Bilva Upanishad – బిల్వోపనిషత్


అథ వామదేవః పరమేశ్వరం సృష్టిస్థితిలయకారణముమాసహితం స్వశిరసా ప్రణమ్యేతి హోవాచ | అధీహి భగవన్ సర్వవిద్యాం సర్వరహస్యవరిష్ఠాం సదా సద్భిః పూజ్యమానా నిగూఢామ్ | కయా చ పూజయా సర్వపాపం వ్యపోహ్య పరాత్పర శివసాయుజ్యమాప్నోతి? కేనైకేన వస్తునా ముక్తో భవతి ? తం హోవాచ భగవాన్ సదాశివః ||

న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం కదాచన |
మత్స్వరూపస్త్వయం జ్ఞేయో బిల్వవృక్షో విధానతః |
ఏకేన బిల్వపత్రేణ సన్తుష్టోఽస్మి మహామునే ||

ఇతి బ్రువన్తం పరమేశ్వరం పునః ప్రణమ్యేతి హోవాచ ||

భగవన్ సర్వలోకేశ సత్యజ్ఞానాదిలక్షణ |
కథం పూజా ప్రకర్తవ్యా తాం వదస్వ దయానిధే ||

ఇతి పునః పృచ్ఛన్తం వామదేవమాలిఙ్గ్యేతి హోవాచ ||

బుద్ధిమాంస్త్వమితి జ్ఞాత్వా వక్ష్యామి మునిసత్తమ |
మమ ప్రియేణ బిల్వేన త్వం కురుష్వ మదర్చనమ్ ||

ద్రవ్యాణాముత్తమైర్లోకే మమ పూజావిధౌ తవ |
పత్రపుష్పాక్షతైర్దివ్యైర్బిల్వపత్రైః సమర్చయ ||

బిల్వపత్రం వినా పూజా వ్యర్థా భవతి సర్వదా |
మమ రూపమితి జ్ఞేయం సర్వరూపం తదేవ హి ||

ప్రాతః స్నాత్వా విధానేన సన్ధ్యాకర్మ సమాప్య చ |
భూతిరుద్రాక్షభరణ ఉదీచీం దిశమాశ్రయేత్ ||

సద్యోజాతాదిభిర్మన్త్రైర్నమస్కృత్య పునః పునః |
ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా శివరూపమితి స్ఫుటమ్ ||

దేవీం ధ్యాయేత్తథా వృక్షే విష్ణురూపం చ సర్వదా |
బ్రహ్మరూపం చ విజ్ఞేయం సర్వరూపం విభావయేత్ ||

వామదక్షిణమధ్యస్థం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకమ్ |
ఇన్ద్రాదయశ్చ యక్షాన్తా వృన్తభాగే వ్యవస్థితాః ||

పృష్ఠభాగేఽమృతం యస్మాదర్చయేన్మమ తుష్టయే |
ఉత్తానబిల్వపత్రం చ యః కుర్యాన్మమ మస్తకే ||

మమ సాయుజ్యమాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా |
త్రిమూర్తిస్త్రిగుణం బైల్వమగ్నిరూపం తథైవ చ |
బ్రహ్మరూపం కలారూపం వేదరూపం మహామునే ||

పురాతనోఽహం పురుషోఽహమీశో హిరణ్మయోఽహం శివరూపమస్మి |
సబిల్వరూపం సగుణాత్మరూపం త్రిమూర్తిరూపం శివరూపమస్మి ||

పృష్ఠభాగేఽమృతం న్యస్తం దేవైర్బ్రహ్మాదిభిః పురా |
ఉత్తానబిల్వపత్రేణ పూజయేత్ సర్వసిద్ధయే ||

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన బిల్వపత్రైః సదార్చయ |
బిల్వపత్రం వినా వస్తు నాస్తి కిఞ్చిత్తవానఘ ||

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన బిల్వపత్రైః సదార్చయ |
ఉత్తానపత్రపూజాం చ యః కుర్యాన్మమ మస్తకే ||

ఇహ లోకేఽఖిలం సౌఖ్యం ప్రాప్నోత్యన్తే పురే మమ |
తిష్ఠత్యేవ మహావీరః పునర్జన్మవివర్జితః ||

సోదకైర్బిల్వపత్రైశ్చ యః కుర్యాన్మమ పూజనమ్ |
మమ సాన్నిధ్యమాప్నోతి ప్రమథైః సహ మోదతే ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే |
బిల్వపూజనతో లోకే మత్పూజాయాః పరా న హి ||

త్రిసుపర్ణం త్రిఋచాం రూపం త్రిసుపర్ణం త్రయీమయమ్ |
త్రిగుణం త్రిజగన్మూర్తిత్రయం శక్తిత్రయం త్రిదృక్ ||

కాలత్రయం చ సవనత్రయం లిఙ్గత్రయం త్రిపాత్ |
తేజస్త్రయమకారోకారమకారప్రణవాత్మకమ్ ||

దేవేషు బ్రాహ్మణోఽహం హి త్రిసుపర్ణమయాచితమ్ |
మహ్యం వై బ్రాహ్మణాయేదం మయా విజ్ఞప్తకామికమ్ ||

దద్యాద్బ్రహ్మభ్రూణవీరహత్యాయాశ్చాన్యపాతకైః |
ముక్తోఽఖణ్డానన్దబోధో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ||

త్రిసుపర్ణోపనిషదః పఠనాత్పఙ్క్తిపావనః |
బోధకో హ్యా సహస్రాద్వై పఙ్క్తిం పావయతే ధ్రువమ్ ||

త్రిసుపర్ణశ్రుతిర్హ్యేషా నిష్కృతౌ త్రిదలే రతా |
శ్రద్ధత్స్వ విద్వన్నాద్యం తదితి వేదానుశాసనమ్ ||

అఖణ్డానన్దసంబోధమయో యస్మాదహం మునే |
విన్యస్తామృతభాగేన సుపర్ణేనావకుణ్ఠయ ||

అమృతం మోక్షవాచన్తు తేనాస్మదవకుణ్ఠనాత్ |
ప్రాప్యేతే భోగమోక్షౌ హి స్థిత్యన్తే మదనుగ్రహాత్ ||

ఉత్తానభాగపర్ణేన మూర్ధ్ని మే న్యుబ్జమర్పయేత్ |
మోక్షేఽమృతావకుణ్ఠోఽహం భవేయం తవ కామధుక్ ||

యేన కేన ప్రకారేణ బిల్వకేనాపి మాం యజ |
తీర్థదానతపోయోగస్వాధ్యాయా నైవ తత్సమాః ||

బిల్వం విధానతః స్థాప్య వర్ధయిత్వా చ తద్దలైః |
యః పూజయతి మాం భక్త్యా సోఽహమేవ న సంశయః ||

య ఏతదధీతే బ్రహ్మహాఽబ్రహ్మహా భవతి | స్వర్ణస్తేయ్యస్తేయీ భవతి | సురాపాయ్యపాయీ భవతి | గురువధూగామ్యగామీ భవతి | మహాపాతకోపపాతకేభ్యః పూతో భవతి | న చ పునరావర్తతే | న చ పునరావర్తతే | న చ పునరావర్తతే | ఓం సత్యమ్ ||

ఇతి బిల్వోపనిషత్ సమాప్తా |


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed