Sanusvara Prashna (Sunnala Pannam) – ஸாநுஸ்வார ப்ரஶ்ந꞉ (ஸுந்நால பந்நம்)


[க்ருஷ்ணயஜுர்வேத³ம் தைத்தரீய ப்³ராஹ்மண 3-4-1-1]

ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ । ஹரி꞉ ஓம் ।

ப்³ரஹ்ம॑ணே ப்³ராஹ்ம॒ணமால॑ப⁴தே । க்ஷ॒த்த்ராய॑ ராஜ॒ந்யம்᳚ । ம॒ருத்³ப்⁴யோ॒ வைஶ்யம்᳚ । தப॑ஸே ஶூ॒த்³ரம் । தம॑ஸே॒ தஸ்க॑ரம் । நார॑காய வீர॒ஹணம்᳚ । பா॒ப்மநே᳚ க்லீ॒ப³ம் । ஆ॒க்ர॒யாயா॑யோ॒கூ³ம் ।
காமா॑ய புக்³க்³ஶ்ச॒லூம் । அதி॑க்ருஷ்டாய மாக³॒த⁴ம் ॥ 1 ॥

கீ³॒தாய॑ ஸூ॒தம் । ந்ரு॒த்தாய॑ ஶைலூ॒ஷம் । த⁴ர்மா॑ய ஸபா⁴ச॒ரம் । ந॒ர்மாய॑ ரே॒ப⁴ம் । நரி॑ஷ்டா²யை பீ⁴ம॒லம் । ஹஸா॑ய॒ காரிம்᳚ । ஆ॒ந॒ந்தா³ய॑ ஸ்த்ரீஷ॒க²ம் । ப்ர॒முதே³॑ குமாரீபு॒த்ரம் । மே॒தா⁴யை॑ ரத²கா॒ரம் । தை⁴ர்யா॑ய॒ தக்ஷா॑ணம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரமா॑ய கௌலா॒லம் । மா॒யாயை॑ கார்மா॒ரம் । ரூ॒பாய॑ மணிகா॒ரம் । ஶுபே⁴॑ வ॒பம் । ஶ॒ர॒வ்யா॑யா இஷுகா॒ரம் । ஹே॒த்யை த⁴॑ந்வகா॒ரம் । கர்ம॑ணே ஜ்யாகா॒ரம் । தி³॒ஷ்டாய॑ ரஜ்ஜுஸ॒ர்க³ம் । ம்ரு॒த்யவே॑ ம்ருக³॒யும் । அந்த॑காய ஶ்வ॒நிதம்᳚ ॥ 3 ॥

ஸ॒ந்த⁴யே॑ ஜா॒ரம் । கே³॒ஹாயோ॑பப॒திம் । நிர்ரு॑த்யை பரிவி॒த்தம் । ஆர்த்யை॑ பரிவிவிதா³॒நம் । அரா᳚த்⁴யை தி³தி⁴ஷூ॒பதிம்᳚ । ப॒வித்ரா॑ய பி⁴॒ஷஜம்᳚ । ப்ர॒ஜ்ஞாநா॑ய நக்ஷத்ரத³॒ர்ஶம் । நிஷ்க்ரு॑த்யை பேஶஸ்கா॒ரீம் । ப³லா॑யோப॒தா³ம் । வர்ணா॑யாநூ॒ருத⁴ம்᳚ ॥ 4 ॥

ந॒தீ³ப்⁴ய॑: பௌஞ்ஜி॒ஷ்டம் । ரு॒க்ஷீகா᳚ப்⁴யோ॒ நைஷா॑த³ம் । பு॒ரு॒ஷ॒வ்யா॒க்⁴ராய॑ து³॒ர்மத³ம்᳚ । ப்ர॒யுத்³ப்⁴ய॒ உந்ம॑த்தம் । க³॒ந்த⁴॒ர்வா॒ப்ஸ॒ராப்⁴யோ॒ வ்ராத்யம்᳚ । ஸ॒ர்ப॒தே³॒வ॒ஜ॒நேப்⁴யோ(அ)ப்ர॑திபத³ம் । அவே᳚ப்⁴ய꞉ கித॒வம் । இ॒ர்யதா॑யா॒ அகி॑தவம் । பி॒ஶா॒சேப்⁴யோ॑ பி³த³ளகா॒ரம் । யா॒து॒தா⁴நே᳚ப்⁴ய꞉ கண்டககா॒ரம் ॥ 5 ॥

உ॒த்²ஸா॒தே³ப்⁴ய॑: கு॒ப்³ஜம் । ப்ர॒முதே³॑ வாம॒நம் । த்³வா॒ர்ப்⁴ய꞉ ஸ்ரா॒மம் । ஸ்வப்நா॑யா॒ந்த⁴ம் । அத⁴॑ர்மாய ப³தி⁴॒ரம் । ஸ॒ஞ்ஜ்ஞாநா॑ய ஸ்மரகா॒ரீம் । ப்ர॒கா॒மோத்³யா॑யோப॒ஸத³ம்᳚ । ஆ॒ஶி॒க்ஷாயை᳚ ப்ர॒ஶ்நிநம்᳚ । உ॒ப॒ஶி॒க்ஷாயா॑ அபி⁴ப்ர॒ஶ்நிநம்᳚ । ம॒ர்யாதா³॑யை ப்ரஶ்நவிவா॒கம் ॥ 6 ॥

ருத்யை᳚ ஸ்தே॒நஹ்ரு॑த³யம் । வைர॑ஹத்யாய॒ பிஶு॑நம் । விவி॑த்த்யை க்ஷ॒த்தாரம்᳚ । ஔப॑த்³ரஷ்டாய ஸங்க்³ரஹீ॒தாரம்᳚ । ப³லா॑யாநுச॒ரம் । பூ⁴॒ம்நே ப॑ரிஷ்க॒ந்த³ம் । ப்ரி॒யாய॑ ப்ரியவா॒தி³நம்᳚ । அரி॑ஷ்ட்யா அஶ்வஸா॒த³ம் । மேதா⁴॑ய வாஸ꞉ பல்பூ॒லீம் । ப்ர॒கா॒மாய॑ ரஜயி॒த்ரீம் ॥ 7 ॥

பா⁴யை॑ தா³ர்வாஹா॒ரம் । ப்ர॒பா⁴யா॑ ஆக்³நே॒ந்த⁴ம் । நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்டா²யா॑பி⁴ஷே॒க்தாரம்᳚ । ப்³ர॒த்⁴நஸ்ய॑ வி॒ஷ்டபா॑ய பாத்ரநிர்ணே॒க³ம் । தே³॒வ॒லோ॒காய॑ பேஶி॒தாரம்᳚ । ம॒நு॒ஷ்ய॒லோ॒காய॑ ப்ரகரி॒தாரம்᳚ । ஸர்வே᳚ப்⁴யோ லோ॒கேப்⁴ய॑ உபஸே॒க்தாரம்᳚ । அவ॑ர்த்யை வ॒தா⁴யோ॑பமந்தி²॒தாரம்᳚ । ஸு॒வ॒ர்கா³ய॑ லோ॒காய॑ பா⁴க³॒து³க⁴ம்᳚ । வர்ஷி॑ஷ்டா²ய॒ நாகா॑ய பரிவே॒ஷ்டாரம்᳚ ॥ 8 ॥

அர்மே᳚ப்⁴யோ ஹஸ்தி॒பம் । ஜ॒வாயா᳚ஶ்வ॒பம் । புஷ்ட்யை॑ கோ³பா॒லம் । தேஜ॑ஸே(அ)ஜபா॒லம் । வீ॒ர்யா॑யாவிபா॒லம் । இரா॑யை கீ॒நாஶம்᳚ । கீ॒லாலா॑ய ஸுராகா॒ரம் । ப⁴॒த்³ராய॑ க்³ருஹ॒பம் । ஶ்ரேய॑ஸே வித்த॒த⁴ம் । அத்⁴ய॑க்ஷாயாநுக்ஷ॒த்தாரம்᳚ ॥ 9 ॥

ம॒ந்யவே॑(அ)யஸ்தா॒பம் । க்ரோதா⁴॑ய நிஸ॒ரம் । ஶோகா॑யாபி⁴ஸ॒ரம் । உ॒த்கூ॒ல॒வி॒கூ॒லாப்⁴யாம்᳚ த்ரி॒ஸ்தி²நம்᳚ । யோகா³॑ய யோ॒க்தாரம்᳚ । க்ஷேமா॑ய விமோ॒க்தாரம்᳚ । வபு॑ஷே மாநஸ்க்ரு॒தம் । ஶீலா॑யாஞ்ஜநீகா॒ரம் । நிர்ரு॑த்யை கோஶகா॒ரீம் । ய॒மாயா॒ஸூம் ॥ 10 ॥

ய॒ம்யை॑ யம॒ஸூம் । அத²॑ர்வ॒ப்⁴யோ(அ)வ॑தோகாம் । ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ராய॑ பர்யா॒ரிணீ᳚ம் । ப॒ரி॒வ॒த்²ஸ॒ராயாவி॑ஜாதாம் । இ॒தா³॒வ॒த்²ஸ॒ராயா॑ப॒ஸ்கத்³வ॑ரீம் । இ॒த்³வ॒த்ஸ॒ராயா॒தீத்வ॑ரீம் । வ॒த்²ஸ॒ராய॒ விஜ॑ர்ஜராம் । ஸம்॒வ॒த்²ஸ॒ராய॒ பலி॑க்நீம் । வநா॑ய வந॒பம் । அ॒ந்யதோ॑(அ)ரண்யாய தா³வ॒பம் ॥ 11 ॥

ஸரோ᳚ப்⁴யோ தை⁴வ॒ரம் । வேஶ॑ந்தாப்⁴யோ॒ தா³ஶம்᳚ । உ॒ப॒ஸ்தா²வ॑ரீப்⁴யோ॒ பை³ந்த³ம்᳚ । ந॒ட்³வ॒லாப்⁴ய॑: ஶௌஷ்க॒லம் । பா॒ர்யா॑ய கைவ॒ர்தம் । அ॒வா॒ர்யா॑ய மார்கா³॒ரம் । தீ॒ர்தே²ப்⁴ய॑ ஆ॒ந்த³ம் । விஷ॑மேப்⁴யோ மைநா॒லம் । ஸ்வநே᳚ப்⁴ய॒: பர்ண॑கம் । கு³ஹா᳚ப்⁴ய॒: கிரா॑தம் । ஸாநு॑ப்⁴யோ॒ ஜம்ப⁴॑கம் । பர்வ॑தேப்⁴ய॒: கிம்பூ॑ருஷம் ॥ 12 ॥

ப்ர॒தி॒ஶ்ருத்கா॑யா ருது॒லம் । கோ⁴ஷா॑ய ப⁴॒ஷம் । அந்தா॑ய ப³ஹுவா॒தி³நம்᳚ । அ॒ந॒ந்தாய॒ மூகம்᳚ । மஹ॑ஸே வீணாவா॒த³ம் । க்ரோஶா॑ய தூணவ॒த்⁴மம் । ஆ॒க்ர॒ந்தா³ய॑ து³ந்து³ப்⁴யாகா⁴॒தம் । அ॒வ॒ர॒ஸ்ப॒ராய॑ ஶங்க²॒த்⁴மம் । ரு॒பு⁴ப்⁴யோ॑(அ)ஜிநஸந்தா⁴॒யம் । ஸா॒த்⁴யேப்⁴ய॑ஶ்சர்ம॒ம்ணம் ॥ 13 ॥

பீ³॒ப⁴॒த்²ஸாயை॑ பௌல்க॒ஸம் । பூ⁴த்யை॑ ஜாக³ர॒ணம் । அபூ⁴᳚த்யை ஸ்வப॒நம் । து॒லாயை॑ வாணி॒ஜம் । வர்ணா॑ய ஹிரண்யகா॒ரம் । விஶ்வே᳚ப்⁴யோ தே³॒வேப்⁴ய॑: ஸித்⁴ம॒லம் । ப॒ஶ்சா॒த்³தோ³॒ஷாய॑ க்³ளா॒வம் । ருத்யை॑ ஜநவா॒தி³நம்᳚ । வ்ய்ரு॑த்³த்⁴யா அபக³॒ல்ப⁴ம் । ஸ॒க்³ம்॒ஶ॒ராய॑ ப்ர॒ச்சி²த³ம்᳚ ॥ 14 ॥

ஹஸா॑ய புக்³க்³ஶ்ச॒லூமால॑ப⁴தே । வீ॒ணா॒வா॒த³ம் க³ண॑கம் கீ³॒தாய॑ । யாத³॑ஸே ஶாபு³॒ல்யாம் । ந॒ர்மாய॑ ப⁴த்³ரவ॒தீம் । தூ॒ஷ்ண॒வ॒த்⁴மம் க்³ரா॑ம॒ண்யம்॑ பாணிஸங்கா⁴॒தம் ந்ரு॒த்தாய॑ । மோதா³॑யாநு॒க்ரோஶ॑கம் । ஆ॒ந॒ந்தா³ய॑ தல॒வம் ॥ 15 ॥

அ॒க்ஷ॒ரா॒ஜாய॑ கித॒வம் । க்ரு॒தாய॑ ஸபா⁴॒விநம்᳚ । த்ரேதா॑யா ஆதி³நவத³॒ர்ஶம் । த்³வா॒ப॒ராய॑ ப³ஹி॒: ஸத³ம்᳚ । கல॑யே ஸபா⁴ஸ்தா²॒ணும் । து³॒ஷ்க்ரு॒தாய॑ ச॒ரகா॑சார்யம் । அத்⁴வ॑நே ப்³ரஹ்மசா॒ரிணம்᳚ । பி॒ஶா॒சேப்⁴ய॑: ஸைல॒க³ம் । பி॒பா॒ஸாயை॑ கோ³வ்ய॒ச்ச²ம் । நிர்ரு॑த்யை கோ³கா⁴॒தம் । க்ஷு॒தே⁴ கோ³॑விக॒ர்தம் । க்ஷு॒த்த்ரு॒ஷ்ணாப்⁴யாம்॒ தம் । யோ கா³ம் வி॒க்ருந்த॑ந்தம் மா॒க்³ம்॒ஸம் பி⁴க்ஷ॑மாண உப॒திஷ்ட²॑தே ॥ 16 ॥

பூ⁴ம்யை॑ பீட²ஸ॒ர்பிண॒மால॑ப⁴தே । அ॒க்³நயே(அ)க்³ம்॑ஸ॒லம் । வா॒யவே॑ சாண்டா³॒லம் । அ॒ந்தரி॑க்ஷாய வக்³ம்ஶந॒ர்திநம்᳚ । தி³॒வே க²॑ல॒திம் । ஸூர்யா॑ய ஹர்ய॒க்ஷம் । ச॒ந்த்³ரம॑ஸே மிர்மி॒ரம் । நக்ஷ॑த்ரேப்⁴ய꞉ கி॒லாஸம்᳚ । அஹ்நே॑ ஶு॒க்லம் பி॑ங்க³॒லம் । ராத்ரி॑யை க்ரு॒ஷ்ணம் பி॑ங்கா³॒க்ஷம் ॥ 17 ॥

வா॒சே புரு॑ஷ॒மால॑ப⁴தே । ப்ரா॒ணம॑பா॒நம் வ்யா॒நமு॑தா³॒நக்³ம் ஸ॑மா॒நம் தாந்வா॒யவே᳚ । ஸூர்யா॑ய॒ சக்ஷு॒ராள॑ப⁴தே । மந॑ஶ்ச॒ந்த்³ரம॑ஸே । தி³॒க்³ப்⁴ய꞉ ஶ்ரோத்ரம்᳚ । ப்ர॒ஜாப॑தயே॒ புரு॑ஷம் ॥ 18 ॥

அதை²॒தாநரூ॑பேப்⁴ய॒ ஆல॑ப⁴தே । அதி॑ஹ்ரஸ்வ॒மதி॑தீ³ர்க⁴ம் । அதி॑க்ருஶ॒மத்யக்³ம்॑ஸலம் । அதி॑ஶுக்ல॒மதி॑க்ருஷ்ணம் । அதி॑ஶ்லக்ஷ்ண॒மதி॑லோமஶம் । அதி॑கிரிட॒மதி॑த³ந்துரம் । அதி॑மிர்மிர॒மதி॑மேமிஷம் । ஆ॒ஶாயை॑ ஜா॒மிம் । ப்ர॒தீ॒க்ஷாயை॑ குமா॒ரீம் ॥ 19 ॥


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: