ॑ಽಪ॒ರಾಜಿ॑ತಾ ।
ಪರಾಙೇತ್ಯ॑ಜ್ಯಾಮ॒ಯೀ ।
ಪರಾಙೇತ್ಯ॑ನಾಶ॒ಕೀ ।
ಇ॒ಹ ಚಾ॑ಮುತ್ರ॑ ಚಾನ್ವೇ॒ತಿ ।
ವಿ॒ದ್ವಾನ್ದೇ॑ವಾಸು॒ರಾನು॑ಭ॒ಯಾನ್ ।
ಯತ್ಕು॑ಮಾ॒ರೀ ಮ॒ನ್ದ್ರಯ॑ತೇ ।
ಯ॒ದ್ಯೋ॒ಷದ್ಯತ್ಪ॑ತಿ॒ವ್ರತಾ᳚ ।
ಅರಿ॑ಷ್ಟಂ॒ ಯತ್ಕಿಞ್ಚ॑ ಕ್ರಿ॒ಯತೇ᳚ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಸ್ತದನು॑ವೇಧತಿ ।
ಅ॒ಶೃತಾ॑ಸಶ್ಶೃ॑ತಾಸ॒ಶ್ಚ ॥ 117 ॥ 1-27-4

ಯ॒ಜ್ವಾನೋ॒ ಯೇಽಪ್ಯ॑ಯ॒ಜ್ವನ॑: ।
ಸ್ವ॑ರ್ಯನ್ತೋ॒ ನಾಪೇ᳚ಕ್ಷನ್ತೇ ।
ಇನ್ದ್ರ॑ಮ॒ಗ್ನಿಞ್ಚ॑ ಯೇ ವಿ॒ದುಃ ।
ಸಿಕ॑ತಾ ಇವ ಸ॒ಮ್ಯನ್ತಿ॑ ।
ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑ಸ್ಸಮು॒ದೀರಿ॑ತಾಃ ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಲ್ಲೋ॒ಕಾದ॑ಮುಷ್ಮಾ॒ಚ್ಚ ।
ಋ॒ಷಿಭಿ॑ರದಾತ್ಪೃ॒ಶ್ನಿಭಿ॑ ।
ಅಪೇ॑ತ॒ ವೀತ॒ ವಿ ಚ॑ ಸರ್ಪ॒ತಾತ॑: ।
ಯೇಽತ್ರ॒ ಸ್ಥ ಪು॑ರಾ॒ಣಾ ಯೇ ಚ॒ ನೂತ॑ನಾಃ ।
ಅಹೋ॑ಭಿರ॒ದ್ಭಿರ॒ಕ್ತುಭಿ॒ರ್ವ್ಯ॑ಕ್ತಮ್ ॥ 118 ॥ 1-27-5

ಯ॒ಮೋ ದ॑ದಾತ್ವವ॒ಸಾನ॑ಮಸ್ಮೈ ।
ನೃ ಮು॑ಣನ್ತು ನೃ ಪಾ॒ತ್ವರ್ಯ॑: ।
ಅ॒ಕೃ॒ಷ್ಟಾ ಯೇ ಚ॒ ಕೃಷ್ಟ॑ಜಾಃ ।
ಕು॒ಮಾರೀ॑ಷು ಕ॒ನೀನೀ॑ಷು ।
ಜಾ॒ರಿಣೀ॑ಷು ಚ॒ ಯೇ ಹಿ॒ತಾಃ ।
ರೇತ॑: ಪೀತಾ॒ ಆಣ್ಡ॑ಪೀತಾಃ ।
ಅಙ್ಗಾ॑ರೇಷು ಚ॒ ಯೇ ಹು॒ತಾಃ ।
ಉ॒ಭಯಾ᳚ನ್ ಪುತ್ರ॑ಪೌತ್ರ॒ಕಾನ್ ।
ಯು॒ವೇ॒ಽಹಂ ಯ॒ಮರಾಜ॑ಗಾನ್ ।
ಶ॒ತಮಿನ್ನು ಶ॒ರದ॑: ॥ 119 ॥ 1-27-6

ಅದೋ॒ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವಿಲ॒ಬಮ್ ।
ಪಿ॒ತೃ॒ಣಾಞ್ಚ॑ ಯ॒ಮಸ್ಯ॑ ಚ ।
ವರು॑ಣ॒ಸ್ಯಾಶ್ವಿ॑ನೋರ॒ಗ್ನೇಃ ।
ಮ॒ರುತಾ᳚ಞ್ಚ ವಿ॒ಹಾಯ॑ಸಾಮ್ ।
ಕಾ॒ಮ॒ಪ್ರ॒ಯವ॑ಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ।
ಸ ಹ್ಯೇ॑ವಾಸ್ಮಿ॑ ಸ॒ನಾತ॑ನಃ ।
ಇತಿ ನಾಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಶ್ರವೋ॑ ರಾಯೋ॒ ಧನಮ್ ।
ಪು॒ತ್ರಾನಾಪೋ॑ ದೇ॒ವೀರಿ॒ಹಾಹಿ॑ತಾ ॥ 120 ॥ 1-27-7

ವಿಶೀ᳚ರ್ಷ್ಣೀಂ॒ ಗೃಧ್ರ॑ಶೀರ್ಷ್ಣೀಞ್ಚ ।
ಅಪೇತೋ॑ ನಿರೃ॒ತಿಗ್ಂ ಹ॑ಥಃ ।
ಪರಿಬಾಧಗ್ಗ್ ಶ್ವೇ॑ತಕು॒ಕ್ಷಮ್ ।
ನಿ॒ಜಙ್ಘಗ್॑ಂ ಶಬ॒ಲೋದ॑ರಮ್ ।
ಸ॒ ತಾನ್ವಾ॒ಚ್ಯಾಯ॑ಯಾ ಸ॒ಹ ।
ಅಗ್ನೇ॒ ನಾಶ॑ಯ ಸ॒ನ್ದೃಶ॑: ।
ಈ॒ರ್ಷ್ಯಾ॒ಸೂ॒ಯೇ ಬು॑ಭು॒ಕ್ಷಾಮ್ ।
ಮ॒ನ್ಯುಂ ಕೃ॒ತ್ಯಾಞ್ಚ॑ ದೀಧಿರೇ ।
ರಥೇ॑ನ ಕಿಗ್ಂಶು॒ಕಾವ॑ತಾ ।
ಅಗ್ನೇ॒ ನಾಶ॑ಯ ಸ॒ನ್ದೃಶ॑: ॥ 121 ॥ 1-28-1

ಪ॒ರ್ಜನ್ಯಾ॑ಯ॒ ಪ್ರಗಾ॑ಯತ ।
ದಿ॒ವಸ್ಪು॒ತ್ರಾಯ॑ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।
ಸ ನೋ॑ ಯ॒ವಸ॑ಮಿಚ್ಛತು ।
ಇ॒ದಂ ವಚ॑: ಪ॒ರ್ಜನ್ಯಾ॑ಯ ಸ್ವ॒ರಾಜೇ᳚ ।
ಹೃ॒ದೋ ಅ॒ಸ್ತ್ವನ್ತ॑ರ॒ನ್ತದ್ಯು॑ಯೋತ ।
ಮ॒ಯೋ॒ಭೂರ್ವಾತೋ॑ ವಿ॒ಶ್ವಕೃ॑ಷ್ಟಯಸ್ಸನ್ತ್ವ॒ಸ್ಮೇ ।
ಸು॒ಪಿ॒ಪ್ಪ॒ಲಾ ಓಷ॑ಧೀರ್ದೇ॒ವಗೋ॑ಪಾಃ ।
ಯೋ ಗರ್ಭ॒ಮೋಷ॑ಧೀನಾಮ್ ।
ಗವಾ᳚ಙ್ಕೃ॒ಣೋತ್ಯರ್ವ॑ತಾಮ್ ।
ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑: ಪುರು॒ಷೀಣಾ᳚ಮ್ ॥ 122 ॥ 1-29-1

ಪುನ॑ರ್ಮಾಮೈತ್ತ್ವಿನ್ದ್ರಿ॒ಯಮ್ ।
ಪುನ॒ರಾಯು॒: ಪುನ॒ರ್ಭಗ॑: ।
ಪುನ॒ರ್ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣಮೈತು ಮಾ ।
ಪುನ॒ರ್ದ್ರವಿ॑ಣಮೈತು ಮಾ ।
ಯನ್ಮೇ॒ಽದ್ಯ ರೇತ॑: ಪೃಥಿ॒ವೀಮಸ್ಕಾನ್॑ ।
ಯದೋಷ॑ಧೀರ॒ಪ್ಯಸ॑ರ॒ದ್ಯದಾಪ॑: ।
ಇ॒ದನ್ತತ್ಪುನ॒ರಾದ॑ದೇ ।
ದೀ॒ರ್ಘಾ॒ಯು॒ತ್ತ್ವಾಯ॒ ವರ್ಚ॑ಸೇ ।
ಯನ್ಮೇ॒ ರೇತ॒: ಪ್ರಸಿ॑ಚ್ಯತೇ ।
ಯನ್ಮ॒ ಆಜಾ॑ಯತೇ॒ ಪುನ॑: ।
ತೇನ॑ ಮಾಮ॒ಮೃತ॑ಙ್ಕುರು ।
ತೇನ॑ ಸುಪ್ರ॒ಜಸ॑ಙ್ಕುರು ॥ 123 ॥ 1-30-1

ಅ॒ದ್ಭ್ಯಸ್ತಿರೋ॒ಧಾಽಜಾ॑ಯತ ।
ತವ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಸ್ಸ॑ದಾ ।
ತಿರೋ॑ಧೇಹಿ ಸಪ॒ತ್ನಾನ್ನ॑: ।
ಯೇ ಅಪೋ॒ಽಶ್ನನ್ತಿ॑ ಕೇಚ॒ನ ।
ತ್ವಾ॒ಷ್ಟ್ರೀಂ ಮಾ॒ಯಾಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಃ ।
ರಥಗ್॑ಂ ಸಹಸ್ರ॒ವನ್ಧು॑ರಮ್ ।
ಪು॒ರು॒ಶ್ಚ॒ಕ್ರಗ್ಂ ಸಹ॑ಸ್ರಾಶ್ವಮ್ ।
ಆಸ್ಥಾ॒ಯಾಯಾ॑ಹಿ ನೋ ಬ॒ಲಿಮ್ ।
ಯಸ್ಮೈ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಬ॒ಲಿಮಾವ॑ಹನ್ತಿ ।
ಧನ॒ಙ್ಗಾವೋ॒ ಹಸ್ತಿ॒ಹಿರ॑ಣ್ಯ॒ಮಶ್ವಾನ್॑ ॥ 124 ॥ 1-31-1

ಅಸಾ॑ಮ ಸುಮ॒ತೌ ಯ॒ಜ್ಞಿಯ॑ಸ್ಯ ।
ಶ್ರಿಯಂ॒ ಬಿಭ್ರ॒ತೋಽನ್ನ॑ಮುಖೀಂ ವಿ॒ರಾಜ᳚ಮ್ ।
ಸು॒ದ॒ರ್ಶ॒ನೇ ಚ॑ ಕ್ರೋ॒ಞ್ಚೇ ಚ॑ ।
ಮೈ॒ನಾ॒ಗೇ ಚ॑ ಮ॒ಹಾಗಿ॑ರೌ ।
ಸ॒ತದ್ವಾ॒ಟ್ಟಾರ॑ಗಮ॒ನ್ತಾ ।
ಸ॒ಗ್॒ಂಹಾರ್ಯ॒ನ್ನಗ॑ರಂ॒ ತವ॑ ।
ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಾ᳚: ।
ಕಲ್ಪೋ॑ಽತ ಊ॒ರ್ಧ್ವಮ್ ।
ಯದಿ॒ ಬಲಿ॒ಗ್॒ಂ ಹರೇ᳚ತ್ ।
ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯ॒ನಾ॒ಭಯೇ॑ ವಿತು॒ದಯೇ॑ ಕೌಬೇ॒ರಾಯಾ॒ಯಂ ಬ॑ಲಿಃ ॥ 125 ॥ 1-31-2

ಸರ್ವಭೂತಧಿಪತಯೇ ನ॑ಮ ಇ॒ತಿ ।
ಅಥ ಬಲಿಗ್ಂ ಹೃತ್ವೋಪ॑ತಿಷ್ಠೇ॒ತ ।
ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಂ ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ॑ ವಯ॒ಗ್ಗ್॒ಸ್ಮಃ ।
ನಮ॑ಸ್ತೇ ಅಸ್ತು॒ ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀಃ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಪ್ರವಿಶ್ಯಾನ್ನ॑ಮದ್ಧೀ॒ತಿ ।
ಅಥ ತಮಗ್ನಿಮಾ॑ದಧೀ॒ತ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತತ್ಕರ್ಮ ಪ್ರ॑ಯುಞ್ಜೀ॒ತ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭೂಃ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭುವ॑: ॥ 126 ॥ 1-31-3

ತಿ॒ರೋಧಾ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑: ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಮಾಧಿಪತ್ಯೇ॑ ಸೀದೇ॒ತಿ ।
ಅಥ ತಮಗ್ನಿ॑ಮಿನ್ಧೀ॒ತ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತತ್ಕರ್ಮ ಪ್ರ॑ಯುಞ್ಜೀ॒ತ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭೂಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಸ್ವ॑ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ತಿ॒ರೋಧಾ॒ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸ್ವ॑ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಕಾಲೇ ಸರ್ವಾ ಆಹುತೀರ್ಹುತಾ॑ ಭವೇ॒ಯುಃ ॥ 127 ॥ 1-31-4

ಅಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ॑ಮುಖೀ॒ನಾಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಹ್ನಃ ಕಾಲೇ ಪ್ರ॑ಯುಞ್ಜೀ॒ತ ।
ಪರ॑ಸ್ಸು॒ಪ್ತಜ॑ನಾದ್ವೇ॒ಪಿ ।
ಮಾಸ್ಮ ಪ್ರಮಾದ್ಯನ್ತ॑ಮಾಧ್ಯಾ॒ಪಯೇತ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಾ᳚: ಸಿದ್ಧ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ।
ಕ್ಷುಧ್ಯನ್ನಿದ॑ಮಜಾ॒ನತಾಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಾ ನ॑ ಸಿದ್ಧ್ಯ॒ನ್ತೇ ।
ಯಸ್ತೇ॑ ವಿ॒ಘಾತು॑ಕೋ ಭ್ರಾ॒ತಾ ।
ಮಮಾನ್ತರ್ಹೃ॑ದಯೇ॒ ಶ್ರಿತಃ ॥ 128 ॥ 1-31-5

ತಸ್ಮಾ॑ ಇ॒ಮಮಗ್ರ॒ಪಿಣ್ಡ॑ಞ್ಜುಹೋಮಿ ।
ಸ ಮೇ᳚ಽರ್ಥಾ॒ನ್ಮಾ ವಿವ॑ಧೀತ್ ।
ಮಯಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ರಾ॒ಜಾ॒ಧಿ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಪ್ರಸಹ್ಯಸಾ॒ಹಿನೇ᳚ ।
ನಮೋ॑ ವ॒ಯಂ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ಕುರ್ಮಹೇ ।
ಸ ಮೇ॒ ಕಾಮಾ॒ನ್ಕಾಮ॒ಕಾಮಾ॑ಯ॒ ಮಹ್ಯಮ್᳚ ।
ಕಾ॒ಮೇ॒ಶ್ವ॒ರೋ ವೈ᳚ಶ್ರವ॒ಣೋ ದ॑ದಾತು ।
ಕು॒ಬೇ॒ರಾಯ॑ ವೈಶ್ರವ॒ಣಾಯ॑ ।
ಮ॒ಹಾ॒ರಾ॒ಜಾಯ॒ ನಮ॑: ।
ಕೇ॒ತವೋ॒ ಅರು॑ಣಾಸಶ್ಚ ।
ಋ॒ಷ॒ಯೋ ವಾತ॑ರಶ॒ನಾಃ ।
ಪ್ರ॒ತಿ॒ಷ್ಠಾಗ್ಂ ಶ॒ತಧಾ॑ ಹಿ ।
ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾಸೋ ಸಹಸ್ರ॒ಧಾಯ॑ಸಮ್ ।
ಶಿ॒ವಾ ನ॒ಶ್ಶನ್ತ॑ಮಾ ಭವನ್ತು ।
ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯಃ ।
ಸು॒ಮೃ॒ಡೀ॒ಕಾ ಸರ॑ಸ್ವತಿ ।
ಮಾ ತೇ॒ ವ್ಯೋ॑ಮ ಸ॒ನ್ದೃಶಿ॑ ॥ 129 ॥ 1-31-6

ಸಂವತ್ಸರಮೇತ॑ದ್ವ್ರತ॒ಞ್ಚರೇತ್ ।
ದ್ವೌ॑ ವಾ ಮಾ॒ಸೌ ।
ನಿಯಮಸ್ಸ॑ಮಾಸೇ॒ನ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಿಯಮ॑ವಿಶೇ॒ಷಾಃ ।
ತ್ರಿಷವಣಮುದಕೋ॑ಪಸ್ಪ॒ರ್ಶೀ ।
ಚತುರ್ಥಕಾಲಪಾನ॑ಭಕ್ತ॒ಸ್ಸ್ಯಾತ್ ।
ಅಹರಹರ್ವಾ ಭೈಕ್ಷ॑ಮಶ್ನೀ॒ಯಾತ್ ।
ಔದುಮ್ಬರೀಭಿಃ ಸಮಿದ್ಭಿರಗ್ನಿಂ॑ ಪರಿ॒ಚರೇತ್ ।
ಪುನರ್ಮಾ ಮೈತ್ತ್ವಿನ್ದ್ರಿಯಮಿತ್ಯೇತೇನಾಽನು॑ವಾಕೇ॒ನ ।
ಉದ್ಧೃತಪರಿಪೂತಾಭಿರದ್ಭಿಃ ಕಾರ್ಯ॑ಙ್ಕುರ್ವೀ॒ತ ॥ 130 ॥ 1-32-1

ಅ॑ಸಞ್ಚ॒ಯವಾನ್ ।
ಅಗ್ನಯೇ ವಾಯವೇ॑ ಸೂರ್ಯಾ॒ಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪ್ರ॑ಜಾಪ॒ತಯೇ ।
ಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನ॑ಕ್ಷತ್ರೇ॒ಭ್ಯಃ ।
ಋತುಭ್ಯಸ್ಸಂವ॑ಥ್ಸರಾ॒ಯ ।
ವರುಣಾಯಾರುಣಾಯೇತಿ ವ್ರ॑ತಹೋ॒ಮಾಃ ।
ಪ್ರ॒ವ॒ರ್ಗ್ಯವ॑ದಾದೇ॒ಶಃ ।
ಅರುಣಾಃ ಕಾ᳚ಣ್ಡಋ॒ಷಯಃ ।
ಅರಣ್ಯೇ॑ಽಧೀಯೀ॒ರನ್ ।
ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿರಿತಿ ದ್ವೇ॑ ಜಪಿ॒ತ್ವಾ ॥ 131 ॥ 1-32-2

ಮಹಾನಾಮ್ನೀಭಿರುದಕಗ್ಂ ಸ॑ಗ್ಗ್ಸ್ಪ॒ರ್ಶ್ಯ ।
ತಮಾಚಾ᳚ರ್ಯೋ ದ॒ದ್ಯಾತ್ ।
ಶಿವಾ ನಶ್ಶನ್ತಮೇತ್ಯೋಶಧೀ॑ರಾಲ॒ಭತೇ ।
ಸುಮೃಡೀಕೇ॑ತಿ ಭೂ॒ಮಿಮ್ ।
ಏವಮ॑ಪವ॒ರ್ಗೇ ।
ಧೇ॑ನುರ್ದ॒ಕ್ಷಿಣಾ ।
ಕಗ್ಂಸಂ ವಾಸ॑ಶ್ಚ ಕ್ಷೌ॒ಮಮ್ ।
ಅನ್ಯ॑ದ್ವಾಶು॒ಕ್ಲಮ್ ।
ಯ॑ಥಾಶ॒ಕ್ತಿ ವಾ ।
ಏವಗ್ಗ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ॑ಧರ್ಮೇ॒ಣ ।
ಅರಣ್ಯೇ॑ಽಧೀಯೀ॒ತ ।
ತಪಸ್ವೀ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ ತಪಸ್ವೀ ಪು॑ಣ್ಯೋ ಭ॒ವತಿ ॥ 132 ॥ 1-32-3

ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ ।
ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: ।
ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ ।
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed