Tripuropanishad – త్రిపురోపనిషత్


[గమనిక: ఈ ఉపనిషత్తు “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం వాఙ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా | మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితమ్ | ఆవిరావీర్మ ఏధి | వేదస్య మ ఆణీస్థః | శ్రుతం మే మా ప్రహాసిః | అనేనాధీతేనాహోరాత్రాన్ సందధామి | ఋతం వదిష్యామి | సత్యం వదిష్యామి | తన్మామవతు | తద్వక్తారమవతు | అవతు మామ్ | అవతు వక్తారమ్ | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

తిస్రః పురాస్త్రిపథా విశ్వచర్షణా అత్రాకథా అక్షరాః సన్నివిష్టాః |
అధిష్ఠాయైనామజరా పురాణీ మహత్తరా మహిమా దేవతానామ్ || ౧ ||

నవయోనీర్నవచక్రాణి దీధిరే నవైవయోగా నవయోగిన్యశ్చ |
నవానాం చక్రే అధినాథాః స్యోనా నవ ముద్రా నవ భద్రా మహీనామ్ || ౨ ||

ఏకా సా ఆసీత్ ప్రథమా సా నవాసీదాసోన వింశదాసోనత్రింశత్ |
చత్వారింశదథ తిస్రః సమిధా ఉశతీరివ మాతరో మా విశన్తు || ౩ ||

ఊర్ధ్వజ్వలజ్జ్వలనం జ్యోతిరగ్రే తమో వై తిరశ్చీనమజరం తద్రజోఽభూత్ |
ఆనన్దనం మోదనం జ్యోతిరిన్ద్రో రేతా ఉ వై మణ్డలా మణ్డయన్తి || ౪ ||

తిస్రశ్చ రేఖాః సదనాని భూమేస్త్రివిష్టపాస్త్రిగుణాస్త్రిప్రకారాః |
ఏతత్పురం పూరకం పూరకాణామత్ర ప్రథతే మదనో మదన్యా || ౫ ||

మదన్తికా మానినీ మంగలా చ సుభగా చ సా సున్దరీ సిద్ధిమత్తా |
లజ్జా మతిస్తుష్టిరిష్టా చ పుష్టా లక్ష్మీరుమా లలితా లాలపన్తీ || ౬ ||

ఇమాం విజ్ఞాయ సుధయా మదన్తి పరిస్రుతా తర్పయన్తః స్వపీఠమ్ |
నాకస్య పృష్ఠే మహతో వసన్తి పరం ధామ త్రైపురం చావిశన్తి || ౭ ||

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణిర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః |
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ పురుచ్యేషా విశ్వమాతాదివిద్యా || ౮ ||

షష్ఠం సప్తమమథ వహ్నిసారథిమస్యా మూలత్రిక్రమాదేశయన్తః |
కథ్యం కవిం కల్పకం కామమీశం తుష్టువాంసో అమృతత్వం భజన్తే || ౯ ||

త్రివిష్టపం త్రిముఖం విశ్వమాతుర్నవరేఖాః స్వరమధ్యం తదీలే |
బృహత్తిథీర్దశపఞ్చాదినిత్యా సా షోడశీ పురమధ్యం బిభర్తి || ౧౦ ||

ద్వా మణ్డలాద్వా స్తనా బింబమేకం ముఖం చాధస్త్రీణి గుహా సదనాని |
కామీం కలాం కామ్యరూపాం విదిత్వా నరో జాయతే కామరూపశ్చ కామ్యః || ౧౧ ||

పరిస్రుతం ఝషమాద్యం పలం చ భక్తాని యోనీః సుపరిష్కృతాని |
నివేదయన్ దేవతాయై మహత్యై స్వాత్మీకృత్య సుకృతీ సిద్ధిమేతి || ౧౨ ||

సృణ్యేవ సితయా విశ్వచర్షణిః పాశేన ప్రతిబధ్నాత్యభీకాన్ |
ఇషుభిః పఞ్చభిర్ధనుషా విధ్యత్యాదిశక్తిరరుణా విశ్వజన్యా || ౧౩ ||

భగః శక్తిర్భగవాన్కామ ఈశ ఉభా దాతారావిహ సౌభగానామ్ |
సమప్రధానౌ సమసత్త్వౌ సమోజౌ తయోః శక్తిరజరా విశ్వయోనిః || ౧౪ ||

పరిస్రుతా హవిషా పావితేన ప్రంసకోచే గలితే వైమనస్కః |
శర్వః సర్వస్య జగతో విధాతా ధర్తా హర్తా విశ్వరూపత్వమేతి || ౧౫ ||

ఇయం మహోపనిషత్ త్రిపురాయా యామక్షరం పరమే గీర్భిరీట్టే |
ఏషర్గ్యజుః పరమేతచ్చ సామేవాయమథర్వేయమన్యా చ విద్యామ్ || ౧౬ ||

ఓం హ్రీం ఓం హ్రీం ఇత్యుపనిషత్ ||

ఓం వాఙ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా | మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితమ్ | ఆవిరావీర్మ ఏధి | వేదస్య మ ఆణీస్థః | శ్రుతం మే మా ప్రహాసిః | అనేనాధీతేనాహోరాత్రాన్ సందధామి | ఋతం వదిష్యామి | సత్యం వదిష్యామి | తన్మామవతు | తద్వక్తారమవతు | అవతు మామ్ | అవతు వక్తారమ్ | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఇతి త్రిపురోపనిషత్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన ఉపనిషత్తు , ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed