Jabalopanishad – ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ | ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

|| ಅಥ ಪ್ರಥಮ ಖಣ್ಡಃ ||

ಬೃಹಸ್ಪತಿರುವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮ್ | ಯದನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಮ್ | ಅವಿಮುಕ್ತಂ ವೈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಮ್ | ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ರ ಕ್ವಚನ ಗಚ್ಛತಿ ತದೇವ ಮನ್ಯೇತೇತಿ | ಇದಂ ವೈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಂ ದೇವಾನಾಂ ದೇವಯಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಮ್ | ಅತ್ರ ಹಿ ಜನ್ತೋಃ ಪ್ರಾಣೇಷೂತ್ಕ್ರಮಮಾಣೇಷು ರುದ್ರಸ್ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಯೇನಾಸಾವಮೃತೀ ಭೂತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷೀ ಭವತಿ | ತಸ್ಮಾದವಿಮುಕ್ತಮೇವ ನಿಷೇವೇತಾವಿಮುಕ್ತಂ ನ ವಿಮುಞ್ಚೇತ್ | ಏವಮೇವೈತದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಏವಮೇವೈತದ್ಭಗವನ್ ಇತಿ ವೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ || ೧ ||

|| ಅಥ ದ್ವಿತೀಯ ಖಣ್ಡಃ ||

ಅಥ ಹೈನಮತ್ರಿಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮ್ | ಯ ಏಷೋಽನನ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ತಂ ಕಥಮಹಂ ವಿಜಾನೀಯಾಮಿತಿ | ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ | ಸೋಽವಿಮುಕ್ತ ಉಪಾಸ್ಯೋ ಯ ಏಷೋಽನನ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಸೋಽವಿಮುಕ್ತೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ || ೧ ||

ಸೋಽವಿಮುಕ್ತಃ ಕಸ್ಮಿನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ | ವರಣಾಯಾಂ ನಾಸ್ಯಾಂ ಚ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ | ಕಾ ವೈ ವರಣಾ ಕಾ ಚ ನಾಶೀತಿ | ಸರ್ವಾನಿನ್ದ್ರಿಯಕೃತಾನ್ದೋಷಾನ್ವಾರಯತೀತಿ ತೇನ ವರಣಾ ಭವತಿ | ಸರ್ವಾನಿನ್ದ್ರಿಯಕೃತಾನ್ ಪಾಪಾನ್ ನಾಶಯತೀತಿ ತೇನ ನಾಸೀ ಭವತೀತಿ | ಕತಮಚ್ಚಾಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ಭವತೀತಿ | ಭ್ರುವೋರ್ಘ್ರಾಣಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಸನ್ಧಿಃ ಸ ಏಷ ದ್ಯೌರ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚ ಸನ್ಧಿರ್ಭವತೀತಿ | ಏತದ್ವೈ ಸನ್ಧಿಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಉಪಾಸತ ಇತಿ | ಸೋಽವಿಮುಕ್ತ ಉಪಾಸ್ಯ ಇತಿ | ಸೋಽವಿಮುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮಾಚಷ್ಟೇ | ಯೋ ವೈ ತದೇವಂ ವೇದೇತಿ || ೨ ||

|| ಅಥ ತೃತೀಯಃ ಖಣ್ಡಃ ||

ಅಥ ಹೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಊಚುಃ | ಕಿಂ ಜಪ್ಯೇನಾಮೃತತ್ವಂ ಬ್ರೂಹೀತಿ | ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ | ಶತರುದ್ರೀಯೇಣೇತಿ | ಏತಾನ್ಯೇವ ಹ ವಾ ಅಮೃತಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಾನಿ | ಏತೈರ್ಹ ವಾ ಅಮೃತೋ ಭವತೀತಿ ಏವಮೇವೈತದ್ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ || ೧ ||

|| ಅಥ ಚತುರ್ಥ ಖಣ್ಡಃ ||

ಅಥ ಜನಕೋ ಹ ವೈದೇಹೋ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮುಪಸಮೇತ್ಯೋವಾಚ | ಭಗವನ್ಸಂನ್ಯಾಸಮನುಬ್ರೂಹೀತಿ | ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ | ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಗೃಹೀ ಭವೇತ್ | ಗೃಹೀ ಭೂತ್ವಾ ವನೀ ಭವೇತ್ | ವನೀ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ | ಯದಿ ವೇತರಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇದ್ಗೃಹಾದ್ವಾ ವನಾದ್ವಾ | ಅಥ ಪುನರವ್ರತೀ ವಾ ವ್ರತೀ ವಾ ಸ್ನಾತಕೋ ವಾಸ್ನಾತಕೋ ವಾ ಉತ್ಸನ್ನಾಗ್ನಿರನಗ್ನಿಕೋ ವಾ ಯದಹರೇವ ವಿರಜೇತ್ತದಹರೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ || ೧ ||

ತದ್ಧೈಕೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾಮೇವೇಷ್ಟಿಂ ಕುರ್ವನ್ತಿ | ತದು ತಥಾ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಆಗ್ನೇಯೀಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಅಗ್ನಿರ್ಹಿ ವೈ ಪ್ರಾಣಃ | ಪ್ರಾಣಮೇವೈತಯಾ ಕರೋತಿ | ತ್ರೈಧಾತವೀಯಾಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ | ಏತಯೈವ ತ್ರಯೋ ಧಾತವೋ ಯದುತ ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ | ಅಯಂ ತೇ ಯೋನಿರೃತ್ವಿಯೋ ಯತೋ ಜಾತೋ ಅರೋಚಥಾಃ | ತಂ ಜಾನನ್ನಗ್ನ ಆರೋಹಾಥಾ ನೋ ವರ್ಧಯಾ ರಯಿಮ್ | ಇತ್ಯನೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣಾಗ್ನಿಮಾಜಿಘ್ರೇತ್ | ಏಷ ಹ ವಾ ಅಗ್ನೇರ್ಯೋನಿರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಃ | ಪ್ರಾಣಂ ಗಚ್ಛ ಸ್ವಾಹೇತ್ಯೇವಮೇವೈತದಾಹ || ೨ ||

ಗ್ರಾಮಾದಗ್ನಿಮಾಹೃತ್ಯ ಪೂರ್ವೈವದಗ್ನಿಮಾಘ್ರಾಪಯೇತ್ | ಯದಗ್ನಿಂ ನ ವಿನ್ದೇದಪ್ಸು ಜುಹುಯಾತ್ | ಆಪೋ ವೈ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ | ಸರ್ವಾಭ್ಯೋ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಹುತ್ವೋದ್ಧೃತ್ಯ ಪ್ರಾಶ್ನೀಯಾತ್ಸಾಜ್ಯಂ ಹವಿರನಾಮಯಮ್ | ಮೋಕ್ಷಮನ್ತ್ರಸ್ತ್ರಯ್ಯೇವಂ ವಿನ್ದೇತ್ | ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಮ್ | ಏವಮೇವೈತದ್ಭಗವನ್ನಿತಿ ವೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ || ೩ ||

|| ಅಥ ಪಞ್ಚಮ ಖಣ್ಡಃ ||

ಅಥ ಹೈನಮತ್ರಿಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಮ್ | ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯಜ್ಞೋಪವೀತಿ ಕಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತಿ | ಸ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ | ಇದಮೇವಾಸ್ಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಯ ಆತ್ಮಾ ಅಪಃ ಪ್ರಾಶ್ಯಾಚಮ್ಯ | ಅಯಂ ವಿಧಿಃ ಪ್ರವ್ರಾಜಿನಾಮ್ || ೧ ||

ವೀರಾಧ್ವಾನೇ ವಾನಾಶಕೇ ವಾಪಾಂ ಪ್ರವೇಶೇ ವಾಗ್ನಿಪ್ರವೇಶೇ ವಾ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ವಾ | ಅಥ ಪರಿವ್ರಾಡ್ವಿವರ್ಣವಾಸಾ ಮುಣ್ಡೋಽಪರಿಗ್ರಹಃ ಶುಚಿರದ್ರೋಹೀ ಭೈಕ್ಷಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಭವತೀತಿ | ಯದ್ಯಾತುರಃ ಸ್ಯಾನ್ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಸಂನ್ಯಸೇತ್ | ಏಷ ಪನ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹಾನುವಿತ್ತಸ್ತೇನೈತಿ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಿತಿ | ಏವಮೇವೈಷ ಭಗವನ್ನಿತಿ ವೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ || ೨ ||

|| ಅಥ ಷಷ್ಠ ಖಣ್ಡಃ ||

ತತ್ರ ಪರಮಹಂಸಾ ನಾಮ ಸಂವರ್ತಕಾರುಣಿಶ್ವೇತಕೇತುದುರ್ವಾಸಋಭುನಿದಾಘಜಡಭರತದತ್ತತ್ರೇಯರೈವತಕ-
ಪ್ರಭೃತಯೋಽವ್ಯಕ್ತಲಿಙ್ಗಾ ಅವ್ಯಕ್ತಾಚಾರಾ ಅನುನ್ಮತ್ತಾ ಉನ್ಮತ್ತವದಾಚರನ್ತಃ || ೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ | ತ್ರಿದಣ್ಡಂ ಕಮಣ್ಡಲುಂ ಶಿಕ್ಯಂ ಪಾತ್ರಂ ಜಲಪವಿತ್ರಂ ಶಿಖಾಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಚೇತ್ಯೇತತ್ಸರ್ವಂ ಭೂಃ ಸ್ವಾಹೇತ್ಯಪ್ಸು ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾತ್ಮಾನಮನ್ವಿಚ್ಛೇತ್ || ೨ ||

ಯಥಾಜಾತರೂಪಧರೋ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಃ ತತ್ತ್ವಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಸಮ್ಯಕ್ಸಂಪನ್ನಃ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ ಪ್ರಾಣಸನ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಯಥೋಕ್ತಕಾಲೇ ವಿಮುಕ್ತೋ ಭೈಕ್ಷಮಾಚರನ್ನುದರಪಾತ್ರೇಣ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಶೂನ್ಯಾಗಾರದೇವಗೃಹತೃಣಕೂಟವಲ್ಮೀಕವೃಕ್ಷಮೂಲ-
ಕುಲಾಲಶಾಲಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಶಾಲಾನದೀಪುಲಿನಗಿರಿಕುಹರಕನ್ದರಕೋಟರನಿರ್ಝರಸ್ಥಣ್ಡಿಲೇ-ಷ್ವನಿಕೇತವಾಸ್ಯಪ್ರಯತ್ನೋ ನಿರ್ಮಮಃ ಶುಕ್ಲಧ್ಯಾನಪರಾಯಣೋಽಧ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಃ ಶುಭಾಶುಭಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲನಪರಃ ಸಂನ್ಯಾಸೇನ ದೇಹತ್ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ ಸ ಪರಮಹಂಸೋ ನಾಮ | ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ || ೩ ||

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ | ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ | ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ||

ಇತ್ಯಥರ್ವವೇದೀಯಾ ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed