Pancha Brahma Upanishad – పంచబ్రహ్మోపనిషత్


ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై | తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

అథ పైప్పలాదో భగవాన్ భో కిమాదౌ కిం జాతమితి | సద్యో జాతమితి | కిం భగవ ఇతి | అఘోర ఇతి | కిం భగవ ఇతి | వామదేవ ఇతి | కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి | తత్పురుష ఇతి | కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి | సర్వేషాం దివ్యానాం ప్రేరయితా ఈశాన ఇతి | ఈశానో భూతభవ్యస్య సర్వేషాం దేవయోనినామ్ || ౧ ||

కతి వర్ణాః | కతి భేదాః | కతి శక్తయః | యత్సర్వం తద్గుహ్యమ్ || ౨ ||

తస్మై నమో మహాదేవాయ మహారుద్రాయ || ౩ ||

ప్రోవాచ తస్మై భగవాన్మహేశః || ౪ ||

గోప్యాద్గోప్యతరం లోకే యద్యస్తి శృణు శాకల |
సద్యోజాతం మహీ పూషా రమా బ్రహ్మా త్రివృత్ స్వరః || ౫ ||

ఋగ్వేదో గార్హపత్యం చ మన్త్రాః సప్త స్వరాస్తథా |
వర్ణం పీతం క్రియా శక్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ || ౬ ||

అఘోరం సలిలం చన్ద్రం గౌరీ వేదద్వితీయకమ్ |
నీరదాభం స్వరం సాన్ద్రం దక్షిణాగ్నిరుదాహృతమ్ || ౭ ||

పఞ్చాశద్వర్ణసంయుక్తం స్థితిరిచ్ఛాక్రియాన్వితమ్ |
శక్తిరక్షణసంయుక్తం సర్వాఘౌఘవినాశనమ్ || ౮ ||

సర్వదుష్టప్రశమనం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ || ౯ ||

వామదేవం మహాబోధదాయకం పావకాత్మకమ్ |
విద్యాలోకసమాయుక్తం భానుకోటిసమప్రభమ్ || ౧౦ ||

ప్రసన్నం సామవేదాఖ్యం గానాష్టకసమన్వితమ్ |
ధీరస్వరమధీనం చాహవనీయమనుత్తమమ్ || ౧౧ ||

జ్ఞానసంహారసంయుక్తం శక్తిద్వయసమన్వితమ్ |
వర్ణం శుక్లం తమోమిశ్రం పూర్ణబోధకరం స్వయమ్ || ౧౨ ||

ధామత్రయనియన్తారం ధామత్రయసమన్వితమ్ |
సర్వసౌభాగ్యదం నౄణాం సర్వకర్మఫలప్రదమ్ || ౧౩ ||

అష్టాక్షరసమాయుక్తమష్టపత్రాన్తరస్థితమ్ || ౧౪ ||

యత్తత్తత్పురుషం ప్రోక్తం వాయుమణ్డలసంవృతమ్ |
పఞ్చాగ్నినా సమాయుక్తం మన్త్రశక్తినియామకమ్ || ౧౫ ||

పఞ్చాశత్స్వరవర్ణాఖ్యమథర్వవేదస్వరూపకమ్ |
కోటికోటిగణాధ్యక్షం బ్రహ్మాణ్డాఖణ్డవిగ్రహమ్ || ౧౬ ||

వర్ణం రక్తం కామదం చ సర్వాధివ్యాధిభేషజమ్ |
సృష్టిస్థితిలయాదీనాం కారణం సర్వశక్తిధృక్ || ౧౭ ||

అవస్థాత్రితయాతీతం తురీయం బ్రహ్మసంజ్ఞితమ్ |
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిభిః సేవ్యం సర్వేషాం జనకం పరమ్ || ౧౮ ||

ఈశానం పరమం విద్యాత్ ప్రేరకం బుద్ధిసాక్షిణమ్ |
ఆకాశాత్మకమవ్యక్తమోంకారస్వరభూషితమ్ || ౧౯ ||

సర్వదేవమయం శాన్తం శాన్త్యతీతం స్వరాద్బహిః |
అకారాదిస్వరాధ్యక్షమాకాశమయవిగ్రహమ్ || ౨౦ ||

పఞ్చకృత్యనియన్తారం పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం బృహత్ || ౨౧ ||

పఞ్చబ్రహ్మోపసంహారం కృత్వా స్వాత్మని సంస్థితమ్ |
స్వమాయావైభవాన్ సర్వాన్ సంహృత్య స్వాత్మని స్థితః || ౨౨ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మకాతీతో భాసతే స్వస్వతేజసా |
ఆదావన్తే చ మధ్యే చ భాసతే నాన్యహేతునా || ౨౩ ||

మాయయా మోహితాః శంభోర్మహాదేవం జగద్గురుమ్ |
న జానన్తి సురాః సర్వే సర్వకారణకారణమ్ |
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య పరాత్పరం పురుషం విశ్వధామ || ౨౪ ||

యేన ప్రకాశతే విశ్వం యత్రైవ ప్రవిలీయతే |
తద్బ్రహ్మ పరమం శాన్తం తద్బ్రహ్మాస్మి పరం పదమ్ || ౨౫ ||

పఞ్చబ్రహ్మమిదం విద్యాత్ సద్యోజాతాదిపూర్వకమ్ |
దృశ్యతే శ్రూయతే యచ్చ పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం స్వయమ్ || ౨౬ ||

పఞ్చధా వర్తమానం తం బ్రహ్మకార్యమితి స్మృతమ్ |
బ్రహ్మకార్యమితి జ్ఞాత్వా ఈశానం ప్రతిపద్యతే || ౨౭ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం సర్వం స్వాత్మని ప్రవిలాప్య చ |
సోఽహమస్మీతి జానీయాద్విద్వాన్ బ్రహ్మాఽమృతో భవేత్ || ౨౮ ||

ఇత్యేతద్బ్రహ్మ జానీయాద్యః స ముక్తో న సంశయః || ౨౯ ||

పఞ్చాక్షరమయం శంభుం పరబ్రహ్మస్వరూపిణమ్ |
నకారాదియకారాన్తం జ్ఞాత్వా పఞ్చాక్షరం జపేత్ || ౩౦ ||

సర్వం పఞ్చాత్మకం విద్యాత్ పఞ్చబ్రహ్మాత్మతత్త్వతః || ౩౧ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మికీం విద్యాం యోఽధీతే భక్తిభావితః |
స పఞ్చాత్మకతామేత్య భాసతే పఞ్చధా స్వయమ్ || ౩౨ ||

ఏవముక్త్వా మహాదేవో గాలవస్య మహాత్మనః |
కృపాం చకార తత్రైవ స్వాన్తర్ధిమగమత్ స్వయమ్ || ౩౩ ||

యస్య శ్రవణమాత్రేణాశ్రుతమేవ శ్రుతం భవేత్ |
అమతం చ మతం జ్ఞాతమవిజ్ఞాతం చ శాకల || ౩౪ ||

ఏకేనైవ తు పిణ్డేన మృత్తికాయాశ్చ గౌతమ |
విజ్ఞాతం మృణ్మయం సర్వం మృదభిన్నం హి కార్యకమ్ || ౩౫ ||

ఏకేన లోహమణినా సర్వం లోహమయం యథా |
విజ్ఞాతం స్యాదథైకేన నఖానాం కృన్తనేన చ || ౩౬ ||

సర్వం కార్ష్ణాయసం జ్ఞాతం తదభిన్నం స్వభావతః |
కారణాభిన్నరూపేణ కార్యం కారణమేవ హి || ౩౭ ||

తద్రూపేణ సదా సత్యం భేదేనోక్తిర్మృషా ఖలు |
తచ్చ కారణమేకం హి న భిన్నం నోభయాత్మకమ్ || ౩౮ ||

భేదః సర్వత్ర మిథ్యైవ ధర్మాదేరనిరూపణాత్ |
అతశ్చ కారణం నిత్యమేకమేవాద్వయం ఖలు |
అత్ర కారణమద్వైతం శుద్ధచైతన్యమేవ హి || ౩౯ ||

అస్మిన్ బ్రహ్మపురే వేశ్మ దహరం యదిదం మునే |
పుణ్డరీకం తు తన్మధ్యే ఆకాశో దహరోఽస్తి తత్ |
స శివః సచ్చిదానన్దః సోఽన్వేష్టవ్యో ముముక్షిభిః || ౪౦ ||

అయం హృది స్థితః సాక్షీ సర్వేషామవిశేషతః |
తేనాయం హృదయం ప్రోక్తః శివః సంసారమోచకః |
ఇత్యుపనిషత్ || ౪౧ ||

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై | తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఇతి పఞ్చబ్రహ్మోపనిషత్సమాప్తా ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed