Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – ಸಾನುಸ್ವಾರ ಪ್ರಶ್ನಃ (ಸುನ್ನಾಲ ಪನ್ನಮ್)


[ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಂ ತೈತ್ತರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 3-4-1-1]

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ ।

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಮಾಲ॑ಭತೇ । ಕ್ಷ॒ತ್ತ್ರಾಯ॑ ರಾಜ॒ನ್ಯಮ್᳚ । ಮ॒ರುದ್ಭ್ಯೋ॒ ವೈಶ್ಯಮ್᳚ । ತಪ॑ಸೇ ಶೂ॒ದ್ರಮ್ । ತಮ॑ಸೇ॒ ತಸ್ಕ॑ರಮ್ । ನಾರ॑ಕಾಯ ವೀರ॒ಹಣಮ್᳚ । ಪಾ॒ಪ್ಮನೇ᳚ ಕ್ಲೀ॒ಬಮ್ । ಆ॒ಕ್ರ॒ಯಾಯಾ॑ಯೋ॒ಗೂಮ್ ।
ಕಾಮಾ॑ಯ ಪುಗ್ಗ್ಶ್ಚ॒ಲೂಮ್ । ಅತಿ॑ಕ್ರುಷ್ಟಾಯ ಮಾಗ॒ಧಮ್ ॥ 1 ॥

ಗೀ॒ತಾಯ॑ ಸೂ॒ತಮ್ । ನೃ॒ತ್ತಾಯ॑ ಶೈಲೂ॒ಷಮ್ । ಧರ್ಮಾ॑ಯ ಸಭಾಚ॒ರಮ್ । ನ॒ರ್ಮಾಯ॑ ರೇ॒ಭಮ್ । ನರಿ॑ಷ್ಠಾಯೈ ಭೀಮ॒ಲಮ್ । ಹಸಾ॑ಯ॒ ಕಾರಿಮ್᳚ । ಆ॒ನ॒ನ್ದಾಯ॑ ಸ್ತ್ರೀಷ॒ಖಮ್ । ಪ್ರ॒ಮುದೇ॑ ಕುಮಾರೀಪು॒ತ್ರಮ್ । ಮೇ॒ಧಾಯೈ॑ ರಥಕಾ॒ರಮ್ । ಧೈರ್ಯಾ॑ಯ॒ ತಕ್ಷಾ॑ಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರಮಾ॑ಯ ಕೌಲಾ॒ಲಮ್ । ಮಾ॒ಯಾಯೈ॑ ಕಾರ್ಮಾ॒ರಮ್ । ರೂ॒ಪಾಯ॑ ಮಣಿಕಾ॒ರಮ್ । ಶುಭೇ॑ ವ॒ಪಮ್ । ಶ॒ರ॒ವ್ಯಾ॑ಯಾ ಇಷುಕಾ॒ರಮ್ । ಹೇ॒ತ್ಯೈ ಧ॑ನ್ವಕಾ॒ರಮ್ । ಕರ್ಮ॑ಣೇ ಜ್ಯಾಕಾ॒ರಮ್ । ದಿ॒ಷ್ಟಾಯ॑ ರಜ್ಜುಸ॒ರ್ಗಮ್ । ಮೃ॒ತ್ಯವೇ॑ ಮೃಗ॒ಯುಮ್ । ಅನ್ತ॑ಕಾಯ ಶ್ವ॒ನಿತಮ್᳚ ॥ 3 ॥

ಸ॒ನ್ಧಯೇ॑ ಜಾ॒ರಮ್ । ಗೇ॒ಹಾಯೋ॑ಪಪ॒ತಿಮ್ । ನಿರೃ॑ತ್ಯೈ ಪರಿವಿ॒ತ್ತಮ್ । ಆರ್ತ್ಯೈ॑ ಪರಿವಿವಿದಾ॒ನಮ್ । ಅರಾ᳚ಧ್ಯೈ ದಿಧಿಷೂ॒ಪತಿಮ್᳚ । ಪ॒ವಿತ್ರಾ॑ಯ ಭಿ॒ಷಜಮ್᳚ । ಪ್ರ॒ಜ್ಞಾನಾ॑ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ॒ರ್ಶಮ್ । ನಿಷ್ಕೃ॑ತ್ಯೈ ಪೇಶಸ್ಕಾ॒ರೀಮ್ । ಬಲಾ॑ಯೋಪ॒ದಾಮ್ । ವರ್ಣಾ॑ಯಾನೂ॒ರುಧಮ್᳚ ॥ 4 ॥

ನ॒ದೀಭ್ಯ॑: ಪೌಞ್ಜಿ॒ಷ್ಟಮ್ । ಋ॒ಕ್ಷೀಕಾ᳚ಭ್ಯೋ॒ ನೈಷಾ॑ದಮ್ । ಪು॒ರು॒ಷ॒ವ್ಯಾ॒ಘ್ರಾಯ॑ ದು॒ರ್ಮದಮ್᳚ । ಪ್ರ॒ಯುದ್ಭ್ಯ॒ ಉನ್ಮ॑ತ್ತಮ್ । ಗ॒ನ್ಧ॒ರ್ವಾ॒ಪ್ಸ॒ರಾಭ್ಯೋ॒ ವ್ರಾತ್ಯಮ್᳚ । ಸ॒ರ್ಪ॒ದೇ॒ವ॒ಜ॒ನೇಭ್ಯೋಽಪ್ರ॑ತಿಪದಮ್ । ಅವೇ᳚ಭ್ಯಃ ಕಿತ॒ವಮ್ । ಇ॒ರ್ಯತಾ॑ಯಾ॒ ಅಕಿ॑ತವಮ್ । ಪಿ॒ಶಾ॒ಚೇಭ್ಯೋ॑ ಬಿದಲಕಾ॒ರಮ್ । ಯಾ॒ತು॒ಧಾನೇ᳚ಭ್ಯಃ ಕಣ್ಟಕಕಾ॒ರಮ್ ॥ 5 ॥

ಉ॒ಥ್ಸಾ॒ದೇಭ್ಯ॑: ಕು॒ಬ್ಜಮ್ । ಪ್ರ॒ಮುದೇ॑ ವಾಮ॒ನಮ್ । ದ್ವಾ॒ರ್ಭ್ಯಃ ಸ್ರಾ॒ಮಮ್ । ಸ್ವಪ್ನಾ॑ಯಾ॒ನ್ಧಮ್ । ಅಧ॑ರ್ಮಾಯ ಬಧಿ॒ರಮ್ । ಸ॒ಞ್ಜ್ಞಾನಾ॑ಯ ಸ್ಮರಕಾ॒ರೀಮ್ । ಪ್ರ॒ಕಾ॒ಮೋದ್ಯಾ॑ಯೋಪ॒ಸದಮ್᳚ । ಆ॒ಶಿ॒ಕ್ಷಾಯೈ᳚ ಪ್ರ॒ಶ್ನಿನಮ್᳚ । ಉ॒ಪ॒ಶಿ॒ಕ್ಷಾಯಾ॑ ಅಭಿಪ್ರ॒ಶ್ನಿನಮ್᳚ । ಮ॒ರ್ಯಾದಾ॑ಯೈ ಪ್ರಶ್ನವಿವಾ॒ಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಋತ್ಯೈ᳚ ಸ್ತೇ॒ನಹೃ॑ದಯಮ್ । ವೈರ॑ಹತ್ಯಾಯ॒ ಪಿಶು॑ನಮ್ । ವಿವಿ॑ತ್ತ್ಯೈ ಕ್ಷ॒ತ್ತಾರಮ್᳚ । ಔಪ॑ದ್ರಷ್ಟಾಯ ಸಙ್ಗ್ರಹೀ॒ತಾರಮ್᳚ । ಬಲಾ॑ಯಾನುಚ॒ರಮ್ । ಭೂ॒ಮ್ನೇ ಪ॑ರಿಷ್ಕ॒ನ್ದಮ್ । ಪ್ರಿ॒ಯಾಯ॑ ಪ್ರಿಯವಾ॒ದಿನಮ್᳚ । ಅರಿ॑ಷ್ಟ್ಯಾ ಅಶ್ವಸಾ॒ದಮ್ । ಮೇಧಾ॑ಯ ವಾಸಃ ಪಲ್ಪೂ॒ಲೀಮ್ । ಪ್ರ॒ಕಾ॒ಮಾಯ॑ ರಜಯಿ॒ತ್ರೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಭಾಯೈ॑ ದಾರ್ವಾಹಾ॒ರಮ್ । ಪ್ರ॒ಭಾಯಾ॑ ಆಗ್ನೇ॒ನ್ಧಮ್ । ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠಾಯಾ॑ಭಿಷೇ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ । ಬ್ರ॒ಧ್ನಸ್ಯ॑ ವಿ॒ಷ್ಟಪಾ॑ಯ ಪಾತ್ರನಿರ್ಣೇ॒ಗಮ್ । ದೇ॒ವ॒ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಪೇಶಿ॒ತಾರಮ್᳚ । ಮ॒ನು॒ಷ್ಯ॒ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಪ್ರಕರಿ॒ತಾರಮ್᳚ । ಸರ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ಲೋ॒ಕೇಭ್ಯ॑ ಉಪಸೇ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ । ಅವ॑ರ್ತ್ಯೈ ವ॒ಧಾಯೋ॑ಪಮನ್ಥಿ॒ತಾರಮ್᳚ । ಸು॒ವ॒ರ್ಗಾಯ॑ ಲೋ॒ಕಾಯ॑ ಭಾಗ॒ದುಘಮ್᳚ । ವರ್ಷಿ॑ಷ್ಠಾಯ॒ ನಾಕಾ॑ಯ ಪರಿವೇ॒ಷ್ಟಾರಮ್᳚ ॥ 8 ॥

ಅರ್ಮೇ᳚ಭ್ಯೋ ಹಸ್ತಿ॒ಪಮ್ । ಜ॒ವಾಯಾ᳚ಶ್ವ॒ಪಮ್ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ॑ ಗೋಪಾ॒ಲಮ್ । ತೇಜ॑ಸೇಽಜಪಾ॒ಲಮ್ । ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯಾವಿಪಾ॒ಲಮ್ । ಇರಾ॑ಯೈ ಕೀ॒ನಾಶಮ್᳚ । ಕೀ॒ಲಾಲಾ॑ಯ ಸುರಾಕಾ॒ರಮ್ । ಭ॒ದ್ರಾಯ॑ ಗೃಹ॒ಪಮ್ । ಶ್ರೇಯ॑ಸೇ ವಿತ್ತ॒ಧಮ್ । ಅಧ್ಯ॑ಕ್ಷಾಯಾನುಕ್ಷ॒ತ್ತಾರಮ್᳚ ॥ 9 ॥

ಮ॒ನ್ಯವೇ॑ಽಯಸ್ತಾ॒ಪಮ್ । ಕ್ರೋಧಾ॑ಯ ನಿಸ॒ರಮ್ । ಶೋಕಾ॑ಯಾಭಿಸ॒ರಮ್ । ಉ॒ತ್ಕೂ॒ಲ॒ವಿ॒ಕೂ॒ಲಾಭ್ಯಾಂ᳚ ತ್ರಿ॒ಸ್ಥಿನಮ್᳚ । ಯೋಗಾ॑ಯ ಯೋ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ । ಕ್ಷೇಮಾ॑ಯ ವಿಮೋ॒ಕ್ತಾರಮ್᳚ । ವಪು॑ಷೇ ಮಾನಸ್ಕೃ॒ತಮ್ । ಶೀಲಾ॑ಯಾಞ್ಜನೀಕಾ॒ರಮ್ । ನಿರೃ॑ತ್ಯೈ ಕೋಶಕಾ॒ರೀಮ್ । ಯ॒ಮಾಯಾ॒ಸೂಮ್ ॥ 10 ॥

ಯ॒ಮ್ಯೈ॑ ಯಮ॒ಸೂಮ್ । ಅಥ॑ರ್ವ॒ಭ್ಯೋಽವ॑ತೋಕಾಮ್ । ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॑ ಪರ್ಯಾ॒ರಿಣೀ᳚ಮ್ । ಪ॒ರಿ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯಾವಿ॑ಜಾತಾಮ್ । ಇ॒ದಾ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯಾ॑ಪ॒ಸ್ಕದ್ವ॑ರೀಮ್ । ಇ॒ದ್ವ॒ತ್ಸ॒ರಾಯಾ॒ತೀತ್ವ॑ರೀಮ್ । ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॒ ವಿಜ॑ರ್ಜರಾಮ್ । ಸಂ॒ವ॒ಥ್ಸ॒ರಾಯ॒ ಪಲಿ॑ಕ್ನೀಮ್ । ವನಾ॑ಯ ವನ॒ಪಮ್ । ಅ॒ನ್ಯತೋ॑ಽರಣ್ಯಾಯ ದಾವ॒ಪಮ್ ॥ 11 ॥

ಸರೋ᳚ಭ್ಯೋ ಧೈವ॒ರಮ್ । ವೇಶ॑ನ್ತಾಭ್ಯೋ॒ ದಾಶಮ್᳚ । ಉ॒ಪ॒ಸ್ಥಾವ॑ರೀಭ್ಯೋ॒ ಬೈನ್ದಮ್᳚ । ನ॒ಡ್ವ॒ಲಾಭ್ಯ॑: ಶೌಷ್ಕ॒ಲಮ್ । ಪಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಕೈವ॒ರ್ತಮ್ । ಅ॒ವಾ॒ರ್ಯಾ॑ಯ ಮಾರ್ಗಾ॒ರಮ್ । ತೀ॒ರ್ಥೇಭ್ಯ॑ ಆ॒ನ್ದಮ್ । ವಿಷ॑ಮೇಭ್ಯೋ ಮೈನಾ॒ಲಮ್ । ಸ್ವನೇ᳚ಭ್ಯ॒: ಪರ್ಣ॑ಕಮ್ । ಗುಹಾ᳚ಭ್ಯ॒: ಕಿರಾ॑ತಮ್ । ಸಾನು॑ಭ್ಯೋ॒ ಜಮ್ಭ॑ಕಮ್ । ಪರ್ವ॑ತೇಭ್ಯ॒: ಕಿಮ್ಪೂ॑ರುಷಮ್ ॥ 12 ॥

ಪ್ರ॒ತಿ॒ಶ್ರುತ್ಕಾ॑ಯಾ ಋತು॒ಲಮ್ । ಘೋಷಾ॑ಯ ಭ॒ಷಮ್ । ಅನ್ತಾ॑ಯ ಬಹುವಾ॒ದಿನಮ್᳚ । ಅ॒ನ॒ನ್ತಾಯ॒ ಮೂಕಮ್᳚ । ಮಹ॑ಸೇ ವೀಣಾವಾ॒ದಮ್ । ಕ್ರೋಶಾ॑ಯ ತೂಣವ॒ಧ್ಮಮ್ । ಆ॒ಕ್ರ॒ನ್ದಾಯ॑ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಘಾ॒ತಮ್ । ಅ॒ವ॒ರ॒ಸ್ಪ॒ರಾಯ॑ ಶಙ್ಖ॒ಧ್ಮಮ್ । ಋ॒ಭುಭ್ಯೋ॑ಽಜಿನಸನ್ಧಾ॒ಯಮ್ । ಸಾ॒ಧ್ಯೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚರ್ಮ॒ಮ್ಣಮ್ ॥ 13 ॥

ಬೀ॒ಭ॒ಥ್ಸಾಯೈ॑ ಪೌಲ್ಕ॒ಸಮ್ । ಭೂತ್ಯೈ॑ ಜಾಗರ॒ಣಮ್ । ಅಭೂ᳚ತ್ಯೈ ಸ್ವಪ॒ನಮ್ । ತು॒ಲಾಯೈ॑ ವಾಣಿ॒ಜಮ್ । ವರ್ಣಾ॑ಯ ಹಿರಣ್ಯಕಾ॒ರಮ್ । ವಿಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑: ಸಿಧ್ಮ॒ಲಮ್ । ಪ॒ಶ್ಚಾ॒ದ್ದೋ॒ಷಾಯ॑ ಗ್ಲಾ॒ವಮ್ । ಋತ್ಯೈ॑ ಜನವಾ॒ದಿನಮ್᳚ । ವ್ಯೃ॑ದ್ಧ್ಯಾ ಅಪಗ॒ಲ್ಭಮ್ । ಸ॒ಗ್ಂ॒ಶ॒ರಾಯ॑ ಪ್ರ॒ಚ್ಛಿದಮ್᳚ ॥ 14 ॥

ಹಸಾ॑ಯ ಪುಗ್ಗ್ಶ್ಚ॒ಲೂಮಾಲ॑ಭತೇ । ವೀ॒ಣಾ॒ವಾ॒ದಂ ಗಣ॑ಕಂ ಗೀ॒ತಾಯ॑ । ಯಾದ॑ಸೇ ಶಾಬು॒ಲ್ಯಾಮ್ । ನ॒ರ್ಮಾಯ॑ ಭದ್ರವ॒ತೀಮ್ । ತೂ॒ಷ್ಣ॒ವ॒ಧ್ಮಂ ಗ್ರಾ॑ಮ॒ಣ್ಯಂ॑ ಪಾಣಿಸಙ್ಘಾ॒ತಂ ನೃ॒ತ್ತಾಯ॑ । ಮೋದಾ॑ಯಾನು॒ಕ್ರೋಶ॑ಕಮ್ । ಆ॒ನ॒ನ್ದಾಯ॑ ತಲ॒ವಮ್ ॥ 15 ॥

ಅ॒ಕ್ಷ॒ರಾ॒ಜಾಯ॑ ಕಿತ॒ವಮ್ । ಕೃ॒ತಾಯ॑ ಸಭಾ॒ವಿನಮ್᳚ । ತ್ರೇತಾ॑ಯಾ ಆದಿನವದ॒ರ್ಶಮ್ । ದ್ವಾ॒ಪ॒ರಾಯ॑ ಬಹಿ॒: ಸದಮ್᳚ । ಕಲ॑ಯೇ ಸಭಾಸ್ಥಾ॒ಣುಮ್ । ದು॒ಷ್ಕೃ॒ತಾಯ॑ ಚ॒ರಕಾ॑ಚಾರ್ಯಮ್ । ಅಧ್ವ॑ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣಮ್᳚ । ಪಿ॒ಶಾ॒ಚೇಭ್ಯ॑: ಸೈಲ॒ಗಮ್ । ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಯೈ॑ ಗೋವ್ಯ॒ಚ್ಛಮ್ । ನಿರೃ॑ತ್ಯೈ ಗೋಘಾ॒ತಮ್ । ಕ್ಷು॒ಧೇ ಗೋ॑ವಿಕ॒ರ್ತಮ್ । ಕ್ಷು॒ತ್ತೃ॒ಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ॒ ತಮ್ । ಯೋ ಗಾಂ ವಿ॒ಕೃನ್ತ॑ನ್ತಂ ಮಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಂ ಭಿಕ್ಷ॑ಮಾಣ ಉಪ॒ತಿಷ್ಠ॑ತೇ ॥ 16 ॥

ಭೂಮ್ಯೈ॑ ಪೀಠಸ॒ರ್ಪಿಣ॒ಮಾಲ॑ಭತೇ । ಅ॒ಗ್ನಯೇಽಗ್ಂ॑ಸ॒ಲಮ್ । ವಾ॒ಯವೇ॑ ಚಾಣ್ಡಾ॒ಲಮ್ । ಅ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಾಯ ವಗ್ಂಶನ॒ರ್ತಿನಮ್᳚ । ದಿ॒ವೇ ಖ॑ಲ॒ತಿಮ್ । ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ ಹರ್ಯ॒ಕ್ಷಮ್ । ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ ಮಿರ್ಮಿ॒ರಮ್ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇಭ್ಯಃ ಕಿ॒ಲಾಸಮ್᳚ । ಅಹ್ನೇ॑ ಶು॒ಕ್ಲಂ ಪಿ॑ಙ್ಗ॒ಲಮ್ । ರಾತ್ರಿ॑ಯೈ ಕೃ॒ಷ್ಣಂ ಪಿ॑ಙ್ಗಾ॒ಕ್ಷಮ್ ॥ 17 ॥

ವಾ॒ಚೇ ಪುರು॑ಷ॒ಮಾಲ॑ಭತೇ । ಪ್ರಾ॒ಣಮ॑ಪಾ॒ನಂ ವ್ಯಾ॒ನಮು॑ದಾ॒ನಗ್ಂ ಸ॑ಮಾ॒ನಂ ತಾನ್ವಾ॒ಯವೇ᳚ । ಸೂರ್ಯಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷು॒ರಾಲ॑ಭತೇ । ಮನ॑ಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸೇ । ದಿ॒ಗ್ಭ್ಯಃ ಶ್ರೋತ್ರಮ್᳚ । ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಯೇ॒ ಪುರು॑ಷಮ್ ॥ 18 ॥

ಅಥೈ॒ತಾನರೂ॑ಪೇಭ್ಯ॒ ಆಲ॑ಭತೇ । ಅತಿ॑ಹ್ರಸ್ವ॒ಮತಿ॑ದೀರ್ಘಮ್ । ಅತಿ॑ಕೃಶ॒ಮತ್ಯಗ್ಂ॑ಸಲಮ್ । ಅತಿ॑ಶುಕ್ಲ॒ಮತಿ॑ಕೃಷ್ಣಮ್ । ಅತಿ॑ಶ್ಲಕ್ಷ್ಣ॒ಮತಿ॑ಲೋಮಶಮ್ । ಅತಿ॑ಕಿರಿಟ॒ಮತಿ॑ದನ್ತುರಮ್ । ಅತಿ॑ಮಿರ್ಮಿರ॒ಮತಿ॑ಮೇಮಿಷಮ್ । ಆ॒ಶಾಯೈ॑ ಜಾ॒ಮಿಮ್ । ಪ್ರ॒ತೀ॒ಕ್ಷಾಯೈ॑ ಕುಮಾ॒ರೀಮ್ ॥ 19 ॥


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed