Kumara Suktam – kumāra sūktam

(ṛ|ve|4|15|1) a̱gnirhotā̎ no adhva̱re vā̱jī sanpari̍ ṇīyate | de̱vo de̱veṣu̍ ya̱jñiya̍: || 1 pari̍ trivi̱ṣṭya̍dhva̱raṃ yātya̱gnī ra̱thīri̍va | ā de̱veṣu̱...

Brahmanaspati Suktam – brahmaṇaspati sūktam

stōtranidhi → vēda sūktāni → brahmaṇaspati sūktam (ṛ|ve|2|23|1) ga̱ṇānā̎ṃ tvā ga̱ṇapa̍tiṃ havāmahe ka̱viṃ ka̍vī̱nāmu̍pa̱maśra̍vastamam |...

Maha Soura Mantra – mahāsauram

stōtranidhi → vēda sūktāni → mahāsauram (1-50-1) udu̱ tyaṃ jā̱tave̍dasaṃ de̱vaṃ va̍hanti ke̱tava̍: | dṛ̱śe viśvā̍ya̱ sūrya̍m || 1 apa̱ tye tā̱yavo̍ yathā̱...

Trisuparnam – trisuparṇam

stōtranidhi → vēda sūktāni → trisuparṇam (tai-ā-10-38:40) oṃ brahma̍metu̱ mām | madhu̍metu̱ mām | brahma̍me̱va madhu̍metu̱ mām | yāste̍ soma pra̱jā va̱thso'bhi̱ so...

Chitti Pannam – citti pannam

stōtranidhi → vēda sūktāni → citti pannam (kṛṣṇayajurvedīya taittirīyāraṇyake tṛtīya prapāṭhakaḥ) hariḥ oṃ | taccha̱ṃ yorāvṛ̍ṇīmahe | gā̱tuṃ ya̱jñāya̍...

Surya Suktam – sūrya sūktam

stōtranidhi → śrī sūrya stōtrāṇi → sūrya sūktam (ṛ|10|037) namo̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ cakṣa̍se ma̱ho de̱vāya̱ tadṛ̱taṃ sa̍paryata | dū̱re̱dṛśe̍...

Hiranyagarbha Suktam – hiraṇyagarbha sūktam

stōtranidhi → vēda sūktāni → hiraṇyagarbha sūktam (ṛ.10.121) hi̱ra̱ṇya̱ga̱rbhaḥ sama̍varta̱tāgre̍ bhū̱tasya̍ jā̱taḥ pati̱reka̍ āsīt | sa dā̍dhāra...

Nasadiya Suktam – nāsadīya sūktam (ṛgvedīya)

stōtranidhi → vēda sūktāni → nāsadīya sūktam (ṛgvedīya) (ṛ|10|129) nāsa̍dāsī̱nno sadā̍sītta̱dānī̱ṃ nāsī̱drajo̱ no vyo̍mā pa̱ro yat | kimāva̍rīva̱: kuha̱...

Pitru Suktam – pitṛ sūktam

stōtranidhi → vēda sūktāni → pitṛ sūktam pitṛ sūktam (ṛ|1|10|15|1) udī̍ratā̱mava̍ra̱ utparā̍sa̱ unma̍dhya̱māḥ pi̱tara̍: so̱myāsa̍: | asu̱ṃ ya ī̱yura̍vṛ̱kā...

Go Suktam – gō sūktam

stōtranidhi → vēda sūktāni → gō sūktam (ṛ|6|28|1) ā gāvo̍ agmannu̱ta bha̱drama̍kra̱ntsīda̍ntu go̱ṣṭhe ra̱ṇaya̍ntva̱sme | pra̱jāva̍tīḥ puru̱rūpā̍ i̱ha...

Vishnu Suktam – viṣṇu sūktam

stōtranidhi → śrī viṣṇu stōtrāṇi → viṣṇu sūktam oṃ viṣṇo̱rnuka̍ṃ vī̱ryā̍ṇi̱ pravo̍ca̱ṃ yaḥ pārthi̍vāni vima̱me rajāg̍ṃsi̱ yo...
error: Not allowed