Aruna Prashna – அருண ப்ரஶ்ன꞉


(தை।ஆ।1।0।0)
ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥ 1-0-0

ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ।
ஆப॑மாபாம॒ப꞉ ஸர்வா᳚: ।
அ॒ஸ்மாத³॒ஸ்மாதி³॒தோ(அ)முத॑: ॥ 1 ॥ 1-1-1

அ॒க்³நிர்வா॒யுஶ்ச॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச ।
ஸ॒ஹ ஸ॑ஞ்சரஸ்க॒ரர்த்³தி⁴॑யா ।
வா॒ய்வஶ்வா॑ ரஶ்மி॒பத॑ய꞉ ।
மரீ᳚ச்யாத்மாநோ॒ அத்³ரு॑ஹ꞉ ।
தே³॒வீர்பு⁴॑வந॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
பு॒த்ர॒வ॒த்வாய॑ மே ஸுத ।
மஹாநாம்நீர்ம॑ஹாமா॒நா꞉ ।
ம॒ஹ॒ஸோ ம॑ஹஸ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
தே³॒வீ꞉ ப॑ர்ஜந்ய॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
பு॒த்ர॒வ॒த்வாய॑ மே ஸுத ॥ 2 ॥ 1-1-2

அ॒பாஶ்ந்யு॑ஷ்ணிம॒பா ரக்ஷ॑: ।
அ॒பாஶ்ந்யு॑ஷ்ணிம॒பாரக⁴ம்᳚ ।
அபா᳚க்⁴ரா॒மப॑ சா॒வர்திம்᳚ ।
அப॑தே³॒வீரி॒தோ ஹி॑த ।
வஜ்ரம்॑ தே³॒வீரஜீ॑தாக்³ஶ்ச ।
பு⁴வ॑நம் தே³வ॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
ஆ॒தி³॒த்யாநதி³॑திம் தே³॒வீம் ।
யோநி॑நோர்த்⁴வமு॒தீ³ஷ॑த ।
ஶி॒வாந॒ஶ்ஶந்த॑மா ப⁴வந்து ।
தி³॒வ்யா ஆப॒ ஓஷ॑த⁴ய꞉ ।
ஸு॒ம்ரு॒டீ³॒கா ஸர॑ஸ்வதி ।
மா தே॒ வ்யோ॑ம ஸ॒ந்த்³ருஶி॑ ॥ 3 ॥ 1-1-3

ஸ்ம்ருதி॑: ப்ர॒த்யக்ஷ॑மைதி॒ஹ்யம்᳚ ।
அநு॑மாநஶ்சதுஷ்ட॒யம் ।
ஏ॒தைராதி³॑த்யமண்ட³லம் ।
ஸர்வை॑ரேவ॒ விதா⁴᳚ஸ்யதே ।
ஸூர்யோ॒ மரீ॑சி॒மாத³॑த்தே ।
ஸர்வஸ்மா᳚த்³பு⁴வ॑நாத³॒தி⁴ ।
தஸ்யா꞉ பாகவி॑ஶேஷே॒ண ।
ஸ்ம்ரு॒தம் கா॑லவி॒ஶேஷ॑ணம் ।
ந॒தீ³வ॒ ப்ரப⁴॑வாத்கா॒சித் ।
அ॒க்ஷய்யா᳚த்ஸ்யந்த³॒தே ய॑தா² ॥ 4 ॥ 1-2-1

தாந்நத்³யோ(அ)பி⁴ஸ॑மாய॒ந்தி ।
ஸோ॒ருஸ்ஸதீ॑ ந நி॒வர்த॑தே ।
ஏ॒வந்நா॒நாஸ॑முத்தா²॒நா꞉ ।
கா॒லாஸ்ஸம்॑வத்ஸ॒ரக்³க்³ ஶ்ரி॑தா꞉ ।
அணுஶஶ்ச ம॑ஹஶ॒ஶ்ச ।
ஸர்வே॑ ஸமவ॒யந்த்ரி॑தம் ।
ஸதை᳚ஸ்ஸ॒ர்வைஸ்ஸ॑மாவி॒ஷ்ட꞉ ।
ஊ॒ருஸ்ஸ॑ந்ந நி॒வர்த॑தே ।
அதி⁴ஸம்வத்ஸ॑ரம் வி॒த்³யாத் ।
ததே³வ॑ லக்ஷ॒ணே ॥ 5 ॥ 1-2-2

அணுபி⁴ஶ்ச ம॑ஹத்³பி⁴॒ஶ்ச ।
ஸ॒மாரூ॑ட⁴꞉ ப்ர॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
ஸம்வத்ஸர꞉ ப்ர॑த்யக்ஷே॒ண ।
நா॒தி⁴ஸ॑த்வ꞉ ப்ர॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
ப॒டரோ॑ விக்லி॑த⁴꞉ பி॒ங்க³꞉ ।
ஏ॒தத்³வ॑ருண॒லக்ஷ॑ணம் ।
யத்ரைத॑து³ப॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
ஸ॒ஹஸ்ரம்॑ தத்ர॒ நீய॑தே ।
ஏகக்³ம்ஹி ஶிரோ நா॑நா மு॒கே² ।
க்ரு॒த்ஸ்நம் த॑த்³ருது॒லக்ஷ॑ணம் ॥ 6 ॥ 1-2-3

உப⁴யதஸ்ஸப்தே᳚ந்த்³ரியா॒ணி ।
ஜ॒ல்பிதம்॑ த்வேவ॒ தி³ஹ்ய॑தே ।
ஶுக்லக்ருஷ்ணே ஸம்வ॑த்ஸர॒ஸ்ய ।
த³க்ஷிணவாம॑யோ꞉ பா॒ர்ஶ்வயோ꞉ ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
ஶு॒க்ரம் தே॑ அ॒ந்யத்³ய॑ஜ॒தம் தே॑ அ॒ந்யத் ।
விஷு॑ரூபே॒ அஹ॑நீ॒ த்³யௌரி॑வாஸி ।
விஶ்வா॒ ஹி மா॒யா அவ॑ஸி ஸ்வதா⁴வ꞉ ।
ப⁴॒த்³ரா தே॑ பூஷந்நி॒ஹ ரா॒திர॒ஸ்த்விதி॑ ।
நாத்ர॒ பு⁴வ॑நம் ।
ந பூ॒ஷா । ந ப॒ஶவ॑: ।
நாதி³த்யஸ்ஸம்வத்ஸர ஏவ ப்ரத்யக்ஷேண ப்ரியத॑மம் வி॒த்³யாத் ।
ஏதத்³வை ஸம்வத்ஸரஸ்ய ப்ரியத॑மக்³ம் ரூ॒பம் ।
யோ(அ)ஸ்ய மஹாநர்த² உத்பத்ஸ்யமா॑நோ ப⁴॒வதி ।
இத³ம் புண்யம் கு॑ருஷ்வே॒தி ।
தமாஹர॑ணம் த³॒த்³யாத் ॥ 7 ॥ 1-2-4

ஸா॒க॒ஞ்ஜாநாக்³ம்॑ ஸ॒ப்தத²॑மாஹுரேக॒ஜம் ।
ஷடு³॑த்³ய॒மா ருஷ॑யோ தே³வ॒ஜா இதி॑ ।
தேஷா॑மி॒ஷ்டாநி॒ விஹி॑தாநி தா⁴ம॒ஶ꞉ ।
ஸ்தா²॒த்ரே ரே॑ஜந்தே॒ விக்ரு॑தாநி ரூப॒ஶ꞉ ।
கோ நு॑ மர்யா॒ அமி॑தி²த꞉ ।
ஸகா²॒ ஸகா²॑யமப்³ரவீத் ।
ஜஹா॑கோ அ॒ஸ்மதீ³॑ஷதே ।
யஸ்தி॒த்யாஜ॑ ஸகி²॒வித³॒க்³ம்॒ ஸகா²॑யம் ।
ந தஸ்ய॑ வா॒ச்யபி॑ பா⁴॒கோ³ அ॑ஸ்தி ।
யதீ³க்³ம்॑ ஶ்ரு॒ணோத்ய॒லகக்³ம்॑ ஶ்ருணோதி ॥ 8 ॥ 1-3-1

ந ஹி ப்ர॒வேத³॑ ஸுக்ரு॒தஸ்ய॒ பந்தா²॒மிதி॑ ।
ரு॒துர்ரு॑துநா நு॒த்³யமா॑ந꞉ ।
விந॑நாதா³॒பி⁴தா⁴॑வ꞉ ।
ஷஷ்டிஶ்ச த்ரிக்³ம்ஶ॑கா வ॒ல்கா³꞉ ।
ஶு॒க்லக்ரு॑ஷ்ணௌ ச॒ ஷாஷ்டி॑கௌ ।
ஸா॒ரா॒க³॒வ॒ஸ்த்ரைர்ஜ॒ரத³॑க்ஷ꞉ ।
வ॒ஸ॒ந்தோ வஸு॑பி⁴ஸ்ஸ॒ஹ ।
ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரஸ்ய॑ ஸவி॒து꞉ ।
ப்ரை॒ஷ॒க்ருத்ப்ர॑த²॒ம꞉ ஸ்ம்ரு॑த꞉ ।
அ॒மூநா॒த³ய॑தேத்ய॒ந்யாந் ॥ 9 ॥ 1-3-2

அ॒மூக்³ஶ்ச॑ பரி॒ரக்ஷ॑த꞉ ।
ஏ॒தா வா॒ச꞉ ப்ர॑யுஜ்ய॒ந்தே ।
யத்ரைத॑து³ப॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
ஏ॒ததே³॒வ வி॑ஜாநீ॒யாத் ।
ப்ர॒மாணம்॑ கால॒பர்ய॑யே ।
வி॒ஶே॒ஷ॒ணம் து॑ வக்ஷ்யா॒ம꞉ ।
ரு॒தூநாம்᳚ தந்நி॒போ³த⁴॑த ।
ஶுக்லவாஸா॑ ருத்³ர॒க³ண꞉ ।
க்³ரீ॒ஷ்மேணா॑(ஆ)வர்த॒தே ஸ॑ஹ ।
நி॒ஜஹ॑ந்ப்ருதி²॑வீக்³ம் ஸ॒ர்வாம் ॥ 10 ॥ 1-3-3

ஜ்யோ॒திஷா᳚(அ)ப்ரதி॒க்²யேந॑ ஸ꞉ ।
வி॒ஶ்வ॒ரூ॒பாணி॑ வாஸா॒க்³ம்॒ஸி ।
ஆ॒தி³॒த்யாநாம்᳚ நி॒போ³த⁴॑த ।
ஸம்வத்ஸரீணம்॑ கர்ம॒ப²லம் ।
வர்ஷாபி⁴ர்த³॑த³தா॒க்³ம்॒ ஸஹ ।
அது³꞉கோ²॑ து³꞉க²ச॑க்ஷுரி॒வ ।
தத்³மா॑ பீத இவ॒ த்³ருஶ்ய॑தே ।
ஶீதேநா᳚வ்யத²॑யந்நி॒வ ।
ரு॒ருத³॑க்ஷ இவ॒ த்³ருஶ்ய॑தே ।
ஹ்லாத³யதே᳚ ஜ்வல॑தஶ்சை॒வ ।
ஶா॒ம்யத॑ஶ்சாஸ்ய॒ சக்ஷு॑ஷீ ।
யா வை ப்ரஜா ப்⁴ர॑க்³க்³ஶ்ய॒ந்தே ।
ஸம்வத்ஸராத்தா ப்⁴ர॑க்³க்³ஶ்ய॒ந்தே ।
யா॒: ப்ரதி॑திஷ்ட²॒ந்தி ।
ஸம்வத்ஸரே தா꞉ ப்ரதி॑திஷ்ட²॒ந்தி ।
வ॒ர்ஷாப்⁴ய॑ இத்ய॒ர்த²꞉ ॥ 11 ॥ 1-3-4

அக்ஷி॑து³॒:கோ²த்தி²॑தஸ்யை॒வ ।
வி॒ப்ரஸ॑ந்நே க॒நீநி॑கே ।
ஆங்க்தே சாத்³க³॑ணம் நா॒ஸ்தி ।
ரு॒பூ⁴ணாம்᳚ தந்நி॒போ³த⁴॑த ।
க॒ந॒கா॒பா⁴நி॑ வாஸா॒க்³ம்॒ஸி ।
அ॒ஹதா॑நி நி॒போ⁴த³॑த ।
அந்நமஶ்நீத॑ ம்ருஜ்மீ॒த ।
அ॒ஹம் வோ॑ ஜீவ॒நப்ர॑த³꞉ ।
ஏ॒தா வா॒ச꞉ ப்ர॑யுஜ்ய॒ந்தே ।
ஶ॒ரத்³ய॑த்ரோப॒த்³ருஶ்ய॑தே ॥ 12 ॥ 1-4-1

அபி⁴தூ⁴ந்வந்தோ(அ)பி⁴க்⁴ந॑ந்த இ॒வ ।
வா॒தவ॑ந்தோ ம॒ருத்³க³॑ணா꞉ ।
அமுதோ ஜேதுமிஷுமு॑க²மி॒வ ।
ஸந்நத்³தா⁴ஸ்ஸஹ த³॑த்³ருஶே॒ ஹ ।
அபத்⁴வஸ்தைர்வஸ்திவ॑ர்ணைரி॒வ ।
வி॒ஶி॒கா²ஸ॑: கப॒ர்தி³ந꞉ ।
அக்ருத்³த⁴ஸ்ய யோத்ஸ்ய॑மாந॒ஸ்ய ।
க்ரு॒த்³த⁴ஸ்யே॑வ॒ லோஹி॑நீ ।
ஹேமதஶ்சக்ஷு॑ஷீ வி॒த்³யாத் ।
அ॒க்ஷ்ணயோ᳚: க்ஷிப॒ணோரி॑வ ॥ 13 ॥ 1-4-2

து³ர்பி⁴க்ஷம் தே³வ॑லோகே॒ஷு ।
ம॒நூநா॑முத³॒கம் க்³ரு॑ஹே ।
ஏ॒தா வா॒ச꞉ ப்ர॑வத³॒ந்தீ꞉ ।
வை॒த்³யுதோ॑ யாந்தி॒ ஶைஶி॑ரீ꞉ ।
தா அ॒க்³நி꞉ பவ॑மாநா॒ அந்வை᳚க்ஷத ।
இ॒ஹ ஜீ॑வி॒காமப॑ரிபஶ்யந் ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
இ॒ஹேஹவ॑ஸ்ஸ்வத॒பஸ꞉ ।
மரு॑த॒ஸ்ஸூர்ய॑த்வச꞉ ।
ஶர்ம॑ ஸ॒ப்ரதா²॒ ஆவ்ரு॑ணே ॥ 14 ॥ 1-4-3

அதி॑தா॒ம்ராணி॑ வாஸா॒க்³ம்॒ஸி ।
அ॒ஷ்டிவ॑ஜ்ரிஶ॒தக்⁴நி॑ ச ।
விஶ்வே தே³வா விப்ர॑ஹர॒ந்தி ।
அ॒க்³நிஜி॑ஹ்வா அ॒ஸஶ்ச॑த ।
நைவ தே³வோ॑ ந ம॒ர்த்ய꞉ ।
ந ராஜா வ॑ருணோ॒ விபு⁴꞉ ।
நாக்³நிர்நேந்த்³ரோ ந ப॑வமா॒ந꞉ ।
மா॒த்ருக்க॑ச்சந॒ வித்³ய॑தே ।
தி³॒வ்யஸ்யைகா॒ த⁴நு॑ரார்த்நி꞉ ।
ப்ரு॒தி²॒வ்யாமப॑ரா ஶ்ரி॒தா ॥ 15 ॥ 1-5-1

தஸ்யேந்த்³ரோ வம்ரி॑ரூபே॒ண ।
த⁴॒நுர்ஜ்யா॑மச்சி²॒நத்²ஸ்வ॑யம் ।
ததி³॑ந்த்³ர॒த⁴நு॑ரித்ய॒ஜ்யம் ।
அ॒ப்⁴ரவ॑ர்ணேஷு॒ சக்ஷ॑தே ।
ஏததே³வ ஶம்யோர்பா³ர்ஹ॑ஸ்பத்ய॒ஸ்ய ।
ஏ॒தத்³ரு॑த்³ரஸ்ய॒ த⁴நு꞉ ।
ரு॒த்³ரஸ்ய॑ த்வேவ॒ த⁴நு॑ரார்த்நி꞉ ।
ஶிர॒ உத்பி॑பேஷ ।
ஸ ப்ர॑வ॒ர்க்³யோ॑(அ)ப⁴வத் ।
தஸ்மா॒த்³யஸ்ஸப்ர॑வ॒ர்க்³யேண॑ ய॒ஜ்ஞேந॒ யஜ॑தே ।
ரு॒த்³ரஸ்ய॒ ஸ ஶிர॒: ப்ரதி॑த³தா⁴தி ।
நைநக்³ம்॑ ரு॒த்³ர ஆரு॑கோ ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ॥ 16 ॥ 1-5-2

அ॒த்யூ॒ர்த்⁴வா॒க்ஷோ(அ)தி॑ரஶ்சாத் ।
ஶிஶி॑ர꞉ ப்ர॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
நைவ ரூபம் ந॑ வாஸா॒க்³ம்॒ஸி ।
ந சக்ஷு॑: ப்ரதி॒த்³ருஶ்ய॑தே ।
அ॒ந்யோந்யம்॒ து ந॑ ஹிக்³க்³ ஸ்ரா॒த꞉ ।
ஸ॒தஸ்த॑த்³தே³வ॒லக்ஷ॑ணம் ।
லோஹிதோ(அ)க்ஷ்ணி ஶா॑ரஶீ॒ர்ஷ்ணி꞉ ।
ஸூ॒ர்யஸ்யோ॑த³ய॒நம் ப்ர॑தி ।
த்வம் கரோஷி॑ந்யஞ்ஜ॒லிகாம் ।
த்வம்॒ கரோ॑ஷி நி॒ஜாநு॑காம் ॥ 17 ॥ 1-6-1

நிஜாநுகா மே᳚ந்யஞ்ஜ॒லிகா ।
அமீ வாசமுபாஸ॑தாமி॒தி ।
தஸ்மை ஸர்வ ருதவோ॑ நம॒ந்தே ।
மர்யாதா³கரத்வாத்ப்ர॑புரோ॒தா⁴ம் ।
ப்³ராஹ்மண॑ ஆப்நோ॒தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
ஸ க²லு ஸம்வத்ஸர ஏதைஸ்ஸேநாநீ॑பி⁴ஸ்ஸ॒ஹ ।
இந்த்³ராய ஸர்வாந்காமாந॑பி⁴வ॒ஹதி ।
ஸ த்³ர॒ப்ஸ꞉ ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ॥ 18 ॥ 1-6-2

அவ॑த்³ர॒ப்ஸோ அக்³ம்॑ஶு॒மதீ॑மதிஷ்ட²த் ।
இ॒யா॒ந꞉ க்ரு॒ஷ்ணோ த³॒ஶபி⁴॑: ஸ॒ஹஸ்ரை᳚: ।
ஆவ॒ர்தமிந்த்³ர॒: ஶச்யா॒ த⁴ம॑ந்தம் ।
உபஸ்நுஹி தம் ந்ருமணாமத²॑த்³ராமி॒தி ।
ஏதயைவேந்த்³ர꞉ ஸலாவ்ரு॑க்யா ஸ॒ஹ ।
அஸுராந்ப॑ரிவ்ரு॒ஶ்சதி ।
ப்ருதி²॑வ்ய॒க்³ம்॒ஶும॑தீ ।
தாம॒ந்வவ॑ஸ்தி²த꞉ ஸம்வத்ஸ॒ரோ தி³॒வம் ச॑ ।
நைவம் விது³ஷா(ஆ)சார்யா᳚ந்தேவா॒ஸிநௌ ।
அந்யோந்யஸ்மை᳚ த்³ருஹ்யா॒தாம் ।
யோ த்³ரு॒ஹ்யதி ।
ப்⁴ரஶ்யதே ஸ்வ॑ர்கா³ள்லோ॒காத் ।
இத்ய்ருதும॑ண்ட³லா॒நி ।
ஸூர்யமண்ட³லா᳚ந்யாக்²யா॒யிகா꞉ ।
அத ஊர்த்⁴வக்³ம் ஸ॑நிர்வ॒சநா꞉ ॥ 19 ॥ 1-6-3

ஆரோகோ³ ப்⁴ராஜ꞉ படர॑: பத॒ங்க³꞉ ।
ஸ்வர்ணரோ ஜ்யோதிஷீமாந்॑ விபா⁴॒ஸ꞉ ।
தே அஸ்மை ஸர்வே தி³வமா॑தப॒ந்தி ।
ஊர்ஜம் து³ஹாநா அநபஸ்பு²ர॑ந்த இ॒தி ।
கஶ்ய॑போ(அ)ஷ்ட॒ம꞉ ।
ஸ மஹாமேரும் ந॑ ஜஹா॒தி ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
யத்தே॒ ஶில்பம்॑ கஶ்யப ரோச॒நாவ॑த் ।
இ॒ந்த்³ரி॒யாவ॑த்புஷ்க॒லம் சி॒த்ரபா⁴॑நு ।
யஸ்மி॒ந்த்ஸூர்யா॒ அர்பி॑தாஸ்ஸ॒ப்த ஸா॒கம் ॥ 20 ॥ 1-7-1

தஸ்மிந்ராஜாநமதி⁴விஶ்ரயே॑மமி॒தி ।
தே அஸ்மை ஸர்வே கஶ்யபாஜ்ஜ்யோதி॑ர்லப⁴॒ந்தே ।
தாந்ஸோம꞉ கஶ்யபாத³தி⁴॑நிர்த்³த⁴॒மதி ।
ப்⁴ரஸ்தாகர்மக்ரு॑தி³வை॒வம் ।
ப்ராணோ ஜீவாநீந்த்³ரிய॑ஜீவா॒நி ।
ஸப்த ஶீர்ஷ॑ண்யா꞉ ப்ரா॒ணா꞉ ।
ஸூர்யா இ॑த்யாசா॒ர்யா꞉ ।
அபஶ்யமஹமேதாந்த்ஸப்த ஸூ᳚ர்யாநி॒தி ।
பஞ்சகர்ணோ॑ வாத்ஸ்யா॒யந꞉ ।
ஸப்தகர்ண॑ஶ்ச ப்லா॒க்ஷி꞉ ॥ 21 ॥ 1-7-2 [16*33]

ஆநுஶ்ரவிக ஏவ நௌ கஶ்ய॑ப இ॒தி ।
உபௌ⁴॑ வேத³॒யிதே ।
ந ஹி ஶேகுமிவ மஹாமே॑ரும் க³॒ந்தும் ।
அபஶ்யமஹமேதத்ஸூர்யமண்ட³லம் பரிவ॑ர்தமா॒நம் ।
கா³॒ர்க்³ய꞉ ப்ரா॑ணத்ரா॒த꞉ ।
க³ச்ச²ந்த ம॑ஹாமே॒ரும் ।
ஏகம்॑ சாஜ॒ஹதம் ।
ப்⁴ராஜபடரபத॑ங்கா³ நி॒ஹநே ।
திஷ்ட²ந்நா॑தப॒ந்தி ।
தஸ்மா॑தி³॒ஹ தப்த்ரி॑தபா꞉ ॥ 22 ॥ 1-7-3

அ॒முத்ரே॒தரே ।
தஸ்மா॑தி³॒ஹாதப்த்ரி॑தபா꞉ ।
தேஷா॑மேஷா॒ ப⁴வ॑தி ।
ஸ॒ப்த ஸூர்யா॒ தி³வ॒மநு॒ப்ரவி॑ஷ்டா꞉ ।
தாந॒ந்வேதி॑ ப॒தி²பி⁴॑ர்த³க்ஷி॒ணாவாந்॑ ।
தே அஸ்மை ஸர்வே க்⁴ருதமா॑தப॒ந்தி ।
ஊர்ஜம் து³ஹாநா அநபஸ்பு²ர॑ந்த இ॒தி ।
ஸப்தர்த்விஜஸ்ஸூர்யா இ॑த்யாசா॒ர்யா꞉ ।
தேஷா॑மேஷா॒ ப⁴வ॑தி ।
ஸ॒ப்த தி³ஶோ॒ நாநா॑ஸூர்யா꞉ ॥ 23 ॥ 1-7-4

ஸ॒ப்த ஹோதா॑ர ரு॒த்விஜ॑: ।
தே³வா ஆதி³த்யா॑ யே ஸ॒ப்த ।
தேபி⁴ஸ்ஸோமாபீ⁴ரக்ஷ॑ண இ॒தி ।
தத³॑ப்யாம்நா॒ய꞉ ।
தி³க்³ப்⁴ராஜ꞉ ருதூ᳚ந் கரோ॒தி ।
ஏத॑யைவா॒வ்ருதா ஸஹஸ்ரஸூர்யதாயா இதி வை॑ஶம்பா॒யந꞉ ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
யத்³த்³யாவ॑ இந்த்³ர தே ஶ॒தக்³ம்ஶ॒தம் பூ⁴மீ᳚: ।
உ॒த ஸ்யு꞉ ।
நத்வா॑ வஜ்ரிந்ஸ॒ஹஸ்ர॒க்³ம்॒ ஸூர்யா᳚: ॥ 24 ॥ 1-7-5

அநுநஜாதமஷ்ட ரோத³॑ஸீ இ॒தி ।
நாநாலிங்க³த்வாத்³ருதூநாம் நாநா॑ஸூர்ய॒த்வம் ।
அஷ்டௌ து வ்யவஸி॑தா இ॒தி ।
ஸூர்யமண்ட³லாந்யஷ்டா॑த ஊ॒ர்த்⁴வம் ।
தேஷா॑மேஷா॒ ப⁴வ॑தி ।
சி॒த்ரம் தே³॒வாநா॒முத³॑கா³॒த³நீ॑கம் ।
சக்ஷு॑ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்யா॒க்³நே꞉ ।
ஆப்ரா॒ த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வீ அ॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
ஸூர்ய ஆத்மா ஜக³தஸ்தஸ்து²॑ஷஶ்சே॒தி ॥ 25 ॥ 1-7-6

க்வேத³மப்⁴ர॑ந்நிவி॒ஶதே ।
க்வாயக்³ம்॑ ஸம்வத்ஸ॒ரோ மி॑த²꞉ ।
க்வாஹ꞉ க்வேயந்தே³॑வ ரா॒த்ரீ ।
க்வ மாஸா ரு॑தவ॒: ஶ்ரிதா꞉ ।
அர்த⁴மாஸா॑ முஹூ॒ர்தா꞉ ।
நிமேஷாஸ்து॑டிபி⁴॒ஸ்ஸஹ ।
க்வேமா ஆபோ நி॑விஶ॒ந்தே ।
ய॒தீ³தோ॑ யாந்தி॒ ஸம்ப்ர॑தி ।
காலா அப்ஸு நி॑விஶ॒ந்தே ।
ஆ॒பஸ்ஸூர்யே॑ ஸ॒மாஹி॑தா꞉ ॥ 26 ॥ 1-8-1

அப்⁴ரா᳚ண்ய॒ப꞉ ப்ர॑பத்³ய॒ந்தே ।
வி॒த்³யுத்ஸூர்யே॑ ஸ॒மாஹி॑தா ।
அநவர்ணே இ॑மே பூ⁴॒மீ ।
இ॒யம் சா॑ஸௌ ச॒ ரோத³॑ஸீ ।
கிக்³க்³ஸ்வித³த்ராந்த॑ரா பூ⁴॒தம் ।
யே॒நேமே வி॑த்⁴ருதே॒ உபே⁴ ।
வி॒ஷ்ணுநா॑ வித்⁴ரு॑தே பூ⁴॒மீ ।
இ॒தி வ॑த்ஸஸ்ய॒ வேத³॑நா ।
இரா॑வதீ தே⁴நு॒மதீ॒ ஹி பூ⁴॒தம் ।
ஸூ॒ய॒வ॒ஸிநீ॒ மநு॑ஷே த³ஶ॒ஸ்யே᳚ ॥ 27 ॥ 1-8-2

வ்ய॑ஷ்டப்⁴நா॒த்³ரோத³॑ஸீ॒ விஷ்ண॑வே॒தே ।
தா³॒த⁴ர்த²॑ ப்ருதி²॒வீம॒பி⁴தோ॑ ம॒யூகை²᳚: ।
கிம் தத்³விஷ்ணோர்ப³॑லமா॒ஹு꞉ ।
கா॒ தீ³ப்தி॑: கிம் ப॒ராய॑ணம் ।
ஏகோ॑ ய॒த்³தா⁴ர॑யத்³தே³॒வ꞉ ।
ரே॒ஜதீ॑ ரோத³॒ஸீ உ॑பே⁴ ।
வாதாத்³விஷ்ணோர்ப³॑லமா॒ஹு꞉ ।
அ॒க்ஷரா᳚த்³தீ³ப்தி॒ருச்ய॑தே ।
த்ரி॒பதா³॒த்³தா⁴ர॑யத்³தே³॒வ꞉ ।
யத்³விஷ்ணோ॑ரேக॒முத்த॑மம் ॥ 28 ॥ 1-8-3

அ॒க்³நயோ॑ வாய॑வஶ்சை॒வ ।
ஏ॒தத³॑ஸ்ய ப॒ராய॑ணம் ।
ப்ருச்சா²மி த்வா ப॑ரம் ம்ரு॒த்யும் ।
அ॒வமம்॑ மத்⁴ய॒மஞ்ச॑தும் ।
லோ॒கஞ்ச॒ புண்ய॑பாபா॒நாம் ।
ஏ॒தத்ப்ரு॑ச்சா²மி॒ ஸம்ப்ர॑தி ।
அ॒முமா॑ஹு꞉ ப॑ரம் ம்ரு॒த்யும் ।
ப॒வமா॑நம் து॒ மத்⁴ய॑மம் ।
அ॒க்³நிரே॒வாவ॑மோ ம்ரு॒த்யு꞉ ।
ச॒ந்த்³ரமா᳚ஶ்சது॒ருச்ய॑தே ॥ 29 ॥ 1-8-4

அ॒நா॒போ⁴॒கா³꞉ ப॑ரம் ம்ரு॒த்யும் ।
பா॒பாஸ்ஸ॑ம்யந்தி॒ ஸர்வ॑தா³ ।
ஆபோ⁴கா³ஸ்த்வேவ॑ ஸம்ய॒ந்தி ।
ய॒த்ர பு॑ண்யக்ரு॒தோ ஜ॑நா꞉ ।
ததோ॑ ம॒த்⁴யம॑மாய॒ந்தி ।
ச॒தும॑க்³நிம் ச॒ ஸம்ப்ர॑தி ।
ப்ருச்சா²மி த்வா॑ பாப॒க்ருத꞉ ।
ய॒த்ர யா॑தய॒தே ய॑ம꞉ ।
த்வம் நஸ்தத்³ப்³ரஹ்ம॑ந் ப்ரபூ³॒ஹி ।
ய॒தி³ வே᳚த்தா²(அ)ஸ॒தோ க்³ரு॑ஹாந் ॥ 30 ॥ 1-8-5

க॒ஶ்யபா॑து³தி³॑தாஸ்ஸூ॒ர்யா꞉ ।
பா॒பாந்நி॑ர்க்⁴நந்தி॒ ஸர்வ॑தா³ ।
ரோத³ஸ்யோரந்த॑ர்தே³ஶே॒ஷு ।
தத்ர ந்யஸ்யந்தே॑ வாஸ॒வை꞉ ।
தே(அ)ஶரீரா꞉ ப்ர॑பத்³ய॒ந்தே ।
ய॒தா²(அ)பு॑ண்யஸ்ய॒ கர்ம॑ண꞉ ।
அபா᳚ண்ய॒பாத³॑கேஶா॒ஸ꞉ ।
த॒த்ர தே॑(அ)யோநி॒ஜா ஜ॑நா꞉ ।
ம்ருத்வா புநர்ம்ருத்யுமா॑பத்³ய॒ந்தே ।
அ॒த்³யமா॑நாஸ்ஸ்வ॒கர்ம॑பி⁴꞉ ॥ 31 ॥ 1-8-6

ஆஶாதிகா꞉ க்ரிம॑ய இ॒வ ।
தத꞉ பூயந்தே॑ வாஸ॒வை꞉ ।
அபை॑தம் ம்ரு॒த்யும் ஜ॑யதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
ஸ க²ல்வைவம்॑ வித்³ப்³ரா॒ஹ்மண꞉ ।
தீ³॒ர்க⁴ஶ்ரு॑த்தமோ॒ ப⁴வ॑தி ।
கஶ்ய॑ப॒ஸ்யாதி॑தி²॒ஸ்ஸித்³த⁴க³॑மந॒ஸ்ஸித்³தா⁴க³॑மந꞉ ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
ஆ யஸ்மி᳚ந்த்²ஸ॒ப்த வா॑ஸ॒வா꞉ ।
ரோஹ॑ந்தி பூ॒ர்வ்யா॑ ருஹ॑: ॥ 32 ॥ 1-8-7

ருஷி॑ர்ஹ தீ³ர்க⁴॒ஶ்ருத்த॑ம꞉ ।
இந்த்³ரஸ்ய க⁴ர்மோ அதி॑தி²ரி॒தி ।
கஶ்யப꞉ பஶ்ய॑கோ ப⁴॒வதி ।
யத்ஸர்வம் பரிபஶ்யதீ॑தி ஸௌ॒க்ஷ்ம்யாத் ।
அதா²க்³நே॑ரஷ்டபு॑ருஷ॒ஸ்ய ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
அக்³நே॒ நய॑ ஸு॒பதா²॑ ரா॒யே அ॒ஸ்மாந் ।
விஶ்வா॑நி தே³வ வ॒யுநா॑நி வி॒த்³வாந் ।
யு॒யோ॒த்⁴ய॑ஸ்மஜ்ஜு॑ஹுரா॒ணமேந॑: ।
பூ⁴யிஷ்டா²ந்தே நம உக்திம் வி॑தே⁴மே॒தி ॥ 33 ॥ 1-8-8

அக்³நிஶ்ச ஜாத॑வேதா³॒ஶ்ச ।
ஸஹோஜா அ॑ஜிரா॒ப்ரபு⁴꞉ ।
வைஶ்வாநரோ ந॑ர்யாபா॒ஶ்ச ।
ப॒ங்க்திரா॑தா⁴ஶ்ச॒ ஸப்த॑ம꞉
விஸர்பேவா(அ)ஷ்ட॑மோ(அ)க்³நீ॒நாம் ।
ஏதே(அ)ஷ்டௌ வஸவ꞉ க்ஷி॑தா இ॒தி ।
யத²ர்த்வேவாக்³நேரர்சிர்வர்ண॑விஶே॒ஷா꞉ ।
நீலார்சிஶ்ச பீதகா᳚ர்சிஶ்சே॒தி ।
அத² வாயோரேகாத³ஶபுருஷஸ்யைகாத³ஶ॑ஸ்த்ரீக॒ஸ்ய ।
ப்ரப்⁴ராஜமாநா வ்ய॑வதா³॒தா꞉ ॥ 34 ॥ 1-9-1

யாஶ்ச வாஸு॑கிவை॒த்³யுதா꞉ ।
ரஜதா꞉ பரு॑ஷா꞉ ஶ்யா॒மா꞉ ।
கபிலா அ॑திலோ॒ஹிதா꞉ ।
ஊர்த்⁴வா அவப॑தந்தா॒ஶ்ச ।
வைத்³யுத இ॑த்யேகா॒த³ஶ ।
நைநம் வைத்³யுதோ॑ ஹிந॒ஸ்தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
ஸ ஹோவாச வ்யாஸ꞉ பா॑ராஶ॒ர்ய꞉ ।
வித்³யுத்³வத⁴மேவாஹம் ம்ருத்யுமை᳚ச்ச²மி॒தி ।
ந த்வகா॑மக்³ம் ஹ॒ந்தி ॥ 35 ॥ 1-9-2

ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
அத² க³॑ந்த⁴ர்வ॒க³ணா꞉ ।
ஸ்வாந॒ப்⁴ராட் ।
அங்கா⁴॑ரி॒ர்ப³ம்பா⁴॑ரி꞉ ।
ஹஸ்த॒ஸ்ஸுஹ॑ஸ்த꞉ ।
க்ருஶா॑நுர்வி॒ஶ்வாவ॑ஸு꞉ ।
மூர்த⁴ந்வாந்த்²ஸூ᳚ர்யவ॒ர்சா꞉ ।
க்ருதிரித்யேகாத³ஶ க³॑ந்த⁴ர்வ॒க³ணா꞉ ।
தே³வாஶ்ச ம॑ஹாதே³॒வா꞉ ।
ரஶ்மயஶ்ச தே³வா॑ க³ர॒கி³ர꞉ ॥ 36 ॥ 1-9-3

நைநம் க³ரோ॑ ஹிந॒ஸ்தி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
கௌ³॒ரீமி॑மாய ஸலி॒லாநி॒ தக்ஷ॑தீ ।
ஏக॑பதீ³ த்³வி॒பதீ³॒ ஸா சது॑ஷ்பதீ³ ।
அ॒ஷ்டாபதீ³॒ நவ॑பதீ³ ப³பூ⁴॒வுஷீ᳚ ।
ஸஹஸ்ராக்ஷரா பரமே வ்யோ॑மந்நி॒தி ।
வாசோ॑ விஶே॒ஷணம் ।
அத² நிக³த³॑வ்யாக்²யா॒தா꞉ ।
தாநநுக்ர॑மிஷ்யா॒ம꞉ ।
வ॒ராஹவ॑ஸ்ஸவத॒பஸ꞉ ॥ 37 ॥ 1-9-4

வி॒த்³யுந்ம॑ஹஸோ॒ தூ⁴ப॑ய꞉ ।
ஶ்வாபயோ க்³ருஹமேதா⁴᳚ஶ்சேத்யே॒தே ।
யே॒ சேமே(அ)ஶி॑மிவி॒த்³விஷ꞉ ।
பர்ஜந்யாஸ்ஸப்த ப்ருதி²வீமபி⁴வ॑ர்ஷ॒ந்தி ।
வ்ருஷ்டி॑பி⁴ரி॒தி ।
ஏதயைவ விப⁴க்திவி॑பரீ॒தா꞉ ।
ஸ॒ப்தபி⁴॒ர்வாதை॑ருதீ³॒ரிதா꞉ ।
அமூம்ˮல்லோகாநபி⁴வ॑ர்ஷ॒ந்தி ।
தேஷா॑மேஷா॒ ப⁴வ॑தி ।
ஸ॒மா॒நமே॒தது³த³॑கம் ॥ 38 ॥ 1-9-5

உ॒ச்சைத்ய॑வ॒சாஹ॑பி⁴꞉ ।
பூ⁴மிம்॑ ப॒ர்ஜந்யா॒ ஜிந்வ॑ந்தி ।
தி³வம் ஜிந்வந்த்யக்³ந॑ய இ॒தி ।
யத³க்ஷ॑ரம் பூ⁴॒தக்ரு॑தம் ।
விஶ்வே॑ தே³வா உ॒பாஸ॑தே ।
ம॒ஹர்ஷி॑மஸ்ய கோ³॒ப்தாரம்᳚ ।
ஜ॒மத³॑க்³நி॒மகு॑ர்வத ।
ஜ॒மத³॑க்³நி॒ராப்யா॑யதே ।
ச²ந்தோ³॑பி⁴ஶ்சதுருத்த॒ரை꞉ ।
ராஜ்ஞ॒ஸ்ஸோம॑ஸ்ய த்ரு॒ப்தாஸ॑: ॥ 39 ॥ 1-9-6

ப்³ரஹ்ம॑ணா வீ॒ர்யா॑வதா ।
ஶி॒வா ந॑: ப்ர॒தி³ஶோ॒ தி³ஶ॑: ।
தச்ச²॒ம்யோராவ்ரு॑ணீமஹே ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ ।
கா³॒தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே ।
தை³வீ᳚ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்⁴ய꞉ ।
ஊ॒ர்த்⁴வம் ஜி॑கா³து பே⁴ஷ॒ஜம் ।
ஶந்நோ॑ அஸ்து த்³வி॒பதே³᳚ ।
ஶம் சது॑ஷ்பதே³ ।
ஸோமபா 3 அஸோமபா 3 இதி நிக³த³॑வ்யாக்²யா॒தா꞉ ॥ 40 ॥ 1-9-7

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒வ்ருதி³॑யம் பூ⁴॒மி꞉ ।
ப॒ரம் வ்யோ॑ம ஸ॒ஹஸ்ர॑வ்ருத் ।
அ॒ஶ்விநா॑ பு⁴ஜ்யூ॑ நாஸ॒த்யா ।
வி॒ஶ்வஸ்ய॑ ஜக³॒தஸ்ப॑தீ ।
ஜாயா பூ⁴மி꞉ ப॑திர்வ்யோ॒ம ।
மி॒து²ந॑ந்தா அ॒துர்ய॑து²꞉ ।
புத்ரோ ப்³ருஹஸ்ப॑தீ ரு॒த்³ர꞉ ।
ஸ॒ரமா॑ இதி॑ ஸ்த்ரீபு॒மம் ।
ஶு॒க்ரம் வா॑ம॒ந்யத்³ய॑ஜ॒தம் வா॑ம॒ந்யத் ।
விஷு॑ரூபே॒ அஹ॑நீ॒ த்³யௌரி॑வ ஸ்த²꞉ ॥ 41 ॥ 1-10-1

விஶ்வா॒ ஹி மா॒யா அவ॑த²꞉ ஸ்வதா⁴வந்தௌ ।
ப⁴॒த்³ரா வாம்᳚ பூஷணாவி॒ஹ ரா॒திர॑ஸ்து ।
வாஸா᳚த்யௌ சி॒த்ரௌ ஜக³॑தோ நி॒தா⁴நௌ᳚ ।
த்³யாவா॑பூ⁴மீ ச॒ரத²॑: ஸ॒க்³ம்॒ ஸகா²॑யௌ ।
தாவ॒ஶ்விநா॑ ரா॒ஸபா⁴᳚ஶ்வா॒ ஹவம்॑ மே ।
ஶு॒ப⁴॒ஸ்ப॒தீ॒ ஆ॒க³தக்³ம்॑ ஸூ॒ர்யயா॑ ஸ॒ஹ ।
த்யுக்³ரோ॑ஹ பு⁴॒ஜ்யும॑ஶ்விநோத³மே॒கே⁴ ।
ர॒யிந்ந கஶ்சி॑ந்மம்ரு॒வாம் 2 அவா॑ஹா꞉ ।
தமூ॑ஹது²ர்நௌ॒பி⁴ரா᳚த்ம॒ந்வதீ॑பி⁴꞉ ।
அ॒ந்த॒ரி॒க்ஷ॒ப்ருட்³பி⁴॒ரபோ॑த³காபி⁴꞉ ॥ 42 ॥ 1-10-2

தி॒ஸ்ர꞉ க்ஷப॒ஸ்த்ரிரஹா॑(அ)தி॒வ்ரஜ॑த்³பி⁴꞉ ।
நாஸ॑த்யா பு⁴॒ஜ்யுமூ॑ஹது²꞉ பத॒ங்கை³꞉ ।
ஸ॒மு॒த்³ரஸ்ய॒ த⁴ந்வ॑ந்நா॒ர்த்³ரஸ்ய॑ பா॒ரே ।
த்ரி॒பீ⁴ரதை²᳚ஶ்ஶ॒தப॑த்³பி⁴॒: ஷட³॑ஶ்வை॒: ।
ஸ॒வி॒தாரம்॒ வித॑ந்வந்தம் ।
அநு॑ப³த்⁴நாதி ஶாம்ப³॒ர꞉ ।
ஆபபூருஷம்ப³॑ரஶ்சை॒வ ।
ஸ॒விதா॑(அ)ரேப॒ஸோ॑ ப⁴வத் ।
த்யக்³ம் ஸுத்ருப்தம் வி॑தி³த்வை॒வ ।
ப³॒ஹுஸோ॑ம கி³॒ரம் வ॑ஶீ ॥ 43 ॥ 1-10-3

அந்வேதி துக்³ரோ வ॑க்ரியா॒ந்தம் ।
ஆயஸூயாந்த்ஸோம॑த்ருப்ஸு॒ஷு ।
ஸ ஸங்க்³ராமஸ்தமோ᳚த்³யோ(அ)த்யோ॒த꞉ ।
வாசோ கா³꞉ பி॑பாதி॒ தத் ।
ஸ தத்³கோ³பி⁴ஸ்ஸ்த்வா᳚(அ)த்யேத்ய॒ந்யே ।
ர॒க்ஷஸா॑(அ)நந்வி॒தாஶ்ச॑ யே ।
அ॒ந்வேதி॒ பரி॑வ்ருத்யா॒(அ)ஸ்த꞉ ।
ஏ॒வமே॒தௌ ஸ்தோ²॑ அஶ்விநா ।
தே ஏ॒தே த்³யு॑:ப்ருதி²॒வ்யோ꞉ ।
அஹ॑ரஹ॒ர்க³ர்ப⁴॑ந்த³தா⁴தே² ॥ 44 ॥ 1-10-4

தயோ॑ரே॒தௌ வ॒த்ஸாவ॑ஹோரா॒த்ரே ।
ப்ரு॒தி²॒வ்யா அஹ॑: ।
தி³॒வோ ராத்ரி॑: ।
தா அவி॑ஸ்ருஷ்டௌ² ।
த³ம்ப॑தீ ஏ॒வ ப⁴॑வத꞉ ।
தயோ॑ரே॒தௌ வ॒த்ஸௌ ।
அ॒க்³நிஶ்சா॑தி³த்ய॒ஶ்ச॑ ।
ரா॒த்ரேர்வ॒த்ஸ꞉ ।
ஶ்வே॒த ஆ॑தி³॒த்ய꞉ ।
அஹ்நோ॒(அ)க்³நி꞉ ॥ 45 ॥ 1-10-5

தா॒ம்ரோ அ॑ரு॒ண꞉ ।
தா அவி॑ஸ்ருஷ்டௌ ।
த³ம்ப॑தீ ஏ॒வ ப⁴॑வத꞉ ।
தயோ॑ரே॒தௌ வ॒த்ஸௌ ।
வ்ரு॒த்ரஶ்ச॑ வைத்³யு॒தஶ்ச॑ ।
அ॒க்³நேர்வ்ரு॒த்ர꞉ ।
வை॒த்³யுத॑ ஆதி³॒த்யஸ்ய॑ ।
தா அவி॑ஸ்ருஷ்டௌ ।
த³ம்ப॑தீ ஏ॒வ ப⁴॑வத꞉ ।
தயோ॑ரே॒தௌ வ॒த்ஸௌ ॥ 46 ॥ 1-10-6

உ॒ஷ்மா ச॑ நீஹா॒ரஶ்ச॑ ।
வ்ரு॒த்ரஸ்யோ॒ஷ்மா ।
வை॒த்³யு॒தஸ்ய॑ நீஹா॒ர꞉ ।
தௌ தாவே॒வ ப்ரதி॑பத்³யேதே ।
ஸேயக்³ம் ராத்ரீ॑ க³॒ர்பி⁴ணீ॑ பு॒த்ரேண॒ ஸம்வ॑ஸதி ।
தஸ்யா॒ வா ஏ॒தது³॒ல்ப³ணம்᳚ ।
யத்³ராத்ரௌ॑ ர॒ஶ்மய॑: ।
யதா²॒ கோ³ர்க³॒ர்பி⁴ண்யா॑ உ॒ல்ப³ணம்᳚ ।
ஏ॒வமே॒தஸ்யா॑ உ॒ல்ப³ணம்᳚ ।
ப்ரஜயிஷ்ணு꞉ ப்ரஜயா ச பஶுபி⁴॑ஶ்ச ப⁴॒வதி ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
ஏதமுத்³யந்தமபிய॑ந்தம் சே॒தி ।
ஆதி³த்ய꞉ புண்ய॑ஸ்ய வ॒த்ஸ꞉ ।
அத² பவி॑த்ராங்கி³॒ரஸ꞉ ॥ 47 ॥ 1-10-7

ப॒வித்ர॑வந்த॒: பரி॒வாஜ॒மாஸ॑தே ।
பி॒தைஷாம்᳚ ப்ர॒த்நோ அ॒பி⁴ர॑க்ஷதி வ்ர॒தம் ।
ம॒ஹஸ்ஸ॑முத்³ரம் வரு॑ணஸ்தி॒ரோத³॑தே⁴ ।
தீ⁴ரா॑ இச்சே²கு॒ர்த⁴ரு॑ணேஷ்வா॒ரப⁴ம்᳚ ।
ப॒வி॑த்ரம் தே॒ வித॑தம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே᳚ ।
ப்ரபு⁴॒ர்கா³த்ரா॑ணி॒ பர்யே॑ஷி வி॒ஶ்வத॑: ।
அத॑ப்ததநூ॒ர்ந ததா³॒மோ அ॑ஶ்நுதே ।
ஶ்ரு॒தாஸ॒ இத்³வஹ॑ந்த॒ஸ்தத்ஸமா॑ஶத ।
ப்³ர॒ஹ்மா தே³॒வாநா᳚ம் ।
அஸ॑தஸ்ஸ॒த்³யே தத॑க்ஷு꞉ ॥ 48 ॥ 1-11-1

ருஷ॑யஸ்ஸ॒ப்தாத்ரி॑ஶ்ச॒ யத் ।
ஸர்வே(அ)த்ரயோ அ॑க³ஸ்த்ய॒ஶ்ச ।
நக்ஷ॑த்ரை॒ஶ்ஶங்க்ரு॑தோ(அ)வஸந் ।
அத²॑ ஸவிது॒: ஶ்யாவாஶ்வ॒ஸ்யா(அ)வர்தி॑காமஸ்ய ।
அ॒மீ ய ருக்ஷா॒ நிஹி॑தாஸ உ॒ச்சா ।
நக்தம்॒ த³த்³ரு॑ஶ்ரே॒ குஹா॑சி॒த்³தி³வே॑யு꞉ ।
அத³॑ப்³தா⁴நி॒ வரு॑ணஸ்ய வ்ர॒தாநி॑ ।
வி॒சா॒கஶ॑ச்ச॒ந்த்³ரமா॒ நக்ஷ॑த்ரமேதி ।
தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம் ।
ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ॥ 49 ॥ 1-11-2

தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।
தத்ஸ॑வி॒துர்வ்ரு॑ணீமஹே ।
வ॒யந்தே³॒வஸ்ய॒ போ⁴ஜ॑நம் ।
ஶ்ரேஷ்ட²க்³ம்॑ஸர்வ॒தா⁴த॑மம் ।
துரம்॒ ப⁴க³॑ஸ்ய தீ⁴மஹி ।
அபா॑கூ³ஹத ஸவிதா॒ த்ருபீ⁴ந்॑ ।
ஸர்வா᳚ந்தி³॒வோ அந்த⁴॑ஸ꞉ ।
நக்த॒ந்யாந்ய॑ப⁴வந்த்³ரு॒ஶே ।
அஸ்த்²ய॒ஸ்த்²நா ஸம்ப⁴॑விஷ்யாம꞉ ।
நாம॒ நாமை॒வ நா॒ம மே᳚ ॥ 50 ॥ 1-11-3

நபுக்³ம்ஸ॑கம்॒ புமா॒க்³॒ம்ஸ்த்ர்ய॑ஸ்மி ।
ஸ்தா²வ॑ரோ(அ)ஸ்ம்யத²॒ ஜங்க³॑ம꞉ ।
ய॒ஜே(அ)யக்ஷி॒ யஷ்டா॒ஹே ச॑ ।
மயா॑ பூ⁴॒தாந்ய॑யக்ஷத ।
ப॒ஶவோ॑ மம॑ பூ⁴தா॒நி ।
அநூப³ந்த்⁴யோ(அ)ஸ்ம்ய॑ஹம் வி॒பு⁴꞉ ।
ஸ்த்ரிய॑ஸ்ஸ॒தீ꞉ ।
தா உ॑ மே பு॒க்³॒ம்ஸ ஆ॑ஹு꞉ ।
பஶ்ய॑த³க்ஷ॒ண்வாந்நவிசே॑தத³॒ந்த⁴꞉ ।
க॒விர்ய꞉ பு॒த்ரஸ்ஸ இ॒மா சி॑கேத ॥ 51 ॥ 1-11-4

யஸ்தா வி॑ஜா॒நாத்²ஸ॑வி॒து꞉ பி॒தா ஸ॑த் ।
அ॒ந்தோ⁴ மணிம॑விந்த³த் ।
தம॑நங்கு³ளி॒ராவ॑யத் ।
அ॒க்³ரீ॒வ꞉ ப்ரத்ய॑முஞ்சத் ।
தமஜி॑ஹ்வா அ॒ஸஶ்ச॑த ।
ஊர்த்⁴வமூலம॑வாக்சா²॒க²ம் ।
வ்ரு॒க்ஷம் யோ॑ வேத³॒ ஸம்ப்ர॑தி ।
ந ஸ ஜாது ஜந॑: ஶ்ரத்³த³॒த்⁴யாத் ।
ம்ரு॒த்யுர்மா॑ மார॒யாதி³॑தி꞉ ।
ஹஸிதக்³ம் ருதி³॑தங்கீ³॒தம் ॥ 52 ॥ 1-11-5

வீணா॑பணவ॒லாஸி॑தம் ।
ம்ரு॒தஞ்ஜீ॒வம் ச॑ யத்கி॒ஞ்சித் ।
அ॒ங்கா³நி॑ ஸ்நேவ॒ வித்³தி⁴॑ தத் ।
அத்ரு॑ஷ்ய॒க்³க்³॒ஸ்த்ருஷ்ய॑ த்⁴யாயத் ।
அ॒ஸ்மாஜ்ஜா॒தா மே॑ மிதூ²॒ சரந்॑ ।
புத்ரோ நிர்ருத்யா॑ வைதே³॒ஹ꞉ ।
அ॒சேதா॑ யஶ்ச॒ சேத॑ந꞉ ।
ஸ॒ தம் மணிம॑விந்த³த் ।
ஸோ॑(அ)நங்கு³ளி॒ராவ॑யத் ।
ஸோ॒(அ)க்³ரீ॒வ꞉ ப்ரத்ய॑முஞ்சத் ॥ 53 ॥ 1-11-6

ஸோ(அ)ஜி॑ஹ்வோ அ॒ஸஶ்ச॑த ।
நைதம்ருஷிம் விதி³த்வா நக³॑ரம் ப்ர॒விஶேத் ।
ய॑தி³ ப்ர॒விஶேத் ।
மி॒தௌ² சரி॑த்வா ப்ர॒விஶேத் ।
தத்²ஸம்ப⁴வ॑ஸ்ய வ்ர॒தம் ।
ஆ॒தம॑க்³நே ர॒த²ந்தி॑ஷ்ட² ।
ஏகா᳚ஶ்வமேக॒யோஜ॑நம் ।
ஏகசக்ர॑மேக॒து⁴ரம் ।
வா॒தத்⁴ரா॑ஜிக³॒திம் வி॑போ⁴ ।
ந॒ ரி॒ஷ்யதி॑ ந வ்ய॒த²தே ॥ 54 ॥ 1-11-7

நா॒ஸ்யாக்ஷோ॑ யாது॒ ஸஜ்ஜ॑தி ।
யச்ச்²வேதா᳚ந்ரோஹி॑தாக்³ம்ஶ்சா॒க்³நே꞉ ।
ர॒தே² யு॑க்த்வா(அ)தி⁴॒திஷ்ட²॑தி ।
ஏகயா ச த³ஶபி⁴ஶ்ச॑ ஸ்வபூ⁴॒தே ।
த்³வாப்⁴யாமிஷ்டயே விக்³॑ம்ஶத்யா॒ ச ।
திஸ்ருபி⁴ஶ்ச வஹஸே த்ரிக்³॑ம்ஶதா॒ ச ।
நியுத்³பி⁴ர்வாயவிஹிதா॑ விமு॒ஞ்ச ॥ 55 ॥ 1-11-8

ஆத॑நுஷ்வ॒ ப்ரத॑நுஷ்வ ।
உ॒த்³த⁴மா(ஆ)த⁴॑ம॒ ஸந்த⁴॑ம ।
ஆதி³த்யே சந்த்³ர॑வர்ணா॒நாம் ।
க³ர்ப⁴॒மாதே⁴॑ஹி॒ ய꞉ புமாந்॑ ।
இ॒தஸ்ஸி॒க்தக்³ம் ஸூர்ய॑க³தம் ।
ச॒ந்த்³ரம॑ஸே॒ ரஸ॑ங்க்ருதி⁴ ।
வாராத³ஞ்ஜந॑யாக்³ரே॒(அ)க்³நிம் ।
ய ஏகோ॑ ருத்³ர॒ உச்ய॑தே ।
அ॒ஸ॒ங்க்²யா॒தாஸ்ஸ॑ஹஸ்ரா॒ணி ।
ஸ்ம॒ர்யதே॑ ந ச॒ த்³ருஶ்ய॑தே ॥ 56 ॥ 1-12-1

ஏ॒வமே॒தந்நி॑போ³த⁴த ।
ஆம॒ந்த்³ரைரி॑ந்த்³ர॒ ஹரி॑பி⁴꞉ ।
யா॒ஹி ம॒யூர॑ரோமபி⁴꞉ ।
மா த்வா கேசிந்நியேமுரி॑ந்ந பா॒ஶிந꞉ ।
த³॒த⁴॒ந்வேவ॒ தா இ॑ஹி ।
மா ம॒ந்த்³ரைரி॑ந்த்³ர॒ ஹரி॑பி⁴꞉ ।
யா॒மி ம॒யூர॑ரோமபி⁴꞉ ।
மா மா கேசிந்ந்யேமுரி॑ந்ந பா॒ஶிந꞉ ।
நி॒த⁴॒ந்வேவ॒ தாம் 2 இ॑மி ।
அணுபி⁴ஶ்ச ம॑ஹத்³பி⁴॒ஶ்ச ॥ 57 ॥ 1-12-2

நி॒க்⁴ருஷ்வை॑ரஸ॒மாயு॑தை꞉ ।
காலைர்ஹரித்வ॑மாப॒ந்நை꞉ ।
இந்த்³ராயா॑ஹி ஸ॒ஹஸ்ர॑யுக் ।
அ॒க்³நிர்வி॒ப்⁴ராஷ்டி॑வஸந꞉ ।
வா॒யுஶ்ஶ்வேத॑ஸிகத்³ரு॒க꞉ ।
ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ரோ வி॑ஷூ॒வர்ணை॑: ।
நித்யா॒ஸ்தே(அ)நுச॑ராஸ்த॒வ ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யோக்³ம் ஸுப்³ரஹ்மண்யோக்³ம் ஸு॑ப்³ரஹ்ம॒ண்யோம் ।
இந்த்³ராக³ச்ச² ஹரிவ ஆக³ச்ச² மே॑தா⁴தி॒தே²꞉ ।
மேஷ வ்ருஷணஶ்வ॑ஸ்ய மே॒நே ॥ 58 ॥ 1-12-3

கௌ³ராவஸ்கந்தி³ந்நஹல்யா॑யை ஜா॒ர ।
கௌஶிகப்³ராஹ்மண கௌ³தம॑ப்³ருவா॒ண ।
அ॒ரு॒ணாஶ்வா॑ இ॒ஹாக³॑தா꞉ ।
வஸ॑வ꞉ ப்ருதி²வி॒க்ஷித॑: ।
அ॒ஷ்டௌ தி³॒க்³வாஸ॑ஸோ॒(அ)க்³நய॑: ।
அக்³நிஶ்ச ஜாதவேதா³᳚ஶ்சேத்யே॒தே ।
தாம்ராஶ்வா᳚ஸ்தாம்ர॒ரதா²꞉ ।
தாம்ரவர்ணா᳚ஸ்ததா²॒(அ)ஸிதா꞉ ।
த³ண்ட³ஹஸ்தா᳚: கா²த³॒க்³த³த꞉ ।
இதோ ருத்³ரா᳚: பரா॒ங்க³தா꞉ ॥ 59 ॥ 1-12-4

உக்தக்³க்³ ஸ்தா²நம் ப்ரமாணஞ்ச॑ புர॒ இத ।
ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ஶ்ச ஸவி॒தா ச॑ ।
வி॒ஶ்வரூ॑பைரி॒ஹாக³॑தாம் ।
ரதே²॑நோத³க॒வர்த்ம॑நா ।
அ॒ப்ஸுஷா॑ இதி॒ தத்³த்³வ॑யோ꞉ ।
உக்தோ வேஷோ॑ வாஸா॒க்³॒ம்ஸி ச ।
காலாவயவாநாமித॑: ப்ரதீ॒ச்யா ।
வாஸாத்யா॑ இத்ய॒ஶ்விநோ꞉ ।
கோ(அ)ந்தரிக்ஷே ஶப்³த³ங்க॑ரோதீ॒தி ।
வாஸிஷ்டௌ² ரௌஹிணோ மீமாக்³॑ம்ஸாஞ்ச॒க்ரே ।
தஸ்யை॒ஷா ப⁴வ॑தி ।
வா॒ஶ்ரேவ॑ வி॒த்³யுதி³தி॑ ।
ப்³ரஹ்ம॑ண உ॒த³ர॑ணமஸி ।
ப்³ரஹ்ம॑ண உதீ³॒ரண॑மஸி ।
ப்³ரஹ்ம॑ண ஆ॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ப்³ரஹ்ம॑ண உப॒ஸ்தர॑ணமஸி ॥ 60 ॥ 1-12-5

அ॒ஷ்டயோ॑நீம॒ஷ்டபு॑த்ராம் ।
அ॒ஷ்டப॑த்நீமி॒மாம் மஹீ᳚ம் ।
அ॒ஹம் வேத³॒ ந மே॑ ம்ருத்யு꞉ ।
நசாம்ரு॑த்யுர॒கா⁴(அ)ஹ॑ரத் ।
அ॒ஷ்டயோ᳚ந்ய॒ஷ்டபு॑த்ரம் ।
அ॒ஷ்டப॑தி³॒த³ம॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
அ॒ஹம் வேத³॒ ந மே॑ ம்ருத்யு꞉ ।
நசாம்ரு॑த்யுர॒கா⁴(அ)ஹ॑ரத் ।
அ॒ஷ்டயோ॑நீம॒ஷ்டபு॑த்ராம் ।
அ॒ஷ்டப॑த்நீம॒மூந்தி³வம்᳚ ॥ 61 ॥ 1-13-1

அ॒ஹம் வேத³॒ ந மே॑ ம்ருத்யு꞉ ।
நசாம்ரு॑த்யுர॒கா⁴(ஆ)ஹ॑ரத் ।
ஸு॒த்ராமா॑ணம் ம॒ஹீமூ॒ஷு ।
அதி³॑தி॒ர்த்³யௌரதி³॑திர॒ந்தரி॑க்ஷம் ।
அதி³॑திர்மா॒தா ஸ பி॒தா ஸ பு॒த்ர꞉ ।
விஶ்வே॑ தே³॒வா அதி³॑தி॒: பஞ்ச॒ஜநா᳚: ।
அதி³॑திர்ஜா॒தமதி³॑தி॒ர்ஜநி॑த்வம் ।
அ॒ஷ்டௌ பு॒த்ராஸோ॒ அதி³॑தே꞉ ।
யே ஜா॒தாஸ்த॒ந்வ॑: பரி॑ ।
தே³॒வாம் 2 உப॑ப்ரைத்ஸ॒ப்தபி⁴॑: ॥ 62 ॥ 1-13-2

ப॒ரா॒ மா॒ர்தா॒ண்ட³மாஸ்ய॑த் ।
ஸ॒ப்தபி⁴॑: பு॒த்ரைரதி³॑தி꞉ ।
உப॒ப்ரைத்பூ॒ர்வ்யம்॑ யுக³ம்᳚ ।
ப்ர॒ஜாயை॑ ம்ரு॒த்யவே த॑த் ।
ப॒ரா॒ மா॒ர்தா॒ண்ட³மாப⁴॑ர॒தி³தி॑ ।
தாநநுக்ர॑மிஷ்யா॒ம꞉ ।
மி॒த்ரஶ்ச॒ வரு॑ணஶ்ச ।
தா⁴॒தா சா᳚ர்யா॒மா ச॑ ।
அக்³ம்ஶ॑ஶ்ச॒ ப⁴க³॑ஶ்ச ।
இந்த்³ரஶ்ச விவஸ்வாக்³॑ம்ஶ்சேத்யே॒தே ।
ஹி॒ர॒ண்ய॒க³॒ர்போ⁴ ஹ॒க்³॒ம்ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷத் ।
ப்³ரஹ்ம॑ஜஜ்ஞா॒நம் ததி³த்ப॒த³மிதி॑ ।
க³॒ர்ப⁴꞉ ப்ரா॑ஜாப॒த்ய꞉ ।
அத²॒ புரு॑ஷ꞉ ஸ॒ப்தபுரு॑ஷ꞉ ॥ 63 ॥ 1-13-3

யோ(அ)ஸௌ॑ த॒பந்நு॒தே³தி॑ ।
ஸ ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணாநா॒தா³யோ॒தே³தி॑ ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணாநா॒தா³யோத³॑கா³꞉ ।
அ॒ஸௌ யோ᳚(அ)ஸ்த॒மேதி॑ ।
ஸ ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணாநா॒தா³யா॒ஸ்தமேதி॑ ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணாநா॒தா³யா(அ)ஸ்த॑ங்கா³꞉ ।
அ॒ஸௌ ய ஆ॒பூர்ய॑தி ।
ஸ ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரா॒பூர்ய॑தி ॥ 64 ॥ 1-14-1

மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரா॒பூரி॑ஷ்டா²꞉ ।
அ॒ஸௌ யோ॑(அ)ப॒க்ஷீய॑தி ।
ஸ ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑க்ஷீயதி ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑க்ஷேஷ்டா²꞉ ।
அ॒மூநி॒ நக்ஷ॑த்ராணி ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பந்தி॒ சோத்²ஸ॑ர்பந்தி ச ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருபத॒ மோத்²ஸ்ரு॑பத ॥ 65 ॥ 1-14-2

இ॒மே மாஸா᳚ஶ்சார்த⁴மா॒ஸாஶ்ச॑ ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பந்தி॒ சோத்²ஸ॑ர்பந்தி ச ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருபத॒ மோத்²ஸ்ரு॑பத ।
இ॒ம ரு॒தவ॑: ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பந்தி॒ சோத்²ஸ॑ர்பந்தி ச ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருபத॒ மோத்²ஸ்ரு॑பத ।
அ॒யக்³ம் ஸம்॑வத்²ஸ॒ர꞉ ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பதி॒ சோத்²ஸ॑ர்பதி ச ॥ 66 ॥ 1-14-3

மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருப॒ மோத்²ஸ்ரு॑ப ।
இ॒த³மஹ॑: ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பதி॒ சோத்²ஸ॑ர்பதி ச ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருப॒ மோத்²ஸ்ரு॑ப ।
இ॒யக்³ம்ராத்ரி॑: ।
ஸர்வே॑ஷாம் பூ⁴॒தாநாம்᳚ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸர்பதி॒ சோத்²ஸ॑ர்பதி ச ।
மா மே᳚ ப்ர॒ஜயா॒ மா ப॑ஶூ॒நாம் ।
மா மம॑ ப்ரா॒ணைரப॑ப்ரஸ்ருப॒ மோத்²ஸ்ரு॑ப ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
ஏதத்³வோ மிது²நம் மாநோ மிது²॑நக்³ம் ரீ॒ட்⁴வம் ॥ 67 ॥ 1-14-4

அதா²தி³த்யஸ்யாஷ்டபு॑ருஷ॒ஸ்ய ।
வஸூநாமாதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ருத்³ராணாமாதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஆதி³த்யாநாமாதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஸதாக்³॑ம்ஸத்யா॒நாம் ।
ஆதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
அபி⁴தூ⁴ந்வதா॑மபி⁴॒க்⁴நதாம் ।
வாதவ॑தாம் ம॒ருதாம் ।
ஆதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ருபூ⁴ணாமாதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
விஶ்வேஷா᳚ந்தே³வா॒நாம் ।
ஆதி³த்யாநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஸம்வத்²ஸர॑ஸ்ய ஸ॒விது꞉ ।
ஆதி³த்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
ரஶ்மயோ வோ மிது²நம் மா நோ மிது²॑நக்³ம் ரீ॒ட்⁴வம் ॥ 68 ॥ 1-15-1

ஆரோக³ஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ப்⁴ராஜஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
படரஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
பதங்க³ஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஸ்வர்ணரஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஜ்யோதிஷீமதஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
விபா⁴ஸஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
கஶ்யபஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
ஆபோ வோ மிது²நம் மா நோ மிது²॑நக்³ம் ரீ॒ட்⁴வம் ॥ 69 ॥ 1-16-1

அத² வாயோரேகாத³ஶபுருஷஸ்யைகாத³ஶ॑ஸ்த்ரீக॒ஸ்ய ।
ப்ரப்⁴ராஜமாநாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வ்யவதா³தாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வாஸுகிவைத்³யுதாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ரஜதாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
பருஷாணாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஶ்யாமாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
கபிலாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
அதிலோஹிதாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஊர்த்⁴வாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ॥ 70 ॥ 1-17-1

அவபதந்தாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வைத்³யுதாநாக்³ம் ருத்³ராணாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ப்ரப்⁴ராஜமாநீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வ்யவதா³தீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வாஸுகிவைத்³யுதீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ரஜதாநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
பருஷாணாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஶ்யாமாநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
கபிலாநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
அதிலோஹிதீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஊர்த்⁴வாநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
அவபதந்தீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வைத்³யுதீநாக்³ம் ருத்³ராணீநாக்³ ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
ரூபாணி வோ மிது²நம் மா நோ மிது²॑நக்³ம் ரீ॒ட்⁴வம் ॥ 71 ॥ 1-17-2

அதா²க்³நே॑ரஷ்டபு॑ருஷ॒ஸ்ய ।
அக்³நே꞉ பூர்வதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஜாதவேத³ஸ உபதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஸஹோஜஸோ த³க்ஷிணதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
அஜிராப்ரப⁴வ உபதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
வைஶ்வாநரஸ்யாபரதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
நர்யாபஸ உபதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
பங்க்திராத⁴ஸ உத³க்³தி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
விஸர்பிண உபதி³ஶ்யஸ்ய ஸ்தா²நே ஸ்வதேஜ॑ஸா பா⁴॒நி ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
தி³ஶோ வோ மிது²நம் மா நோ மிது²॑நக்³ம் ரீ॒ட்⁴வம் ॥ 72 ॥ 1-18-1

த³க்ஷிணபூர்வஸ்யாந்தி³ஶி விஸ॑ர்பீ ந॒ரக꞉ ।
தஸ்மாந்ந꞉ ப॑ரிபா॒ஹி ।
த³க்ஷிணாஸ்யாந்தி³ஶ்யவிஸ॑ர்பீ ந॒ரக꞉ ।
தஸ்மாந்ந꞉ ப॑ரிபா॒ஹி ।
உத்தரபூர்வஸ்யாந்தி³ஶி விஷா॑தீ³ ந॒ரக꞉ ।
தஸ்மாந்ந꞉ ப॑ரிபா॒ஹி ।
உத்தராபரஸ்யாந்தி³ஶ்யவிஷா॑தீ³ ந॒ரக꞉ ।
தஸ்மாந்ந꞉ ப॑ரிபா॒ஹி ।
ஆயஸ்மிந்த்²ஸப்த வாஸவா இந்த்³ரியாணி ஶதக்ரத॑வித்யே॒தே ॥ 73 ॥ 1-19-1

இ॒ந்த்³ர॒கோ⁴॒ஷா வோ॒ வஸு॑பி⁴꞉ பு॒ரஸ்தா॒து³ப॑த³த⁴தாம் ।
மநோ॑ஜவஸோ வ꞉ பி॒த்ருபி⁴॑ர்த³க்ஷிண॒த உப॑த³த⁴தாம் ।
ப்ரசே॑தா வோ ரு॒த்³ரை꞉ ப॒ஶ்சாது³ப॑த³த⁴தாம் ।
வி॒ஶ்வக॑ர்மா வ ஆதி³॒த்யைரு॑த்தர॒த உப॑த³த⁴தாம் ।
த்வஷ்டா॑ வோ ரூ॒பைரு॒பரி॑ஷ்டா॒து³ப॑த³த⁴தாம் ।
ஸஞ்ஜ்ஞாநம் வ꞉ ப॑ஶ்சாதி³॒தி ।
ஆ॒தி³॒த்யஸ்ஸர்வோ॒(அ)க்³நி꞉ ப்ரு॑தி²॒வ்யாம் ।
வா॒யுர॒ந்தரி॑க்ஷே ।
ஸூர்யோ॑ தி³॒வி ।
ச॒ந்த்³ரமா॑ தி³॒க்ஷு ।
நக்ஷ॑த்ராணி॒ ஸ்வலோ॒கே ।
ஏ॒வா ஹ்யே॑வ ।
ஏ॒வா ஹ்ய॑க்³நே ।
ஏ॒வா ஹி வா॑யோ ।
ஏ॒வா ஹீ᳚ந்த்³ர ।
ஏ॒வா ஹி பூ॑ஷந் ।
ஏ॒வா ஹி தே³॑வா꞉ ॥ 74 ॥ 1-20-1

ஆப॑மாபாம॒ப꞉ ஸர்வா᳚: ।
அ॒ஸ்மாத³॒ஸ்மாதி³॒தோ(அ)முத॑: ।
அ॒க்³நிர்வா॒யுஶ்ச॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச ।
ஸ॒ஹ ஸ॑ஞ்சஸ்க॒ரர்த்³தி⁴॑யா ।
வா॒ய்வஶ்வா॑ ரஶ்மி॒பத॑ய꞉ ।
மரீ᳚ச்யாத்மாநோ॒ அத்³ரு॑ஹ꞉ ।
தே³॒வீர்பு⁴॑வந॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
பு॒த்ர॒வ॒த்த்வாய॑ மே ஸுத ।
மஹாநாம்நீர்ம॑ஹாமா॒நா꞉ ।
ம॒ஹ॒ஸோ ம॑ஹஸ॒ஸ்ஸ்வ॑: ॥ 75 ॥ 1-21-1

தே³॒வீ꞉ ப॑ர்ஜந்ய॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
பு॒த்ர॒வ॒த்த்வாய॑ மே ஸுத ।
அ॒பா(அ)ஶ்ந்யு॑ஷ்ணிம॒பாரக்ஷ॑: ।
அ॒பா(அ)ஶ்ந்யு॑ஷ்ணிம॒பாரக⁴ம்᳚ ।
அபா᳚க்⁴ரா॒மப॑சா॒(அ)வர்திம்᳚ ।
அப॑தே³॒வீரி॒தோ ஹி॑த ।
வஜ்ர॑ந்தே³॒வீரஜீ॑தாக்³ம்ஶ்ச ।
பு⁴வ॑நந்தே³வ॒ஸூவ॑ரீ꞉ ।
ஆ॒தி³॒த்யாநதி³॑திந்தே³॒வீம் ।
யோநி॑நோர்த்⁴வமு॒தீ³ஷ॑த ॥ 76 ॥ 1-21-2

ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

கே॒தவோ॒ அரு॑ணாஸஶ்ச ।
ரு॒ஷ॒யோ வாத॑ரஶ॒நா꞉ ।
ப்ர॒தி॒ஷ்டா²க்³ம் ஶ॒ததா⁴॑ ஹி ।
ஸ॒மாஹி॑தாஸோ ஸஹஸ்ர॒தா⁴ய॑ஸம் ।
ஶி॒வா ந॒ஶ்ஶந்த॑மா ப⁴வந்து ।
தி³॒வ்யா ஆப॒ ஓஷ॑த⁴ய꞉ ।
ஸு॒ம்ரு॒டீ³॒கா ஸர॑ஸ்வதி ।
மா தே॒ வ்யோ॑ம ஸ॒ந்த்³ருஶி॑ ॥ 77 ॥ 1-21-3

யோ॑(அ)பாம் புஷ்பம்॒ வேத³॑ ।
புஷ்ப॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚ந் பஶு॒மாந் ப⁴॑வதி ।
ச॒ந்த்³ரமா॒ வா அ॒பாம் புஷ்பம்᳚ ।
புஷ்ப॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚ந் பஶு॒மாந் ப⁴॑வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
அ॒க்³நிர்வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ᳚(அ)க்³நேரா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ॥ 78 ॥ 1-22-1

ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வா அ॒க்³நேரா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
வா॒யுர்வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ வா॒யோரா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ॥ 79 ॥ 1-22-2

ஆபோ॒ வை வா॒யோரா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
அ॒ஸௌ வை தப॑ந்ந॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ॑(அ)முஷ்ய॒ தப॑த ஆ॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வா அ॒முஷ்ய॒ தப॑த ஆ॒யத॑நம் ॥ 80 ॥ 1-22-3

ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ச॒ந்த்³ரமா॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ச॒ந்த்³ரம॑ஸ ஆ॒யத॑நம்।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ॥ 81 ॥ 1-22-4

ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
நக்ஷ॑த்ராணி॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யோ நக்ஷ॑த்ராணாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை நக்ஷ॑த்ராணாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ॥ 82 ॥ 1-22-5

யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ப॒ர்ஜந்யோ॒ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய꞉ ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்யா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ப॒ர்ஜந்ய॑ஸ்யா॒(ஆ)யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ॑(அ)பாமா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ॥ 83 ॥ 1-22-6

ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ரோ வா அ॒பாமா॒யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
யஸ்ஸம்॑வத்²ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑நம்॒ வேத³॑ ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ஆபோ॒ வை ஸம்॑வத்²ஸ॒ரஸ்யா॒(ஆ)யத॑நம் ।
ஆ॒யத॑நவாந் ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
யோ᳚(அ)ப்ஸு நாவம்॒ ப்ரதி॑ஷ்டி²தாம்॒ வேத³॑ ।
ப்ரத்யே॒வ தி॑ஷ்ட²தி ॥ 84 ॥ 1-22-7

இ॒மே வை லோ॒கா அ॒ப்ஸு ப்ரதி॑ஷ்டி²தா꞉ ।
ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யநூ᳚க்தா ।
அ॒பாக்³ம் ரஸ॒முத³॑யக்³ம் ஸந் ।
ஸூர்யே॑ ஶு॒க்ரக்³ம் ஸ॒மாப்⁴ரு॑தம் ।
அ॒பாக்³ம் ரஸ॑ஸ்ய॒ யோ ரஸ॑: ।
தம் வோ॑ க்³ருஹ்ணாம்யுத்த॒மமிதி॑ ।
இ॒மே வை லோ॒கா அ॒பாக்³ம் ரஸ॑: ।
தே॑(அ)முஷ்மி॑ந்நாதி³॒த்யே ஸ॒மாப்⁴ரு॑தா꞉ ।
ஜா॒நு॒த³॒க்⁴நீமு॑த்தரவே॒தீ³ங்கா²॒த்வா ।
அ॒பாம் பூ॑ரயி॒த்வா கு³॑ல்ப²த³॒க்⁴நம் ॥ 85 ॥ 1-22-8

புஷ்கரபர்ணை꞉ புஷ்கரத³ண்டை³꞉ புஷ்கரைஶ்ச॑ ஸக்³க்³ஸ்தீ॒ர்ய ।
தஸ்மி॑ந்விஹா॒யஸே ।
அ॒க்³நிம் ப்ர॒ணீயோ॑பஸமா॒தா⁴ய॑ ।
ப்³ர॒ஹ்ம॒வா॒தி³நோ॑ வத³ந்தி ।
கஸ்மா᳚த்ப்ரணீ॒தே(அ)யம॒க்³நிஶ்சீ॒யதே᳚ ।
ஸாப்ர॑ணீ॒தே(அ)யம॒ப்ஸு ஹ்யய॑ஞ்சீ॒யதே᳚ ।
அ॒ஸௌ பு⁴வ॑நே॒(அ)ப்யநா॑ஹிதாக்³நிரே॒தா꞉ ।
தம॒பி⁴த॑ ஏ॒தா அ॒பீ³ஷ்ட॑கா॒ உப॑த³தா⁴தி ।
அ॒க்³நி॒ஹோ॒த்ரே த³॑ர்ஶபூர்ணமா॒ஸயோ᳚: ।
ப॒ஶு॒ப³॒ந்தே⁴ சா॑துர்மா॒ஸ்யேஷு॑ ॥ 86 ॥ 1-22-9

அதோ²॑ ஆஹு꞉ ।
ஸர்வே॑ஷு யஜ்ஞக்ர॒துஷ்விதி॑ ।
ஏ॒தத்³த⁴॑ ஸ்ம॒ வா ஆ॑ஹுஶ்ஶண்டி³॒லா꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
ஸ॒த்ரி॒யம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ரம் ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
ஸா॒வி॒த்ரம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
அ॒முமா॑தி³॒த்யம் ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ॥ 87 ॥ 1-22-10

நா॒சி॒கே॒தம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
ப்ரா॒ணாந்ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
சா॒து॒ர்ஹோ॒த்ரி॒யம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
ப்³ரஹ்ம॑ ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
வை॒ஶ்வ॒ஸ்ரு॒ஜம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
ஶரீ॑ரம் ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
உ॒பா॒நு॒வா॒க்ய॑மா॒ஶும॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ॥ 88 ॥ 1-22-11

இ॒மாம்ˮல்லோ॒காந்ப்ர॒த்யக்ஷே॑ண ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
இ॒மமா॑ருணகேதுகம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ இதி॑ ।
ய ஏ॒வாஸௌ ।
இ॒தஶ்சா॒முத॑ஶ்சா(அ)வ்யதீபா॒தீ ।
தமிதி॑ ।
யோ᳚(அ)க்³நேர்மி॑தூ²॒யா வேத³॑ ।
மி॒து²॒ந॒வாந்ப⁴॑வதி ।
ஆபோ॒ வா அ॒க்³நேர்மி॑தூ²॒யா꞉ ।
மி॒து²॒ந॒வாந்ப⁴॑வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ॥ 89 ॥ 1-22-12

ஆபோ॒ வா இ॒த³மா॑ஸந்த்²ஸலி॒லமே॒வ ।
ஸ ப்ர॒ஜாப॑தி॒ரேக॑: புஷ்கரப॒ர்ணே ஸம॑ப⁴வத் ।
தஸ்யாந்த॒ர்மந॑ஸி காம॒ஸ்ஸம॑வர்தத ।
இ॒த³க்³ம் ஸ்ரு॑ஜேய॒மிதி॑ ।
தஸ்மா॒த்³யத்புரு॑ஷோ॒ மந॑ஸா(அ)பி⁴॒க³ச்ச²॑தி ।
தத்³வா॒சா வ॑த³தி ।
தத்கர்ம॑ணா கரோதி ।
ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யநூ᳚க்தா ।
காம॒ஸ்தத³க்³ரே॒ ஸம॑வர்த॒தாதி⁴॑ ।
மந॑ஸோ॒ ரேத॑: ப்ரத²॒மம் யதா³ஸீ᳚த் ॥ 90 ॥ 1-23-1

ஸ॒தோ ப³ந்து⁴॒மஸ॑தி॒ நி॑ரவிந்த³ந் ।
ஹ்ரு॒தி³ ப்ர॒தீஷ்யா॑ க॒வயோ॑ மநீ॒ஷேதி॑ ।
உபை॑ந॒ந்தது³ப॑நமதி ।
யத்கா॑மோ॒ ப⁴வ॑தி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
ஸ தபோ॑(அ)தப்யத ।
ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா ।
ஶரீ॑ரமதூ⁴நுத ।
தஸ்ய॒ யந்மா॒க்³॒ம்ஸமாஸீ᳚த் ।
ததோ॑(அ)ரு॒ணா꞉ கே॒தவோ॒ வாத॑ரஶ॒நா ருஷ॑ய॒ உத³॑திஷ்ட²ந் ॥ 91 ॥ 1-23-2

யே நகா²᳚: ।
தே வை॑கா²ந॒ஸா꞉ ।
யே வாலா᳚: ।
தே வா॑லகி²॒ல்யா꞉ ।
யோ ரஸ॑: ।
ஸோ॑(அ)பாம் ।
அ॒ந்த॒ர॒த꞉ கூ॒ர்மம் பூ⁴॒தக்³ம் ஸர்ப॑ந்தம் ।
தம॑ப்³ரவீத் ।
மம॒ வைத்வங்மா॒க்³॒ம்ஸா ।
ஸம॑பூ⁴த் ॥ 92 ॥ 1-23-3

நேத்ய॑ப்³ரவீத் ।
பூர்வ॑மே॒வாஹமி॒ஹாஸ॒மிதி॑ ।
தத்புரு॑ஷஸ்ய புருஷ॒த்வம் ।
ஸ ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்ஷா॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷஸ்ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
பூ⁴॒த்வோத³॑திஷ்ட²த் ।
தம॑ப்³ரவீத் ।
த்வம் வை பூர்வக்³॑ம் ஸம॑பூ⁴꞉ ।
த்வமி॒த³ம் பூர்வ॑: குரு॒ஷ்வேதி॑ ।
ஸ இ॒த ஆ॒தா³யாப॑: ॥ 93 ॥ 1-23-4

அ॒ஞ்ஜ॒லிநா॑ பு॒ரஸ்தா॑து³॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹ்யே॒வேதி॑ ।
தத॑ ஆதி³॒த்ய உத³॑திஷ்ட²த் ।
ஸா ப்ராசீ॒ தி³க் ।
அதா²॑ரு॒ண꞉ கே॒துர்த³॑க்ஷிண॒த உ॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹ்யக்³ந॒ இதி॑ ।
ததோ॒ வா அ॒க்³நிருத³॑திஷ்ட²த் ।
ஸா த³॑க்ஷி॒ணா தி³க் ।
அதா²॑ரு॒ண꞉ கே॒து꞉ ப॒ஶ்சாது³॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹி வாயோ॒ இதி॑ ॥ 94 ॥ 1-23-5

ததோ॑ வா॒யுருத³॑திஷ்ட²த் ।
ஸா ப்ர॒தீசீ॒ தி³க் ।
அதா²॑ரு॒ண꞉ கே॒துரு॑த்தர॒த உ॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹீந்த்³ரேதி॑ ।
ததோ॒ வா இந்த்³ர॒ உத³॑திஷ்ட²த் ।
ஸோதீ³॑சீ॒ தி³க் ।
அதா²॑ரு॒ண꞉ கே॒துர்மத்⁴ய॑ உ॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹி பூஷ॒ந்நிதி॑ ।
ததோ॒ வை பூ॒ஷோத³॑திஷ்ட²த் ।
ஸேயந்தி³க் ॥ 95 ॥ 1-23-6

அதா²॑ரு॒ண꞉ கே॒துரு॒பரி॑ஷ்டாது³॒பாத³॑தா⁴த் ।
ஏ॒வாஹி தே³॒வா இதி॑ ।
ததோ॑ தே³வமநு॒ஷ்யா꞉ பி॒தர॑: ।
க³॒ந்த⁴॒ர்வா॒ப்ஸ॒ரஸ॒ஶ்சோத³॑திஷ்ட²ந் ।
ஸோர்த்⁴வா தி³க் ।
யா வி॒ப்ருஷோ॑ வி॒பரா॑பதந் ।
தாப்⁴யோ(அ)ஸு॑ரா॒ ரக்ஷாக்³॑ம்ஸி பிஶா॒சாஶ்சோத³॑திஷ்ட²ந் ।
தஸ்மா॒த்தே பரா॑ப⁴வந் ।
வி॒ப்ருட்³ப்⁴யோ॒ ஹி தே ஸம॑ப⁴வந் ।
ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யநூ᳚க்தா ॥ 96 ॥ 1-23-7

ஆபோ॑ ஹ॒ யத்³ப்³ரு॑ஹ॒தீர்க³ர்பா⁴॒மாயந்॑ ।
த³க்ஷ॒ந்த³தா⁴॑நா ஜ॒நய॑ந்தீஸ்ஸ்வய॒ம்பு⁴ம் ।
தத॑ இ॒மே(அ)த்³த்⁴யஸ்ரு॑ஜ்யந்த॒ ஸர்கா³᳚: ।
அத்³ப்⁴யோ॒ வா இ॒த³க்³ம் ஸம॑பூ⁴த் ।
தஸ்மா॑தி³॒த³க்³ம் ஸர்வம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ ஸ்வய॒ம்ப்⁴விதி॑ ।
தஸ்மா॑தி³॒த³க்³ம் ஸர்வ॒க்³॒ம் ஶிதி²॑லமி॒வாத்³த்⁴ருவ॑மிவாப⁴வத் ।
ப்ர॒ஜாப॑தி॒ர்வாவ தத் ।
ஆ॒த்மநா॒த்மாநம்॑ வி॒தா⁴ய॑ ।
ததே³॒வாநு॒ப்ராவி॑ஶத் ।
ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யநூ᳚க்தா ॥ 97 ॥ 1-23-8

வி॒தா⁴ய॑ லோ॒காந்வி॒தா⁴ய॑ பூ⁴॒தாநி॑ ।
வி॒தா⁴ய॒ ஸர்வா᳚: ப்ர॒தி³ஶோ॒ தி³ஶ॑ஶ்ச ।
ப்ர॒ஜாப॑தி꞉ ப்ரத²ம॒ஜா ரு॒தஸ்ய॑ ।
ஆ॒த்மநா॒த்மாந॑ம॒பி⁴ஸம்வி॑வே॒ஶேதி॑ ।
ஸர்வ॑மே॒வேத³மா॒ப்த்வா ।
ஸர்வ॑மவ॒ருத்³த்⁴ய॑ ।
ததே³॒வாநு॒ப்ரவி॑ஶதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ॥ 98 ॥ 1-23-9

சது॑ஷ்டய்ய॒ ஆபோ॑ க்³ருஹ்ணாதி ।
ச॒த்வாரி॒ வா அ॒பாக்³ம் ரூ॒பாணி॑ ।
மேகோ⁴॑ வி॒த்³யுத் ।
ஸ்த॒ந॒யி॒த்நுர்வ்ரு॒ஷ்டி꞉ ।
தாந்யே॒வாவ॑ருந்தே⁴ ।
ஆ॒தப॑தி॒ வர்ஷ்யா॑ க்³ருஹ்ணாதி ।
தா꞉ பு॒ரஸ்தா॒து³ப॑த³தா⁴தி ।
ஏ॒தா வை ப்³ர॑ஹ்மவர்ச॒ஸ்யா ஆப॑: ।
மு॒க²॒த ஏ॒வ ப்³ர॑ஹ்மவர்ச॒ஸமவ॑ருந்தே⁴ ।
தஸ்மா᳚ந்முக²॒தோ ப்³ர॑ஹ்மவர்ச॒ஸித॑ர꞉ ॥ 99 ॥ 1-24-1

கூப்யா॑ க்³ருஹ்ணாதி ।
தா த³॑க்ஷிண॒த உப॑த³தா⁴தி ।
ஏ॒தா வை தே॑ஜ॒ஸ்விநீ॒ராப॑: ।
தேஜ॑ ஏ॒வாஸ்ய॑ த³க்ஷிண॒தோ த³॑தா⁴தி ।
தஸ்மா॒த்³த³க்ஷி॒ணோ(அ)ர்த⁴॑ஸ்தேஜ॒ஸ்வித॑ர꞉ ।
ஸ்தா²॒வ॒ரா க்³ரு॑ஹ்ணாதி ।
தா꞉ ப॒ஶ்சாது³ப॑த³தா⁴தி ।
ப்ரதி॑ஷ்டி²தா॒ வை ஸ்தா²॑வ॒ரா꞉ ।
ப॒ஶ்சாதே³॒வ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி ।
வஹ॑ந்தீர்க்³ருஹ்ணாதி ॥ 100 ॥ 1-24-2

தா உ॑த்தர॒த உப॑த³தா⁴தி ।
ஓஜ॑ஸா॒ வா ஏ॒தா வஹ॑ந்தீரி॒வோத்³க³॑தீரி॒வ ஆகூஜ॑தீரி॒வ தா⁴வ॑ந்தீ꞉ ।
ஓஜ॑ ஏ॒வாஸ்யோ᳚த்தர॒தோ த³॑தா⁴தி ।
தஸ்மா॒து³த்த॒ரோ(அ)ர்த⁴॑ ஓஜ॒ஸ்வித॑ர꞉ ।
ஸ॒ம்பா⁴॒ர்யா க்³ரு॑ஹ்ணாதி ।
தா மத்⁴ய॒ உப॑த³தா⁴தி ।
இ॒யம் வை ஸ॑ம்பா⁴॒ர்யா꞉ ।
அ॒ஸ்யாமே॒வ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி ।
ப॒ல்வ॒ல்யா க்³ரு॑ஹ்ணாதி ।
தா உ॒பரி॑ஷ்டாது³॒பாத³॑தா⁴தி ॥ 101 ॥ 1-24-3

அ॒ஸௌ வை ப॑ல்வ॒ல்யா꞉ ।
அ॒முஷ்யா॑மே॒வ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி ।
தி³॒க்ஷூப॑த³தா⁴தி ।
தி³॒க்ஷு வா ஆப॑: ।
அந்நம்॒ வா ஆப॑: ।
அ॒த்³ப்⁴யோ வா அந்ந॑ஞ்ஜாயதே ।
யதே³॒வாத்³ப்⁴யோ(அ)ந்ந॒ஞ்ஜாய॑தே ।
தத³வ॑ருந்தே⁴ ।
தம் வா ஏ॒தம॑ரு॒ணா꞉ கே॒தவோ॒ வாத॑ரஶ॒நா ருஷ॑யோ(அ)சிந்வந் ।
தஸ்மா॑தா³ருணகே॒துக॑: ॥ 102 ॥ 1-24-4

ததே³॒ஷா(அ)ப்⁴யநூ᳚க்தா ।
கே॒தவோ॒ அரு॑ணாஸஶ்ச ।
ரு॒ஷ॒யோ வாத॑ரஶ॒நா꞉ ।
ப்ர॒தி॒ஷ்டா²க்³ம் ஶ॒ததா⁴॑ஹி ।
ஸ॒மாஹி॑தாஸோ ஸஹஸ்ர॒தா⁴ய॑ஸ॒மிதி॑ ।
ஶ॒தஶ॑ஶ்சை॒வ ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶஶ்ச॒ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி ।
ய ஏ॒தம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
ய உ॑சைநமே॒வம் வேத³॑ ॥ 103 ॥ 1-24-5

ஜா॒நு॒த³॒க்⁴நீமு॑த்தரவே॒தீ³ங்கா²॒த்வா ।
அ॒பாம் பூ॑ரயதி ।
அ॒பாக்³ம் ஸ॑ர்வ॒த்வாய॑ ।
பு॒ஷ்க॒ர॒ப॒ர்ணக்³ம் ரு॒க்மம் புரு॑ஷ॒மித்யுப॑த³தா⁴தி ।
தபோ॒ வை பு॑ஷ்கரப॒ர்ணம் ।
ஸ॒த்யக்³ம் ரு॒க்ம꞉ ।
அ॒ம்ருதம்॒ புரு॑ஷ꞉ ।
ஏ॒தாவ॒த்³வாவா᳚ஸ்தி ।
யாவ॑தே³॒தத் ।
யாவ॑தே³॒வாஸ்தி॑ ॥ 104 ॥ 1-25-1

தத³வ॑ருந்தே⁴ ।
கூ॒ர்மமுப॑த³தா⁴தி ।
அ॒பாமே॒வ மேத⁴॒மவ॑ருந்தே⁴ ।
அதோ²᳚ ஸ்வ॒ர்க³ஸ்ய॑ லோ॒கஸ்ய॒ ஸம॑ஷ்ட்யை ।
ஆப॑மாபாம॒பஸ்ஸர்வா᳚: ।
அ॒ஸ்மாத³॒ஸ்மாதி³॒தோ(அ)முத॑: ।
அ॒க்³நிர்வா॒யுஶ்ச॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச ।
ஸ॒ஹஸ॑ஞ்சஸ்க॒ரர்த்³தி⁴॑யா॒ இதி॑ ।
வா॒ய்வஶ்வா॑ ரஶ்மி॒பத॑ய꞉ ।
லோ॒கம் ப்ரு॑ணச்சி²॒த்³ரம் ப்ரு॑ண ॥ 105 ॥ 1-25-2

யாஸ்தி॒ஸ்ர꞉ ப॑ரம॒ஜா꞉ ।
இ॒ந்த்³ர॒கோ⁴॒ஷா வோ॒ வஸு॑பி⁴ரே॒வாஹ்யே॒வேதி॑ ।
பஞ்ச॒சித॑ய॒ உபத³॑தா⁴தி ।
பாங்க்தோ॒(அ)க்³நி꞉ ।
யாவ॑நே॒வாக்³நி꞉ ।
தஞ்சி॑நுதே ।
லோ॒கம்ப்ரு॑ணயா த்³வி॒தீயா॒முப॑த³தா⁴தி ।
பஞ்ச॑பதா³॒ வை வி॒ராட் ।
தஸ்யா॒ வா இ॒யம் பாத³॑: ।
அ॒ந்தரி॑க்ஷம்॒ பாத³॑: ।
த்³யௌ꞉ பாத³॑: ।
தி³ஶ॒: பாத³॑: ।
ப॒ரோர॑ஜா॒: பாத³॑: ।
வி॒ராஜ்யே॒வ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி ।
ய ஏ॒தம॒க்³நிஞ்சி॑நு॒தே ।
ய உ॑சைநமே॒வம் வேத³॑ ॥ 106 ॥ 1-25-3

அ॒க்³நிம் ப்ர॒ணீயோ॑பஸமா॒தா⁴ய॑ ।
தம॒பி⁴த॑ ஏ॒தா அ॒பீ³ஷ்ட॑கா॒ உப॑த³தா⁴தி ।
அ॒க்³நி॒ஹோ॒த்ரே த³॑ர்ஶபூர்ணமா॒ஸயோ᳚: ।
ப॒ஶு॒ப³॒ந்தே⁴ சா॑துர்மா॒ஸ்யேஷு॑ ।
அதோ²॑ ஆஹு꞉ ।
ஸர்வே॑ஷு யஜ்ஞக்ர॒துஷ்விதி॑ ।
அத²॑ ஹஸ்மாஹாரு॒ணஸ்ஸ்வா॑ய॒ம்பு⁴வ॑: ।
ஸா॒வி॒த்ர꞉ ஸர்வோ॒(அ)க்³நிரித்யந॑நுஷங்க³ம் மந்யாமஹே ।
நாநா॒ வா ஏ॒தேஷாம்᳚ வீ॒ர்யா॑ணி ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ॥ 107 ॥ 1-26-1

ஸ॒த்ரி॒யம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
ஸா॒வி॒த்ரம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
நா॒சி॒கே॒தம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
சா॒து॒ர்ஹோ॒த்ரி॒யம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
வை॒ஶ்வ॒ஸ்ரு॒ஜம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ॥ 108 ॥ 1-26-2

உ॒பா॒நு॒வா॒க்ய॑மா॒ஶும॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந꞉ ।
கம॒க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
இ॒மமா॑ருணகேதுகம॒க்³நிஞ்சி॑ந்வா॒ந இதி॑ ।
வ்ருஷா॒ வா அ॒க்³நி꞉ ।
வ்ருஷா॑ணோ॒ ஸக்³க்³ஸ்பா²॑லயேத் ।
ஹ॒ந்யேதா᳚ஸ்ய ய॒ஜ்ஞ꞉ ।
தஸ்மா॒ந்நாநு॒ஷஜ்ய॑: ।
ஸோத்த॑ரவே॒தி³ஷு॑ க்ர॒துஷு॑ சிந்வீத ।
உ॒த்த॒ர॒வே॒த்³யாக்³ம் ஹ்ய॑க்³நிஶ்சீ॒யதே᳚ ।
ப்ர॒ஜாகா॑மஶ்சிந்வீத ॥ 109 ॥ 1-26-3

ப்ரா॒ஜா॒ப॒த்யோ வா ஏ॒ஷோ᳚(அ)க்³நி꞉ ।
ப்ரா॒ஜா॒ப॒த்யா꞉ ப்ர॒ஜா꞉ ।
ப்ர॒ஜாவா᳚ந்ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
ப॒ஶுகா॑மஶ்சிந்வீத ।
ஸ॒ஞ்ஜ்ஞாநம்॒ வா ஏ॒தத்ப॑ஶூ॒நாம் ।
யதா³ப॑: ।
ப॒ஶூ॒நாமே॒வ ஸ॒ஞ்ஜ்ஞாநே॒(அ)க்³நிஞ்சி॑நுதே ।
ப॒ஶு॒மாந்ப⁴॑வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ॥ 110 ॥ 1-26-4

வ்ருஷ்டி॑காமஶ்சிந்வீத ।
ஆபோ॒ வை வ்ருஷ்டி॑: ।
ப॒ர்ஜந்யோ॒ வர்ஷு॑கோ ப⁴வதி ।
ய ஏ॒வம் வேத³॑ ।
ஆ॒ம॒யா॒வீ சி॑ந்வீத ।
ஆபோ॒ வை பே⁴॑ஷ॒ஜம் ।
பே⁴॒ஷ॒ஜமே॒வாஸ்மை॑ கரோதி ।
ஸர்வ॒மாயு॑ரேதி ।
அ॒பி⁴॒சரக்³க்³॑ஶ்சிந்வீத ।
வஜ்ரோ॒ வா ஆப॑: ॥ 111 ॥ 1-26-5

வஜ்ர॑மே॒வ ப்⁴ராத்ரு॑வ்யேப்⁴ய॒: ப்ரஹ॑ரதி ।
ஸ்த்ரு॒ணு॒த ஏ॑நம் ।
தேஜ॑ஸ்காமோ॒ யஶ॑ஸ்காம꞉ ।
ப்³ர॒ஹ்ம॒வ॒ர்ச॒ஸகா॑மஸ்ஸ்வ॒ர்க³கா॑மஶ்சிந்வீத ।
ஏ॒தாவ॒த்³வா வா᳚ஸ்தி ।
யாவ॑தே³॒தத் ।
யாவ॑தே³॒வாஸ்தி॑ ।
தத³வ॑ருந்தே⁴ ।
தஸ்யை॒தத்³வ்ர॒தம் ।
வர்ஷ॑தி॒ ந தா⁴॑வேத் ॥ 112 ॥ 1-26-6

அ॒ம்ருதம்॒ வா ஆப॑: ।
அ॒ம்ருத॒ஸ்யாந॑ந்தரித்யை ।
நாப்ஸு மூத்ர॑புரீ॒ஷங்கு॑ர்யாத் ।
ந நிஷ்டீ²॑வேத் ।
ந வி॒வஸ॑நஸ்ஸ்நாயாத் ।
கு³ஹ்யோ॒ வா ஏ॒ஷோ᳚(அ)க்³நி꞉ ।
ஏ॒தஸ்யா॒க்³நேரந॑திதா³ஹாய ।
ந பு॑ஷ்கரப॒ர்ணாநி॒ ஹிர॑ண்யம்॒ வா(அ)தி⁴॒திஷ்டே²᳚த் ।
ஏ॒தஸ்யா॒க்³நேரந॑ப்⁴யாரோஹாய ।
ந கூர்ம॒ஸ்யாஶ்நீ॑யாத் ।
நோத³॒கஸ்யா॒கா⁴து॑கா॒ந்யேந॑மோத³॒காநி॑ ப⁴வந்தி ।
அ॒கா⁴து॑கா॒ ஆப॑: ।
ய ஏ॒தம॒க்³நிஞ்சி॑நு॒தே ।
ய உ॑சைநமே॒வம் வேத³॑ ॥ 113 ॥ 1-26-7

இ॒மாநு॑கம்॒ பு⁴வ॑நா ஸீஷதே⁴ம ।
இந்த்³ர॑ஶ்ச॒ விஶ்வே॑ ச தே³॒வா꞉ ।
ய॒ஜ்ஞஞ்ச॑ நஸ்த॒ந்வஞ்ச॑ ப்ர॒ஜாஞ்ச॑ ।
ஆ॒தி³॒த்யைரிந்த்³ர॑ஸ்ஸ॒ஹ ஸீ॑ஷதா⁴து ।
ஆ॒தி³॒த்யைரிந்த்³ர॒ஸ்ஸக³॑ணோ ம॒ருத்³பி⁴॑: ।
அ॒ஸ்மாகம்॑ பூ⁴த்வவி॒தா த॒நூநா᳚ம் ।
ஆப்ல॑வஸ்வ॒ ப்ரப்ல॑வஸ்வ ।
ஆ॒ண்டீ³ ப⁴॑வ ஜ॒ மா மு॒ஹு꞉ ।
ஸுகா²தீ³ந்து³॑:க²நி॒த⁴நாம் ।
ப்ரதி॑முஞ்சஸ்வ॒ ஸ்வாம் பு॒ரம் ॥ 114 ॥ 1-27-1

மரீ॑சயஸ்ஸ்வாயம்பு⁴॒வா꞉ ।
யே ஶ॑ரீ॒ராண்ய॑கல்பயந் ।
தே தே॑ தே³॒ஹங்க॑ல்பயந்து ।
மா ச॑ தே॒ க்²யா ஸ்ம॑ தீரிஷத் ।
உத்தி॑ஷ்ட²த॒ மா ஸ்வ॑ப்த ।
அ॒க்³நிமி॑ச்ச²த்⁴வம்॒ பா⁴ர॑தா꞉ ।
ராஜ்ஞ॒ஸ்ஸோம॑ஸ்ய த்ரு॒ப்தாஸ॑: ।
ஸூர்யே॑ண ஸ॒யுஜோ॑ஷஸ꞉ ।
யுவா॑ ஸு॒வாஸா᳚: ।
அ॒ஷ்டாச॑க்ரா॒ நவ॑த்³வாரா ॥ 115 ॥ 1-27-2

தே³॒வாநாம்॒ பூர॑யோ॒த்⁴யா ।
தஸ்யாக்³॑ம் ஹிரண்ம॑ய꞉ கோ॒ஶ꞉ ।
ஸ்வ॒ர்கோ³ லோ॒கோ ஜ்யோதி॒ஷா(ஆ)வ்ரு॑த꞉ ।
யோ வை தாம்᳚ ப்³ரஹ்ம॑ணோ வே॒த³ ।
அ॒ம்ருதே॑நா(ஆ)வ்ரு॒தாம் பு॑ரீம் ।
தஸ்மை᳚ ப்³ரஹ்ம ச॑ ப்³ரஹ்மா॒ ச ।
ஆ॒யு꞉ கீர்திம்॑ ப்ர॒ஜாந்த³॑து³꞉ ।
வி॒ப்⁴ராஜ॑மாநா॒க்³॒ம் ஹரி॑ணீம் ।
ய॒ஶஸா॑ ஸம்ப॒ரீவ்ரு॑தாம் ।
புரக்³॑ம் ஹிரண்ம॑யீம் ப்³ர॒ஹ்மா ॥ 116 ॥ 1-27-3

வி॒வேஶா॑(அ)ப॒ராஜி॑தா ।
பராஙேத்ய॑ஜ்யாம॒யீ ।
பராஙேத்ய॑நாஶ॒கீ ।
இ॒ஹ சா॑முத்ர॑ சாந்வே॒தி ।
வி॒த்³வாந்தே³॑வாஸு॒ராநு॑ப⁴॒யாந் ।
யத்கு॑மா॒ரீ ம॒ந்த்³ரய॑தே ।
ய॒த்³யோ॒ஷத்³யத்ப॑தி॒வ்ரதா᳚ ।
அரி॑ஷ்டம்॒ யத்கிஞ்ச॑ க்ரி॒யதே᳚ ।
அ॒க்³நிஸ்தத³நு॑வேத⁴தி ।
அ॒ஶ்ருதா॑ஸஶ்ஶ்ரு॑தாஸ॒ஶ்ச ॥ 117 ॥ 1-27-4

ய॒ஜ்வாநோ॒ யே(அ)ப்ய॑ய॒ஜ்வந॑: ।
ஸ்வ॑ர்யந்தோ॒ நாபே᳚க்ஷந்தே ।
இந்த்³ர॑ம॒க்³நிஞ்ச॑ யே வி॒து³꞉ ।
ஸிக॑தா இவ ஸ॒ம்யந்தி॑ ।
ர॒ஶ்மிபி⁴॑ஸ்ஸமு॒தீ³ரி॑தா꞉ ।
அ॒ஸ்மால்லோ॒காத³॑முஷ்மா॒ச்ச ।
ரு॒ஷிபி⁴॑ரதா³த்ப்ரு॒ஶ்நிபி⁴॑ ।
அபே॑த॒ வீத॒ வி ச॑ ஸர்ப॒தாத॑: ।
யே(அ)த்ர॒ ஸ்த² பு॑ரா॒ணா யே ச॒ நூத॑நா꞉ ।
அஹோ॑பி⁴ர॒த்³பி⁴ர॒க்துபி⁴॒ர்வ்ய॑க்தம் ॥ 118 ॥ 1-27-5

ய॒மோ த³॑தா³த்வவ॒ஸாந॑மஸ்மை ।
ந்ரு மு॑ணந்து ந்ரு பா॒த்வர்ய॑: ।
அ॒க்ரு॒ஷ்டா யே ச॒ க்ருஷ்ட॑ஜா꞉ ।
கு॒மாரீ॑ஷு க॒நீநீ॑ஷு ।
ஜா॒ரிணீ॑ஷு ச॒ யே ஹி॒தா꞉ ।
ரேத॑: பீதா॒ ஆண்ட³॑பீதா꞉ ।
அங்கா³॑ரேஷு ச॒ யே ஹு॒தா꞉ ।
உ॒ப⁴யா᳚ந் புத்ர॑பௌத்ர॒காந் ।
யு॒வே॒(அ)ஹம் ய॒மராஜ॑கா³ந் ।
ஶ॒தமிந்நு ஶ॒ரத³॑: ॥ 119 ॥ 1-27-6

அதோ³॒ யத்³ப்³ரஹ்ம॑ விள॒ப³ம் ।
பி॒த்ரு॒ணாஞ்ச॑ ய॒மஸ்ய॑ ச ।
வரு॑ண॒ஸ்யாஶ்வி॑நோர॒க்³நே꞉ ।
ம॒ருதா᳚ஞ்ச வி॒ஹாய॑ஸாம் ।
கா॒ம॒ப்ர॒யவ॑ணம் மே அஸ்து ।
ஸ ஹ்யே॑வாஸ்மி॑ ஸ॒நாத॑ந꞉ ।
இதி நாகோ ப்³ரஹ்மிஶ்ரவோ॑ ராயோ॒ த⁴நம் ।
பு॒த்ராநாபோ॑ தே³॒வீரி॒ஹாஹி॑தா ॥ 120 ॥ 1-27-7

விஶீ᳚ர்ஷ்ணீம்॒ க்³ருத்⁴ர॑ஶீர்ஷ்ணீஞ்ச ।
அபேதோ॑ நிர்ரு॒திக்³ம் ஹ॑த²꞉ ।
பரிபா³த⁴க்³க்³ ஶ்வே॑தகு॒க்ஷம் ।
நி॒ஜங்க⁴க்³॑ம் ஶப³॒லோத³॑ரம் ।
ஸ॒ தாந்வா॒ச்யாய॑யா ஸ॒ஹ ।
அக்³நே॒ நாஶ॑ய ஸ॒ந்த்³ருஶ॑: ।
ஈ॒ர்ஷ்யா॒ஸூ॒யே பு³॑பு⁴॒க்ஷாம் ।
ம॒ந்யும் க்ரு॒த்யாஞ்ச॑ தீ³தி⁴ரே ।
ரதே²॑ந கிக்³ம்ஶு॒காவ॑தா ।
அக்³நே॒ நாஶ॑ய ஸ॒ந்த்³ருஶ॑: ॥ 121 ॥ 1-28-1

ப॒ர்ஜந்யா॑ய॒ ப்ரகா³॑யத ।
தி³॒வஸ்பு॒த்ராய॑ மீ॒டு⁴ஷே᳚ ।
ஸ நோ॑ ய॒வஸ॑மிச்ச²து ।
இ॒த³ம் வச॑: ப॒ர்ஜந்யா॑ய ஸ்வ॒ராஜே᳚ ।
ஹ்ரு॒தோ³ அ॒ஸ்த்வந்த॑ர॒ந்தத்³யு॑யோத ।
ம॒யோ॒பூ⁴ர்வாதோ॑ வி॒ஶ்வக்ரு॑ஷ்டயஸ்ஸந்த்வ॒ஸ்மே ।
ஸு॒பி॒ப்ப॒லா ஓஷ॑தீ⁴ர்தே³॒வகோ³॑பா꞉ ।
யோ க³ர்ப⁴॒மோஷ॑தீ⁴நாம் ।
க³வா᳚ங்க்ரு॒ணோத்யர்வ॑தாம் ।
ப॒ர்ஜந்ய॑: புரு॒ஷீணா᳚ம் ॥ 122 ॥ 1-29-1

புந॑ர்மாமைத்த்விந்த்³ரி॒யம் ।
புந॒ராயு॒: புந॒ர்ப⁴க³॑: ।
புந॒ர்ப்³ராஹ்ம॑ணமைது மா ।
புந॒ர்த்³ரவி॑ணமைது மா ।
யந்மே॒(அ)த்³ய ரேத॑: ப்ருதி²॒வீமஸ்காந்॑ ।
யதோ³ஷ॑தீ⁴ர॒ப்யஸ॑ர॒த்³யதா³ப॑: ।
இ॒த³ந்தத்புந॒ராத³॑தே³ ।
தீ³॒ர்கா⁴॒யு॒த்த்வாய॒ வர்ச॑ஸே ।
யந்மே॒ ரேத॒: ப்ரஸி॑ச்யதே ।
யந்ம॒ ஆஜா॑யதே॒ புந॑: ।
தேந॑ மாம॒ம்ருத॑ங்குரு ।
தேந॑ ஸுப்ர॒ஜஸ॑ங்குரு ॥ 123 ॥ 1-30-1

அ॒த்³ப்⁴யஸ்திரோ॒தா⁴(அ)ஜா॑யத ।
தவ॑ வைஶ்ரவ॒ணஸ்ஸ॑தா³ ।
திரோ॑தே⁴ஹி ஸப॒த்நாந்ந॑: ।
யே அபோ॒(அ)ஶ்நந்தி॑ கேச॒ந ।
த்வா॒ஷ்ட்ரீம் மா॒யாம் வை᳚ஶ்ரவ॒ண꞉ ।
ரத²க்³॑ம் ஸஹஸ்ர॒வந்து⁴॑ரம் ।
பு॒ரு॒ஶ்ச॒க்ரக்³ம் ஸஹ॑ஸ்ராஶ்வம் ।
ஆஸ்தா²॒யாயா॑ஹி நோ ப³॒லிம் ।
யஸ்மை॑ பூ⁴॒தாநி॑ ப³॒லிமாவ॑ஹந்தி ।
த⁴ந॒ங்கா³வோ॒ ஹஸ்தி॒ஹிர॑ண்ய॒மஶ்வாந்॑ ॥ 124 ॥ 1-31-1

அஸா॑ம ஸும॒தௌ ய॒ஜ்ஞிய॑ஸ்ய ।
ஶ்ரியம்॒ பி³ப்⁴ர॒தோ(அ)ந்ந॑முகீ²ம் வி॒ராஜ᳚ம் ।
ஸு॒த³॒ர்ஶ॒நே ச॑ க்ரோ॒ஞ்சே ச॑ ।
மை॒நா॒கே³ ச॑ ம॒ஹாகி³॑ரௌ ।
ஸ॒தத்³வா॒ட்டார॑க³ம॒ந்தா ।
ஸ॒க்³॒ம்ஹார்ய॒ந்நக³॑ரம்॒ தவ॑ ।
இதி மந்த்ரா᳚: ।
கல்போ॑(அ)த ஊ॒ர்த்⁴வம் ।
யதி³॒ ப³லி॒க்³॒ம் ஹரே᳚த் ।
ஹி॒ர॒ண்ய॒நா॒ப⁴யே॑ விது॒த³யே॑ கௌபே³॒ராயா॒யம் ப³॑லி꞉ ॥ 125 ॥ 1-31-2

ஸர்வபூ⁴ததி⁴பதயே ந॑ம இ॒தி ।
அத² ப³லிக்³ம் ஹ்ருத்வோப॑திஷ்டே²॒த ।
க்ஷ॒த்த்ரம் க்ஷ॒த்த்ரம் வை᳚ஶ்ரவ॒ண꞉ ।
ப்³ராஹ்மணா॑ வய॒க்³க்³॒ஸ்ம꞉ ।
நம॑ஸ்தே அஸ்து॒ மா மா॑ ஹிக்³ம்ஸீ꞉ ।
அஸ்மாத்ப்ரவிஶ்யாந்ந॑மத்³தீ⁴॒தி ।
அத² தமக்³நிமா॑த³தீ⁴॒த ।
யஸ்மிந்நேதத்கர்ம ப்ர॑யுஞ்ஜீ॒த ।
தி॒ரோதா⁴॒ பூ⁴꞉ ।
தி॒ரோதா⁴॒ பு⁴வ॑: ॥ 126 ॥ 1-31-3

தி॒ரோதா⁴॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
தி॒ரோதா⁴॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑: ।
ஸர்வேஷாம் லோகாநாமாதி⁴பத்யே॑ ஸீதே³॒தி ।
அத² தமக்³நி॑மிந்தீ⁴॒த ।
யஸ்மிந்நேதத்கர்ம ப்ர॑யுஞ்ஜீ॒த ।
தி॒ரோதா⁴॒ பூ⁴ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
தி॒ரோதா⁴॒ பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
தி॒ரோதா⁴॒ ஸ்வ॑ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
தி॒ரோதா⁴॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸ்வ॑ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ।
யஸ்மிந்நஸ்ய காலே ஸர்வா ஆஹுதீர்ஹுதா॑ ப⁴வே॒யு꞉ ॥ 127 ॥ 1-31-4

அபி ப்³ராஹ்மண॑முகீ²॒நா꞉ ।
தஸ்மிந்நஹ்ந꞉ காலே ப்ர॑யுஞ்ஜீ॒த ।
பர॑ஸ்ஸு॒ப்தஜ॑நாத்³வே॒பி ।
மாஸ்ம ப்ரமாத்³யந்த॑மாத்⁴யா॒பயேத் ।
ஸர்வார்தா²᳚: ஸித்³த்⁴ய॒ந்தே ।
ய ஏ॑வம் வே॒த³ ।
க்ஷுத்⁴யந்நித³॑மஜா॒நதாம் ।
ஸர்வார்தா² ந॑ ஸித்³த்⁴ய॒ந்தே ।
யஸ்தே॑ வி॒கா⁴து॑கோ ப்⁴ரா॒தா ।
மமாந்தர்ஹ்ரு॑த³யே॒ ஶ்ரித꞉ ॥ 128 ॥ 1-31-5

தஸ்மா॑ இ॒மமக்³ர॒பிண்ட³॑ஞ்ஜுஹோமி ।
ஸ மே᳚(அ)ர்தா²॒ந்மா விவ॑தீ⁴த் ।
மயி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ரா॒ஜா॒தி⁴॒ரா॒ஜாய॑ ப்ரஸஹ்யஸா॒ஹிநே᳚ ।
நமோ॑ வ॒யம் வை᳚ஶ்ரவ॒ணாய॑ குர்மஹே ।
ஸ மே॒ காமா॒ந்காம॒காமா॑ய॒ மஹ்யம்᳚ ।
கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ வை᳚ஶ்ரவ॒ணோ த³॑தா³து ।
கு॒பே³॒ராய॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑ ।
ம॒ஹா॒ரா॒ஜாய॒ நம॑: ।
கே॒தவோ॒ அரு॑ணாஸஶ்ச ।
ரு॒ஷ॒யோ வாத॑ரஶ॒நா꞉ ।
ப்ர॒தி॒ஷ்டா²க்³ம் ஶ॒ததா⁴॑ ஹி ।
ஸ॒மாஹி॑தாஸோ ஸஹஸ்ர॒தா⁴ய॑ஸம் ।
ஶி॒வா ந॒ஶ்ஶந்த॑மா ப⁴வந்து ।
தி³॒வ்யா ஆப॒ ஓஷ॑த⁴ய꞉ ।
ஸு॒ம்ரு॒டீ³॒கா ஸர॑ஸ்வதி ।
மா தே॒ வ்யோ॑ம ஸ॒ந்த்³ருஶி॑ ॥ 129 ॥ 1-31-6

ஸம்வத்ஸரமேத॑த்³வ்ரத॒ஞ்சரேத் ।
த்³வௌ॑ வா மா॒ஸௌ ।
நியமஸ்ஸ॑மாஸே॒ந ।
தஸ்மிந்நியம॑விஶே॒ஷா꞉ ।
த்ரிஷவணமுத³கோ॑பஸ்ப॒ர்ஶீ ।
சதுர்த²காலபாந॑ப⁴க்த॒ஸ்ஸ்யாத் ।
அஹரஹர்வா பை⁴க்ஷ॑மஶ்நீ॒யாத் ।
ஔது³ம்ப³ரீபி⁴꞉ ஸமித்³பி⁴ரக்³நிம்॑ பரி॒சரேத் ।
புநர்மா மைத்த்விந்த்³ரியமித்யேதேநா(அ)நு॑வாகே॒ந ।
உத்³த்⁴ருதபரிபூதாபி⁴ரத்³பி⁴꞉ கார்ய॑ங்குர்வீ॒த ॥ 130 ॥ 1-32-1

அ॑ஸஞ்ச॒யவாந் ।
அக்³நயே வாயவே॑ ஸூர்யா॒ய ।
ப்³ரஹ்மணே ப்ர॑ஜாப॒தயே ।
சந்த்³ரமஸே ந॑க்ஷத்ரே॒ப்⁴ய꞉ ।
ருதுப்⁴யஸ்ஸம்வ॑த்²ஸரா॒ய ।
வருணாயாருணாயேதி வ்ர॑தஹோ॒மா꞉ ।
ப்ர॒வ॒ர்க்³யவ॑தா³தே³॒ஶ꞉ ।
அருணா꞉ கா᳚ண்ட³ரு॒ஷய꞉ ।
அரண்யே॑(அ)தீ⁴யீ॒ரந் ।
ப⁴த்³ரம் கர்ணேபி⁴ரிதி த்³வே॑ ஜபி॒த்வா ॥ 131 ॥ 1-32-2

மஹாநாம்நீபி⁴ருத³கக்³ம் ஸ॑க்³க்³ஸ்ப॒ர்ஶ்ய ।
தமாசா᳚ர்யோ த³॒த்³யாத் ।
ஶிவா நஶ்ஶந்தமேத்யோஶதீ⁴॑ராள॒ப⁴தே ।
ஸும்ருடீ³கே॑தி பூ⁴॒மிம் ।
ஏவம॑பவ॒ர்கே³ ।
தே⁴॑நுர்த³॒க்ஷிணா ।
கக்³ம்ஸம் வாஸ॑ஶ்ச க்ஷௌ॒மம் ।
அந்ய॑த்³வாஶு॒க்லம் ।
ய॑தா²ஶ॒க்தி வா ।
ஏவக்³க்³ ஸ்வாத்⁴யாய॑த⁴ர்மே॒ண ।
அரண்யே॑(அ)தீ⁴யீ॒த ।
தபஸ்வீ புண்யோ ப⁴வதி தபஸ்வீ பு॑ண்யோ ப⁴॒வதி ॥ 132 ॥ 1-32-3

ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ ।
ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ ।
ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம்ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: ।
வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ ।
ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் காண்க. மேலும் ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க. மேலும் நவக்ரஹ ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed