Puja Vidhi (EN)

nitya pūjā paddhati

pūrvāṅgam

śrī mahāgaṇapati laghu pūjā (haridrā gaṇapati pūjā)

śrī paramēśvara śīghra pūjā

puruṣasūkta vidhāna pūrvaka ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrīsūkta vidhāna pūrvaka ṣōḍaśōpacāra pūjā

mantrapuṣpam

kārtīka māsa snāna vidhi

 

ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī mahāgaṇapati ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī ayyappā ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī kārtīka dāmōdara ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī tulasī dēvī ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī durgā ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī nārāyaṇa ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī mahālakṣmī viśēṣa ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī lalitā ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī vēṅkaṭēśvara ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī śiva ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī subrahmaṇyēśvara ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī sūryanārāyaṇa ṣōḍaśōpacāra pūjā

śrī śirḍī sāībābā ṣōḍaśōpacāra pūjā

 

pañcōpacāra pūjā

śrī gāyatrī pañcōpacāra pūjā

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: