Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)


[కృష్ణయజుర్వేదం తైత్తరీయ బ్రాహ్మణ ౩-౪-౧-౧]

శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం |

బ్రహ్మ॑ణే బ్రాహ్మ॒ణమాల॑భతే | క్ష॒త్త్రాయ॑ రాజ॒న్యమ్” | మ॒రుద్భ్యో॒ వైశ్యమ్” | తప॑సే శూ॒ద్రమ్ | తమ॑సే॒ తస్క॑రమ్ | నార॑కాయ వీర॒హణమ్” | పా॒ప్మనే” క్లీ॒బమ్ | ఆ॒క్ర॒యాయా॑యో॒గూమ్ |
కామా॑య పుగ్గ్‍శ్చ॒లూమ్ | అతి॑క్రుష్టాయ మాగ॒ధమ్ || ౧ ||

గీ॒తాయ॑ సూ॒తమ్ | నృ॒త్తాయ॑ శైలూ॒షమ్ | ధర్మా॑య సభాచ॒రమ్ | న॒ర్మాయ॑ రే॒భమ్ | నరి॑ష్ఠాయై భీమ॒లమ్ | హసా॑య॒ కారిమ్” | ఆ॒న॒న్దాయ॑ స్త్రీష॒ఖమ్ | ప్ర॒ముదే॑ కుమారీపు॒త్రమ్ | మే॒ధాయై॑ రథకా॒రమ్ | ధైర్యా॑య॒ తక్షా॑ణమ్ || ౨ ||

శ్రమా॑య కౌలా॒లమ్ | మా॒యాయై॑ కార్మా॒రమ్ | రూ॒పాయ॑ మణికా॒రమ్ | శుభే॑ వ॒పమ్ | శ॒ర॒వ్యా॑యా ఇషుకా॒రమ్ | హే॒త్యై ధ॑న్వకా॒రమ్ | కర్మ॑ణే జ్యాకా॒రమ్ | ది॒ష్టాయ॑ రజ్జుస॒ర్గమ్ | మృ॒త్యవే॑ మృగ॒యుమ్ | అన్త॑కాయ శ్వ॒నితమ్” || ౩ ||

స॒న్ధయే॑ జా॒రమ్ | గే॒హాయో॑పప॒తిమ్ | నిరృ॑త్యై పరివి॒త్తమ్ | ఆర్త్యై॑ పరివివిదా॒నమ్ | అరా”ధ్యై దిధిషూ॒పతిమ్” | ప॒విత్రా॑య భి॒షజమ్” | ప్ర॒జ్ఞానా॑య నక్షత్రద॒ర్శమ్ | నిష్కృ॑త్యై పేశస్కా॒రీమ్ | బలా॑యోప॒దామ్ | వర్ణా॑యానూ॒రుధమ్” || ౪ ||

న॒దీభ్య॑: పౌఞ్జి॒ష్టమ్ | ఋ॒క్షీకా”భ్యో॒ నైషా॑దమ్ | పు॒రు॒ష॒వ్యా॒ఘ్రాయ॑ దు॒ర్మదమ్” | ప్ర॒యుద్భ్య॒ ఉన్మ॑త్తమ్ | గ॒న్ధ॒ర్వా॒ప్స॒రాభ్యో॒ వ్రాత్యమ్” | స॒ర్ప॒దే॒వ॒జ॒నేభ్యోఽప్ర॑తిపదమ్ | అవే”భ్యః కిత॒వమ్ | ఇ॒ర్యతా॑యా॒ అకి॑తవమ్ | పి॒శా॒చేభ్యో॑ బిదలకా॒రమ్ | యా॒తు॒ధానే”భ్యః కణ్టకకా॒రమ్ || ౫ ||

ఉ॒థ్సా॒దేభ్య॑: కు॒బ్జమ్ | ప్ర॒ముదే॑ వామ॒నమ్ | ద్వా॒ర్భ్యః స్రా॒మమ్ | స్వప్నా॑యా॒న్ధమ్ | అధ॑ర్మాయ బధి॒రమ్ | స॒oజ్ఞానా॑య స్మరకా॒రీమ్ | ప్ర॒కా॒మోద్యా॑యోప॒సదమ్” | ఆ॒శి॒క్షాయై” ప్ర॒శ్నినమ్” | ఉ॒ప॒శి॒క్షాయా॑ అభిప్ర॒శ్నినమ్” | మ॒ర్యాదా॑యై ప్రశ్నవివా॒కమ్ || ౬ ||

ఋత్యై” స్తే॒నహృ॑దయమ్ | వైర॑హత్యాయ॒ పిశు॑నమ్ | వివి॑త్త్యై క్ష॒త్తారమ్” | ఔప॑ద్రష్టాయ సంగ్రహీ॒తారమ్” | బలా॑యానుచ॒రమ్ | భూ॒మ్నే ప॑రిష్క॒న్దమ్ | ప్రి॒యాయ॑ ప్రియవా॒దినమ్” | అరి॑ష్ట్యా అశ్వసా॒దమ్ | మేధా॑య వాసః పల్పూ॒లీమ్ | ప్ర॒కా॒మాయ॑ రజయి॒త్రీమ్ || ౭ ||

భాయై॑ దార్వాహా॒రమ్ | ప్ర॒భాయా॑ ఆగ్నే॒న్ధమ్ | నాక॑స్య పృ॒ష్ఠాయా॑భిషే॒క్తారమ్” | బ్ర॒ధ్నస్య॑ వి॒ష్టపా॑య పాత్రనిర్ణే॒గమ్ | దే॒వ॒లో॒కాయ॑ పేశి॒తారమ్” | మ॒ను॒ష్య॒లో॒కాయ॑ ప్రకరి॒తారమ్” | సర్వే”భ్యో లో॒కేభ్య॑ ఉపసే॒క్తారమ్” | అవ॑ర్త్యై వ॒ధాయో॑పమన్థి॒తారమ్” | సు॒వ॒ర్గాయ॑ లో॒కాయ॑ భాగ॒దుఘమ్” | వర్షి॑ష్ఠాయ॒ నాకా॑య పరివే॒ష్టారమ్” || ౮ ||

అర్మే”భ్యో హస్తి॒పమ్ | జ॒వాయా”శ్వ॒పమ్ | పుష్ట్యై॑ గోపా॒లమ్ | తేజ॑సేఽజపా॒లమ్ | వీ॒ర్యా॑యావిపా॒లమ్ | ఇరా॑యై కీ॒నాశమ్” | కీ॒లాలా॑య సురాకా॒రమ్ | భ॒ద్రాయ॑ గృహ॒పమ్ | శ్రేయ॑సే విత్త॒ధమ్ | అధ్య॑క్షాయానుక్ష॒త్తారమ్” || ౯ ||

మ॒న్యవే॑ఽయస్తా॒పమ్ | క్రోధా॑య నిస॒రమ్ | శోకా॑యాభిస॒రమ్ | ఉ॒త్కూ॒ల॒వి॒కూ॒లాభ్యా”o త్రి॒స్థినమ్” | యోగా॑య యో॒క్తారమ్” | క్షేమా॑య విమో॒క్తారమ్” | వపు॑షే మానస్కృ॒తమ్ | శీలా॑యాఞ్జనీకా॒రమ్ | నిరృ॑త్యై కోశకా॒రీమ్ | య॒మాయా॒సూమ్ || ౧౦ ||

య॒మ్యై॑ యమ॒సూమ్ | అథ॑ర్వ॒భ్యోఽవ॑తోకామ్ | స॒oవ॒థ్స॒రాయ॑ పర్యా॒రిణీ”మ్ | ప॒రి॒వ॒థ్స॒రాయావి॑జాతామ్ | ఇ॒దా॒వ॒థ్స॒రాయా॑ప॒స్కద్వ॑రీమ్ | ఇ॒ద్వ॒త్స॒రాయా॒తీత్వ॑రీమ్ | వ॒థ్స॒రాయ॒ విజ॑ర్జరామ్ | స॒oవ॒థ్స॒రాయ॒ పలి॑క్నీమ్ | వనా॑య వన॒పమ్ | అ॒న్యతో॑ఽరణ్యాయ దావ॒పమ్ || ౧౧ ||

సరో”భ్యో ధైవ॒రమ్ | వేశ॑న్తాభ్యో॒ దాశమ్” | ఉ॒ప॒స్థావ॑రీభ్యో॒ బైందమ్” | న॒డ్వ॒లాభ్య॑: శౌష్క॒లమ్ | పా॒ర్యా॑య కైవ॒ర్తమ్ | అ॒వా॒ర్యా॑య మార్గా॒రమ్ | తీ॒ర్థేభ్య॑ ఆ॒న్దమ్ | విష॑మేభ్యో మైనా॒లమ్ | స్వనే”భ్య॒: పర్ణ॑కమ్ | గుహా”భ్య॒: కిరా॑తం | సాను॑భ్యో॒ జంభ॑కమ్ | పర్వ॑తేభ్య॒: కింపూ॑రుషమ్ || ౧౨ ||

ప్ర॒తి॒శ్రుత్కా॑యా ఋతు॒లమ్ | ఘోషా॑య భ॒షమ్ | అన్తా॑య బహువా॒దినమ్” | అ॒న॒న్తాయ॒ మూకమ్” | మహ॑సే వీణావా॒దమ్ | క్రోశా॑య తూణవ॒ధ్మమ్ | ఆ॒క్ర॒న్దాయ॑ దున్దుభ్యాఘా॒తమ్ | అ॒వ॒ర॒స్ప॒రాయ॑ శఙ్ఖ॒ధ్మమ్ | ఋ॒భుభ్యో॑ఽజినసన్ధా॒యమ్ | సా॒ధ్యేభ్య॑శ్చర్మ॒మ్ణమ్ || ౧౩ ||

బీ॒భ॒థ్సాయై॑ పౌల్క॒సమ్ | భూత్యై॑ జాగర॒ణమ్ | అభూ”త్యై స్వప॒నమ్ | తు॒లాయై॑ వాణి॒జమ్ | వర్ణా॑య హిరణ్యకా॒రమ్ | విశ్వే”భ్యో దే॒వేభ్య॑: సిధ్మ॒లమ్ | ప॒శ్చా॒ద్దో॒షాయ॑ గ్లా॒వమ్ | ఋత్యై॑ జనవా॒దినమ్” | వ్యృ॑ద్ధ్యా అపగ॒ల్భమ్ | స॒గ్॒o‍శ॒రాయ॑ ప్ర॒చ్ఛిదమ్” || ౧౪ ||

హసా॑య పుగ్గ్‍శ్చ॒లూమాల॑భతే | వీ॒ణా॒వా॒దం గణ॑కం గీ॒తాయ॑ | యాద॑సే శాబు॒ల్యామ్ | న॒ర్మాయ॑ భద్రవ॒తీమ్ | తూ॒ష్ణ॒వ॒ధ్మం గ్రా॑మ॒ణ్య॑o పాణిసంఘా॒తం నృ॒త్తాయ॑ | మోదా॑యాను॒క్రోశ॑కమ్ | ఆ॒న॒న్దాయ॑ తల॒వమ్ || ౧౫ ||

అ॒క్ష॒రా॒జాయ॑ కిత॒వమ్ | కృ॒తాయ॑ సభా॒వినమ్” | త్రేతా॑యా ఆదినవద॒ర్శమ్ | ద్వా॒ప॒రాయ॑ బహి॒: సదమ్” | కల॑యే సభాస్థా॒ణుమ్ | దు॒ష్కృ॒తాయ॑ చ॒రకా॑చార్యమ్ | అధ్వ॑నే బ్రహ్మచా॒రిణమ్” | పి॒శా॒చేభ్య॑: సైల॒గమ్ | పి॒పా॒సాయై॑ గోవ్య॒చ్ఛమ్ | నిరృ॑త్యై గోఘా॒తమ్ | క్షు॒ధే గో॑విక॒ర్తమ్ | క్షు॒త్తృ॒ష్ణాభ్యా॒o తమ్ | యో గాం వి॒కృన్త॑న్తం మా॒గ్॒oసం భిక్ష॑మాణ ఉప॒తిష్ఠ॑తే || ౧౬ ||

భూమ్యై॑ పీఠస॒ర్పిణ॒మాల॑భతే | అ॒గ్నయేఽగ్॑oస॒లమ్ | వా॒యవే॑ చాణ్డా॒లమ్ | అ॒oతరి॑క్షాయ వగ్ంశన॒ర్తినమ్” | ది॒వే ఖ॑ల॒తిమ్ | సూర్యా॑య హర్య॒క్షమ్ | చ॒oద్రమ॑సే మిర్మి॒రమ్ | నక్ష॑త్రేభ్యః కి॒లాసమ్” | అహ్నే॑ శు॒క్లం పి॑ఙ్గ॒లం | రాత్రి॑యై కృ॒ష్ణం పి॑ఙ్గా॒క్షమ్ || ౧౭ ||

వా॒చే పురు॑ష॒మాల॑భతే | ప్రా॒ణమ॑పా॒నం వ్యా॒నము॑దా॒నగ్ం స॑మా॒నం తాన్వా॒యవే” | సూర్యా॑య॒ చక్షు॒రాల॑భతే | మన॑శ్చ॒న్ద్రమ॑సే | ది॒గ్భ్యః శ్రోత్రమ్” | ప్ర॒జాప॑తయే॒ పురు॑షమ్ || ౧౮ ||

అథై॒తానరూ॑పేభ్య॒ ఆల॑భతే | అతి॑హ్రస్వ॒మతి॑దీర్ఘమ్ | అతి॑కృశ॒మత్యగ్॑oసలమ్ | అతి॑శుక్ల॒మతి॑కృష్ణమ్ | అతి॑శ్లక్ష్ణ॒మతి॑లోమశమ్ | అతి॑కిరిట॒మతి॑దన్తురమ్ | అతి॑మిర్మిర॒మతి॑మేమిషమ్ | ఆ॒శాయై॑ జా॒మిమ్ | ప్ర॒తీ॒క్షాయై॑ కుమా॒రీమ్ || ౧౯ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – సానుస్వార ప్రశ్నః (సున్నాల పన్నం)

స్పందించండి

error: Not allowed