Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః 


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

(తై.ఆ.౧.౦.౦)
ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧-౦-౦

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు |
ఆప॑మాపామ॒పః సర్వా”: |
అ॒స్మాద॒స్మాది॒తోఽముత॑: || ౧ || ౧-౧-౧

అ॒గ్నిర్వా॒యుశ్చ॒ సూర్య॑శ్చ |
స॒హ స॑oచరస్క॒రర్ద్ధి॑యా |
వా॒య్వశ్వా॑ రశ్మి॒పత॑యః |
మరీ”చ్యాత్మానో॒ అద్రు॑హః |
దే॒వీర్భు॑వన॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్వాయ॑ మే సుత |
మహానామ్నీర్మ॑హామా॒నాః |
మ॒హ॒సో మ॑హస॒స్స్వ॑: |
దే॒వీః ప॑ర్జన్య॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్వాయ॑ మే సుత || ౨ || ౧-౧-౨

అ॒పాశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పా రక్ష॑: |
అ॒పాశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పారఘమ్” |
అపా”ఘ్రా॒మప॑ చా॒వర్తిమ్” |
అప॑దే॒వీరి॒తో హి॑త |
వజ్ర॑o దే॒వీరజీ॑తాగ్‍శ్చ |
భువ॑నం దేవ॒సూవ॑రీః |
ఆ॒ది॒త్యానది॑తిం దే॒వీమ్ |
యోని॑నోర్ధ్వము॒దీష॑త |
శి॒వాన॒శ్శన్త॑మా భవన్తు |
ది॒వ్యా ఆప॒ ఓష॑ధయః |
సు॒మృ॒డీ॒కా సర॑స్వతి |
మా తే॒ వ్యో॑మ స॒oదృశి॑ || ౩ || ౧-౧-౩

స్మృతి॑: ప్ర॒త్యక్ష॑మైతి॒హ్యమ్” |
అను॑మానశ్చతుష్ట॒యమ్ |
ఏ॒తైరాది॑త్యమణ్డలమ్ |
సర్వై॑రేవ॒ విధా”స్యతే |
సూర్యో॒ మరీ॑చి॒మాద॑త్తే |
సర్వస్మా”ద్భువ॑నాద॒ధి |
తస్యాః పాకవి॑శేషే॒ణ |
స్మృ॒తం కా॑లవి॒శేష॑ణమ్ |
న॒దీవ॒ ప్రభ॑వాత్కా॒చిత్ |
అ॒క్షయ్యా”త్స్యన్ద॒తే య॑థా || ౪ || ౧-౨-౧

తాన్నద్యోఽభిస॑మాయ॒న్తి |
సో॒రుస్సతీ॑ న ని॒వర్త॑తే |
ఏ॒వన్నా॒నాస॑ముత్థా॒నాః |
కా॒లాస్స॑oవత్స॒రగ్గ్ శ్రి॑తాః |
అణుశశ్చ మ॑హశ॒శ్చ |
సర్వే॑ సమవ॒యన్త్రి॑తమ్ |
సతై”స్స॒ర్వైస్స॑మావి॒ష్టః |
ఊ॒రుస్స॑న్న ని॒వర్త॑తే |
అధిసంవత్స॑రం వి॒ద్యాత్ |
తదేవ॑ లక్ష॒ణే || ౫ || ౧-౨-౨

అణుభిశ్చ మ॑హద్భి॒శ్చ |
స॒మారూ॑ఢః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
సంవత్సరః ప్ర॑త్యక్షే॒ణ |
నా॒ధిస॑త్వః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
ప॒టరో॑ విక్లి॑ధః పి॒ఙ్గః |
ఏ॒తద్వ॑రుణ॒లక్ష॑ణమ్ |
యత్రైత॑దుప॒దృశ్య॑తే |
స॒హస్ర॑o తత్ర॒ నీయ॑తే |
ఏకగ్ంహి శిరో నా॑నా ము॒ఖే |
కృ॒త్స్నం త॑దృతు॒లక్ష॑ణమ్ || ౬ || ౧-౨-౩

ఉభయతస్సప్తే”న్ద్రియా॒ణి |
జ॒ల్పిత॑o త్వేవ॒ దిహ్య॑తే |
శుక్లకృష్ణే సంవ॑త్సర॒స్య |
దక్షిణవామ॑యోః పా॒ర్శ్వయోః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
శు॒క్రం తే॑ అ॒న్యద్య॑జ॒తం తే॑ అ॒న్యత్ |
విషు॑రూపే॒ అహ॑నీ॒ ద్యౌరి॑వాసి |
విశ్వా॒ హి మా॒యా అవ॑సి స్వధావః |
భ॒ద్రా తే॑ పూషన్ని॒హ రా॒తిర॒స్త్వితి॑ |
నాత్ర॒ భువ॑నమ్ |
న పూ॒షా | న ప॒శవ॑: |
నాదిత్యస్సంవత్సర ఏవ ప్రత్యక్షేణ ప్రియత॑మం వి॒ద్యాత్ |
ఏతద్వై సంవత్సరస్య ప్రియత॑మగ్ం రూ॒పమ్ |
యోఽస్య మహానర్థ ఉత్పత్స్యమా॑నో భ॒వతి |
ఇదం పుణ్యం కు॑రుష్వే॒తి |
తమాహర॑ణం ద॒ద్యాత్ || ౭ || ౧-౨-౪

సా॒క॒oజానాగ్॑o స॒ప్తథ॑మాహురేక॒జమ్ |
షడు॑ద్య॒మా ఋష॑యో దేవ॒జా ఇతి॑ |
తేషా॑మి॒ష్టాని॒ విహి॑తాని ధామ॒శః |
స్థా॒త్రే రే॑జన్తే॒ వికృ॑తాని రూప॒శః |
కో ను॑ మర్యా॒ అమి॑థితః |
సఖా॒ సఖా॑యమబ్రవీత్ |
జహా॑కో అ॒స్మదీ॑షతే |
యస్తి॒త్యాజ॑ సఖి॒విద॒గ్॒o సఖా॑యమ్ |
న తస్య॑ వా॒చ్యపి॑ భా॒గో అ॑స్తి |
యదీగ్॑o శృ॒ణోత్య॒లకగ్॑o శృణోతి || ౮ || ౧-౩-౧

న హి ప్ర॒వేద॑ సుకృ॒తస్య॒ పన్థా॒మితి॑ |
ఋ॒తురృ॑తునా ను॒ద్యమా॑నః |
విన॑నాదా॒భిధా॑వః |
షష్టిశ్చ త్రిగ్ంశ॑కా వ॒ల్గాః |
శు॒క్లకృ॑ష్ణౌ చ॒ షాష్టి॑కౌ |
సా॒రా॒గ॒వ॒స్త్రైర్జ॒రద॑క్షః |
వ॒స॒న్తో వసు॑భిస్స॒హ |
స॒oవ॒త్స॒రస్య॑ సవి॒తుః |
ప్రై॒ష॒కృత్ప్ర॑థ॒మః స్మృ॑తః |
అ॒మూనా॒దయ॑తేత్య॒న్యాన్ || ౯ || ౧-౩-౨

అ॒మూగ్‍శ్చ॑ పరి॒రక్ష॑తః |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑యుజ్య॒న్తే |
యత్రైత॑దుప॒దృశ్య॑తే |
ఏ॒తదే॒వ వి॑జానీ॒యాత్ |
ప్ర॒మాణ॑o కాల॒పర్య॑యే |
వి॒శే॒ష॒ణం తు॑ వక్ష్యా॒మః |
ఋ॒తూనా”o తన్ని॒బోధ॑త |
శుక్లవాసా॑ రుద్ర॒గణః |
గ్రీ॒ష్మేణా॑ఽఽవర్త॒తే స॑హ |
ని॒జహ॑న్పృథి॑వీగ్ం స॒ర్వామ్ || ౧౦ || ౧-౩-౩

జ్యో॒తిషా”ఽప్రతి॒ఖ్యేన॑ సః |
వి॒శ్వ॒రూ॒పాణి॑ వాసా॒గ్॒oసి |
ఆ॒ది॒త్యానా”o ని॒బోధ॑త |
సంవత్సరీణ॑o కర్మ॒ఫలమ్ |
వర్షాభిర్ద॑దతా॒గ్॒o సహ |
అదుఃఖో॑ దుఃఖచ॑క్షురి॒వ |
తద్మా॑ పీత ఇవ॒ దృశ్య॑తే |
శీతేనా”వ్యథ॑యన్ని॒వ |
రు॒రుద॑క్ష ఇవ॒ దృశ్య॑తే |
హ్లాదయతే” జ్వల॑తశ్చై॒వ |
శా॒మ్యత॑శ్చాస్య॒ చక్షు॑షీ |
యా వై ప్రజా భ్ర॑గ్గ్‍శ్య॒న్తే |
సంవత్సరాత్తా భ్ర॑గ్గ్‍శ్య॒న్తే |
యా॒: ప్రతి॑తిష్ఠ॒న్తి |
సంవత్సరే తాః ప్రతి॑తిష్ఠ॒న్తి |
వ॒ర్షాభ్య॑ ఇత్య॒ర్థః || ౧౧ || ౧-౩-౪

అక్షి॑దు॒:ఖోత్థి॑తస్యై॒వ |
వి॒ప్రస॑న్నే క॒నీని॑కే |
ఆఙ్క్తే చాద్గ॑ణం నా॒స్తి |
ఋ॒భూణా”o తన్ని॒బోధ॑త |
క॒న॒కా॒భాని॑ వాసా॒గ్॒oసి |
అ॒హతా॑ని ని॒భోద॑త |
అన్నమశ్నీత॑ మృజ్మీ॒త |
అ॒హం వో॑ జీవ॒నప్ర॑దః |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑యుజ్య॒న్తే |
శ॒రద్య॑త్రోప॒దృశ్య॑తే || ౧౨ || ౧-౪-౧

అభిధూన్వన్తోఽభిఘ్న॑న్త ఇ॒వ |
వా॒తవ॑న్తో మ॒రుద్గ॑ణాః |
అముతో జేతుమిషుము॑ఖమి॒వ |
సన్నద్ధాస్సహ ద॑దృశే॒ హ |
అపధ్వస్తైర్వస్తివ॑ర్ణైరి॒వ |
వి॒శి॒ఖాస॑: కప॒ర్దినః |
అక్రుద్ధస్య యోత్స్య॑మాన॒స్య |
క్రు॒ద్ధస్యే॑వ॒ లోహి॑నీ |
హేమతశ్చక్షు॑షీ వి॒ద్యాత్ |
అ॒క్ష్ణయో”: క్షిప॒ణోరి॑వ || ౧౩ || ౧-౪-౨

దుర్భిక్షం దేవ॑లోకే॒షు |
మ॒నూనా॑ముద॒కం గృ॑హే |
ఏ॒తా వా॒చః ప్ర॑వద॒న్తీః |
వై॒ద్యుతో॑ యాన్తి॒ శైశి॑రీః |
తా అ॒గ్నిః పవ॑మానా॒ అన్వై”క్షత |
ఇ॒హ జీ॑వి॒కామప॑రిపశ్యన్ |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
ఇ॒హేహవ॑స్స్వత॒పసః |
మరు॑త॒స్సూర్య॑త్వచః |
శర్మ॑ స॒ప్రథా॒ ఆవృ॑ణే || ౧౪ || ౧-౪-౩

అతి॑తా॒మ్రాణి॑ వాసా॒గ్॒oసి |
అ॒ష్టివ॑జ్రిశ॒తఘ్ని॑ చ |
విశ్వే దేవా విప్ర॑హర॒న్తి |
అ॒గ్నిజి॑హ్వా అ॒సశ్చ॑త |
నైవ దేవో॑ న మ॒ర్త్యః |
న రాజా వ॑రుణో॒ విభుః |
నాగ్నిర్నేన్ద్రో న ప॑వమా॒నః |
మా॒తృక్క॑చ్చన॒ విద్య॑తే |
ది॒వ్యస్యైకా॒ ధను॑రార్త్నిః |
పృ॒థి॒వ్యామప॑రా శ్రి॒తా || ౧౫ || ౧-౫-౧

తస్యేన్ద్రో వమ్రి॑రూపే॒ణ |
ధ॒నుర్జ్యా॑మచ్ఛి॒నథ్స్వ॑యమ్ |
తది॑న్ద్ర॒ధను॑రిత్య॒జ్యమ్ |
అ॒భ్రవ॑ర్ణేషు॒ చక్ష॑తే |
ఏతదేవ శంయోర్బార్హ॑స్పత్య॒స్య |
ఏ॒తద్రు॑ద్రస్య॒ ధనుః |
రు॒ద్రస్య॑ త్వేవ॒ ధను॑రార్త్నిః |
శిర॒ ఉత్పి॑పేష |
స ప్ర॑వ॒ర్గ్యో॑ఽభవత్ |
తస్మా॒ద్యస్సప్ర॑వ॒ర్గ్యేణ॑ య॒జ్ఞేన॒ యజ॑తే |
రు॒ద్రస్య॒ స శిర॒: ప్రతి॑దధాతి |
నైనగ్॑o రు॒ద్ర ఆరు॑కో భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౧౬ || ౧-౫-౨

అ॒త్యూ॒ర్ధ్వా॒క్షోఽతి॑రశ్చాత్ |
శిశి॑రః ప్ర॒దృశ్య॑తే |
నైవ రూపం న॑ వాసా॒గ్॒oసి |
న చక్షు॑: ప్రతి॒దృశ్య॑తే |
అ॒న్యోన్య॒o తు న॑ హిగ్గ్ స్రా॒తః |
స॒తస్త॑ద్దేవ॒లక్ష॑ణమ్ |
లోహితోఽక్ష్ణి శా॑రశీ॒ర్ష్ణిః |
సూ॒ర్యస్యో॑దయ॒నం ప్ర॑తి |
త్వం కరోషి॑న్యఞ్జ॒లికామ్ |
త్వ॒o కరో॑షి ని॒జాను॑కామ్ || ౧౭ || ౧-౬-౧

నిజానుకా మే”న్యఞ్జ॒లికా |
అమీ వాచముపాస॑తామి॒తి |
తస్మై సర్వ ఋతవో॑ నమ॒న్తే |
మర్యాదాకరత్వాత్ప్ర॑పురో॒ధామ్ |
బ్రాహ్మణ॑ ఆప్నో॒తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స ఖలు సంవత్సర ఏతైస్సేనానీ॑భిస్స॒హ |
ఇన్ద్రాయ సర్వాన్కామాన॑భివ॒హతి |
స ద్ర॒ప్సః |
తస్యై॒షా భవ॑తి || ౧౮ || ౧-౬-౨

అవ॑ద్ర॒ప్సో అగ్॑oశు॒మతీ॑మతిష్ఠత్ |
ఇ॒యా॒నః కృ॒ష్ణో ద॒శభి॑: స॒హస్రై”: |
ఆవ॒ర్తమిన్ద్ర॒: శచ్యా॒ ధమ॑న్తమ్ |
ఉపస్నుహి తం నృమణామథ॑ద్రామి॒తి |
ఏతయైవేన్ద్రః సలావృ॑క్యా స॒హ |
అసురాన్ప॑రివృ॒శ్చతి |
పృథి॑వ్య॒గ్॒oశుమ॑తీ |
తామ॒న్వవ॑స్థితః సంవత్స॒రో ది॒వం చ॑ |
నైవం విదుషాఽఽచార్యా”న్తేవా॒సినౌ |
అన్యోన్యస్మై” ద్రుహ్యా॒తామ్ |
యో ద్రు॒హ్యతి |
భ్రశ్యతే స్వ॑ర్గాల్లో॒కాత్ |
ఇత్యృతుమ॑ణ్డలా॒ని |
సూర్యమణ్డలా”న్యాఖ్యా॒యికాః |
అత ఊర్ధ్వగ్ం స॑నిర్వ॒చనాః || ౧౯ || ౧-౬-౩

ఆరోగో భ్రాజః పటర॑: పత॒ఙ్గః |
స్వర్ణరో జ్యోతిషీమాన్॑ విభా॒సః |
తే అస్మై సర్వే దివమా॑తప॒న్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫుర॑న్త ఇ॒తి |
కశ్య॑పోఽష్ట॒మః |
స మహామేరుం న॑ జహా॒తి |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
యత్తే॒ శిల్ప॑o కశ్యప రోచ॒నావ॑త్ |
ఇ॒న్ద్రి॒యావ॑త్పుష్క॒లం చి॒త్రభా॑ను |
యస్మి॒న్త్సూర్యా॒ అర్పి॑తాస్స॒ప్త సా॒కమ్ || ౨౦ || ౧-౭-౧

తస్మిన్రాజానమధివిశ్రయే॑మమి॒తి |
తే అస్మై సర్వే కశ్యపాజ్జ్యోతి॑ర్లభ॒న్తే |
తాన్సోమః కశ్యపాదధి॑నిర్ద్ధ॒మతి |
భ్రస్తాకర్మకృ॑దివై॒వమ్ |
ప్రాణో జీవానీన్ద్రియ॑జీవా॒ని |
సప్త శీర్ష॑ణ్యాః ప్రా॒ణాః |
సూర్యా ఇ॑త్యాచా॒ర్యాః |
అపశ్యమహమేతాన్త్సప్త సూ”ర్యాని॒తి |
పఞ్చకర్ణో॑ వాత్స్యా॒యనః |
సప్తకర్ణ॑శ్చ ప్లా॒క్షిః || ౨౧ || ౧-౭-౨ [౧౬*౩౩]

ఆనుశ్రవిక ఏవ నౌ కశ్య॑ప ఇ॒తి |
ఉభౌ॑ వేద॒యితే |
న హి శేకుమివ మహామే॑రుం గ॒న్తుమ్ |
అపశ్యమహమేతత్సూర్యమణ్డలం పరివ॑ర్తమా॒నమ్ |
గా॒ర్గ్యః ప్రా॑ణత్రా॒తః |
గచ్ఛన్త మ॑హామే॒రుమ్ |
ఏక॑o చాజ॒హతమ్ |
భ్రాజపటరపత॑ఙ్గా ని॒హనే |
తిష్ఠన్నా॑తప॒న్తి |
తస్మా॑ది॒హ తప్త్రి॑తపాః || ౨౨ || ౧-౭-౩

అ॒ముత్రే॒తరే |
తస్మా॑ది॒హాతప్త్రి॑తపాః |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒ప్త సూర్యా॒ దివ॒మను॒ప్రవి॑ష్టాః |
తాన॒న్వేతి॑ ప॒థిభి॑ర్దక్షి॒ణావాన్॑ |
తే అస్మై సర్వే ఘృతమా॑తప॒న్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫుర॑న్త ఇ॒తి |
సప్తర్త్విజస్సూర్యా ఇ॑త్యాచా॒ర్యాః |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒ప్త దిశో॒ నానా॑సూర్యాః || ౨౩ || ౧-౭-౪

స॒ప్త హోతా॑ర ఋ॒త్విజ॑: |
దేవా ఆదిత్యా॑ యే స॒ప్త |
తేభిస్సోమాభీరక్ష॑ణ ఇ॒తి |
తద॑ప్యామ్నా॒యః |
దిగ్భ్రాజః ఋతూ”న్ కరో॒తి |
ఏత॑యైవా॒వృతా సహస్రసూర్యతాయా ఇతి వై॑శంపా॒యనః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
యద్ద్యావ॑ ఇన్ద్ర తే శ॒తగ్ంశ॒తం భూమీ”: |
ఉ॒త స్యుః |
నత్వా॑ వజ్రిన్స॒హస్ర॒గ్॒o సూర్యా”: || ౨౪ || ౧-౭-౫

అనునజాతమష్ట రోద॑సీ ఇ॒తి |
నానాలిఙ్గత్వాదృతూనాం నానా॑సూర్య॒త్వమ్ |
అష్టౌ తు వ్యవసి॑తా ఇ॒తి |
సూర్యమణ్డలాన్యష్టా॑త ఊ॒ర్ధ్వమ్ |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
చి॒త్రం దే॒వానా॒ముద॑గా॒దనీ॑కమ్ |
చక్షు॑ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్యా॒గ్నేః |
ఆప్రా॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ అ॒న్తరి॑క్షమ్ |
సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థు॑షశ్చే॒తి || ౨౫ || ౧-౭-౬

క్వేదమభ్ర॑న్నివి॒శతే |
క్వాయగ్॑o సంవత్స॒రో మి॑థః |
క్వాహః క్వేయన్దే॑వ రా॒త్రీ |
క్వ మాసా ఋ॑తవ॒: శ్రితాః |
అర్ధమాసా॑ ముహూ॒ర్తాః |
నిమేషాస్తు॑టిభి॒స్సహ |
క్వేమా ఆపో ని॑విశ॒న్తే |
య॒దీతో॑ యాన్తి॒ సంప్ర॑తి |
కాలా అప్సు ని॑విశ॒న్తే |
ఆ॒పస్సూర్యే॑ స॒మాహి॑తాః || ౨౬ || ౧-౮-౧

అభ్రా”ణ్య॒పః ప్ర॑పద్య॒న్తే |
వి॒ద్యుత్సూర్యే॑ స॒మాహి॑తా |
అనవర్ణే ఇ॑మే భూ॒మీ |
ఇ॒యం చా॑సౌ చ॒ రోద॑సీ |
కిగ్గ్‍స్విదత్రాన్త॑రా భూ॒తమ్ |
యే॒నేమే వి॑ధృతే॒ ఉభే |
వి॒ష్ణునా॑ విధృ॑తే భూ॒మీ |
ఇ॒తి వ॑త్సస్య॒ వేద॑నా |
ఇరా॑వతీ ధేను॒మతీ॒ హి భూ॒తమ్ |
సూ॒య॒వ॒సినీ॒ మను॑షే దశ॒స్యే” || ౨౭ || ౧-౮-౨

వ్య॑ష్టభ్నా॒ద్రోద॑సీ॒ విష్ణ॑వే॒తే |
దా॒ధర్థ॑ పృథి॒వీమ॒భితో॑ మ॒యూఖై”: |
కిం తద్విష్ణోర్బ॑లమా॒హుః |
కా॒ దీప్తి॑: కిం ప॒రాయ॑ణమ్ |
ఏకో॑ య॒ద్ధార॑యద్దే॒వః |
రే॒జతీ॑ రోద॒సీ ఉ॑భే |
వాతాద్విష్ణోర్బ॑లమా॒హుః |
అ॒క్షరా”ద్దీప్తి॒రుచ్య॑తే |
త్రి॒పదా॒ద్ధార॑యద్దే॒వః |
యద్విష్ణో॑రేక॒ముత్త॑మమ్ || ౨౮ || ౧-౮-౩

అ॒గ్నయో॑ వాయ॑వశ్చై॒వ |
ఏ॒తద॑స్య ప॒రాయ॑ణమ్ |
పృచ్ఛామి త్వా ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
అ॒వమ॑o మధ్య॒మఞ్చ॑తుమ్ |
లో॒కఞ్చ॒ పుణ్య॑పాపా॒నామ్ |
ఏ॒తత్పృ॑చ్ఛామి॒ సంప్ర॑తి |
అ॒ముమా॑హుః ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
ప॒వమా॑నం తు॒ మధ్య॑మమ్ |
అ॒గ్నిరే॒వావ॑మో మృ॒త్యుః |
చ॒న్ద్రమా”శ్చతు॒రుచ్య॑తే || ౨౯ || ౧-౮-౪

అ॒నా॒భో॒గాః ప॑రం మృ॒త్యుమ్ |
పా॒పాస్స॑oయన్తి॒ సర్వ॑దా |
ఆభోగాస్త్వేవ॑ సంయ॒న్తి |
య॒త్ర పు॑ణ్యకృ॒తో జ॑నాః |
తతో॑ మ॒ధ్యమ॑మాయ॒న్తి |
చ॒తుమ॑గ్నిం చ॒ సంప్ర॑తి |
పృచ్ఛామి త్వా॑ పాప॒కృతః |
య॒త్ర యా॑తయ॒తే య॑మః |
త్వం నస్తద్బ్రహ్మ॑న్ ప్రబూ॒హి |
య॒ది వే”త్థాఽస॒తో గృ॑హాన్ || ౩౦ || ౧-౮-౫

క॒శ్యపా॑దుది॑తాస్సూ॒ర్యాః |
పా॒పాన్ని॑ర్ఘ్నన్తి॒ సర్వ॑దా |
రోదస్యోరన్త॑ర్దేశే॒షు |
తత్ర న్యస్యన్తే॑ వాస॒వైః |
తేఽశరీరాః ప్ర॑పద్య॒న్తే |
య॒థాఽపు॑ణ్యస్య॒ కర్మ॑ణః |
అపా”ణ్య॒పాద॑కేశా॒సః |
త॒త్ర తే॑ఽయోని॒జా జ॑నాః |
మృత్వా పునర్మృత్యుమా॑పద్య॒న్తే |
అ॒ద్యమా॑నాస్స్వ॒కర్మ॑భిః || ౩౧ || ౧-౮-౬

ఆశాతికాః క్రిమ॑య ఇ॒వ |
తతః పూయన్తే॑ వాస॒వైః |
అపై॑తం మృ॒త్యుం జ॑యతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
స ఖల్వైవ॑o విద్బ్రా॒హ్మణః |
దీ॒ర్ఘశ్రు॑త్తమో॒ భవ॑తి |
కశ్య॑ప॒స్యాతి॑థి॒స్సిద్ధగ॑మన॒స్సిద్ధాగ॑మనః |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
ఆ యస్మి”న్థ్స॒ప్త వా॑స॒వాః |
రోహ॑న్తి పూ॒ర్వ్యా॑ రుహ॑: || ౩౨ || ౧-౮-౭

ఋషి॑ర్హ దీర్ఘ॒శ్రుత్త॑మః |
ఇన్ద్రస్య ఘర్మో అతి॑థిరి॒తి |
కశ్యపః పశ్య॑కో భ॒వతి |
యత్సర్వం పరిపశ్యతీ॑తి సౌ॒క్ష్మ్యాత్ |
అథాగ్నే॑రష్టపు॑రుష॒స్య |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా॑ రా॒యే అ॒స్మాన్ |
విశ్వా॑ని దేవ వ॒యునా॑ని వి॒ద్వాన్ |
యు॒యో॒ధ్య॑స్మజ్జు॑హురా॒ణమేన॑: |
భూయిష్ఠాన్తే నమ ఉక్తిం వి॑ధేమే॒తి || ౩౩ || ౧-౮-౮

అగ్నిశ్చ జాత॑వేదా॒శ్చ |
సహోజా అ॑జిరా॒ప్రభుః |
వైశ్వానరో న॑ర్యాపా॒శ్చ |
ప॒ఙ్క్తిరా॑ధాశ్చ॒ సప్త॑మః
విసర్పేవాఽష్ట॑మోఽగ్నీ॒నామ్ |
ఏతేఽష్టౌ వసవః క్షి॑తా ఇ॒తి |
యథర్త్వేవాగ్నేరర్చిర్వర్ణ॑విశే॒షాః |
నీలార్చిశ్చ పీతకా”ర్చిశ్చే॒తి |
అథ వాయోరేకాదశపురుషస్యైకాదశ॑స్త్రీక॒స్య |
ప్రభ్రాజమానా వ్య॑వదా॒తాః || ౩౪ || ౧-౯-౧

యాశ్చ వాసు॑కివై॒ద్యుతాః |
రజతాః పరు॑షాః శ్యా॒మాః |
కపిలా అ॑తిలో॒హితాః |
ఊర్ధ్వా అవప॑తన్తా॒శ్చ |
వైద్యుత ఇ॑త్యేకా॒దశ |
నైనం వైద్యుతో॑ హిన॒స్తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
స హోవాచ వ్యాసః పా॑రాశ॒ర్యః |
విద్యుద్వధమేవాహం మృత్యుమై”చ్ఛమి॒తి |
న త్వకా॑మగ్ం హ॒న్తి || ౩౫ || ౧-౯-౨

య ఏ॑వం వే॒ద |
అథ గ॑న్ధర్వ॒గణాః |
స్వాన॒భ్రాట్ |
అఙ్ఘా॑రి॒ర్బంభా॑రిః |
హస్త॒స్సుహ॑స్తః |
కృశా॑నుర్వి॒శ్వావ॑సుః |
మూర్ధన్వాన్థ్సూ”ర్యవ॒ర్చాః |
కృతిరిత్యేకాదశ గ॑న్ధర్వ॒గణాః |
దేవాశ్చ మ॑హాదే॒వాః |
రశ్మయశ్చ దేవా॑ గర॒గిరః || ౩౬ || ౧-౯-౩

నైనం గరో॑ హిన॒స్తి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
గౌ॒రీమి॑మాయ సలి॒లాని॒ తక్ష॑తీ |
ఏక॑పదీ ద్వి॒పదీ॒ సా చతు॑ష్పదీ |
అ॒ష్టాపదీ॒ నవ॑పదీ బభూ॒వుషీ” |
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యో॑మన్ని॒తి |
వాచో॑ విశే॒షణమ్ |
అథ నిగద॑వ్యాఖ్యా॒తాః |
తాననుక్ర॑మిష్యా॒మః |
వ॒రాహవ॑స్సవత॒పసః || ౩౭ || ౧-౯-౪

వి॒ద్యున్మ॑హసో॒ ధూప॑యః |
శ్వాపయో గృహమేధా”శ్చేత్యే॒తే |
యే॒ చేమేఽశి॑మివి॒ద్విషః |
పర్జన్యాస్సప్త పృథివీమభివ॑ర్ష॒న్తి |
వృష్టి॑భిరి॒తి |
ఏతయైవ విభక్తివి॑పరీ॒తాః |
స॒ప్తభి॒ర్వాతై॑రుదీ॒రితాః |
అమూఁల్లోకానభివ॑ర్ష॒న్తి |
తేషా॑మేషా॒ భవ॑తి |
స॒మా॒నమే॒తదుద॑కమ్ || ౩౮ || ౧-౯-౫

ఉ॒చ్చైత్య॑వ॒చాహ॑భిః |
భూమి॑o ప॒ర్జన్యా॒ జిన్వ॑న్తి |
దివం జిన్వన్త్యగ్న॑య ఇ॒తి |
యదక్ష॑రం భూ॒తకృ॑తమ్ |
విశ్వే॑ దేవా ఉ॒పాస॑తే |
మ॒హర్షి॑మస్య గో॒ప్తారమ్” |
జ॒మద॑గ్ని॒మకు॑ర్వత |
జ॒మద॑గ్ని॒రాప్యా॑యతే |
ఛన్దో॑భిశ్చతురుత్త॒రైః |
రాజ్ఞ॒స్సోమ॑స్య తృ॒ప్తాస॑: || ౩౯ || ౧-౯-౬

బ్రహ్మ॑ణా వీ॒ర్యా॑వతా |
శి॒వా న॑: ప్ర॒దిశో॒ దిశ॑: |
తచ్ఛ॒oయోరావృ॑ణీమహే |
గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |
గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే |
దైవీ”స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |
స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః |
ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |
శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” |
శమ్ చతు॑ష్పదే |
సోమపా ౩ అసోమపా ౩ ఇతి నిగద॑వ్యాఖ్యా॒తాః || ౪౦ || ౧-౯-౭

స॒హ॒స్ర॒వృది॑యం భూ॒మిః |
ప॒రం వ్యో॑మ స॒హస్ర॑వృత్ |
అ॒శ్వినా॑ భుజ్యూ॑ నాస॒త్యా |
వి॒శ్వస్య॑ జగ॒తస్ప॑తీ |
జాయా భూమిః ప॑తిర్వ్యో॒మ |
మి॒థున॑న్తా అ॒తుర్య॑థుః |
పుత్రో బృహస్ప॑తీ రు॒ద్రః |
స॒రమా॑ ఇతి॑ స్త్రీపు॒మమ్ |
శు॒క్రం వా॑మ॒న్యద్య॑జ॒తం వా॑మ॒న్యత్ |
విషు॑రూపే॒ అహ॑నీ॒ ద్యౌరి॑వ స్థః || ౪౧ || ౧-౧౦-౧

విశ్వా॒ హి మా॒యా అవ॑థః స్వధావన్తౌ |
భ॒ద్రా వా”o పూషణావి॒హ రా॒తిర॑స్తు |
వాసా”త్యౌ చి॒త్రౌ జగ॑తో ని॒ధానౌ” |
ద్యావా॑భూమీ చ॒రథ॑: స॒గ్॒o సఖా॑యౌ |
తావ॒శ్వినా॑ రా॒సభా”శ్వా॒ హవ॑o మే |
శు॒భ॒స్ప॒తీ॒ ఆ॒గతగ్॑o సూ॒ర్యయా॑ స॒హ |
త్యుగ్రో॑హ భు॒జ్యుమ॑శ్వినోదమే॒ఘే |
ర॒యిన్న కశ్చి॑న్మమృ॒వాం ౨ అవా॑హాః |
తమూ॑హథుర్నౌ॒భిరా”త్మ॒న్వతీ॑భిః |
అ॒న్త॒రి॒క్ష॒ప్రుడ్భి॒రపో॑దకాభిః || ౪౨ || ౧-౧౦-౨

తి॒స్రః క్షప॒స్త్రిరహా॑ఽతి॒వ్రజ॑ద్భిః |
నాస॑త్యా భు॒జ్యుమూ॑హథుః పత॒ఙ్గైః |
స॒ము॒ద్రస్య॒ ధన్వ॑న్నా॒ర్ద్రస్య॑ పా॒రే |
త్రి॒భీరథై”శ్శ॒తప॑ద్భి॒: షడ॑శ్వై॒: |
స॒వి॒తార॒o విత॑న్వన్తమ్ |
అను॑బధ్నాతి శామ్బ॒రః |
ఆపపూరుషమ్బ॑రశ్చై॒వ |
స॒వితా॑ఽరేప॒సో॑ భవత్ |
త్యగ్ం సుతృప్తం వి॑దిత్వై॒వ |
బ॒హుసో॑మ గి॒రం వ॑శీ || ౪౩ || ౧-౧౦-౩

అన్వేతి తుగ్రో వ॑క్రియా॒న్తమ్ |
ఆయసూయాన్త్సోమ॑తృప్సు॒షు |
స సంగ్రామస్తమో”ద్యోఽత్యో॒తః |
వాచో గాః పి॑పాతి॒ తత్ |
స తద్గోభిస్స్త్వా”ఽత్యేత్య॒న్యే |
ర॒క్షసా॑ఽనన్వి॒తాశ్చ॑ యే |
అ॒న్వేతి॒ పరి॑వృత్యా॒ఽస్తః |
ఏ॒వమే॒తౌ స్థో॑ అశ్వినా |
తే ఏ॒తే ద్యు॑:పృథి॒వ్యోః |
అహ॑రహ॒ర్గర్భ॑న్దధాథే || ౪౪ || ౧-౧౦-౪

తయో॑రే॒తౌ వ॒త్సావ॑హోరా॒త్రే |
పృ॒థి॒వ్యా అహ॑: |
ది॒వో రాత్రి॑: |
తా అవి॑సృష్ఠౌ |
దమ్ప॑తీ ఏ॒వ భ॑వతః |
తయో॑రే॒తౌ వ॒త్సౌ |
అ॒గ్నిశ్చా॑దిత్య॒శ్చ॑ |
రా॒త్రేర్వ॒త్సః |
శ్వే॒త ఆ॑ది॒త్యః |
అహ్నో॒ఽగ్నిః || ౪౫ || ౧-౧౦-౫

తా॒మ్రో అ॑రు॒ణః |
తా అవి॑సృష్టౌ |
దమ్ప॑తీ ఏ॒వ భ॑వతః |
తయో॑రే॒తౌ వ॒త్సౌ |
వృ॒త్రశ్చ॑ వైద్యు॒తశ్చ॑ |
అ॒గ్నేర్వృ॒త్రః |
వై॒ద్యుత॑ ఆది॒త్యస్య॑ |
తా అవి॑సృష్టౌ |
దమ్ప॑తీ ఏ॒వ భ॑వతః |
తయో॑రే॒తౌ వ॒త్సౌ || ౪౬ || ౧-౧౦-౬

ఉ॒ష్మా చ॑ నీహా॒రశ్చ॑ |
వృ॒త్రస్యో॒ష్మా |
వై॒ద్యు॒తస్య॑ నీహా॒రః |
తౌ తావే॒వ ప్రతి॑పద్యేతే |
సేయగ్ం రాత్రీ॑ గ॒ర్భిణీ॑ పు॒త్రేణ॒ సంవ॑సతి |
తస్యా॒ వా ఏ॒తదు॒ల్బణమ్” |
యద్రాత్రౌ॑ ర॒శ్మయ॑: |
యథా॒ గోర్గ॒ర్భిణ్యా॑ ఉ॒ల్బణమ్” |
ఏ॒వమే॒తస్యా॑ ఉ॒ల్బణమ్” |
ప్రజయిష్ణుః ప్రజయా చ పశుభి॑శ్చ భ॒వతి |
య ఏ॑వం వే॒ద |
ఏతముద్యన్తమపియ॑న్తం చే॒తి |
ఆదిత్యః పుణ్య॑స్య వ॒త్సః |
అథ పవి॑త్రాఙ్గి॒రసః || ౪౭ || ౧-౧౦-౭

ప॒విత్ర॑వన్త॒: పరి॒వాజ॒మాస॑తే |
పి॒తైషా”o ప్ర॒త్నో అ॒భిర॑క్షతి వ్ర॒తమ్ |
మ॒హస్స॑ముద్రం వరు॑ణస్తి॒రోద॑ధే |
ధీరా॑ ఇచ్ఛేకు॒ర్ధరు॑ణేష్వా॒రభమ్” |
ప॒వి॑త్రం తే॒ విత॑త॒o బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతే” |
ప్రభు॒ర్గాత్రా॑ణి॒ పర్యే॑షి వి॒శ్వత॑: |
అత॑ప్తతనూ॒ర్న తదా॒మో అ॑శ్నుతే |
శృ॒తాస॒ ఇద్వహ॑న్త॒స్తత్సమా॑శత |
బ్ర॒హ్మా దే॒వానా”మ్ |
అస॑తస్స॒ద్యే తత॑క్షుః || ౪౮ || ౧-౧౧-౧

ఋష॑యస్స॒ప్తాత్రి॑శ్చ॒ యత్ |
సర్వేఽత్రయో అ॑గస్త్య॒శ్చ |
నక్ష॑త్రై॒శ్శంకృ॑తోఽవసన్ |
అథ॑ సవితు॒: శ్యావాశ్వ॒స్యాఽవర్తి॑కామస్య |
అ॒మీ య ఋక్షా॒ నిహి॑తాస ఉ॒చ్చా |
నక్త॒o దదృ॑శ్రే॒ కుహా॑చి॒ద్దివే॑యుః |
అద॑బ్ధాని॒ వరు॑ణస్య వ్ర॒తాని॑ |
వి॒చా॒కశ॑చ్చ॒న్ద్రమా॒ నక్ష॑త్రమేతి |
తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్యమ్ |
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి || ౪౯ || ౧-౧౧-౨

ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ |
తత్స॑వి॒తుర్వృ॑ణీమహే |
వ॒యన్దే॒వస్య॒ భోజ॑నమ్ |
శ్రేష్ఠగ్॑oసర్వ॒ధాత॑మమ్ |
తుర॒o భగ॑స్య ధీమహి |
అపా॑గూహత సవితా॒ తృభీన్॑ |
సర్వా”న్ది॒వో అన్ధ॑సః |
నక్త॒న్యాన్య॑భవన్దృ॒శే |
అస్థ్య॒స్థ్నా సంభ॑విష్యామః |
నామ॒ నామై॒వ నా॒మ మే” || ౫౦ || ౧-౧౧-౩

నపుగ్‍ంస॑క॒o పుమా॒గ్॒‍ంస్త్ర్య॑స్మి |
స్థావ॑రోఽస్మ్యథ॒ జఙ్గ॑మః |
య॒జేఽయక్షి॒ యష్టా॒హే చ॑ |
మయా॑ భూ॒తాన్య॑యక్షత |
ప॒శవో॑ మమ॑ భూతా॒ని |
అనూబన్ధ్యోఽస్మ్య॑హం వి॒భుః |
స్త్రియ॑స్స॒తీః |
తా ఉ॑ మే పు॒గ్॒‍ంస ఆ॑హుః |
పశ్య॑దక్ష॒ణ్వాన్నవిచే॑తద॒న్ధః |
క॒విర్యః పు॒త్రస్స ఇ॒మా చి॑కేత || ౫౧ || ౧-౧౧-౪

యస్తా వి॑జా॒నాథ్స॑వి॒తుః పి॒తా స॑త్ |
అ॒న్ధో మణిమ॑విన్దత్ |
తమ॑నఙ్గులి॒రావ॑యత్ |
అ॒గ్రీ॒వః ప్రత్య॑ముఞ్చత్ |
తమజి॑హ్వా అ॒సశ్చ॑త |
ఊర్ధ్వమూలమ॑వాక్ఛా॒ఖమ్ |
వృ॒క్షం యో॑ వేద॒ సమ్ప్ర॑తి |
న స జాతు జన॑: శ్రద్ద॒ధ్యాత్ |
మృ॒త్యుర్మా॑ మార॒యాది॑తిః |
హసితగ్‍ం రుది॑తఙ్గీ॒తమ్ || ౫౨ || ౧-౧౧-౫

వీణా॑పణవ॒లాసి॑తమ్ |
మృ॒తఞ్జీ॒వం చ॑ యత్కి॒oచిత్ |
అ॒ఙ్గాని॑ స్నేవ॒ విద్ధి॑ తత్ |
అతృ॑ష్య॒గ్గ్॒స్తృష్య॑ ధ్యాయత్ |
అ॒స్మాజ్జా॒తా మే॑ మిథూ॒ చరన్॑ |
పుత్రో నిరృత్యా॑ వైదే॒హః |
అ॒చేతా॑ యశ్చ॒ చేత॑నః |
స॒ తం మణిమ॑విన్దత్ |
సో॑ఽనఙ్గులి॒రావ॑యత్ |
సో॒ఽగ్రీ॒వః ప్రత్య॑ముఞ్చత్ || ౫౩ || ౧-౧౧-౬

సోఽజి॑హ్వో అ॒సశ్చ॑త |
నైతమృషిం విదిత్వా నగ॑రం ప్ర॒విశేత్ |
య॑ది ప్ర॒విశేత్ |
మి॒థౌ చరి॑త్వా ప్ర॒విశేత్ |
తథ్సమ్భవ॑స్య వ్ర॒తమ్ |
ఆ॒తమ॑గ్నే ర॒థన్తి॑ష్ఠ |
ఏకా”శ్వమేక॒యోజ॑నమ్ |
ఏకచక్ర॑మేక॒ధురమ్ |
వా॒తధ్రా॑జిగ॒తిం వి॑భో |
న॒ రి॒ష్యతి॑ న వ్య॒థతే || ౫౪ || ౧-౧౧-౭

నా॒స్యాక్షో॑ యాతు॒ సజ్జ॑తి |
యచ్ఛ్వేతా”న్రోహి॑తాగ్‍ంశ్చా॒గ్నేః |
ర॒థే యు॑క్త్వాఽధి॒తిష్ఠ॑తి |
ఏకయా చ దశభిశ్చ॑ స్వభూ॒తే |
ద్వాభ్యామిష్టయే విగ్॑‍ంశత్యా॒ చ |
తిసృభిశ్చ వహసే త్రిగ్॑‍ంశతా॒ చ |
నియుద్భిర్వాయవిహితా॑ విము॒ఞ్చ || ౫౫ || ౧-౧౧-౮

ఆత॑నుష్వ॒ ప్రత॑నుష్వ |
ఉ॒ద్ధమాఽఽధ॑మ॒ సన్ధ॑మ |
ఆదిత్యే చన్ద్ర॑వర్ణా॒నామ్ |
గర్భ॒మాధే॑హి॒ యః పుమాన్॑ |
ఇ॒తస్సి॒క్తగ్‍ం సూర్య॑గతమ్ |
చ॒న్ద్రమ॑సే॒ రస॑ఙ్కృధి |
వారాదఞ్జన॑యాగ్రే॒ఽగ్నిమ్ |
య ఏకో॑ రుద్ర॒ ఉచ్య॑తే |
అ॒స॒oఖ్యా॒తాస్స॑హస్రా॒ణి |
స్మ॒ర్యతే॑ న చ॒ దృశ్య॑తే || ౫౬ || ౧-౧౨-౧

ఏ॒వమే॒తన్ని॑బోధత |
ఆమ॒న్ద్రైరి॑న్ద్ర॒ హరి॑భిః |
యా॒హి మ॒యూర॑రోమభిః |
మా త్వా కేచిన్నియేమురి॑న్న పా॒శినః |
ద॒ధ॒న్వేవ॒ తా ఇ॑హి |
మా మ॒న్ద్రైరి॑న్ద్ర॒ హరి॑భిః |
యా॒మి మ॒యూర॑రోమభిః |
మా మా కేచిన్న్యేమురి॑న్న పా॒శినః |
ని॒ధ॒న్వేవ॒ తాం ౨ ఇ॑మి |
అణుభిశ్చ మ॑హద్భి॒శ్చ || ౫౭ || ౧-౧౨-౨

ని॒ఘృష్వై॑రస॒మాయు॑తైః |
కాలైర్హరిత్వ॑మాప॒న్నైః |
ఇన్ద్రాయా॑హి స॒హస్ర॑యుక్ |
అ॒గ్నిర్వి॒భ్రాష్టి॑వసనః |
వా॒యుశ్శ్వేత॑సికద్రు॒కః |
స॒oవ॒థ్స॒రో వి॑షూ॒వర్ణై॑: |
నిత్యా॒స్తేఽనుచ॑రాస్త॒వ |
సుబ్రహ్మణ్యోగ్‍ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్‍ం సు॑బ్రహ్మ॒ణ్యోమ్ |
ఇన్ద్రాగచ్ఛ హరివ ఆగచ్ఛ మే॑ధాతి॒థేః |
మేష వృషణశ్వ॑స్య మే॒నే || ౫౮ || ౧-౧౨-౩

గౌరావస్కన్దిన్నహల్యా॑యై జా॒ర |
కౌశికబ్రాహ్మణ గౌతమ॑బ్రువా॒ణ |
అ॒రు॒ణాశ్వా॑ ఇ॒హాగ॑తాః |
వస॑వః పృథివి॒క్షిత॑: |
అ॒ష్టౌ ది॒గ్వాస॑సో॒ఽగ్నయ॑: |
అగ్నిశ్చ జాతవేదా”శ్చేత్యే॒తే |
తామ్రాశ్వా”స్తామ్ర॒రథాః |
తామ్రవర్ణా”స్తథా॒ఽసితాః |
దణ్డహస్తా”: ఖాద॒గ్దతః |
ఇతో రుద్రా”: పరా॒ఙ్గతాః || ౫౯ || ౧-౧౨-౪

ఉక్తగ్గ్‍ స్థానం ప్రమాణఞ్చ॑ పుర॒ ఇత |
బృహ॒స్పతి॑శ్చ సవి॒తా చ॑ |
వి॒శ్వరూ॑పైరి॒హాగ॑తామ్ |
రథే॑నోదక॒వర్త్మ॑నా |
అ॒ప్సుషా॑ ఇతి॒ తద్ద్వ॑యోః |
ఉక్తో వేషో॑ వాసా॒గ్॒‍ంసి చ |
కాలావయవానామిత॑: ప్రతీ॒చ్యా |
వాసాత్యా॑ ఇత్య॒శ్వినోః |
కోఽన్తరిక్షే శబ్దఙ్క॑రోతీ॒తి |
వాసిష్ఠౌ రౌహిణో మీమాగ్॑‍ంసాఞ్చ॒క్రే |
తస్యై॒షా భవ॑తి |
వా॒శ్రేవ॑ వి॒ద్యుదితి॑ |
బ్రహ్మ॑ణ ఉ॒దర॑ణమసి |
బ్రహ్మ॑ణ ఉదీ॒రణ॑మసి |
బ్రహ్మ॑ణ ఆ॒స్తర॑ణమసి |
బ్రహ్మ॑ణ ఉప॒స్తర॑ణమసి || ౬౦ || ౧-౧౨-౫

అ॒ష్టయో॑నీమ॒ష్టపు॑త్రామ్ |
అ॒ష్టప॑త్నీమి॒మాం మహీ”మ్ |
అ॒హం వేద॒ న మే॑ మృత్యుః |
నచామృ॑త్యుర॒ఘాఽహ॑రత్ |
అ॒ష్టయో”న్య॒ష్టపు॑త్రమ్ |
అ॒ష్టప॑ది॒దమ॒న్తరి॑క్షమ్ |
అ॒హం వేద॒ న మే॑ మృత్యుః |
నచామృ॑త్యుర॒ఘాఽహ॑రత్ |
అ॒ష్టయో॑నీమ॒ష్టపు॑త్రామ్ |
అ॒ష్టప॑త్నీమ॒మూన్దివమ్” || ౬౧ || ౧-౧౩-౧

అ॒హం వేద॒ న మే॑ మృత్యుః |
నచామృ॑త్యుర॒ఘాఽఽహ॑రత్ |
సు॒త్రామా॑ణం మ॒హీమూ॒షు |
అది॑తి॒ర్ద్యౌరది॑తిర॒న్తరి॑క్షమ్ |
అది॑తిర్మా॒తా స పి॒తా స పు॒త్రః |
విశ్వే॑ దే॒వా అది॑తి॒: పఞ్చ॒జనా”: |
అది॑తిర్జా॒తమది॑తి॒ర్జని॑త్వమ్ |
అ॒ష్టౌ పు॒త్రాసో॒ అది॑తేః |
యే జా॒తాస్త॒న్వ॑: పరి॑ |
దే॒వాం ౨ ఉప॑ప్రైత్స॒ప్తభి॑: || ౬౨ || ౧-౧౩-౨

ప॒రా॒ మా॒ర్తా॒ణ్డమాస్య॑త్ |
స॒ప్తభి॑: పు॒త్రైరది॑తిః |
ఉప॒ప్రైత్పూ॒ర్వ్య॑o యుగమ్” |
ప్ర॒జాయై॑ మృ॒త్యవే త॑త్ |
ప॒రా॒ మా॒ర్తా॒ణ్డమాభ॑ర॒దితి॑ |
తాననుక్ర॑మిష్యా॒మః |
మి॒త్రశ్చ॒ వరు॑ణశ్చ |
ధా॒తా చా”ర్యా॒మా చ॑ |
అగ్‍ంశ॑శ్చ॒ భగ॑శ్చ |
ఇన్ద్రశ్చ వివస్వాగ్॑‍ంశ్చేత్యే॒తే |
హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భో హ॒గ్॒‍ంసశ్శు॑చి॒షత్ |
బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నమ్ తదిత్ప॒దమితి॑ |
గ॒ర్భః ప్రా॑జాప॒త్యః |
అథ॒ పురు॑షః స॒ప్తపురు॑షః || ౬౩ || ౧-౧౩-౩

యోఽసౌ॑ త॒పన్ను॒దేతి॑ |
స సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణానా॒దాయో॒దేతి॑ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణానా॒దాయోద॑గాః |
అ॒సౌ యో”ఽస్త॒మేతి॑ |
స సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణానా॒దాయా॒స్తమేతి॑ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణానా॒దాయాఽస్త॑ఙ్గాః |
అ॒సౌ య ఆ॒పూర్య॑తి |
స సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరా॒పూర్య॑తి || ౬౪ || ౧-౧౪-౧

మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరా॒పూరి॑ష్ఠాః |
అ॒సౌ యో॑ఽప॒క్షీయ॑తి |
స సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑క్షీయతి |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑క్షేష్ఠాః |
అ॒మూని॒ నక్ష॑త్రాణి |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పన్తి॒ చోథ్స॑ర్పన్తి చ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృపత॒ మోథ్సృ॑పత || ౬౫ || ౧-౧౪-౨

ఇ॒మే మాసా”శ్చార్ధమా॒సాశ్చ॑ |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పన్తి॒ చోథ్స॑ర్పన్తి చ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృపత॒ మోథ్సృ॑పత |
ఇ॒మ ఋ॒తవ॑: |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పన్తి॒ చోథ్స॑ర్పన్తి చ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృపత॒ మోథ్సృ॑పత |
అ॒యగ్‍ం స॑oవథ్స॒రః |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పతి॒ చోథ్స॑ర్పతి చ || ౬౬ || ౧-౧౪-౩

మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృప॒ మోథ్సృ॑ప |
ఇ॒దమహ॑: |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పతి॒ చోథ్స॑ర్పతి చ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృప॒ మోథ్సృ॑ప |
ఇ॒యగ్‍ంరాత్రి॑: |
సర్వే॑షాం భూ॒తానా”o ప్రా॒ణైరప॑ప్రసర్పతి॒ చోథ్స॑ర్పతి చ |
మా మే” ప్ర॒జయా॒ మా ప॑శూ॒నామ్ |
మా మమ॑ ప్రా॒ణైరప॑ప్రసృప॒ మోథ్సృ॑ప |
ఓం భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
ఏతద్వో మిథునం మానో మిథు॑నగ్‍ం రీ॒ఢ్వమ్ || ౬౭ || ౧-౧౪-౪

అథాదిత్యస్యాష్టపు॑రుష॒స్య |
వసూనామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
రుద్రాణామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఆదిత్యానామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
సతాగ్॑‍ంసత్యా॒నామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
అభిధూన్వతా॑మభి॒ఘ్నతామ్ |
వాతవ॑తాం మ॒రుతామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఋభూణామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
విశ్వేషా”న్దేవా॒నామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
సంవథ్సర॑స్య స॒వితుః |
ఆదిత్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఓం భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
రశ్మయో వో మిథునం మా నో మిథు॑నగ్‍ం రీ॒ఢ్వమ్ || ౬౮ || ౧-౧౫-౧

ఆరోగస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
భ్రాజస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
పటరస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
పతఙ్గస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
స్వర్ణరస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
జ్యోతిషీమతస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
విభాసస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
కశ్యపస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఓం భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
ఆపో వో మిథునం మా నో మిథు॑నగ్‍ం రీ॒ఢ్వమ్ || ౬౯ || ౧-౧౬-౧

అథ వాయోరేకాదశపురుషస్యైకాదశ॑స్త్రీక॒స్య |
ప్రభ్రాజమానానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వ్యవదాతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వాసుకివైద్యుతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
రజతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
పరుషాణాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
శ్యామానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
కపిలానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
అతిలోహితానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఊర్ధ్వానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని || ౭౦ || ౧-౧౭-౧

అవపతన్తానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వైద్యుతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ప్రభ్రాజమానీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వ్యవదాతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వాసుకివైద్యుతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
రజతానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
పరుషాణాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
శ్యామానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
కపిలానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
అతిలోహితీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఊర్ధ్వానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
అవపతన్తీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వైద్యుతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఓం భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
రూపాణి వో మిథునం మా నో మిథు॑నగ్‍ం రీ॒ఢ్వమ్ || ౭౧ || ౧-౧౭-౨

అథాగ్నే॑రష్టపు॑రుష॒స్య |
అగ్నేః పూర్వదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
జాతవేదస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
సహోజసో దక్షిణదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
అజిరాప్రభవ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
వైశ్వానరస్యాపరదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
నర్యాపస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
పఙ్క్తిరాధస ఉదగ్దిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
విసర్పిణ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజ॑సా భా॒ని |
ఓం భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
దిశో వో మిథునం మా నో మిథు॑నగ్‍ం రీ॒ఢ్వమ్ || ౭౨ || ౧-౧౮-౧

దక్షిణపూర్వస్యాన్దిశి విస॑ర్పీ న॒రకః |
తస్మాన్నః ప॑రిపా॒హి |
దక్షిణాస్యాన్దిశ్యవిస॑ర్పీ న॒రకః |
తస్మాన్నః ప॑రిపా॒హి |
ఉత్తరపూర్వస్యాన్దిశి విషా॑దీ న॒రకః |
తస్మాన్నః ప॑రిపా॒హి |
ఉత్తరాపరస్యాన్దిశ్యవిషా॑దీ న॒రకః |
తస్మాన్నః ప॑రిపా॒హి |
ఆయస్మిన్థ్సప్త వాసవా ఇన్ద్రియాణి శతక్రత॑విత్యే॒తే || ౭౩ || ౧-౧౯-౧

ఇ॒న్ద్ర॒ఘో॒షా వో॒ వసు॑భిః పు॒రస్తా॒దుప॑దధతామ్ |
మనో॑జవసో వః పి॒తృభి॑ర్దక్షిణ॒త ఉప॑దధతామ్ |
ప్రచే॑తా వో రు॒ద్రైః ప॒శ్చాదుప॑దధతామ్ |
వి॒శ్వక॑ర్మా వ ఆది॒త్యైరు॑త్తర॒త ఉప॑దధతామ్ |
త్వష్టా॑ వో రూ॒పైరు॒పరి॑ష్టా॒దుప॑దధతామ్ |
సంజ్ఞానం వః ప॑శ్చాది॒తి |
ఆ॒ది॒త్యస్సర్వో॒ఽగ్నిః పృ॑థి॒వ్యామ్ |
వా॒యుర॒న్తరి॑క్షే |
సూర్యో॑ ది॒వి |
చ॒న్ద్రమా॑ ది॒క్షు |
నక్ష॑త్రాణి॒ స్వలో॒కే |
ఏ॒వా హ్యే॑వ |
ఏ॒వా హ్య॑గ్నే |
ఏ॒వా హి వా॑యో |
ఏ॒వా హీ”న్ద్ర |
ఏ॒వా హి పూ॑షన్ |
ఏ॒వా హి దే॑వాః || ౭౪ || ౧-౨౦-౧

ఆప॑మాపామ॒పః సర్వా”: |
అ॒స్మాద॒స్మాది॒తోఽముత॑: |
అ॒గ్నిర్వా॒యుశ్చ॒ సూర్య॑శ్చ |
స॒హ స॑ఞ్చస్క॒రర్ద్ధి॑యా |
వా॒య్వశ్వా॑ రశ్మి॒పత॑యః |
మరీ”చ్యాత్మానో॒ అద్రు॑హః |
దే॒వీర్భు॑వన॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్త్వాయ॑ మే సుత |
మహానామ్నీర్మ॑హామా॒నాః |
మ॒హ॒సో మ॑హస॒స్స్వ॑: || ౭౫ || ౧-౨౧-౧

దే॒వీః ప॑ర్జన్య॒సూవ॑రీః |
పు॒త్ర॒వ॒త్త్వాయ॑ మే సుత |
అ॒పాఽశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పారక్ష॑: |
అ॒పాఽశ్న్యు॑ష్ణిమ॒పారఘమ్” |
అపా”ఘ్రా॒మప॑చా॒ఽవర్తిమ్” |
అప॑దే॒వీరి॒తో హి॑త |
వజ్ర॑న్దే॒వీరజీ॑తాగ్‍ంశ్చ |
భువ॑నన్దేవ॒సూవ॑రీః |
ఆ॒ది॒త్యానది॑తిన్దే॒వీమ్ |
యోని॑నోర్ధ్వము॒దీష॑త || ౭౬ || ౧-౨౧-౨

భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
కే॒తవో॒ అరు॑ణాసశ్చ |
ఋ॒ష॒యో వాత॑రశ॒నాః |
ప్ర॒తి॒ష్ఠాగ్‍ం శ॒తధా॑ హి |
స॒మాహి॑తాసో సహస్ర॒ధాయ॑సమ్ |
శి॒వా న॒శ్శన్త॑మా భవన్తు |
ది॒వ్యా ఆప॒ ఓష॑ధయః |
సు॒మృ॒డీ॒కా సర॑స్వతి |
మా తే॒ వ్యో॑మ స॒oదృశి॑ || ౭౭ || ౧-౨౧-౩

యో॑ఽపాం పుష్ప॒o వేద॑ |
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి |
చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పాం పుష్పమ్” |
పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా”న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
అ॒గ్నిర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో”ఽగ్నేరా॒యత॑న॒o వేద॑ || ౭౮ || ౧-౨౨-౧

ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వా అ॒గ్నేరా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
వా॒యుర్వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో వా॒యోరా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి || ౭౯ || ౧-౨౨-౨

ఆపో॒ వై వా॒యోరా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
అ॒సౌ వై తప॑న్న॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో॑ఽముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వా అ॒ముష్య॒ తప॑త ఆ॒యత॑నమ్ || ౮౦ || ౧-౨౨-౩

ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
చ॒న్ద్రమా॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యశ్చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై చ॒న్ద్రమ॑స ఆ॒యత॑నమ్|
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి || ౮౧ || ౧-౨౨-౪

య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
నక్ష॑త్రాణి॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యో నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై నక్ష॑త్రాణామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౮౨ || ౧-౨౨-౫

యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ప॒ర్జన్యో॒ వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యః ప॒ర్జన్య॑స్యా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై ప॒ర్జన్య॑స్యా॒ఽఽయత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో॑ఽపామా॒యత॑న॒o వేద॑ || ౮౩ || ౧-౨౨-౬

ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
స॒oవ॒థ్స॒రో వా అ॒పామా॒యత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
యస్స॑oవథ్స॒రస్యా॒యత॑న॒o వేద॑ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
ఆపో॒ వై స॑oవథ్స॒రస్యా॒ఽఽయత॑నమ్ |
ఆ॒యత॑నవాన్ భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
యో”ఽప్సు నావ॒o ప్రతి॑ష్ఠితా॒o వేద॑ |
ప్రత్యే॒వ తి॑ష్ఠతి || ౮౪ || ౧-౨౨-౭

ఇ॒మే వై లో॒కా అ॒ప్సు ప్రతి॑ష్ఠితాః |
తదే॒షాఽభ్యనూ”క్తా |
అ॒పాగ్‍ం రస॒ముద॑యగ్‍ం సన్ |
సూర్యే॑ శు॒క్రగ్‍ం స॒మాభృ॑తమ్ |
అ॒పాగ్‍ం రస॑స్య॒ యో రస॑: |
తం వో॑ గృహ్ణామ్యుత్త॒మమితి॑ |
ఇ॒మే వై లో॒కా అ॒పాగ్‍ం రస॑: |
తే॑ఽముష్మి॑న్నాది॒త్యే స॒మాభృ॑తాః |
జా॒ను॒ద॒ఘ్నీము॑త్తరవే॒దీఙ్ఖా॒త్వా |
అ॒పాం పూ॑రయి॒త్వా గు॑ల్ఫద॒ఘ్నమ్ || ౮౫ || ౧-౨౨-౮

పుష్కరపర్ణైః పుష్కరదణ్డైః పుష్కరైశ్చ॑ సగ్గ్‍స్తీ॒ర్య |
తస్మి॑న్విహా॒యసే |
అ॒గ్నిం ప్ర॒ణీయో॑పసమా॒ధాయ॑ |
బ్ర॒హ్మ॒వా॒దినో॑ వదన్తి |
కస్మా”త్ప్రణీ॒తేఽయమ॒గ్నిశ్చీ॒యతే” |
సాప్ర॑ణీ॒తేఽయమ॒ప్సు హ్యయ॑ఞ్చీ॒యతే” |
అ॒సౌ భువ॑నే॒ఽప్యనా॑హితాగ్నిరే॒తాః |
తమ॒భిత॑ ఏ॒తా అ॒బీష్ట॑కా॒ ఉప॑దధాతి |
అ॒గ్ని॒హో॒త్రే ద॑ర్శపూర్ణమా॒సయో”: |
ప॒శు॒బ॒న్ధే చా॑తుర్మా॒స్యేషు॑ || ౮౬ || ౧-౨౨-౯

అథో॑ ఆహుః |
సర్వే॑షు యజ్ఞక్ర॒తుష్వితి॑ |
ఏ॒తద్ధ॑ స్మ॒ వా ఆ॑హుశ్శణ్డి॒లాః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
స॒త్రి॒యమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
స॒oవ॒థ్స॒రం ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
సా॒వి॒త్రమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
అ॒ముమా॑ది॒త్యం ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే || ౮౭ || ౧-౨౨-౧౦

నా॒చి॒కే॒తమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
ప్రా॒ణాన్ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
చా॒తు॒ర్హో॒త్రి॒యమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
బ్రహ్మ॑ ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
వై॒శ్వ॒సృ॒జమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
శరీ॑రం ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
ఉ॒పా॒ను॒వా॒క్య॑మా॒శుమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః || ౮౮ || ౧-౨౨-౧౧

ఇ॒మాఁల్లో॒కాన్ప్ర॒త్యక్షే॑ణ |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
ఇ॒మమా॑రుణకేతుకమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః ఇతి॑ |
య ఏ॒వాసౌ |
ఇ॒తశ్చా॒ముత॑శ్చాఽవ్యతీపా॒తీ |
తమితి॑ |
యో”ఽగ్నేర్మి॑థూ॒యా వేద॑ |
మి॒థు॒న॒వాన్భ॑వతి |
ఆపో॒ వా అ॒గ్నేర్మి॑థూ॒యాః |
మి॒థు॒న॒వాన్భ॑వతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౮౯ || ౧-౨౨-౧౨

ఆపో॒ వా ఇ॒దమా॑సన్థ్సలి॒లమే॒వ |
స ప్ర॒జాప॑తి॒రేక॑: పుష్కరప॒ర్ణే సమ॑భవత్ |
తస్యాన్త॒ర్మన॑సి కామ॒స్సమ॑వర్తత |
ఇ॒దగ్‍ం సృ॑జేయ॒మితి॑ |
తస్మా॒ద్యత్పురు॑షో॒ మన॑సాఽభి॒గచ్ఛ॑తి |
తద్వా॒చా వ॑దతి |
తత్కర్మ॑ణా కరోతి |
తదే॒షాఽభ్యనూ”క్తా |
కామ॒స్తదగ్రే॒ సమ॑వర్త॒తాధి॑ |
మన॑సో॒ రేత॑: ప్రథ॒మం యదాసీ”త్ || ౯౦ || ౧-౨౩-౧

స॒తో బన్ధు॒మస॑తి॒ ని॑రవిన్దన్ |
హృ॒ది ప్ర॒తీష్యా॑ క॒వయో॑ మనీ॒షేతి॑ |
ఉపై॑న॒న్తదుప॑నమతి |
యత్కా॑మో॒ భవ॑తి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
స తపో॑ఽతప్యత |
స తప॑స్త॒ప్త్వా |
శరీ॑రమధూనుత |
తస్య॒ యన్మా॒గ్॒‍ంసమాసీ”త్ |
తతో॑ఽరు॒ణాః కే॒తవో॒ వాత॑రశ॒నా ఋష॑య॒ ఉద॑తిష్ఠన్ || ౯౧ || ౧-౨౩-౨

యే నఖా”: |
తే వై॑ఖాన॒సాః |
యే వాలా”: |
తే వా॑లఖి॒ల్యాః |
యో రస॑: |
సో॑ఽపామ్ |
అ॒న్త॒ర॒తః కూ॒ర్మం భూ॒తగ్‍ం సర్ప॑న్తమ్ |
తమ॑బ్రవీత్ |
మమ॒ వైత్వఙ్మా॒గ్॒‍ంసా |
సమ॑భూత్ || ౯౨ || ౧-౨౩-౩

నేత్య॑బ్రవీత్ |
పూర్వ॑మే॒వాహమి॒హాస॒మితి॑ |
తత్పురు॑షస్య పురుష॒త్వమ్ |
స స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షస్స॒హస్ర॑పాత్ |
భూ॒త్వోద॑తిష్ఠత్ |
తమ॑బ్రవీత్ |
త్వం వై పూర్వగ్॑‍ం సమ॑భూః |
త్వమి॒దం పూర్వ॑: కురు॒ష్వేతి॑ |
స ఇ॒త ఆ॒దాయాప॑: || ౯౩ || ౧-౨౩-౪

అ॒ఞ్జ॒లినా॑ పు॒రస్తా॑దు॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహ్యే॒వేతి॑ |
తత॑ ఆది॒త్య ఉద॑తిష్ఠత్ |
సా ప్రాచీ॒ దిక్ |
అథా॑రు॒ణః కే॒తుర్ద॑క్షిణ॒త ఉ॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహ్యగ్న॒ ఇతి॑ |
తతో॒ వా అ॒గ్నిరుద॑తిష్ఠత్ |
సా ద॑క్షి॒ణా దిక్ |
అథా॑రు॒ణః కే॒తుః ప॒శ్చాదు॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహి వాయో॒ ఇతి॑ || ౯౪ || ౧-౨౩-౫

తతో॑ వా॒యురుద॑తిష్ఠత్ |
సా ప్ర॒తీచీ॒ దిక్ |
అథా॑రు॒ణః కే॒తురు॑త్తర॒త ఉ॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహీన్ద్రేతి॑ |
తతో॒ వా ఇన్ద్ర॒ ఉద॑తిష్ఠత్ |
సోదీ॑చీ॒ దిక్ |
అథా॑రు॒ణః కే॒తుర్మధ్య॑ ఉ॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహి పూష॒న్నితి॑ |
తతో॒ వై పూ॒షోద॑తిష్ఠత్ |
సేయన్దిక్ || ౯౫ || ౧-౨౩-౬

అథా॑రు॒ణః కే॒తురు॒పరి॑ష్టాదు॒పాద॑ధాత్ |
ఏ॒వాహి దే॒వా ఇతి॑ |
తతో॑ దేవమను॒ష్యాః పి॒తర॑: |
గ॒న్ధ॒ర్వా॒ప్స॒రస॒శ్చోద॑తిష్ఠన్ |
సోర్ధ్వా దిక్ |
యా వి॒ప్రుషో॑ వి॒పరా॑పతన్ |
తాభ్యోఽసు॑రా॒ రక్షాగ్॑‍ంసి పిశా॒చాశ్చోద॑తిష్ఠన్ |
తస్మా॒త్తే పరా॑భవన్ |
వి॒ప్రుడ్భ్యో॒ హి తే సమ॑భవన్ |
తదే॒షాఽభ్యనూ”క్తా || ౯౬ || ౧-౨౩-౭

ఆపో॑ హ॒ యద్బృ॑హ॒తీర్గర్భా॒మాయన్॑ |
దక్ష॒న్దధా॑నా జ॒నయ॑న్తీస్స్వయ॒oభుమ్ |
తత॑ ఇ॒మేఽద్ధ్యసృ॑జ్యన్త॒ సర్గా”: |
అద్భ్యో॒ వా ఇ॒దగ్‍ం సమ॑భూత్ |
తస్మా॑ది॒దగ్‍ం సర్వ॒o బ్రహ్మ॑ స్వయ॒oభ్వితి॑ |
తస్మా॑ది॒దగ్‍ం సర్వ॒గ్॒‍ం శిథి॑లమి॒వాద్ధ్రువ॑మివాభవత్ |
ప్ర॒జాప॑తి॒ర్వావ తత్ |
ఆ॒త్మనా॒త్మాన॑o వి॒ధాయ॑ |
తదే॒వాను॒ప్రావి॑శత్ |
తదే॒షాఽభ్యనూ”క్తా || ౯౭ || ౧-౨౩-౮

వి॒ధాయ॑ లో॒కాన్వి॒ధాయ॑ భూ॒తాని॑ |
వి॒ధాయ॒ సర్వా”: ప్ర॒దిశో॒ దిశ॑శ్చ |
ప్ర॒జాప॑తిః ప్రథమ॒జా ఋ॒తస్య॑ |
ఆ॒త్మనా॒త్మాన॑మ॒భిసంవి॑వే॒శేతి॑ |
సర్వ॑మే॒వేదమా॒ప్త్వా |
సర్వ॑మవ॒రుద్ధ్య॑ |
తదే॒వాను॒ప్రవి॑శతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౯౮ || ౧-౨౩-౯

చతు॑ష్టయ్య॒ ఆపో॑ గృహ్ణాతి |
చ॒త్వారి॒ వా అ॒పాగ్‍ం రూ॒పాణి॑ |
మేఘో॑ వి॒ద్యుత్ |
స్త॒న॒యి॒త్నుర్వృ॒ష్టిః |
తాన్యే॒వావ॑రున్ధే |
ఆ॒తప॑తి॒ వర్ష్యా॑ గృహ్ణాతి |
తాః పు॒రస్తా॒దుప॑దధాతి |
ఏ॒తా వై బ్ర॑హ్మవర్చ॒స్యా ఆప॑: |
ము॒ఖ॒త ఏ॒వ బ్ర॑హ్మవర్చ॒సమవ॑రున్ధే |
తస్మా”న్ముఖ॒తో బ్ర॑హ్మవర్చ॒సిత॑రః || ౯౯ || ౧-౨౪-౧

కూప్యా॑ గృహ్ణాతి |
తా ద॑క్షిణ॒త ఉప॑దధాతి |
ఏ॒తా వై తే॑జ॒స్వినీ॒రాప॑: |
తేజ॑ ఏ॒వాస్య॑ దక్షిణ॒తో ద॑ధాతి |
తస్మా॒ద్దక్షి॒ణోఽర్ధ॑స్తేజ॒స్విత॑రః |
స్థా॒వ॒రా గృ॑హ్ణాతి |
తాః ప॒శ్చాదుప॑దధాతి |
ప్రతి॑ష్ఠితా॒ వై స్థా॑వ॒రాః |
ప॒శ్చాదే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠతి |
వహ॑న్తీర్గృహ్ణాతి || ౧౦౦ || ౧-౨౪-౨

తా ఉ॑త్తర॒త ఉప॑దధాతి |
ఓజ॑సా॒ వా ఏ॒తా వహ॑న్తీరి॒వోద్గ॑తీరి॒వ ఆకూజ॑తీరి॒వ ధావ॑న్తీః |
ఓజ॑ ఏ॒వాస్యో”త్తర॒తో ద॑ధాతి |
తస్మా॒దుత్త॒రోఽర్ధ॑ ఓజ॒స్విత॑రః |
స॒oభా॒ర్యా గృ॑హ్ణాతి |
తా మధ్య॒ ఉప॑దధాతి |
ఇ॒యం వై స॑oభా॒ర్యాః |
అ॒స్యామే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠతి |
ప॒ల్వ॒ల్యా గృ॑హ్ణాతి |
తా ఉ॒పరి॑ష్టాదు॒పాద॑ధాతి || ౧౦౧ || ౧-౨౪-౩

అ॒సౌ వై ప॑ల్వ॒ల్యాః |
అ॒ముష్యా॑మే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠతి |
ది॒క్షూప॑దధాతి |
ది॒క్షు వా ఆప॑: |
అన్న॒o వా ఆప॑: |
అ॒ద్భ్యో వా అన్న॑ఞ్జాయతే |
యదే॒వాద్భ్యోఽన్న॒ఞ్జాయ॑తే |
తదవ॑రున్ధే |
తం వా ఏ॒తమ॑రు॒ణాః కే॒తవో॒ వాత॑రశ॒నా ఋష॑యోఽచిన్వన్ |
తస్మా॑దారుణకే॒తుక॑: || ౧౦౨ || ౧-౨౪-౪

తదే॒షాఽభ్యనూ”క్తా |
కే॒తవో॒ అరు॑ణాసశ్చ |
ఋ॒ష॒యో వాత॑రశ॒నాః |
ప్ర॒తి॒ష్ఠాగ్‍ం శ॒తధా॑హి |
స॒మాహి॑తాసో సహస్ర॒ధాయ॑స॒మితి॑ |
శ॒తశ॑శ్చై॒వ స॒హస్ర॑శశ్చ॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి |
య ఏ॒తమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
య ఉ॑చైనమే॒వం వేద॑ || ౧౦౩ || ౧-౨౪-౫

జా॒ను॒ద॒ఘ్నీము॑త్తరవే॒దీఙ్ఖా॒త్వా |
అ॒పాం పూ॑రయతి |
అ॒పాగ్‍ం స॑ర్వ॒త్వాయ॑ |
పు॒ష్క॒ర॒ప॒ర్ణగ్‍ం రు॒క్మం పురు॑ష॒మిత్యుప॑దధాతి |
తపో॒ వై పు॑ష్కరప॒ర్ణమ్ |
స॒త్యగ్‍ం రు॒క్మః |
అ॒మృత॒o పురు॑షః |
ఏ॒తావ॒ద్వావా”స్తి |
యావ॑దే॒తత్ |
యావ॑దే॒వాస్తి॑ || ౧౦౪ || ౧-౨౫-౧

తదవ॑రున్ధే |
కూ॒ర్మముప॑దధాతి |
అ॒పామే॒వ మేధ॒మవ॑రున్ధే |
అథో” స్వ॒ర్గస్య॑ లో॒కస్య॒ సమ॑ష్ట్యై |
ఆప॑మాపామ॒పస్సర్వా”: |
అ॒స్మాద॒స్మాది॒తోఽముత॑: |
అ॒గ్నిర్వా॒యుశ్చ॒ సూర్య॑శ్చ |
స॒హస॑ఞ్చస్క॒రర్ద్ధి॑యా॒ ఇతి॑ |
వా॒య్వశ్వా॑ రశ్మి॒పత॑యః |
లో॒కం పృ॑ణచ్ఛి॒ద్రం పృ॑ణ || ౧౦౫ || ౧-౨౫-౨

యాస్తి॒స్రః ప॑రమ॒జాః |
ఇ॒న్ద్ర॒ఘో॒షా వో॒ వసు॑భిరే॒వాహ్యే॒వేతి॑ |
పఞ్చ॒చిత॑య॒ ఉపద॑ధాతి |
పాఙ్క్తో॒ఽగ్నిః |
యావ॑నే॒వాగ్నిః |
తఞ్చి॑నుతే |
లో॒కంపృ॑ణయా ద్వి॒తీయా॒ముప॑దధాతి |
పఞ్చ॑పదా॒ వై వి॒రాట్ |
తస్యా॒ వా ఇ॒యం పాద॑: |
అ॒న్తరి॑క్ష॒o పాద॑: |
ద్యౌః పాద॑: |
దిశ॒: పాద॑: |
ప॒రోర॑జా॒: పాద॑: |
వి॒రాజ్యే॒వ ప్రతి॑తిష్ఠతి |
య ఏ॒తమ॒గ్నిఞ్చి॑ను॒తే |
య ఉ॑చైనమే॒వం వేద॑ || ౧౦౬ || ౧-౨౫-౩

అ॒గ్నిం ప్ర॒ణీయో॑పసమా॒ధాయ॑ |
తమ॒భిత॑ ఏ॒తా అ॒బీష్ట॑కా॒ ఉప॑దధాతి |
అ॒గ్ని॒హో॒త్రే ద॑ర్శపూర్ణమా॒సయో”: |
ప॒శు॒బ॒న్ధే చా॑తుర్మా॒స్యేషు॑ |
అథో॑ ఆహుః |
సర్వే॑షు యజ్ఞక్ర॒తుష్వితి॑ |
అథ॑ హస్మాహారు॒ణస్స్వా॑య॒oభువ॑: |
సా॒వి॒త్రః సర్వో॒ఽగ్నిరిత్యన॑నుషఙ్గం మన్యామహే |
నానా॒ వా ఏ॒తేషా”o వీ॒ర్యా॑ణి |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే || ౧౦౭ || ౧-౨౬-౧

స॒త్రి॒యమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
సా॒వి॒త్రమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
నా॒చి॒కే॒తమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
చా॒తు॒ర్హో॒త్రి॒యమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
వై॒శ్వ॒సృ॒జమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే || ౧౦౮ || ౧-౨౬-౨

ఉ॒పా॒ను॒వా॒క్య॑మా॒శుమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒నః |
కమ॒గ్నిఞ్చి॑నుతే |
ఇ॒మమా॑రుణకేతుకమ॒గ్నిఞ్చి॑న్వా॒న ఇతి॑ |
వృషా॒ వా అ॒గ్నిః |
వృషా॑ణో॒ సగ్గ్‍స్ఫా॑లయేత్ |
హ॒న్యేతా”స్య య॒జ్ఞః |
తస్మా॒న్నాను॒షజ్య॑: |
సోత్త॑రవే॒దిషు॑ క్ర॒తుషు॑ చిన్వీత |
ఉ॒త్త॒ర॒వే॒ద్యాగ్‍ం హ్య॑గ్నిశ్చీ॒యతే” |
ప్ర॒జాకా॑మశ్చిన్వీత || ౧౦౯ || ౧-౨౬-౩

ప్రా॒జా॒ప॒త్యో వా ఏ॒షో”ఽగ్నిః |
ప్రా॒జా॒ప॒త్యాః ప్ర॒జాః |
ప్ర॒జావా”న్భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
ప॒శుకా॑మశ్చిన్వీత |
స॒oజ్ఞాన॒o వా ఏ॒తత్ప॑శూ॒నామ్ |
యదాప॑: |
ప॒శూ॒నామే॒వ స॒oజ్ఞానే॒ఽగ్నిఞ్చి॑నుతే |
ప॒శు॒మాన్భ॑వతి |
య ఏ॒వం వేద॑ || ౧౧౦ || ౧-౨౬-౪

వృష్టి॑కామశ్చిన్వీత |
ఆపో॒ వై వృష్టి॑: |
ప॒ర్జన్యో॒ వర్షు॑కో భవతి |
య ఏ॒వం వేద॑ |
ఆ॒మ॒యా॒వీ చి॑న్వీత |
ఆపో॒ వై భే॑ష॒జమ్ |
భే॒ష॒జమే॒వాస్మై॑ కరోతి |
సర్వ॒మాయు॑రేతి |
అ॒భి॒చరగ్గ్॑‍శ్చిన్వీత |
వజ్రో॒ వా ఆప॑: || ౧౧౧ || ౧-౨౬-౫

వజ్ర॑మే॒వ భ్రాతృ॑వ్యేభ్య॒: ప్రహ॑రతి |
స్తృ॒ణు॒త ఏ॑నమ్ |
తేజ॑స్కామో॒ యశ॑స్కామః |
బ్ర॒హ్మ॒వ॒ర్చ॒సకా॑మస్స్వ॒ర్గకా॑మశ్చిన్వీత |
ఏ॒తావ॒ద్వా వా”స్తి |
యావ॑దే॒తత్ |
యావ॑దే॒వాస్తి॑ |
తదవ॑రున్ధే |
తస్యై॒తద్వ్ర॒తమ్ |
వర్ష॑తి॒ న ధా॑వేత్ || ౧౧౨ || ౧-౨౬-౬

అ॒మృత॒o వా ఆప॑: |
అ॒మృత॒స్యాన॑న్తరిత్యై |
నాప్సు మూత్ర॑పురీ॒షఙ్కు॑ర్యాత్ |
న నిష్ఠీ॑వేత్ |
న వి॒వస॑నస్స్నాయాత్ |
గుహ్యో॒ వా ఏ॒షో”ఽగ్నిః |
ఏ॒తస్యా॒గ్నేరన॑తిదాహాయ |
న పు॑ష్కరప॒ర్ణాని॒ హిర॑ణ్య॒o వాఽధి॒తిష్ఠే”త్ |
ఏ॒తస్యా॒గ్నేరన॑భ్యారోహాయ |
న కూర్మ॒స్యాశ్నీ॑యాత్ |
నోద॒కస్యా॒ఘాతు॑కా॒న్యేన॑మోద॒కాని॑ భవన్తి |
అ॒ఘాతు॑కా॒ ఆప॑: |
య ఏ॒తమ॒గ్నిఞ్చి॑ను॒తే |
య ఉ॑చైనమే॒వం వేద॑ || ౧౧౩ || ౧-౨౬-౭

ఇ॒మాను॑క॒o భువ॑నా సీషధేమ |
ఇన్ద్ర॑శ్చ॒ విశ్వే॑ చ దే॒వాః |
య॒జ్ఞఞ్చ॑ నస్త॒న్వఞ్చ॑ ప్ర॒జాఞ్చ॑ |
ఆ॒ది॒త్యైరిన్ద్ర॑స్స॒హ సీ॑షధాతు |
ఆ॒ది॒త్యైరిన్ద్ర॒స్సగ॑ణో మ॒రుద్భి॑: |
అ॒స్మాక॑o భూత్వవి॒తా త॒నూనా”మ్ |
ఆప్ల॑వస్వ॒ ప్రప్ల॑వస్వ |
ఆ॒ణ్డీ భ॑వ జ॒ మా ము॒హుః |
సుఖాదీన్దు॑:ఖని॒ధనామ్ |
ప్రతి॑ముఞ్చస్వ॒ స్వాం పు॒రమ్ || ౧౧౪ || ౧-౨౭-౧

మరీ॑చయస్స్వాయంభు॒వాః |
యే శ॑రీ॒రాణ్య॑కల్పయన్ |
తే తే॑ దే॒హఙ్క॑ల్పయన్తు |
మా చ॑ తే॒ ఖ్యా స్మ॑ తీరిషత్ |
ఉత్తి॑ష్ఠత॒ మా స్వ॑ప్త |
అ॒గ్నిమి॑చ్ఛధ్వ॒o భార॑తాః |
రాజ్ఞ॒స్సోమ॑స్య తృ॒ప్తాస॑: |
సూర్యే॑ణ స॒యుజో॑షసః |
యువా॑ సు॒వాసా”: |
అ॒ష్టాచ॑క్రా॒ నవ॑ద్వారా || ౧౧౫ || ౧-౨౭-౨

దే॒వానా॒o పూర॑యో॒ధ్యా |
తస్యాగ్॑‍ం హిరణ్మ॑యః కో॒శః |
స్వ॒ర్గో లో॒కో జ్యోతి॒షాఽఽవృ॑తః |
యో వై తా”o బ్రహ్మ॑ణో వే॒ద |
అ॒మృతే॑నాఽఽవృ॒తాం పు॑రీమ్ |
తస్మై” బ్రహ్మ చ॑ బ్రహ్మా॒ చ |
ఆ॒యుః కీర్తి॑o ప్ర॒జాన్ద॑దుః |
వి॒భ్రాజ॑మానా॒గ్॒‍ం హరి॑ణీమ్ |
య॒శసా॑ సంప॒రీవృ॑తామ్ |
పురగ్॑‍ం హిరణ్మ॑యీం బ్ర॒హ్మా || ౧౧౬ || ౧-౨౭-౩

వి॒వేశా॑ఽప॒రాజి॑తా |
పరాఙేత్య॑జ్యామ॒యీ |
పరాఙేత్య॑నాశ॒కీ |
ఇ॒హ చా॑ముత్ర॑ చాన్వే॒తి |
వి॒ద్వాన్దే॑వాసు॒రాను॑భ॒యాన్ |
యత్కు॑మా॒రీ మ॒న్ద్రయ॑తే |
య॒ద్యో॒షద్యత్ప॑తి॒వ్రతా” |
అరి॑ష్ట॒o యత్కిఞ్చ॑ క్రి॒యతే” |
అ॒గ్నిస్తదను॑వేధతి |
అ॒శృతా॑సశ్శృ॑తాస॒శ్చ || ౧౧౭ || ౧-౨౭-౪

య॒జ్వానో॒ యేఽప్య॑య॒జ్వన॑: |
స్వ॑ర్యన్తో॒ నాపే”క్షన్తే |
ఇన్ద్ర॑మ॒గ్నిఞ్చ॑ యే వి॒దుః |
సిక॑తా ఇవ స॒oయన్తి॑ |
ర॒శ్మిభి॑స్సము॒దీరి॑తాః |
అ॒స్మాల్లో॒కాద॑ముష్మా॒చ్చ |
ఋ॒షిభి॑రదాత్పృ॒శ్నిభి॑ |
అపే॑త॒ వీత॒ వి చ॑ సర్ప॒తాత॑: |
యేఽత్ర॒ స్థ పు॑రా॒ణా యే చ॒ నూత॑నాః |
అహో॑భిర॒ద్భిర॒క్తుభి॒ర్వ్య॑క్తమ్ || ౧౧౮ || ౧-౨౭-౫

య॒మో ద॑దాత్వవ॒సాన॑మస్మై |
నృ ము॑ణన్తు నృ పా॒త్వర్య॑: |
అ॒కృ॒ష్టా యే చ॒ కృష్ట॑జాః |
కు॒మారీ॑షు క॒నీనీ॑షు |
జా॒రిణీ॑షు చ॒ యే హి॒తాః |
రేత॑: పీతా॒ ఆణ్డ॑పీతాః |
అఙ్గా॑రేషు చ॒ యే హు॒తాః |
ఉ॒భయా”న్ పుత్ర॑పౌత్ర॒కాన్ |
యు॒వే॒ఽహం య॒మరాజ॑గాన్ |
శ॒తమిన్ను శ॒రద॑: || ౧౧౯ || ౧-౨౭-౬

అదో॒ యద్బ్రహ్మ॑ విల॒బమ్ |
పి॒తృ॒ణాఞ్చ॑ య॒మస్య॑ చ |
వరు॑ణ॒స్యాశ్వి॑నోర॒గ్నేః |
మ॒రుతా”ఞ్చ వి॒హాయ॑సామ్ |
కా॒మ॒ప్ర॒యవ॑ణం మే అస్తు |
స హ్యే॑వాస్మి॑ స॒నాత॑నః |
ఇతి నాకో బ్రహ్మిశ్రవో॑ రాయో॒ ధనమ్ |
పు॒త్రానాపో॑ దే॒వీరి॒హాహి॑తా || ౧౨౦ || ౧-౨౭-౭

విశీ”ర్ష్ణీ॒o గృధ్ర॑శీర్ష్ణీఞ్చ |
అపేతో॑ నిరృ॒తిగ్‍ం హ॑థః |
పరిబాధగ్గ్ శ్వే॑తకు॒క్షమ్ |
ని॒జఙ్ఘగ్॑‍ం శబ॒లోద॑రమ్ |
స॒ తాన్వా॒చ్యాయ॑యా స॒హ |
అగ్నే॒ నాశ॑య స॒oదృశ॑: |
ఈ॒ర్ష్యా॒సూ॒యే బు॑భు॒క్షామ్ |
మ॒న్యుం కృ॒త్యాఞ్చ॑ దీధిరే |
రథే॑న కిగ్‍ంశు॒కావ॑తా |
అగ్నే॒ నాశ॑య స॒oదృశ॑: || ౧౨౧ || ౧-౨౮-౧

ప॒ర్జన్యా॑య॒ ప్రగా॑యత |
ది॒వస్పు॒త్రాయ॑ మీ॒ఢుషే” |
స నో॑ య॒వస॑మిచ్ఛతు |
ఇ॒దం వచ॑: ప॒ర్జన్యా॑య స్వ॒రాజే” |
హృ॒దో అ॒స్త్వన్త॑ర॒న్తద్యు॑యోత |
మ॒యో॒భూర్వాతో॑ వి॒శ్వకృ॑ష్టయస్సన్త్వ॒స్మే |
సు॒పి॒ప్ప॒లా ఓష॑ధీర్దే॒వగో॑పాః |
యో గర్భ॒మోష॑ధీనామ్ |
గవా”ఙ్కృ॒ణోత్యర్వ॑తామ్ |
ప॒ర్జన్య॑: పురు॒షీణా”మ్ || ౧౨౨ || ౧-౨౯-౧

పున॑ర్మామైత్త్విన్ద్రి॒యమ్ |
పున॒రాయు॒: పున॒ర్భగ॑: |
పున॒ర్బ్రాహ్మ॑ణమైతు మా |
పున॒ర్ద్రవి॑ణమైతు మా |
యన్మే॒ఽద్య రేత॑: పృథి॒వీమస్కాన్॑ |
యదోష॑ధీర॒ప్యస॑ర॒ద్యదాప॑: |
ఇ॒దన్తత్పున॒రాద॑దే |
దీ॒ర్ఘా॒యు॒త్త్వాయ॒ వర్చ॑సే |
యన్మే॒ రేత॒: ప్రసి॑చ్యతే |
యన్మ॒ ఆజా॑యతే॒ పున॑: |
తేన॑ మామ॒మృత॑ఙ్కురు |
తేన॑ సుప్ర॒జస॑ఙ్కురు || ౧౨౩ || ౧-౩౦-౧

అ॒ద్భ్యస్తిరో॒ధాఽజా॑యత |
తవ॑ వైశ్రవ॒ణస్స॑దా |
తిరో॑ధేహి సప॒త్నాన్న॑: |
యే అపో॒ఽశ్నన్తి॑ కేచ॒న |
త్వా॒ష్ట్రీం మా॒యాం వై”శ్రవ॒ణః |
రథగ్॑‍ం సహస్ర॒వన్ధు॑రమ్ |
పు॒రు॒శ్చ॒క్రగ్‍ం సహ॑స్రాశ్వమ్ |
ఆస్థా॒యాయా॑హి నో బ॒లిమ్ |
యస్మై॑ భూ॒తాని॑ బ॒లిమావ॑హన్తి |
ధన॒ఙ్గావో॒ హస్తి॒హిర॑ణ్య॒మశ్వాన్॑ || ౧౨౪ || ౧-౩౧-౧

అసా॑మ సుమ॒తౌ య॒జ్ఞియ॑స్య |
శ్రియ॒o బిభ్ర॒తోఽన్న॑ముఖీం వి॒రాజ”మ్ |
సు॒ద॒ర్శ॒నే చ॑ క్రో॒ఞ్చే చ॑ |
మై॒నా॒గే చ॑ మ॒హాగి॑రౌ |
స॒తద్వా॒ట్టార॑గమ॒న్తా |
స॒గ్॒‍ంహార్య॒న్నగ॑ర॒o తవ॑ |
ఇతి మన్త్రా”: |
కల్పో॑ఽత ఊ॒ర్ధ్వమ్ |
యది॒ బలి॒గ్॒‍ం హరే”త్ |
హి॒ర॒ణ్య॒నా॒భయే॑ వితు॒దయే॑ కౌబే॒రాయా॒యం బ॑లిః || ౧౨౫ || ౧-౩౧-౨

సర్వభూతధిపతయే న॑మ ఇ॒తి |
అథ బలిగ్‍ం హృత్వోప॑తిష్ఠే॒త |
క్ష॒త్త్రం క్ష॒త్త్రం వై”శ్రవ॒ణః |
బ్రాహ్మణా॑ వయ॒గ్గ్॒‍స్మః |
నమ॑స్తే అస్తు॒ మా మా॑ హిగ్‍ంసీః |
అస్మాత్ప్రవిశ్యాన్న॑మద్ధీ॒తి |
అథ తమగ్నిమా॑దధీ॒త |
యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్ర॑యుఞ్జీ॒త |
తి॒రోధా॒ భూః |
తి॒రోధా॒ భువ॑: || ౧౨౬ || ౧-౩౧-౩

తి॒రోధా॒స్స్వ॑: |
తి॒రోధా॒ భూర్భువ॒స్స్వ॑: |
సర్వేషాం లోకానామాధిపత్యే॑ సీదే॒తి |
అథ తమగ్ని॑మిన్ధీ॒త |
యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్ర॑యుఞ్జీ॒త |
తి॒రోధా॒ భూస్స్వాహా” |
తి॒రోధా॒ భువ॒స్స్వాహా” |
తి॒రోధా॒ స్వ॑స్స్వాహా” |
తి॒రోధా॒ భూర్భువ॒స్స్వ॑స్స్వాహా” |
యస్మిన్నస్య కాలే సర్వా ఆహుతీర్హుతా॑ భవే॒యుః || ౧౨౭ || ౧-౩౧-౪

అపి బ్రాహ్మణ॑ముఖీ॒నాః |
తస్మిన్నహ్నః కాలే ప్ర॑యుఞ్జీ॒త |
పర॑స్సు॒ప్తజ॑నాద్వే॒పి |
మాస్మ ప్రమాద్యన్త॑మాధ్యా॒పయేత్ |
సర్వార్థా”: సిద్ధ్య॒న్తే |
య ఏ॑వం వే॒ద |
క్షుధ్యన్నిద॑మజా॒నతామ్ |
సర్వార్థా న॑ సిద్ధ్య॒న్తే |
యస్తే॑ వి॒ఘాతు॑కో భ్రా॒తా |
మమాన్తర్హృ॑దయే॒ శ్రితః || ౧౨౮ || ౧-౩౧-౫

తస్మా॑ ఇ॒మమగ్ర॒పిణ్డ॑ఞ్జుహోమి |
స మే”ఽర్థా॒న్మా వివ॑ధీత్ |
మయి॒ స్వాహా” |
రా॒జా॒ధి॒రా॒జాయ॑ ప్రసహ్యసా॒హినే” |
నమో॑ వ॒యం వై”శ్రవ॒ణాయ॑ కుర్మహే |
స మే॒ కామా॒న్కామ॒కామా॑య॒ మహ్యమ్” |
కా॒మే॒శ్వ॒రో వై”శ్రవ॒ణో ద॑దాతు |
కు॒బే॒రాయ॑ వైశ్రవ॒ణాయ॑ |
మ॒హా॒రా॒జాయ॒ నమ॑: |
కే॒తవో॒ అరు॑ణాసశ్చ |
ఋ॒ష॒యో వాత॑రశ॒నాః |
ప్ర॒తి॒ష్ఠాగ్‍ం శ॒తధా॑ హి |
స॒మాహి॑తాసో సహస్ర॒ధాయ॑సమ్ |
శి॒వా న॒శ్శన్త॑మా భవన్తు |
ది॒వ్యా ఆప॒ ఓష॑ధయః |
సు॒మృ॒డీ॒కా సర॑స్వతి |
మా తే॒ వ్యో॑మ స॒oదృశి॑ || ౧౨౯ || ౧-౩౧-౬

సంవత్సరమేత॑ద్వ్రత॒ఞ్చరేత్ |
ద్వౌ॑ వా మా॒సౌ |
నియమస్స॑మాసే॒న |
తస్మిన్నియమ॑విశే॒షాః |
త్రిషవణముదకో॑పస్ప॒ర్శీ |
చతుర్థకాలపాన॑భక్త॒స్స్యాత్ |
అహరహర్వా భైక్ష॑మశ్నీ॒యాత్ |
ఔదుమ్బరీభిః సమిద్భిరగ్ని॑o పరి॒చరేత్ |
పునర్మా మైత్త్విన్ద్రియమిత్యేతేనాఽను॑వాకే॒న |
ఉద్ధృతపరిపూతాభిరద్భిః కార్య॑ఙ్కుర్వీ॒త || ౧౩౦ || ౧-౩౨-౧

అ॑సఞ్చ॒యవాన్ |
అగ్నయే వాయవే॑ సూర్యా॒య |
బ్రహ్మణే ప్ర॑జాప॒తయే |
చన్ద్రమసే న॑క్షత్రే॒భ్యః |
ఋతుభ్యస్సంవ॑థ్సరా॒య |
వరుణాయారుణాయేతి వ్ర॑తహో॒మాః |
ప్ర॒వ॒ర్గ్యవ॑దాదే॒శః |
అరుణాః కా”ణ్డఋ॒షయః |
అరణ్యే॑ఽధీయీ॒రన్ |
భద్రం కర్ణేభిరితి ద్వే॑ జపి॒త్వా || ౧౩౧ || ౧-౩౨-౨

మహానామ్నీభిరుదకగ్‍ం స॑గ్గ్‍స్ప॒ర్శ్య |
తమాచా”ర్యో ద॒ద్యాత్ |
శివా నశ్శన్తమేత్యోశధీ॑రాల॒భతే |
సుమృడీకే॑తి భూ॒మిమ్ |
ఏవమ॑పవ॒ర్గే |
ధే॑నుర్ద॒క్షిణా |
కగ్‍ంసం వాస॑శ్చ క్షౌ॒మమ్ |
అన్య॑ద్వాశు॒క్లమ్ |
య॑థాశ॒క్తి వా |
ఏవగ్గ్‍ స్వాధ్యాయ॑ధర్మే॒ణ |
అరణ్యే॑ఽధీయీ॒త |
తపస్వీ పుణ్యో భవతి తపస్వీ పు॑ణ్యో భ॒వతి || ౧౩౨ || ౧-౩౨-౩

భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః |
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః |
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభి॑: |
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: |
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః |
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః |
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ సూర్య స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

5 thoughts on “Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః 

  1. Chaala baaga chesaru
    some correction
    In paragraphs 64,65,66,67, “prajAya” ani unnachota “prajAAya” ani raavali, Please check
    in paragraph 30 at the end, “praBOOhi” ani rasaru, it should be “praBROOHI”, please check
    Please do the above correction in the app also

స్పందించండి

error: Not allowed