Pancha Brahma Upanishad – பஞ்சப்³ரஹ்மோபநிஷத்


ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

அத² பைப்பலாதோ³ ப⁴க³வான் போ⁴ கிமாதௌ³ கிம் ஜாதமிதி । ஸத்³யோ ஜாதமிதி । கிம் ப⁴க³வ இதி । அகோ⁴ர இதி । கிம் ப⁴க³வ இதி । வாமதே³வ இதி । கிம் வா புநரிமே ப⁴க³வ இதி । தத்புருஷ இதி । கிம் வா புநரிமே ப⁴க³வ இதி । ஸர்வேஷாம் தி³வ்யாநாம் ப்ரேரயிதா ஈஶாந இதி । ஈஶாநோ பூ⁴தப⁴வ்யஸ்ய ஸர்வேஷாம் தே³வயோநிநாம் ॥ 1 ॥

கதி வர்ணா꞉ । கதி பே⁴தா³꞉ । கதி ஶக்தய꞉ । யத்ஸர்வம் தத்³கு³ஹ்யம் ॥ 2 ॥

தஸ்மை நமோ மஹாதே³வாய மஹாருத்³ராய ॥ 3 ॥

ப்ரோவாச தஸ்மை ப⁴க³வாந்மஹேஶ꞉ ॥ 4 ॥

கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் லோகே யத்³யஸ்தி ஶ்ருணு ஶாகல ।
ஸத்³யோஜாதம் மஹீ பூஷா ரமா ப்³ரஹ்மா த்ரிவ்ருத் ஸ்வர꞉ ॥ 5 ॥

ருக்³வேதோ³ கா³ர்ஹபத்யம் ச மந்த்ரா꞉ ஸப்த ஸ்வராஸ்ததா² ।
வர்ணம் பீதம் க்ரியா ஶக்தி꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ॥ 6 ॥

அகோ⁴ரம் ஸலிலம் சந்த்³ரம் கௌ³ரீ வேத³த்³விதீயகம் ।
நீரதா³ப⁴ம் ஸ்வரம் ஸாந்த்³ரம் த³க்ஷிணாக்³நிருதா³ஹ்ருதம் ॥ 7 ॥

பஞ்சாஶத்³வர்ணஸம்யுக்தம் ஸ்தி²திரிச்சா²க்ரியாந்விதம் ।
ஶக்திரக்ஷணஸம்யுக்தம் ஸர்வாகௌ⁴க⁴விநாஶநம் ॥ 8 ॥

ஸர்வது³ஷ்டப்ரஶமநம் ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரத³ம் ॥ 9 ॥

வாமதே³வம் மஹாபோ³த⁴தா³யகம் பாவகாத்மகம் ।
வித்³யாளோகஸமாயுக்தம் பா⁴நுகோடிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 10 ॥

ப்ரஸந்நம் ஸாமவேதா³க்²யம் கா³நாஷ்டகஸமந்விதம் ।
தீ⁴ரஸ்வரமதீ⁴நம் சாஹவநீயமநுத்தமம் ॥ 11 ॥

ஜ்ஞாநஸம்ஹாரஸம்யுக்தம் ஶக்தித்³வயஸமந்விதம் ।
வர்ணம் ஶுக்லம் தமோமிஶ்ரம் பூர்ணபோ³த⁴கரம் ஸ்வயம் ॥ 12 ॥

தா⁴மத்ரயநியந்தாரம் தா⁴மத்ரயஸமந்விதம் ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யத³ம் ந்ரூணாம் ஸர்வகர்மப²லப்ரத³ம் ॥ 13 ॥

அஷ்டாக்ஷரஸமாயுக்தமஷ்டபத்ராந்தரஸ்தி²தம் ॥ 14 ॥

யத்தத்தத்புருஷம் ப்ரோக்தம் வாயுமண்ட³லஸம்வ்ருதம் ।
பஞ்சாக்³நிநா ஸமாயுக்தம் மந்த்ரஶக்திநியாமகம் ॥ 15 ॥

பஞ்சாஶத்ஸ்வரவர்ணாக்²யமத²ர்வவேத³ஸ்வரூபகம் ।
கோடிகோடிக³ணாத்⁴யக்ஷம் ப்³ரஹ்மாண்டா³க²ண்ட³விக்³ரஹம் ॥ 16 ॥

வர்ணம் ரக்தம் காமத³ம் ச ஸர்வாதி⁴வ்யாதி⁴பே⁴ஷஜம் ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திலயாதீ³நாம் காரணம் ஸர்வஶக்தித்⁴ருக் ॥ 17 ॥

அவஸ்தா²த்ரிதயாதீதம் துரீயம் ப்³ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதம் ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³பி⁴꞉ ஸேவ்யம் ஸர்வேஷாம் ஜநகம் பரம் ॥ 18 ॥

ஈஶாநம் பரமம் வித்³யாத் ப்ரேரகம் பு³த்³தி⁴ஸாக்ஷிணம் ।
ஆகாஶாத்மகமவ்யக்தமோம்காரஸ்வரபூ⁴ஷிதம் ॥ 19 ॥

ஸர்வதே³வமயம் ஶாந்தம் ஶாந்த்யதீதம் ஸ்வராத்³ப³ஹி꞉ ।
அகாராதி³ஸ்வராத்⁴யக்ஷமாகாஶமயவிக்³ரஹம் ॥ 20 ॥

பஞ்சக்ருத்யநியந்தாரம் பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம் ப்³ருஹத் ॥ 21 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மோபஸம்ஹாரம் க்ருத்வா ஸ்வாத்மநி ஸம்ஸ்தி²தம் ।
ஸ்வமாயாவைப⁴வான் ஸர்வான் ஸம்ஹ்ருத்ய ஸ்வாத்மநி ஸ்தி²த꞉ ॥ 22 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகாதீதோ பா⁴ஸதே ஸ்வஸ்வதேஜஸா ।
ஆதா³வந்தே ச மத்⁴யே ச பா⁴ஸதே நாந்யஹேதுநா ॥ 23 ॥

மாயயா மோஹிதா꞉ ஶம்போ⁴ர்மஹாதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ।
ந ஜாநந்தி ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ந ஸம்த்³ருஶே திஷ்ட²தி ரூபமஸ்ய பராத்பரம் புருஷம் விஶ்வதா⁴ம ॥ 24 ॥

யேந ப்ரகாஶதே விஶ்வம் யத்ரைவ ப்ரவிளீயதே ।
தத்³ப்³ரஹ்ம பரமம் ஶாந்தம் தத்³ப்³ரஹ்மாஸ்மி பரம் பத³ம் ॥ 25 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மமித³ம் வித்³யாத் ஸத்³யோஜாதாதி³பூர்வகம் ।
த்³ருஶ்யதே ஶ்ரூயதே யச்ச பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம் ஸ்வயம் ॥ 26 ॥

பஞ்சதா⁴ வர்தமாநம் தம் ப்³ரஹ்மகார்யமிதி ஸ்ம்ருதம் ।
ப்³ரஹ்மகார்யமிதி ஜ்ஞாத்வா ஈஶாநம் ப்ரதிபத்³யதே ॥ 27 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம் ஸர்வம் ஸ்வாத்மநி ப்ரவிளாப்ய ச ।
ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி ஜாநீயாத்³வித்³வான் ப்³ரஹ்மா(அ)ம்ருதோ ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

இத்யேதத்³ப்³ரஹ்ம ஜாநீயாத்³ய꞉ ஸ முக்தோ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 29 ॥

பஞ்சாக்ஷரமயம் ஶம்பு⁴ம் பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணம் ।
நகாராதி³யகாராந்தம் ஜ்ஞாத்வா பஞ்சாக்ஷரம் ஜபேத் ॥ 30 ॥

ஸர்வம் பஞ்சாத்மகம் வித்³யாத் பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மதத்த்வத꞉ ॥ 31 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகீம் வித்³யாம் யோ(அ)தீ⁴தே ப⁴க்திபா⁴வித꞉ ।
ஸ பஞ்சாத்மகதாமேத்ய பா⁴ஸதே பஞ்சதா⁴ ஸ்வயம் ॥ 32 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வோ கா³ளவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
க்ருபாம் சகார தத்ரைவ ஸ்வாந்தர்தி⁴மக³மத் ஸ்வயம் ॥ 33 ॥

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேணாஶ்ருதமேவ ஶ்ருதம் ப⁴வேத் ।
அமதம் ச மதம் ஜ்ஞாதமவிஜ்ஞாதம் ச ஶாகல ॥ 34 ॥

ஏகேநைவ து பிண்டே³ந ம்ருத்திகாயாஶ்ச கௌ³தம ।
விஜ்ஞாதம் ம்ருண்மயம் ஸர்வம் ம்ருத³பி⁴ந்நம் ஹி கார்யகம் ॥ 35 ॥

ஏகேந லோஹமணிநா ஸர்வம் லோஹமயம் யதா² ।
விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத³தை²கேந நகா²நாம் க்ருந்தநேந ச ॥ 36 ॥

ஸர்வம் கார்ஷ்ணாயஸம் ஜ்ஞாதம் தத³பி⁴ந்நம் ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
காரணாபி⁴ந்நரூபேண கார்யம் காரணமேவ ஹி ॥ 37 ॥

தத்³ரூபேண ஸதா³ ஸத்யம் பே⁴தே³நோக்திர்ம்ருஷா க²லு ।
தச்ச காரணமேகம் ஹி ந பி⁴ந்நம் நோப⁴யாத்மகம் ॥ 38 ॥

பே⁴த³꞉ ஸர்வத்ர மித்²யைவ த⁴ர்மாதே³ரநிரூபணாத் ।
அதஶ்ச காரணம் நித்யமேகமேவாத்³வயம் க²லு ।
அத்ர காரணமத்³வைதம் ஶுத்³த⁴சைதந்யமேவ ஹி ॥ 39 ॥

அஸ்மின் ப்³ரஹ்மபுரே வேஶ்ம த³ஹரம் யதி³த³ம் முநே ।
புண்ட³ரீகம் து தந்மத்⁴யே ஆகாஶோ த³ஹரோ(அ)ஸ்தி தத் ।
ஸ ஶிவ꞉ ஸச்சிதா³நந்த³꞉ ஸோ(அ)ந்வேஷ்டவ்யோ முமுக்ஷிபி⁴꞉ ॥ 40 ॥

அயம் ஹ்ருதி³ ஸ்தி²த꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வேஷாமவிஶேஷத꞉ ।
தேநாயம் ஹ்ருத³யம் ப்ரோக்த꞉ ஶிவ꞉ ஸம்ஸாரமோசக꞉ ।
இத்யுபநிஷத் ॥ 41 ॥

ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்விநாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இதி பஞ்சப்³ரஹ்மோபநிஷத்ஸமாப்தா ॥


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed