Bilva Upanishad – ಬಿಲ್ವೋಪನಿಷತ್


ಅಥ ವಾಮದೇವಃ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಣಮುಮಾಸಹಿತಂ ಸ್ವಶಿರಸಾ ಪ್ರಣಮ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ | ಅಧೀಹಿ ಭಗವನ್ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವರಹಸ್ಯವರಿಷ್ಠಾಂ ಸದಾ ಸದ್ಭಿಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಾ ನಿಗೂಢಾಮ್ | ಕಯಾ ಚ ಪೂಜಯಾ ಸರ್ವಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ಪರಾತ್ಪರ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ? ಕೇನೈಕೇನ ವಸ್ತುನಾ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ? ತಂ ಹೋವಾಚ ಭಗವಾನ್ ಸದಾಶಿವಃ ||

ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ |
ಮತ್ಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಯಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷೋ ವಿಧಾನತಃ |
ಏಕೇನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಸನ್ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಮಹಾಮುನೇ ||

ಇತಿ ಬ್ರುವನ್ತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ ||

ಭಗವನ್ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಲಕ್ಷಣ |
ಕಥಂ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ತಾಂ ವದಸ್ವ ದಯಾನಿಧೇ ||

ಇತಿ ಪುನಃ ಪೃಚ್ಛನ್ತಂ ವಾಮದೇವಮಾಲಿಙ್ಗ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ ||

ಬುದ್ಧಿಮಾಂಸ್ತ್ವಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುನಿಸತ್ತಮ |
ಮಮ ಪ್ರಿಯೇಣ ಬಿಲ್ವೇನ ತ್ವಂ ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಚನಮ್ ||

ದ್ರವ್ಯಾಣಾಮುತ್ತಮೈರ್ಲೋಕೇ ಮಮ ಪೂಜಾವಿಧೌ ತವ |
ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಸಮರ್ಚಯ ||

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ವಿನಾ ಪೂಜಾ ವ್ಯರ್ಥಾ ಭವತಿ ಸರ್ವದಾ |
ಮಮ ರೂಪಮಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವರೂಪಂ ತದೇವ ಹಿ ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಸನ್ಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ |
ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಭರಣ ಉದೀಚೀಂ ದಿಶಮಾಶ್ರಯೇತ್ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಭಿರ್ಮನ್ತ್ರೈರ್ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಶಿವರೂಪಮಿತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ ||

ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ತಥಾ ವೃಕ್ಷೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪಂ ಚ ಸರ್ವದಾ |
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವರೂಪಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ||

ವಾಮದಕ್ಷಿಣಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ |
ಇನ್ದ್ರಾದಯಶ್ಚ ಯಕ್ಷಾನ್ತಾ ವೃನ್ತಭಾಗೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಃ ||

ಪೃಷ್ಠಭಾಗೇಽಮೃತಂ ಯಸ್ಮಾದರ್ಚಯೇನ್ಮಮ ತುಷ್ಟಯೇ |
ಉತ್ತಾನಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾನ್ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ ||

ಮಮ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಂ ಬೈಲ್ವಮಗ್ನಿರೂಪಂ ತಥೈವ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಕಲಾರೂಪಂ ವೇದರೂಪಂ ಮಹಾಮುನೇ ||

ಪುರಾತನೋಽಹಂ ಪುರುಷೋಽಹಮೀಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯೋಽಹಂ ಶಿವರೂಪಮಸ್ಮಿ |
ಸಬಿಲ್ವರೂಪಂ ಸಗುಣಾತ್ಮರೂಪಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಂ ಶಿವರೂಪಮಸ್ಮಿ ||

ಪೃಷ್ಠಭಾಗೇಽಮೃತಂ ನ್ಯಸ್ತಂ ದೇವೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪುರಾ |
ಉತ್ತಾನಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಯೇತ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ||

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಸದಾರ್ಚಯ |
ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ವಿನಾ ವಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ ಕಿಞ್ಚಿತ್ತವಾನಘ ||

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಸದಾರ್ಚಯ |
ಉತ್ತಾನಪತ್ರಪೂಜಾಂ ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾನ್ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ ||

ಇಹ ಲೋಕೇಽಖಿಲಂ ಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಪುರೇ ಮಮ |
ತಿಷ್ಠತ್ಯೇವ ಮಹಾವೀರಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಃ ||

ಸೋದಕೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾನ್ಮಮ ಪೂಜನಮ್ |
ಮಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಮಥೈಃ ಸಹ ಮೋದತೇ ||

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಭುಜಮುಚ್ಯತೇ |
ಬಿಲ್ವಪೂಜನತೋ ಲೋಕೇ ಮತ್ಪೂಜಾಯಾಃ ಪರಾ ನ ಹಿ ||

ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಂ ತ್ರಿಋಚಾಂ ರೂಪಂ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಂ ತ್ರಯೀಮಯಮ್ |
ತ್ರಿಗುಣಂ ತ್ರಿಜಗನ್ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಂ ತ್ರಿದೃಕ್ ||

ಕಾಲತ್ರಯಂ ಚ ಸವನತ್ರಯಂ ಲಿಙ್ಗತ್ರಯಂ ತ್ರಿಪಾತ್ |
ತೇಜಸ್ತ್ರಯಮಕಾರೋಕಾರಮಕಾರಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಮ್ ||

ದೇವೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಹಂ ಹಿ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಮಯಾಚಿತಮ್ |
ಮಹ್ಯಂ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯೇದಂ ಮಯಾ ವಿಜ್ಞಪ್ತಕಾಮಿಕಮ್ ||

ದದ್ಯಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಭ್ರೂಣವೀರಹತ್ಯಾಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಪಾತಕೈಃ |
ಮುಕ್ತೋಽಖಣ್ಡಾನನ್ದಬೋಧೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ||

ತ್ರಿಸುಪರ್ಣೋಪನಿಷದಃ ಪಠನಾತ್ಪಙ್ಕ್ತಿಪಾವನಃ |
ಬೋಧಕೋ ಹ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾದ್ವೈ ಪಙ್ಕ್ತಿಂ ಪಾವಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ||

ತ್ರಿಸುಪರ್ಣಶ್ರುತಿರ್ಹ್ಯೇಷಾ ನಿಷ್ಕೃತೌ ತ್ರಿದಲೇ ರತಾ |
ಶ್ರದ್ಧತ್ಸ್ವ ವಿದ್ವನ್ನಾದ್ಯಂ ತದಿತಿ ವೇದಾನುಶಾಸನಮ್ ||

ಅಖಣ್ಡಾನನ್ದಸಂಬೋಧಮಯೋ ಯಸ್ಮಾದಹಂ ಮುನೇ |
ವಿನ್ಯಸ್ತಾಮೃತಭಾಗೇನ ಸುಪರ್ಣೇನಾವಕುಣ್ಠಯ ||

ಅಮೃತಂ ಮೋಕ್ಷವಾಚನ್ತು ತೇನಾಸ್ಮದವಕುಣ್ಠನಾತ್ |
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತೇ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೌ ಹಿ ಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತೇ ಮದನುಗ್ರಹಾತ್ ||

ಉತ್ತಾನಭಾಗಪರ್ಣೇನ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮೇ ನ್ಯುಬ್ಜಮರ್ಪಯೇತ್ |
ಮೋಕ್ಷೇಽಮೃತಾವಕುಣ್ಠೋಽಹಂ ಭವೇಯಂ ತವ ಕಾಮಧುಕ್ ||

ಯೇನ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಬಿಲ್ವಕೇನಾಪಿ ಮಾಂ ಯಜ |
ತೀರ್ಥದಾನತಪೋಯೋಗಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾ ನೈವ ತತ್ಸಮಾಃ ||

ಬಿಲ್ವಂ ವಿಧಾನತಃ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ವರ್ಧಯಿತ್ವಾ ಚ ತದ್ದಲೈಃ |
ಯಃ ಪೂಜಯತಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸೋಽಹಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ||

ಯ ಏತದಧೀತೇ ಬ್ರಹ್ಮಹಾಽಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಭವತಿ | ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯ್ಯಸ್ತೇಯೀ ಭವತಿ | ಸುರಾಪಾಯ್ಯಪಾಯೀ ಭವತಿ | ಗುರುವಧೂಗಾಮ್ಯಗಾಮೀ ಭವತಿ | ಮಹಾಪಾತಕೋಪಪಾತಕೇಭ್ಯಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ | ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ | ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ | ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ | ಓಂ ಸತ್ಯಮ್ ||

ಇತಿ ಬಿಲ್ವೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed