Bilva Upanishad – பி³ல்வோபநிஷத்


அத² வாமதே³வ꞉ பரமேஶ்வரம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திலயகாரணமுமாஸஹிதம் ஸ்வஶிரஸா ப்ரணம்யேதி ஹோவாச । அதீ⁴ஹி ப⁴க³வன் ஸர்வவித்³யாம் ஸர்வரஹஸ்யவரிஷ்டா²ம் ஸதா³ ஸத்³பி⁴꞉ பூஜ்யமாநா நிகூ³டா⁴ம் । கயா ச பூஜயா ஸர்வபாபம் வ்யபோஹ்ய பராத்பர ஶிவஸாயுஜ்யமாப்நோதி? கேநைகேந வஸ்துநா முக்தோ ப⁴வதி ? தம் ஹோவாச ப⁴க³வான் ஸதா³ஶிவ꞉ ॥

ந வக்தவ்யம் ந வக்தவ்யம் ந வக்தவ்யம் கதா³சந ।
மத்ஸ்வரூபஸ்த்வயம் ஜ்ஞேயோ பி³ல்வவ்ருக்ஷோ விதா⁴நத꞉ ।
ஏகேந பி³ல்வபத்ரேண ஸந்துஷ்டோ(அ)ஸ்மி மஹாமுநே ॥

இதி ப்³ருவந்தம் பரமேஶ்வரம் புந꞉ ப்ரணம்யேதி ஹோவாச ॥

ப⁴க³வன் ஸர்வலோகேஶ ஸத்யஜ்ஞாநாதி³ளக்ஷண ।
கத²ம் பூஜா ப்ரகர்தவ்யா தாம் வத³ஸ்வ த³யாநிதே⁴ ॥

இதி புந꞉ ப்ருச்ச²ந்தம் வாமதே³வமாலிங்க்³யேதி ஹோவாச ॥

பு³த்³தி⁴மாம்ஸ்த்வமிதி ஜ்ஞாத்வா வக்ஷ்யாமி முநிஸத்தம ।
மம ப்ரியேண பி³ல்வேந த்வம் குருஷ்வ மத³ர்சநம் ॥

த்³ரவ்யாணாமுத்தமைர்லோகே மம பூஜாவிதௌ⁴ தவ ।
பத்ரபுஷ்பாக்ஷதைர்தி³வ்யைர்பி³ல்வபத்ரை꞉ ஸமர்சய ॥

பி³ல்வபத்ரம் விநா பூஜா வ்யர்தா² ப⁴வதி ஸர்வதா³ ।
மம ரூபமிதி ஜ்ஞேயம் ஸர்வரூபம் ததே³வ ஹி ॥

ப்ராத꞉ ஸ்நாத்வா விதா⁴நேந ஸந்த்⁴யாகர்ம ஸமாப்ய ச ।
பூ⁴திருத்³ராக்ஷப⁴ரண உதீ³சீம் தி³ஶமாஶ்ரயேத் ॥

ஸத்³யோஜாதாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைர்நமஸ்க்ருத்ய புந꞉ புந꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணத்ரயம் க்ருத்வா ஶிவரூபமிதி ஸ்பு²டம் ॥

தே³வீம் த்⁴யாயேத்ததா² வ்ருக்ஷே விஷ்ணுரூபம் ச ஸர்வதா³ ।
ப்³ரஹ்மரூபம் ச விஜ்ஞேயம் ஸர்வரூபம் விபா⁴வயேத் ॥

வாமத³க்ஷிணமத்⁴யஸ்த²ம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் ।
இந்த்³ராத³யஶ்ச யக்ஷாந்தா வ்ருந்தபா⁴கே³ வ்யவஸ்தி²தா꞉ ॥

ப்ருஷ்ட²பா⁴கே³(அ)ம்ருதம் யஸ்மாத³ர்சயேந்மம துஷ்டயே ।
உத்தாநபி³ல்வபத்ரம் ச ய꞉ குர்யாந்மம மஸ்தகே ॥

மம ஸாயுஜ்யமாப்நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணம் பை³ல்வமக்³நிரூபம் ததை²வ ச ।
ப்³ரஹ்மரூபம் கலாரூபம் வேத³ரூபம் மஹாமுநே ॥

புராதநோ(அ)ஹம் புருஷோ(அ)ஹமீஶோ ஹிரண்மயோ(அ)ஹம் ஶிவரூபமஸ்மி ।
ஸபி³ல்வரூபம் ஸகு³ணாத்மரூபம் த்ரிமூர்திரூபம் ஶிவரூபமஸ்மி ॥

ப்ருஷ்ட²பா⁴கே³(அ)ம்ருதம் ந்யஸ்தம் தே³வைர்ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴꞉ புரா ।
உத்தாநபி³ல்வபத்ரேண பூஜயேத் ஸர்வஸித்³த⁴யே ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந பி³ல்வபத்ரை꞉ ஸதா³ர்சய ।
பி³ல்வபத்ரம் விநா வஸ்து நாஸ்தி கிஞ்சித்தவாநக⁴ ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந பி³ல்வபத்ரை꞉ ஸதா³ர்சய ।
உத்தாநபத்ரபூஜாம் ச ய꞉ குர்யாந்மம மஸ்தகே ॥

இஹ லோகே(அ)கி²லம் ஸௌக்²யம் ப்ராப்நோத்யந்தே புரே மம ।
திஷ்ட²த்யேவ மஹாவீர꞉ புநர்ஜந்மவிவர்ஜித꞉ ॥

ஸோத³கைர்பி³ல்வபத்ரைஶ்ச ய꞉ குர்யாந்மம பூஜநம் ।
மம ஸாந்நித்⁴யமாப்நோதி ப்ரமதை²꞉ ஸஹ மோத³தே ॥

ஸத்யம் ஸத்யம் புந꞉ ஸத்யமுத்³த்⁴ருத்ய பு⁴ஜமுச்யதே ।
பி³ல்வபூஜநதோ லோகே மத்பூஜாயா꞉ பரா ந ஹி ॥

த்ரிஸுபர்ணம் த்ரிருசாம் ரூபம் த்ரிஸுபர்ணம் த்ரயீமயம் ।
த்ரிகு³ணம் த்ரிஜக³ந்மூர்தித்ரயம் ஶக்தித்ரயம் த்ரித்³ருக் ॥

காலத்ரயம் ச ஸவநத்ரயம் லிங்க³த்ரயம் த்ரிபாத் ।
தேஜஸ்த்ரயமகாரோகாரமகாரப்ரணவாத்மகம் ॥

தே³வேஷு ப்³ராஹ்மணோ(அ)ஹம் ஹி த்ரிஸுபர்ணமயாசிதம் ।
மஹ்யம் வை ப்³ராஹ்மணாயேத³ம் மயா விஜ்ஞப்தகாமிகம் ॥

த³த்³யாத்³ப்³ரஹ்மப்⁴ரூணவீரஹத்யாயாஶ்சாந்யபாதகை꞉ ।
முக்தோ(அ)க²ண்டா³நந்த³போ³தோ⁴ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥

த்ரிஸுபர்ணோபநிஷத³꞉ பட²நாத்பங்க்திபாவந꞉ ।
போ³த⁴கோ ஹ்யா ஸஹஸ்ராத்³வை பங்க்திம் பாவயதே த்⁴ருவம் ॥

த்ரிஸுபர்ணஶ்ருதிர்ஹ்யேஷா நிஷ்க்ருதௌ த்ரித³ளே ரதா ।
ஶ்ரத்³த⁴த்ஸ்வ வித்³வந்நாத்³யம் ததி³தி வேதா³நுஶாஸநம் ॥

அக²ண்டா³நந்த³ஸம்போ³த⁴மயோ யஸ்மாத³ஹம் முநே ।
விந்யஸ்தாம்ருதபா⁴கே³ந ஸுபர்ணேநாவகுண்ட²ய ॥

அம்ருதம் மோக்ஷவாசந்து தேநாஸ்மத³வகுண்ட²நாத் ।
ப்ராப்யேதே போ⁴க³மோக்ஷௌ ஹி ஸ்தி²த்யந்தே மத³நுக்³ரஹாத் ॥

உத்தாநபா⁴க³பர்ணேந மூர்த்⁴நி மே ந்யுப்³ஜமர்பயேத் ।
மோக்ஷே(அ)ம்ருதாவகுண்டோ²(அ)ஹம் ப⁴வேயம் தவ காமது⁴க் ॥

யேந கேந ப்ரகாரேண பி³ல்வகேநாபி மாம் யஜ ।
தீர்த²தா³நதபோயோக³ஸ்வாத்⁴யாயா நைவ தத்ஸமா꞉ ॥

பி³ல்வம் விதா⁴நத꞉ ஸ்தா²ப்ய வர்த⁴யித்வா ச தத்³த³ளை꞉ ।
ய꞉ பூஜயதி மாம் ப⁴க்த்யா ஸோ(அ)ஹமேவ ந ஸம்ஶய꞉ ॥

ய ஏதத³தீ⁴தே ப்³ரஹ்மஹா(அ)ப்³ரஹ்மஹா ப⁴வதி । ஸ்வர்ணஸ்தேய்யஸ்தேயீ ப⁴வதி । ஸுராபாய்யபாயீ ப⁴வதி । கு³ருவதூ⁴கா³ம்யகா³மீ ப⁴வதி । மஹாபாதகோபபாதகேப்⁴ய꞉ பூதோ ப⁴வதி । ந ச புநராவர்ததே । ந ச புநராவர்ததே । ந ச புநராவர்ததே । ஓம் ஸத்யம் ॥

இதி பி³ல்வோபநிஷத் ஸமாப்தா ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: