Tripuropanishad – ತ್ರಿಪುರೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ವಾಙ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ | ಆವಿರಾವೀರ್ಮ ಏಧಿ | ವೇದಸ್ಯ ಮ ಆಣೀಸ್ಥಃ | ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸಿಃ | ಅನೇನಾಧೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ | ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತನ್ಮಾಮವತು | ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು | ಅವತು ಮಾಮ್ | ಅವತು ವಕ್ತಾರಮ್ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ತಿಸ್ರಃ ಪುರಾಸ್ತ್ರಿಪಥಾ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಾ ಅತ್ರಾಕಥಾ ಅಕ್ಷರಾಃ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಃ |
ಅಧಿಷ್ಠಾಯೈನಾಮಜರಾ ಪುರಾಣೀ ಮಹತ್ತರಾ ಮಹಿಮಾ ದೇವತಾನಾಮ್ || ೧ ||

ನವಯೋನೀರ್ನವಚಕ್ರಾಣಿ ದೀಧಿರೇ ನವೈವಯೋಗಾ ನವಯೋಗಿನ್ಯಶ್ಚ |
ನವಾನಾಂ ಚಕ್ರೇ ಅಧಿನಾಥಾಃ ಸ್ಯೋನಾ ನವ ಮುದ್ರಾ ನವ ಭದ್ರಾ ಮಹೀನಾಮ್ || ೨ ||

ಏಕಾ ಸಾ ಆಸೀತ್ ಪ್ರಥಮಾ ಸಾ ನವಾಸೀದಾಸೋನ ವಿಂಶದಾಸೋನತ್ರಿಂಶತ್ |
ಚತ್ವಾರಿಂಶದಥ ತಿಸ್ರಃ ಸಮಿಧಾ ಉಶತೀರಿವ ಮಾತರೋ ಮಾ ವಿಶನ್ತು || ೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಂ ಜ್ಯೋತಿರಗ್ರೇ ತಮೋ ವೈ ತಿರಶ್ಚೀನಮಜರಂ ತದ್ರಜೋಽಭೂತ್ |
ಆನನ್ದನಂ ಮೋದನಂ ಜ್ಯೋತಿರಿನ್ದ್ರೋ ರೇತಾ ಉ ವೈ ಮಣ್ಡಲಾ ಮಣ್ಡಯನ್ತಿ || ೪ ||

ತಿಸ್ರಶ್ಚ ರೇಖಾಃ ಸದನಾನಿ ಭೂಮೇಸ್ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಸ್ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ತ್ರಿಪ್ರಕಾರಾಃ |
ಏತತ್ಪುರಂ ಪೂರಕಂ ಪೂರಕಾಣಾಮತ್ರ ಪ್ರಥತೇ ಮದನೋ ಮದನ್ಯಾ || ೫ ||

ಮದನ್ತಿಕಾ ಮಾನಿನೀ ಮಂಗಲಾ ಚ ಸುಭಗಾ ಚ ಸಾ ಸುನ್ದರೀ ಸಿದ್ಧಿಮತ್ತಾ |
ಲಜ್ಜಾ ಮತಿಸ್ತುಷ್ಟಿರಿಷ್ಟಾ ಚ ಪುಷ್ಟಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರುಮಾ ಲಲಿತಾ ಲಾಲಪನ್ತೀ || ೬ ||

ಇಮಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸುಧಯಾ ಮದನ್ತಿ ಪರಿಸ್ರುತಾ ತರ್ಪಯನ್ತಃ ಸ್ವಪೀಠಮ್ |
ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಮಹತೋ ವಸನ್ತಿ ಪರಂ ಧಾಮ ತ್ರೈಪುರಂ ಚಾವಿಶನ್ತಿ || ೭ ||

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿನ್ದ್ರಃ |
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ ಪುರುಚ್ಯೇಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯಾ || ೮ ||

ಷಷ್ಠಂ ಸಪ್ತಮಮಥ ವಹ್ನಿಸಾರಥಿಮಸ್ಯಾ ಮೂಲತ್ರಿಕ್ರಮಾದೇಶಯನ್ತಃ |
ಕಥ್ಯಂ ಕವಿಂ ಕಲ್ಪಕಂ ಕಾಮಮೀಶಂ ತುಷ್ಟುವಾಂಸೋ ಅಮೃತತ್ವಂ ಭಜನ್ತೇ || ೯ ||

ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಂ ತ್ರಿಮುಖಂ ವಿಶ್ವಮಾತುರ್ನವರೇಖಾಃ ಸ್ವರಮಧ್ಯಂ ತದೀಲೇ |
ಬೃಹತ್ತಿಥೀರ್ದಶಪಞ್ಚಾದಿನಿತ್ಯಾ ಸಾ ಷೋಡಶೀ ಪುರಮಧ್ಯಂ ಬಿಭರ್ತಿ || ೧೦ ||

ದ್ವಾ ಮಣ್ಡಲಾದ್ವಾ ಸ್ತನಾ ಬಿಂಬಮೇಕಂ ಮುಖಂ ಚಾಧಸ್ತ್ರೀಣಿ ಗುಹಾ ಸದನಾನಿ |
ಕಾಮೀಂ ಕಲಾಂ ಕಾಮ್ಯರೂಪಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ ನರೋ ಜಾಯತೇ ಕಾಮರೂಪಶ್ಚ ಕಾಮ್ಯಃ || ೧೧ ||

ಪರಿಸ್ರುತಂ ಝಷಮಾದ್ಯಂ ಪಲಂ ಚ ಭಕ್ತಾನಿ ಯೋನೀಃ ಸುಪರಿಷ್ಕೃತಾನಿ |
ನಿವೇದಯನ್ ದೇವತಾಯೈ ಮಹತ್ಯೈ ಸ್ವಾತ್ಮೀಕೃತ್ಯ ಸುಕೃತೀ ಸಿದ್ಧಿಮೇತಿ || ೧೨ ||

ಸೃಣ್ಯೇವ ಸಿತಯಾ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣಿಃ ಪಾಶೇನ ಪ್ರತಿಬಧ್ನಾತ್ಯಭೀಕಾನ್ |
ಇಷುಭಿಃ ಪಞ್ಚಭಿರ್ಧನುಷಾ ವಿಧ್ಯತ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿರರುಣಾ ವಿಶ್ವಜನ್ಯಾ || ೧೩ ||

ಭಗಃ ಶಕ್ತಿರ್ಭಗವಾನ್ಕಾಮ ಈಶ ಉಭಾ ದಾತಾರಾವಿಹ ಸೌಭಗಾನಾಮ್ |
ಸಮಪ್ರಧಾನೌ ಸಮಸತ್ತ್ವೌ ಸಮೋಜೌ ತಯೋಃ ಶಕ್ತಿರಜರಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ || ೧೪ ||

ಪರಿಸ್ರುತಾ ಹವಿಷಾ ಪಾವಿತೇನ ಪ್ರಂಸಕೋಚೇ ಗಲಿತೇ ವೈಮನಸ್ಕಃ |
ಶರ್ವಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ವಿಧಾತಾ ಧರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪತ್ವಮೇತಿ || ೧೫ ||

ಇಯಂ ಮಹೋಪನಿಷತ್ ತ್ರಿಪುರಾಯಾ ಯಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಮೇ ಗೀರ್ಭಿರೀಟ್ಟೇ |
ಏಷರ್ಗ್ಯಜುಃ ಪರಮೇತಚ್ಚ ಸಾಮೇವಾಯಮಥರ್ವೇಯಮನ್ಯಾ ಚ ವಿದ್ಯಾಮ್ || ೧೬ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ||

ಓಂ ವಾಙ್ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ | ಆವಿರಾವೀರ್ಮ ಏಧಿ | ವೇದಸ್ಯ ಮ ಆಣೀಸ್ಥಃ | ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸಿಃ | ಅನೇನಾಧೀತೇನಾಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ | ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತನ್ಮಾಮವತು | ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು | ಅವತು ಮಾಮ್ | ಅವತು ವಕ್ತಾರಮ್ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ಇತಿ ತ್ರಿಪುರೋಪನಿಷತ್ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed