Lingopanishad – ಲಿಂಗೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ | ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ | ಜ್ಞಾನಾನ್ಮೋಕ್ಷಕಾರಣಮ್ | ಮೋಕ್ಷಾನ್ಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಮ್ | ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾದ್ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ | ಲಿಙ್ಗೈಕ್ಯಂ ದೇಹೋ ಲಿಙ್ಗಭೇದೇ ನ | ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ | ಚತುರ್ವರ್ಣಾನಾಂ ಧಾರಣಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಪಶುಪಕ್ಷಿಮೃಗಕೀಟಕಲಿಙ್ಗಧಾರಣಮುಚ್ಯತೇ | ಪಞ್ಚಬನ್ಧಸ್ವರೂಪೇಣ ಪಞ್ಚಬನ್ಧಾ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಃ | ಪಿಣ್ಡಾಜ್ಜನನಮ್ | ತಜ್ಜನನಕಾಲೇ ಧಾರಣಮುಚ್ಯತೇ | “ಸರ್ವಲಿಙ್ಗಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಪಾಣಿಮನ್ತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಮ್”, “ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್” ಇತಿ ಧಾರಯೇತ್ | “ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಽಪಾಪಕಾಶಿನೀ”, “ರುದ್ರಪತೇ ಜನಿಮಾ ಚಾರು ಚಿತ್ರಮ್”, “ವಯಂ ಸೋಮ ವ್ರತೇ ತವ | ಮನಸ್ತನೂಷು ಬಿಭ್ರತಃ | ಪ್ರಜಾವನ್ತೋ ಅಶೀಮಹಿ | “, “ತ್ರಿಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ” ಇತಿ ಧಾರಯೇತ್ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಧಾರಣಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | “ಪವಿತ್ರಂ ತೇ ವಿತತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ”, “ಸೋಮಾರುದ್ರಾ ಯುವಮೇತಾನ್ಯಸ್ಮೇ ವಿಶ್ವಾ ತನೂಷು ಭೇಷಜಾನಿ ಧತ್ತಮ್ | ಅವಸ್ಯತಂ ಮುಂಚತಂ ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತಿ ತನೂಷು ಬದ್ಧಂ ಕೃತಮೇನೋ ಅಸ್ಮತ್ | ಸೋಮಾಪೂಷಣಾ ಜನನಾ ರಯೀಣಾಂ ಜನನಾ ದಿವೋ ಜನನಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ | ಜಾತೌ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪೌ ದೇವಾ ಅಕೃಣ್ವನ್ನಮೃತಸ್ಯ ನಾಭಿಮ್ | ” ಇತಿ ಪ್ರಾಕಟ್ಯಂ ಕುರ್ಯಾತ್ | ನ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಶುಭಾಷಣಮ್ | ಶ್ರೌತಾನಾಮುಪನಯನಕಾಲೇ ಧಾರಣಮ್ | ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮಃ ಸಂನ್ಯಾಸಾಃ | ಪಞ್ಚಮೋ ಲಿಙ್ಗಧಾರಣಮ್ | ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಲಿಙ್ಗಧಾರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭವತಿ | ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು ಇತಿ ಧಾರಯೇತ್ | ಅನ್ಯಾಯೋ ನ್ಯಾಯಃ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಇತಿ ಪಞ್ಚಸ್ವರೂಪಂ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ತ್ವಕ್ಛ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣಪಞ್ಚಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ರೇತೋಬುದ್ಧ್ಯಾಪಮನಃ ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ಸಙ್ಕಲ್ಪ ಇತಿ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮಾಂ ಭೂಯಾಸಂ ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ವ್ರತಂ ಚರೇತ್ | ಸನ್ತಿಷ್ಠೇನ್ನಿಯಮೇನ | ಸರ್ವಂ ಶಾಂಭವೀರೂಪಮ್ | ಶಾಂಭವೀ ವಿದ್ಯೋಚ್ಯತೇ | ಚರೇದೇತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ | ಪಞ್ಚಮುಖಂ ಪಞ್ಚಸ್ವರೂಪಂ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಂ ಪಞ್ಚಸೂತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಮ್ | ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತ್ಯೇವ | ಜ್ಞಾನಾದ್ಧಾರಣಂ ಲಿಙ್ಗದೇಹಪ್ರಕಾರ ಉಚ್ಯತೇ | ಶಿರಃಪಾಣಿಪಾದಪಾಯೂಪಸ್ಥಂ ಸರ್ವಂ ಲಿಙ್ಗಸ್ವರೂಪಮ್ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವದೇತ್ ||

ಓಂಕಾರೋ ಬಾಣಃ ಶಕ್ತಿರೇವ ಪೀಠಂ ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಂ ಸರ್ವಂ ಲಿಙ್ಗಸ್ವರೂಪಮ್ | ಕೈವಲ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ವಿದ್ಯಾತ್ | ವ್ಯವಹಾರಪರಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ | ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪೀಠಮ್ | ವಿಷ್ಣುರ್ಬಾಣಃ | ರುದ್ರಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಸರ್ವಭೂತೈರಥಾಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಶ್ಚ | ವಿಗ್ರಹಮನುಗ್ರಹಲಿಙ್ಗೇಷು ಶಕ್ತಿಕಪಾಲೇಷು ಸರ್ವವಶಙ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ | ಜಾತಿವಿಷಯಾನ್ ತ್ಯಜೇತ್ | ಶ್ರೌತಾಶ್ರೌತೇಷು ಧಾರಣಮ್ | ವೇದೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಶ್ರೌತಂ ತದ್ರಹಿತಮಶ್ರೌತಮ್ | ಸರ್ವವರ್ಣೇಷು ಧಾರಣಂ ಕೈಲಾಸಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ಕೈಲಾಸಸ್ವರೂಪಮ್ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ಕೈವಲ್ಯಸ್ವರೂಪಮ್ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಮ್ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ವೇದಸ್ವರೂಪಮ್ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮ್ | ಧಾರಣಂ ದೇಹೇ ಶಿವಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶಿರಸಿ ಬಾಣಂ ಬಾಹುನಾಭಿಪೀಠಪ್ರಕೃತಿರೂಪಕಂ ದೇಹೇ ಧಾರಣಂ ಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ ತದ್ದೇಹಂ ನ ಪಶ್ಯೇತ್ | ಶಿರಃಕಪಾಲಂ ಕೇಶಾನ್ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಶಿರಃಪೀಠಂ ಲಿಙ್ಗಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಮ್ | ಶಾಂಭವೀವಿಗ್ರಹ ಉಚ್ಯತೇ | ಪ್ರಾಣಾದಿಲಿಙ್ಗಸ್ವರೂಪಂ ಗುರೋಲಿಙ್ಗಮ್ | ಗುರುಸಂಭವಾತ್ಮಕಂ ಲಿಙ್ಗಂ ಪ್ರಗುರೋಃ | ತತಃ ಪ್ರಥಮಂ ಪ್ರಣಿಪತತಿ | ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ ಲಿಙ್ಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಮ್ | ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಲಿಙ್ಗಂ ವಿದ್ಯಾಲಿಙ್ಗಮ್ | ವಿದ್ಯಾಲಿಙ್ಗಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಮ್ | ಲಿಙ್ಗಂ ಪ್ರಚರೇಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾತ್ | ಲಿಙ್ಗಸ್ವರೂಪೇಯಂ ಸಿದ್ವಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ | ಸರ್ವದೇಹೇಷು ಲಿಙ್ಗಧಾರಣಂ ಭವತಿ | ಇತಿ ವೇದಪುರುಷೋ ಮನ್ಯತೇ | ಮಹಾಪುರುಷೋಪೇತಂ ಯೋ ವೇದ ಸ ಏವ ನಿತ್ಯಪೂತಸ್ಥಃ | ಸ ಏವ ನಿತ್ಯಪೂತಸ್ಥಃ ಸ್ಯಾದ್ದೈವಲೌಕಿಕಃ ಪುರುಷಃ | ಸ ಏವಾಮುಷ್ಮಿಕಪುರುಷ ಇತಿ ಮನ್ಯನ್ತೇ | ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಏವೋಚ್ಯತೇ | ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಾಭಾವೇಷು ಲಿಙ್ಗಧಾರಣಂ ವದನ್ತಿ | ಇಷ್ಟೇ ಧಾರಣಮ್ | ತಿಸ್ರಃ ಪುರಸ್ತ್ರಿಪದಾ ವಿಶ್ವಚರ್ಷಣೀ | ಪುರನಾಶೇ ಲಿಙ್ಗಸ್ವರೂಪಾಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತ್ಯವಜ್ಞಾನೇಽಸತಿ | ಸಂಯುಕ್ತಂ ಲಿಙ್ಗಂ ಮೋಕ್ಷ ಏವ ಭವತ್ಯೇವ | ಮೋಕ್ಷಮೇವ ಧಾರಣಂ ವಿದ್ಯಾತ್ | ಉಶನ್ತೀವ ಮಾತರಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |
ಇತ್ಯೇವಂ ವೇದೇತ್ಯುಪನಿಷತ್ | ಓಂ ತತ್ಸತ್ ||

ಇತಿ ಲಿಙ್ಗೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed