Jabalopanishad – ஜாபா³லோபநிஷத்


ஓம் பூர்ணமத³꞉ பூர்ணமித³ம் பூர்ணாத் பூர்ணமுத³ச்யதே । பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதா³ய பூர்ணமேவாவஶிஷ்யதே । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ அத² ப்ரத²ம க²ண்ட³꞉ ॥

ப்³ருஹஸ்பதிருவாச யாஜ்ஞவல்க்யம் । யத³நு குருக்ஷேத்ரம் தே³வாநாம் தே³வயஜநம் ஸர்வேஷாம் பூ⁴தாநாம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் । அவிமுக்தம் வை குருக்ஷேத்ரம் தே³வாநாம் தே³வயஜநம் ஸர்வேஷாம் பூ⁴தாநாம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் । தஸ்மாத்³யத்ர க்வசந க³ச்ச²தி ததே³வ மந்யேதேதி । இத³ம் வை குருக்ஷேத்ரம் தே³வாநாம் தே³வயஜநம் ஸர்வேஷாம் பூ⁴தாநாம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் । அத்ர ஹி ஜந்தோ꞉ ப்ராணேஷூத்க்ரமமாணேஷு ருத்³ரஸ்தாரகம் ப்³ரஹ்ம வ்யாசஷ்டே யேநாஸாவம்ருதீ பூ⁴த்வா மோக்ஷீ ப⁴வதி । தஸ்மாத³விமுக்தமேவ நிஷேவேதாவிமுக்தம் ந விமுஞ்சேத் । ஏவமேவைதத்³யாஜ்ஞவல்க்ய ஏவமேவைதத்³ப⁴க³வன் இதி வை யாஜ்ஞவல்க்யேதி ॥ 1 ॥

॥ அத² த்³விதீய க²ண்ட³꞉ ॥

அத² ஹைநமத்ரி꞉ பப்ரச்ச² யாஜ்ஞவல்க்யம் । ய ஏஷோ(அ)நந்தோ(அ)வ்யக்த ஆத்மா தம் கத²மஹம் விஜாநீயாமிதி । ஸ ஹோவாச யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ । ஸோ(அ)விமுக்த உபாஸ்யோ ய ஏஷோ(அ)நந்தோ(அ)வ்யக்த ஆத்மா ஸோ(அ)விமுக்தே ப்ரதிஷ்டி²த இதி ॥ 1 ॥

ஸோ(அ)விமுக்த꞉ கஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டி²த இதி । வரணாயாம் நாஸ்யாம் ச மத்⁴யே ப்ரதிஷ்டி²த இதி । கா வை வரணா கா ச நாஶீதி । ஸர்வாநிந்த்³ரியக்ருதாந்தோ³ஷாந்வாரயதீதி தேந வரணா ப⁴வதி । ஸர்வாநிந்த்³ரியக்ருதான் பாபான் நாஶயதீதி தேந நாஸீ ப⁴வதீதி । கதமச்சாஸ்ய ஸ்தா²நம் ப⁴வதீதி । ப்⁴ருவோர்க்⁴ராணஸ்ய ச ய꞉ ஸந்தி⁴꞉ ஸ ஏஷ த்³யௌர்லோகஸ்ய பரஸ்ய ச ஸந்தி⁴ர்ப⁴வதீதி । ஏதத்³வை ஸந்தி⁴ம் ஸந்த்⁴யாம் ப்³ரஹ்மவித³ உபாஸத இதி । ஸோ(அ)விமுக்த உபாஸ்ய இதி । ஸோ(அ)விமுக்தம் ஜ்ஞாநமாசஷ்டே । யோ வை ததே³வம் வேதே³தி ॥ 2 ॥

॥ அத² த்ருதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥

அத² ஹைநம் ப்³ரஹ்மசாரிண ஊசு꞉ । கிம் ஜப்யேநாம்ருதத்வம் ப்³ரூஹீதி । ஸ ஹோவாச யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ । ஶதருத்³ரீயேணேதி । ஏதாந்யேவ ஹ வா அம்ருதஸ்ய நாமதே⁴யாநி । ஏதைர்ஹ வா அம்ருதோ ப⁴வதீதி ஏவமேவைதத்³யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ ॥ 1 ॥

॥ அத² சதுர்த² க²ண்ட³꞉ ॥

அத² ஜநகோ ஹ வைதே³ஹோ யாஜ்ஞவல்க்யமுபஸமேத்யோவாச । ப⁴க³வந்ஸம்ந்யாஸமநுப்³ரூஹீதி । ஸ ஹோவாச யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ । ப்³ரஹ்மசர்யம் ஸமாப்ய க்³ருஹீ ப⁴வேத் । க்³ருஹீ பூ⁴த்வா வநீ ப⁴வேத் । வநீ பூ⁴த்வா ப்ரவ்ரஜேத் । யதி³ வேதரதா² ப்³ரஹ்மசர்யாதே³வ ப்ரவ்ரஜேத்³க்³ருஹாத்³வா வநாத்³வா । அத² புநரவ்ரதீ வா வ்ரதீ வா ஸ்நாதகோ வாஸ்நாதகோ வா உத்ஸந்நாக்³நிரநக்³நிகோ வா யத³ஹரேவ விரஜேத்தத³ஹரேவ ப்ரவ்ரஜேத் ॥ 1 ॥

தத்³தை⁴கே ப்ராஜாபத்யாமேவேஷ்டிம் குர்வந்தி । தது³ ததா² ந குர்யாத் । ஆக்³நேயீமேவ குர்யாத் । அக்³நிர்ஹி வை ப்ராண꞉ । ப்ராணமேவைதயா கரோதி । த்ரைதா⁴தவீயாமேவ குர்யாத் । ஏதயைவ த்ரயோ தா⁴தவோ யது³த ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம இதி । அயம் தே யோநிர்ருத்வியோ யதோ ஜாதோ அரோசதா²꞉ । தம் ஜாநந்நக்³ந ஆரோஹாதா² நோ வர்த⁴யா ரயிம் । இத்யநேந மந்த்ரேணாக்³நிமாஜிக்⁴ரேத் । ஏஷ ஹ வா அக்³நேர்யோநிர்ய꞉ ப்ராண꞉ । ப்ராணம் க³ச்ச² ஸ்வாஹேத்யேவமேவைததா³ஹ ॥ 2 ॥

க்³ராமாத³க்³நிமாஹ்ருத்ய பூர்வைவத³க்³நிமாக்⁴ராபயேத் । யத³க்³நிம் ந விந்தே³த³ப்ஸு ஜுஹுயாத் । ஆபோ வை ஸர்வா தே³வதா꞉ । ஸர்வாப்⁴யோ தே³வதாப்⁴யோ ஜுஹோமி ஸ்வாஹேதி ஹுத்வோத்³த்⁴ருத்ய ப்ராஶ்நீயாத்ஸாஜ்யம் ஹவிரநாமயம் । மோக்ஷமந்த்ரஸ்த்ரய்யேவம் விந்தே³த் । தத்³ப்³ரஹ்ம தது³பாஸிதவ்யம் । ஏவமேவைதத்³ப⁴க³வந்நிதி வை யாஜ்ஞவல்க்ய ॥ 3 ॥

॥ அத² பஞ்சம க²ண்ட³꞉ ॥

அத² ஹைநமத்ரி꞉ பப்ரச்ச² யாஜ்ஞவல்க்யம் । ப்ருச்சா²மி த்வா யாஜ்ஞவல்க்யாயஜ்ஞோபவீதி கத²ம் ப்³ராஹ்மண இதி । ஸ ஹோவாச யாஜ்ஞவல்க்ய꞉ । இத³மேவாஸ்ய யஜ்ஞோபவீதம் ய ஆத்மா அப꞉ ப்ராஶ்யாசம்ய । அயம் விதி⁴꞉ ப்ரவ்ராஜிநாம் ॥ 1 ॥

வீராத்⁴வாநே வாநாஶகே வாபாம் ப்ரவேஶே வாக்³நிப்ரவேஶே வா மஹாப்ரஸ்தா²நே வா । அத² பரிவ்ராட்³விவர்ணவாஸா முண்டோ³(அ)பரிக்³ரஹ꞉ ஶுசிரத்³ரோஹீ பை⁴க்ஷமாணோ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய ப⁴வதீதி । யத்³யாதுர꞉ ஸ்யாந்மநஸா வாசா ஸம்ந்யஸேத் । ஏஷ பந்தா² ப்³ரஹ்மணா ஹாநுவித்தஸ்தேநைதி ஸம்ந்யாஸீ ப்³ரஹ்மவிதி³தி । ஏவமேவைஷ ப⁴க³வந்நிதி வை யாஜ்ஞவல்க்ய ॥ 2 ॥

॥ அத² ஷஷ்ட² க²ண்ட³꞉ ॥

தத்ர பரமஹம்ஸா நாம ஸம்வர்தகாருணிஶ்வேதகேதுது³ர்வாஸருபு⁴நிதா³க⁴ஜட³ப⁴ரதத³த்தத்ரேயரைவதக-
ப்ரப்⁴ருதயோ(அ)வ்யக்தலிங்கா³ அவ்யக்தாசாரா அநுந்மத்தா உந்மத்தவதா³சரந்த꞉ ॥ 1 ॥

இதி ஶ்ருதே꞉ । த்ரித³ண்ட³ம் கமண்ட³லும் ஶிக்யம் பாத்ரம் ஜலபவித்ரம் ஶிகா²ம் யஜ்ஞோபவீதம் சேத்யேதத்ஸர்வம் பூ⁴꞉ ஸ்வாஹேத்யப்ஸு பரித்யஜ்யாத்மாநமந்விச்சே²த் ॥ 2 ॥

யதா²ஜாதரூபத⁴ரோ நிர்த்³வந்த்³வோ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ தத்த்வப்³ரஹ்மமார்கே³ ஸம்யக்ஸம்பந்ந꞉ ஶுத்³த⁴மாநஸ꞉ ப்ராணஸந்தா⁴ரணார்த²ம் யதோ²க்தகாலே விமுக்தோ பை⁴க்ஷமாசரந்நுத³ரபாத்ரேண லாபா⁴லாபௌ⁴ ஸமோ பூ⁴த்வா ஶூந்யாகா³ரதே³வக்³ருஹத்ருணகூடவல்மீகவ்ருக்ஷமூல-
குலாலஶாலாக்³நிஹோத்ரஶாலாநதீ³புலிநகி³ரிகுஹரகந்த³ரகோடரநிர்ஜ²ரஸ்த²ண்டி³லே-ஷ்வநிகேதவாஸ்யப்ரயத்நோ நிர்மம꞉ ஶுக்லத்⁴யாநபராயணோ(அ)த்⁴யாத்மநிஷ்ட²꞉ ஶுபா⁴ஶுப⁴கர்மநிர்மூலநபர꞉ ஸம்ந்யாஸேந தே³ஹத்யாக³ம் கரோதி ஸ பரமஹம்ஸோ நாம । இத்யுபநிஷத் ॥ 3 ॥

ஓம் பூர்ணமத³꞉ பூர்ணமித³ம் பூர்ணாத் பூர்ணமுத³ச்யதே । பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதா³ய பூர்ணமேவாவஶிஷ்யதே । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இத்யத²ர்வவேதீ³யா ஜாபா³லோபநிஷத்ஸமாப்தா ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: