Shiva Sankalpa Upanishad – ಶಿವಸಂಕಲ್ಪೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಯೇನೇ॒ದಂ ಭೂ॒ತಂ ಭುವ॑ನಂ ಭವಿ॒ಷ್ಯತ್ಪರಿ॑ಗೃಹೀತಮ॒ಮೃತೇ॑ನ॒ ಸರ್ವಮ್᳚ ।
ಯೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ತ್ರಾ॑ಯತೇ ಸ॒ಪ್ತಹೋ॑ತಾ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 1

ಯೇನ॒ ಕರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರ॒ಚರ॑ನ್ತಿ॒ ಧೀರಾ॒ ಯತೋ॑ ವಾ॒ಚಾ ಮನ॑ಸಾ॒ ಚಾರು॒ಯನ್ತಿ॑ ।
ಯತ್ಸಮ್ಮಿ॑ತಂ॒ ಮನ॑ಸ್ಸಂ॒ಚರಂ॑ತಿ ಪ್ರಾ॒ಣಿನ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 2

ಯೇನ॒ ಕರ್ಮಾ᳚ಣ್ಯ॒ಪಸೋ॑ ಮನೀ॒ಷಿಣೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಶೃ॑ಣ್ವನ್ತಿ ವಿ॒ತಥೇ॑ಷು॒ ಧೀರಾ᳚: ।
ಯದ॑ಪೂ॒ರ್ವಂ ಯಕ್ಷ॒ಮಂತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 3

ಯತ್ಪ್ರ॒ಜ್ಞಾನ॑ಮು॒ತ ಚೇತೋ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ಯಜ್ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ನ್ತರ॒ಮೃತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಸು॑ ।
ಯಸ್ಮಾ॒ನ್ನ ಋ॒ತೇ ಕಿಂಚ॒ನ ಕರ್ಮ॑ ಕ್ರಿ॒ಯತೇ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 4

ಸು॒ಷಾ॒ರ॒ಥಿರಶ್ವಾ॑ನಿವ॒ಯಂ ಮ॑ನು॒ಷ್ಯಾ᳚ನ್ಮೇನಿ॒ಯುತೇ॑ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವಾನ್ ।
ಹೃತ್ಪ್ರವಿ॒ಷ್ಟಂ॒ ಯ॒ದಚ॑ರಂ॒ ಯವಿ॑ಷ್ಠಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 5

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನೃಚ॒: ಸಾಮ॒ ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾರ॑ಶ॒ನಾಭಾ॑ವಿ॒ಭಾರಾ᳚: ।
ಯಸ್ಮಿಗ್ಗ್ಂ॑ ಶ್ಚಿ॒ತಗ್ಂ ಸರ್ವ॒ಮೋತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 6

ಯದತ್ರ॑ ಷ॒ಷ್ಠಂ ತ್ರಿ॒ಶತಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯಂ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॒ ಗು॒ಹ್ಯಂ ನವ॑ನಾವ॒ ಮಾಯ್ಯಮ್᳚ ।
ದಶ॑ ಪಞ್ಚ ತ್ರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶತಂ॒ ಯತ್ಪ॑ರಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 7

ಯಜ್ಜಾಗ್ರ॑ತೋ ದೂ॒ರಮು॒ದೈತಿ॒ ಸರ್ವಂ॒ತತ್ಸು॒ಪ್ತಸ್ಯ॑ ತಥೈ॒ವೈತಿ॑ ।
ದೂ॒ರಂ॒ ಗ॒ಮಂ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾಂ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ರೇಕಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 8

ಯೇನೇ॒ದಂ ವಿಶ್ವಂ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ ಯೇ ದೇ॒ವಾಪಿ॑ ಮಹ॒ತೋ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾಃ ।
ತದೇ॒ವಾಗ್ನಿಸ್ತದ್ವಾ॒ಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ತದು॑ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 9

ಯೇನ॒ದ್ಯೌಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಚ॒ ಯೇ ಪರ್ವ॑ತಾಃ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ।
ತೇನೇ॒ದಂ ಜಗ॒ದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾನಾಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 10

ಯೇ ಮ॑ನೋ॒ ಹೃದ॑ಯಂ॒ ಯೇ ಚ॑ ದೇ॒ವಾ ಯೇ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪೋ॒ ಯೇ ಸೂ᳚ರ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಃ ।
ತೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷೀ ಸಂ॒ಚರ॑ನ್ತಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 11

ಅಚಿ॑ನ್ತ್ಯಂ॒ ಚಾಪ್ರ॑ಮೇಯಂ॒ ಚ॒ ವ್ಯ॒ಕ್ತಾ॒ವ್ಯಕ್ತ॑ ಪರಂ॒ ಚ ಯ॑ತ್ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ᳚ತ್ಸೂ॒ಕ್ಷ್ಮತ॑ರಂ ಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 12

ಏಕಾ॑ ಚ ದ॒ಶ ಶ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ಚಾ॒ಯುತಂ॑ ಚ ।
ನಿ॒ಯುತಂ॑ ಚ ಪ್ರ॒ಯುತಂ॒ ಚಾರ್ಬು॑ದಂ ಚ॒ ನ್ಯ॑ರ್ಬುದಂ ಚ॒
ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 13

ಯೇ ಪ॑ಞ್ಚ ಪ॒ಞ್ಚಾದ॒ಶ ಶ॒ತಗ್ಂ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಮ॒ಯುತಂ॒ ನ್ಯ॑ರ್ಬುದಂ ಚ ।
ತೇ ಅ॑ಗ್ನಿ ಚಿ॒ತ್ತೇಷ್ಟ॑ಕಾ॒ಸ್ತಾಗ್ಂ ಶರೀ॑ರಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 14

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮಾದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒: ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಯೋನಿಂ॒ ಪರಿ॒ಪಶ್ಯ॑ನ್ತಿ॒ ಧೀರಾ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 15

ಯಸ್ಯೈ॒ತಂ ಧೀರಾ᳚: ಪು॒ನನ್ತಿ॑ ಕ॒ವಯೋ᳚ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾಣ॑ಮೇ॒ತಂ ತ್ವಾ॑ ವೃಣುತ॒ಮಿನ್ದುಮ್᳚ ।
ಸ್ಥಾ॒ವ॒ರಂ ಜಙ್ಗ॑ಮಂ॒ ದ್ಯೌರಾ॑ಕಾ॒ಶಂ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 16

ಪರಾ᳚ತ್ಪ॒ರತ॑ರಂ ಚೈ॒ವ॒ ತ॒ತ್ಪರಾ᳚ಚ್ಚೈವ॒ ಯತ್ಪ॑ರಮ್ ।
ಯ॒ತ್ಪರಾ॒ತ್ಪರ॑ತೋ ಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 17

ಪರಾ᳚ತ್ಪ॒ರತ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ತ॒ತ್ಪರಾ᳚ತ್ಪರ॒ತೋ ಹರಿ॑: ।
ಯತ್ಪರಾ॒ತ್ಪರ॑ತೋಽಧೀ॒ಶಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 18

ಯಾ ವೇದಾದಿಷು॑ ಗಾಯ॒ತ್ರೀ ಸ॒ರ್ವವ್ಯಾ॑ಪೀ ಮ॒ಹೇಶ್ವ॑ರೀ ।
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾ॑ಥರ್ವೈ॒ಶ್ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 19

ಯೋ ವೈ॑ ದೇ॒ವಂ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಂ॒ ಪ್ರ॒ಯತ॑: ಪ್ರಣವ॒ಶ್ಶುಚಿ॑: ।
ಯಸ್ಸರ್ವೇ॑ ಸರ್ವ॑ ವೇದೈ॒ಶ್ಚ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 20

ಪ್ರಯ॑ತಃ ಪ್ರಣ॑ವೋಂಕಾ॒ರಂ॒ ಪ್ರ॒ಣವಂ॑ ಪುರು॒ಷೋತ್ತ॑ಮಮ್ ।
ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣ॑ವಾತ್ಮಾ॒ನಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 21

ಯೋಽಸೌ॑ ಸ॒ರ್ವೇಷು॑ ವೇದೇ॒ಷು॒ ಪಠ್ಯತೇ᳚ ಹ್ಯಜ ಈಶ್ವ॑ರಃ ।
ಅ॒ಕಾ॒ಯೋ ನಿರ್ಗು॑ಣೋ ಹ್ಯಾ॒ತ್ಮಾ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 22

ಗೋಭಿ॒ರ್ಜುಷ್ಟಂ॒ ಧನೇ॑ನ॒ ಹ್ಯಾಯು॑ಷಾ ಚ॒ ಬಲೇ॑ನ ಚ ।
ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑: ಪುಷ್ಕರಾ॒ಕ್ಷಂ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 23

ತ್ರ್ಯಂ॑ಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗ॒ನ್ಧಿಂ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಮ್ ।
ಉ॒ರ್ವಾ॒ರು॒ಕಮಿ॑ವ॒ ಬನ್ಧ॑ನಾನ್ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ಮು॑ಕ್ಷೀಯ॒
ಮಾಽಮೃತಾ॒ತ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 24

ಕೈಲಾ॑ಸ॒ ಶಿಖ॑ರೇ ರ॒ಮ್ಯೇ॒ ಶಂ॒ಕರ॑ಸ್ಯ ಶಿ॒ವಾಲ॑ಯೇ ।
ದೇ॒ವತಾ᳚ಸ್ತತ್ರ॑ ಮೋದ॒ನ್ತಿ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 25

ಕೈಲಾ॑ಸ॒ಶಿಖ॑ರಾವಾ॒ಸಾ ಹಿ॒ಮವ॑ದ್ಗಿರಿ॒ ಸಂಸ್ಥಿ॑ತಮ್ ।
ನೀ॒ಲ॒ಕ॒ಣ್ಠಂ ತ್ರಿ॑ಣೇತ್ರಂ॒ ಚ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 26

ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಶ್ಚಕ್ಷುರು॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಮುಖೋ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಹಸ್ತ ಉ॒ತ ವಿ॒ಶ್ವತ॑ಸ್ಪಾತ್ ।
ಸಂ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॒ ನಮ॑ತಿ॒ ಸಂಪತ॑ತ್ರೈ॒ರ್ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಜ॒ನಯ॑ನ್ದೇ॒ವ ಏಕ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 27

ಚ॒ತುರೋ॑ ವೇ॒ದಾನ॑ಧೀಯೀ॒ತ॒ ಸ॒ರ್ವಶಾ᳚ಸ್ತ್ರಮ॒ಯಂ ವಿದು॑: ।
ಇ॒ತಿ॒ಹಾ॒ಸ ಪು॑ರಾಣಾ॒ನಾಂ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 28

ಮಾ ನೋ॑ ಮ॒ಹಾನ್ತ॑ಮು॒ತ ಮಾ ನೋ॑ ಅರ್ಭ॒ಕಂ ಮಾ ನ॒ ಉಕ್ಷ॑ನ್ತಮು॒ತ ಮಾ ನ॑ ಉಕ್ಷಿ॒ತಮ್ ।
ಮಾನೋ॑ಽವಧೀಃ ಪಿ॒ತರಂ॒ ಮೋತಮಾ॒ತರಂ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾಮಾನ॑ಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ರುದ್ರ ರೀರಿಷ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 29

ಮಾನ॑ಸ್ತೋ॒ಕೇ ತನ॑ಯೇ॒ ಮಾ ನ॒ ಆಯು॑ಷಿ॒ ಮಾ ನೋ॒ ಗೋಷು॒ ಮಾ ನೋ॒ ಅಶ್ವೇ॑ಷು ರೀರಿಷಃ ।
ವೀ॒ರಾನ್ಮಾನೋ॑ ರುದ್ರ ಭಾಮಿ॒ತೋಽವ॑ಧೀರ್ಹ॒ವಿಷ್ಮ॑ನ್ತೋ॒ ನಮ॑ಸಾ ವಿಧೇಮತೇ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 30

ಋ॒ತ॒ಗ್ಂ॒ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಙ್ಗ॑ಲಮ್ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 31

ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ । ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶನ್ತ॑ಮಗ್ಂ ಹೃ॒ದೇ ।
ಸರ್ವೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ಷ ರು॒ದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 32

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ವಿಸೀ॑ಮ॒ತಃ ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವ॒ಸ್ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 33

ಯಃ ಪ್ರಾ॑ಣ॒ತೋ ನಿ॑ಮಿಷ॒ತೋ ಮ॑ಹಿ॒ತ್ವೈಕ॒ ಇದ್ರಾಜಾ॒ ಜಗ॑ತೋ ಬ॒ಭೂವ॑ ।
ಯ ಈಶೇ॑ ಅ॒ಸ್ಯ ದ್ವಿ॒ಪದ॒ಶ್ಚತು॑ಷ್ಪದ॒: ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 34

ಯ ಆ᳚ತ್ಮ॒ದಾ ಬ॑ಲ॒ದಾ ಯಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॑ ಉ॒ಪಾಸ॑ತೇ ಪ್ರ॒ಶಿಷಂ॒ ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ।
ಯಸ್ಯ॑ ಛಾ॒ಯಾಽಮೃತಂ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ॑ ದೇ॒ವಾಯ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 35

ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ಅ॒ಗ್ನೌ ಯೋ ಅ॒ಪ್ಸು ಯ ಓಷ॑ಧೀಷು॒ ಯೋ ರು॒ದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾಽಽವಿ॒ವೇಶ॒ ತಸ್ಮೈ॑ ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 36

ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 37

ನಮಕಂ ಚಮ॑ಕಂ ಚೈ॒ವ॒ ಪು॒ರುಷಸೂ᳚ಕ್ತಂ ಚ॒ ಯದ್ವಿ॑ದುಃ ।
ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವಂ ಚ॑ ತತ್ತು॒ಲ್ಯಂ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 38

ಯ ಇದಗ್ಂ ಶಿವ॑ಸಂಕ॒ಲ್ಪ॒ಗ್ಂ ಸ॒ದಾ ಧ್ಯಾ॑ಯನ್ತಿ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣಾಃ ।
ತೇ ಪರಂ॑ ಮೋಕ್ಷಂ ಗ॑ಮಿಷ್ಯ॒ನ್ತಿ॒ ತನ್ಮೇ॒ ಮನ॑: ಶಿ॒ವಸಂ॑ಕ॒ಲ್ಪಮ॑ಸ್ತು ॥ 39


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed