Lingopanishad – லிங்கோ³பநிஷத்


ஓம் த⁴ர்மஜிஜ்ஞாஸா । ஜ்ஞாநம் பு³த்³தி⁴ஶ்ச । ஜ்ஞாநாந்மோக்ஷகாரணம் । மோக்ஷாந்முக்திஸ்வரூபம் । ததா² ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநாத்³பு³த்³தி⁴ஶ்ச । லிங்கை³க்யம் தே³ஹோ லிங்க³பே⁴தே³ ந । அஜ்ஞாநாத் ஜ்ஞாநம் பு³த்³தி⁴ஶ்ச । சதுர்வர்ணாநாம் தா⁴ரணாம் குர்யாத் । பஶுபக்ஷிம்ருக³கீடகலிங்க³தா⁴ரணமுச்யதே । பஞ்சப³ந்த⁴ஸ்வரூபேண பஞ்சப³ந்தா⁴ ஜ்ஞாநஸ்வரூபா꞉ । பிண்டா³ஜ்ஜநநம் । தஜ்ஜநநகாலே தா⁴ரணமுச்யதே । “ஸர்வலிங்க³ம் ஸ்தா²பயதி பாணிமந்த்ரம் பவித்ரம்”, “அயம் மே ஹஸ்தோ ப⁴க³வாந்” இதி தா⁴ரயேத் । “யா தே ருத்³ர ஶிவா தநூரகோ⁴ரா(அ)பாபகாஶிநீ”, “ருத்³ரபதே ஜநிமா சாரு சித்ரம்”, “வயம் ஸோம வ்ரதே தவ । மநஸ்தநூஷு பி³ப்⁴ரத꞉ । ப்ரஜாவந்தோ அஶீமஹி । “, “த்ரியம்ப³கம் யஜாமஹே” இதி தா⁴ரயேத் । ப்³ராஹ்மணாநாம் தா⁴ரணாம் குர்யாத் । “பவித்ரம் தே விததம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே”, “ஸோமாருத்³ரா யுவமேதாந்யஸ்மே விஶ்வா தநூஷு பே⁴ஷஜாநி த⁴த்தம் । அவஸ்யதம் மும்சதம் யந்நோ அஸ்தி தநூஷு ப³த்³த⁴ம் க்ருதமேநோ அஸ்மத் । ஸோமாபூஷணா ஜநநா ரயீணாம் ஜநநா தி³வோ ஜநநா ப்ருதி²வ்யா꞉ । ஜாதௌ விஶ்வஸ்ய பு⁴வநஸ்ய கோ³பௌ தே³வா அக்ருண்வந்நம்ருதஸ்ய நாபி⁴ம் । ” இதி ப்ராகட்யம் குர்யாத் । ந குர்யாத்பஶுபா⁴ஷணம் । ஶ்ரௌதாநாமுபநயநகாலே தா⁴ரணம் । சதுர்தா²ஶ்ரம꞉ ஸம்ந்யாஸா꞉ । பஞ்சமோ லிங்க³தா⁴ரணம் । அத்யாஶ்ரமாணாம் மத்⁴யே லிங்க³தா⁴ரீ ஶ்ரேஷ்டோ² ப⁴வதி । ஶிரஸி மஹாதே³வஸ்திஷ்ட²து இதி தா⁴ரயேத் । அந்யாயோ ந்யாய꞉ । ப்ருதி²வ்யாபஸ்தேஜோ வாயுராகாஶ இதி பஞ்சஸ்வரூபம் லிங்க³ம் । த்வக்ச்²ரோத்ரநேத்ரஜிஹ்வாக்⁴ராணபஞ்சஸ்வரூபமிதி லிங்க³ம் । ரேதோபு³த்³த்⁴யாபமந꞉ ஸ்வரூபமிதி லிங்க³ம் । ஸங்கல்ப இதி லிங்க³ம் । ஜ்யோதிரஹம் விரஜா விபாப்மாம் பூ⁴யாஸம் ஸ்வரூபமிதி லிங்க³ம் । வ்ரதம் சரேத் । ஸந்திஷ்டே²ந்நியமேந । ஸர்வம் ஶாம்ப⁴வீரூபம் । ஶாம்ப⁴வீ வித்³யோச்யதே । சரேதே³தாநி ஸூத்ராணி । பஞ்சமுக²ம் பஞ்சஸ்வரூபம் பஞ்சாக்ஷரம் பஞ்சஸூத்ரம் ஜ்ஞாநம் । ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வத்யேவ । ஜ்ஞாநாத்³தா⁴ரணம் லிங்க³தே³ஹப்ரகார உச்யதே । ஶிர꞉பாணிபாத³பாயூபஸ்த²ம் ஸர்வம் லிங்க³ஸ்வரூபம் । ப்³ராஹ்மணோ வதே³த் ॥

ஓம்காரோ பா³ண꞉ ஶக்திரேவ பீட²ம் ஸிந்தூ³ரவர்ணம் ஸர்வம் லிங்க³ஸ்வரூபம் । கைவல்யம் கேவலம் வித்³யாத் । வ்யவஹாரபர꞉ ஸ்யாத் । ப்ராண ஏவ ப்ராண꞉ । பூர்வம் ப்³ரஹ்மா பீட²ம் । விஷ்ணுர்பா³ண꞉ । ருத்³ர꞉ ஸ்வரூபம் । ஸர்வபூ⁴தைரதா²பரித்யாஜ்யஶ்ச । விக்³ரஹமநுக்³ரஹலிங்கே³ஷு ஶக்திகபாலேஷு ஸர்வவஶங்கரம் வித்³யாத் । ஜாதிவிஷயான் த்யஜேத் । ஶ்ரௌதாஶ்ரௌதேஷு தா⁴ரணம் । வேதோ³க்தவிதி⁴நா ஶ்ரௌதம் தத்³ரஹிதமஶ்ரௌதம் । ஸர்வவர்ணேஷு தா⁴ரணம் கைலாஸஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி । தா⁴ரணம் தே³ஹே கைலாஸஸ்வரூபம் । தா⁴ரணம் தே³ஹே கைவல்யஸ்வரூபம் । தா⁴ரணம் தே³ஹே ப்ரணவஸ்வரூபம் । தா⁴ரணம் தே³ஹே வேத³ஸ்வரூபம் । தா⁴ரணம் தே³ஹே ப்³ரஹ்மஸ்வரூபம் । தா⁴ரணம் தே³ஹே ஶிவஸ்வரூபம் । ஶிரஸி பா³ணம் பா³ஹுநாபி⁴பீட²ப்ரக்ருதிரூபகம் தே³ஹே தா⁴ரணம் யஸ்ய ந வித்³யதே தத்³தே³ஹம் ந பஶ்யேத் । ஶிர꞉கபாலம் கேஶான் ந குர்யாத் । ஶிர꞉பீட²ம் லிங்கா³த்மகம் ஸர்வம் । ஶாம்ப⁴வீவிக்³ரஹ உச்யதே । ப்ராணாதி³ளிங்க³ஸ்வரூபம் கு³ரோலிங்க³ம் । கு³ருஸம்ப⁴வாத்மகம் லிங்க³ம் ப்ரகு³ரோ꞉ । தத꞉ ப்ரத²மம் ப்ரணிபததி । ப்ரணவஸ்வரூபம் லிங்க³ம் ப்³ரஹ்மலிங்க³ம் । ப்ரகாஶாத்மகம் லிங்க³ம் வித்³யாளிங்க³ம் । வித்³யாளிங்க³ம் ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் । லிங்க³ம் ப்ரசரேச்சா²ஸ்த்ராத் । லிங்க³ஸ்வரூபேயம் ஸித்³விர்ப⁴விஷ்யதி । ஸர்வதே³ஹேஷு லிங்க³தா⁴ரணம் ப⁴வதி । இதி வேத³புருஷோ மந்யதே । மஹாபுருஷோபேதம் யோ வேத³ ஸ ஏவ நித்யபூதஸ்த²꞉ । ஸ ஏவ நித்யபூதஸ்த²꞉ ஸ்யாத்³தை³வலௌகிக꞉ புருஷ꞉ । ஸ ஏவாமுஷ்மிகபுருஷ இதி மந்யந்தே । ஜீவாத்மா பரமாத்மா ச ஸ ஏவோச்யதே । இஷ்டப்ராணாபா⁴வேஷு லிங்க³தா⁴ரணம் வத³ந்தி । இஷ்டே தா⁴ரணம் । திஸ்ர꞉ புரஸ்த்ரிபதா³ விஶ்வசர்ஷணீ । புரநாஶே லிங்க³ஸ்வரூபாஜ்ஞாஸித்³தி⁴ர்ப⁴வத்யவஜ்ஞாநே(அ)ஸதி । ஸம்யுக்தம் லிங்க³ம் மோக்ஷ ஏவ ப⁴வத்யேவ । மோக்ஷமேவ தா⁴ரணம் வித்³யாத் । உஶந்தீவ மாதரம் குர்யாத் ।
இத்யேவம் வேதே³த்யுபநிஷத் । ஓம் தத்ஸத் ॥

இதி லிங்கோ³பநிஷத் ஸமாப்தா ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed