Sri Lalitha Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಕವಚಂ


ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |
ಅಥ ತೇ ಕವಚಂ ದೇವ್ಯಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ನವರತಾತ್ಮಕಮ್ |
ಯೇನ ದೇವಾಸುರನರಜಯೀ ಸ್ಯಾತ್ಸಾಧಕಃ ಸದಾ || ೧ ||

ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವದಾತ್ಮಾನಂ ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಸರ್ವಗಾ |
ಕಾಮೇಶೀ ಪುರತಃ ಪಾತು ಭಗಮಾಲೀ ತ್ವನಂತರಮ್ || ೨ ||

ದಿಶಂ ಪಾತು ತಥಾ ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಥ ಭೇರುಂಡಾ ದಿಶಂ ಮೇ ಪಾತು ಕೌಣಪೀಮ್ || ೩ ||

ತಥೈವ ಪಶ್ಚಿಮಂ ಭಾಗಂ ರಕ್ಷತಾದ್ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ |
ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾವತು || ೪ ||

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಂ ಸದಾ ಪಾತು ಇತೀಮೇಲರಿತಾ ತತಃ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ದಿಶಂ ಪಾತು ತ್ವರಿತಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ || ೫ ||

ಪಾತು ಮಾಮೂರ್ಧ್ವತಃ ಶಶ್ವದ್ದೇವತಾ ಕುಲಸುಂದರೀ |
ಅಧೋ ನೀಲಪತಾಕಾಖ್ಯಾ ವಿಜಯಾ ಸರ್ವತಶ್ಚ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಕರೋತು ಮೇ ಮಂಗಳಾನಿ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನಃಪ್ರಾಣಾಂಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿವಿಗ್ರಹಾ || ೭ ||

ಪಾಲಯತ್ವನಿಶಂ ಚಿತ್ತಾ ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಸರ್ವದಾವತು |
ಕಾಮಾತ್ಕ್ರೋಧಾತ್ತಥಾ ಲೋಭಾನ್ಮೋಹಾನ್ಮಾನಾನ್ಮದಾದಪಿ || ೮ ||

ಪಾಪಾನ್ಮಾಂ ಸರ್ವತಃ ಶೋಕಾತ್ಸಂಕ್ಷಯಾತ್ಸರ್ವತಃ ಸದಾ |
ಅಸತ್ಯಾತ್ಕ್ರೂರಚಿಂತಾತೋ ಹಿಂಸಾತಶ್ಚೌರತಸ್ತಥಾ |
ಸ್ತೈಮಿತ್ಯಾಚ್ಚ ಸದಾ ಪಾತು ಪ್ರೇರಯಂತ್ಯಃ ಶುಭಂ ಪ್ರತಿ || ೯ ||

ನಿತ್ಯಾಃ ಷೋಡಶ ಮಾಂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢಾಃ ಸ್ವಶಕ್ತಿಭಿಃ |
ತಥಾ ಹಯಸಮಾರೂಢಾಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ || ೧೦ ||

ಸಿಂಹಾರೂಢಾಸ್ತಥಾ ಪಾತು ಪಾತು ಋಕ್ಷಗತಾ ಅಪಿ |
ರಥಾರೂಢಾಶ್ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ ಸರ್ವದಾ ರಣೇ || ೧೧ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾಶ್ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ತಥಾ ವ್ಯೋಮಗತಾಶ್ಚ ತಾಃ |
ಭೂತಗಾಃ ಸರ್ವಗಾಃ ಪಾತು ಪಾತು ದೇವ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಪರಕೃತ್ಯಾದಿಕಾನ್ ಗದಾನ್ |
ದ್ರಾವಯಂತು ಸ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಭೂಷಣೈರಾಯುಧೈರ್ಮಮ || ೧೩ ||

ಗಜಾಶ್ವದ್ವೀಪಿಪಂಚಾಸ್ಯತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾಖಿಲಾಯುಧಾಃ |
ಅಸಂಖ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯೋ ದೇವ್ಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ || ೧೪ ||

ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ಜಪನ್ನಿತ್ಯಾಕವಚಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಮ್ |
ಕದಾಚಿನ್ನಾಶುಭಂ ಪಶ್ಯೇತ್ಸರ್ವದಾನಂದಮಾಸ್ಥಿತಃ || ೧೫ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಲಲಿತಾಯಾಃ ಶುಭಾವಹಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಸಂಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ನಿರ್ಭಯೋ ವಿಜಯೀ ಸುಖೀ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ನಾರದೀಯಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ತೃತೀಯಪಾದೇ
ಬೃಹದುಪಾಖ್ಯಾನೇ ಏಕೋನನವತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed