Rudropanishad – ರುದ್ರೋಪನಿಷತ್


ವಿಶ್ವಮಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಶಿವಂ ವ್ರಜತಿ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಮನುಭವತಿ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಶಿವಪೂಜಾರತಃ | ಶಿವಭಕ್ತಿವಿಹೀನಶ್ಚೇತ್ ಸ ಚಣ್ಡಾಲ ಉಪಚಣ್ಡಾಲಃ | ಚತುರ್ವೇದಜ್ಞೋಽಪಿ ಶಿವಭಕ್ತ್ಯಾನ್ತರ್ಭವತೀತಿ ಸ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ | ಅಧಮಶ್ಚಾಣ್ಡಾಲೋಽಪಿ ಶಿವಭಕ್ತೋಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠತರಃ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಧೃತಃ | ಅತ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ | ಶಿವಭಕ್ತೇರೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ | ಶಿವಲಿಙ್ಗಾರ್ಚನಯುತಶ್ಚಾಣ್ಡಾಲೋಽಪಿ ಸ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕೋವತಿ | ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಭಸಿತಾಚ್ಛಿವಭಕ್ತಚಾಣ್ಡಾಲಹಸ್ತವಿಭೂತಿಃ ಶುದ್ಧಾ | ಕಪಿಶಾ ವಾ ಶ್ವೇತಜಾಪಿ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ವಾ | ವಿರಕ್ತಾನಾಂ ತಪಸ್ವಿನಾಂ ಶುದ್ಧಾ | ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಂ ನಿರ್ಮಲವಿಭೂತಿಃ | ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಸರ್ವಭಸ್ಮ ಧಾರ್ಯಮ್ | ಯದ್ವಾ ಶಿವಭಕ್ತಿಸಂಪುಷ್ಟಂ ಸದಾಪಿ ತದ್ಭಸಿತಂ ದೇವತಾಧಾರ್ಯಮ್ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿರಿತಿ ಭಸ್ಮ | ವಾಯುರಿತಿ ಭಸ್ಮ | ಸ್ಥಲಮಿತಿ ಭಸ್ಮ | ಜಲಮಿತಿ ಭಸ್ಮ | ವ್ಯೋಮೇತಿ ಭಸ್ಮ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ಕಾರಣಾತ್ ತತ್ ಕಾರ್ಯಮ್ | ಅನ್ಯತ್ರ “ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋಹಸ್ತ ಉತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್ | ಸಂ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂ ಪತತ್ರೈರ್ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕಃ | “ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ ಶಿವಃ | ಶಿವ ಏವ ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ | ಜಟಾಭಸ್ಮಧಾರೋಽಪಿ ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ ಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ | ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ ಶಿವರೂಪಃ | ಶಿವರೂಪಃ ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ | ಜಙ್ಗಮರೂಪಃ ಶಿವಃ | ಶಿವ ಏವ ಜಙ್ಗಮರೂಪಃ | ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗಿನಾಂ ಶುದ್ಧಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಭವತಿ | ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗಿನಾಂ ಜಙ್ಗಮಪೂಜ್ಯಾನಾಂ ಪೂಜ್ಯತಪಸ್ವಿನಾಮಧಿಕಶ್ಚಣ್ಡಾಲೋಽಪಿ ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ | ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯಾಹ | ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶಿವಃ | ಶಿವ ಏವ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಾಣಲಿಙ್ಗೀ ನಾನ್ಯೋ ಭವತಿ ||

ಓಂ ಆತ್ಮಾ ಪರಶಿವದ್ವಯೋ ಗುರುಃ ಶಿವಃ | ಗುರೂಣಾಂ ಸರ್ವವಿಶ್ವಮಿದಂ ವಿಶ್ವಮನ್ತ್ರೇಣ ಧಾರ್ಯಮ್ | ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗದಿದಮ್ | ತದ್ದೈವಂ ತನ್ಮನ್ತ್ರಾತ್ ತನುತೇ | ತನ್ಮೇ ದೈವಂ ಗುರುರಿತಿ | ಗುರೂಣಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಗುರುಣಾ ದತ್ತಮೇತದನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ | ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಃ | ಗುರುಃ ಶಿವೋ ದೇವಃ | ಗುರುಃ ಶಿವ ಏವ ಲಿಙ್ಗಮ್ | ಉಭಯೋರ್ಮಿಶ್ರಪ್ರಕಾಶತ್ವಾತ್ | ಪ್ರಾಣವತ್ತ್ವಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವಾಚ್ಚ ಶಿವಸ್ತದೈವ ಗುರುಃ | ಯತ್ರ ಗುರುಸ್ತತ್ರ ಶಿವಃ | ಶಿವಗುರುಸ್ವರೂಪೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | ಭ್ರಮರಕೀಟಕಾರ್ಯೇಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಃ ಶಿವಯೋಗಿನಃ ಶಿವಪೂಜಾಪಥೇ ಗುರುಪೂಜಾವಿಧೌ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಪೂಜನಾನ್ಮುಕ್ತಾಃ | ಲಿಙ್ಗಾಭಿಷೇಕಂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಗುರೋರಭಿಷೇಕತೀರ್ಥಂ ಮಹೇಶ್ವರಪಾದೋದಕಂ ಜನ್ಮಮಾಲಿನ್ಯಂ ಕ್ಷಾಲಯನ್ತಿ | ತೇಷಾಂ ಪ್ರೀತಿಃ ಶಿವಪ್ರೀತಿಃ | ತೇಷಾಂ ತೃಪ್ತಿಃ ಶಿವತೃಪ್ತಿಃ | ತೈಶ್ಚ ಪಾವನೋ ವಾಸಃ | ತೇಷಾಂ ನಿರಸನಂ ಶಿವನಿರಸನಮ್ | ಆನನ್ದಪಾರಾಯಣಃ | ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿವಂ ವ್ರಜನ್ತು | ಗುರುಂ ವ್ರಜನ್ತು | ಇತ್ಯೇವ ಪಾವನಮ್ ||

ಇತಿ ರುದ್ರೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed