Sri Lalitha Upanishad – ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪನಿಷತ್


ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮಕಾರಣಭೂತಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕೇನ ನವಚಕ್ರರೂಪೋ ದೇಹಃ | ನವಚಕ್ರಶಕ್ತಿಮಯಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮ್ ವಾರಾಹೀಪಿತೃರೂಪಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಬಲಿದೇವತಾ ಮಾತಾ | | ಪುರುಷಾರ್ಥಾಃ ಸಾಗರಾಃ | ದೇಹೋ ನವರತ್ನೇ ದ್ವೀಪಃ | ಆಧಾರನವಕಮುದ್ರಾಃ ಶಕ್ತಯಃ | ತ್ವಗಾದಿಸಪ್ತಧಾತುಭಿರನೇಕೈಃ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಸಂಕಲ್ಪಾಃ ಕಲ್ಪತರವಃ | ತೇಜಃ ಕಲ್ಪಕೋದ್ಯಾನಮ್ ||

ರಸನಯಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಮಧುರಾಮ್ಲತಿಕ್ತಕಟುಕಷಾಯಲವಣರಸಾಃ ಷಡ್ರಸಾಃ | ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪೀಠಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿರಹಮಿಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ | ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಜ್ಞಾತಾ ಹೋತಾ | ಜ್ಞಾನಮರ್ಧ್ಯಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಹವಿಃ
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾನಾಂ ನಮೋಭೇದಭಾವನಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪೂಜನಮ್ ||

ನಿಯತಿಸಹಿತಶೃಂಗಾರಾದಯೋ ನವರಸಾಃ | ಅಣಿಮಾದಯಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಲೋಭಮೋಹಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಪುಣ್ಯಪಾಪಮಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಯೋಽಷ್ಟಶಕ್ತಯಃ | ಆಧಾರನವಕಮುದ್ರಾ ಶಕ್ತಯಃ | ಪೃಥ್ವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶಶ್ರೋತ್ರತ್ವಕ್ಚಕ್ಷುರ್ಜಿಹ್ವಾ-ಪ್ರಾಣವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಪಾಯೂಪಸ್ಥಮನೋವಿಕಾರಾಃ ಷೋಡಶಶಕ್ತಯಃ | ವಚನಾದಾನಗಮನವಿಸರ್ಗಾನಂದಾದಾನೋಪಾದಾನೋಪೇಕ್ಷಾ-ಬುದ್ಧಯೋಽನಂಗಕುಸುಮಾದಿಶಕ್ತಯೋಽಷ್ಟೌ | ಅಲಂಬುಷಾಕುಹೂವಿಶ್ವೋದರೀವರುಣಾಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾಯಶಸ್ವಿನೀ-
ಗಾಂಧಾರೀಪೂಷಾಸರಸ್ವತೀಡಾಪಿಂಗಲಾಸುಷುಮ್ನಾ ಚೇತಿ ಚತುರ್ದಶನಾಡಯಃ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯಾದಿಚತುರ್ದಶಾರದೇವತಾಃ ||

ಪ್ರಾಣಾಪಾನವ್ಯಾನೋದಾನಸಮಾನನಾಗಕೂರ್ಮಕೃಕಲದೇವದತ್ತಧನಂಜಯಾ ದಶವಾಯವಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾದಿ ಬಹಿರ್ದಶಾರದೇವತಾಃ | ಏತದ್ವಾಯುದಶಕಸಂಸರ್ಗೋಪಾಧಿಭೇದೇನ ರೇಚಕಪೂರಕಪೋಷಕದಾಹಕಾಲ್ಪಾವಕಾಮೃತಮಿತಿ ಪ್ರಾಣಃ ಸಂಖ್ಯತ್ವೇನ ಪಂಚವಿಧೋಽಸ್ತಿ | ಜಠರಾಗ್ನಿರ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮೋಹಕೋ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಲೇಹ್ಯಚೋಷ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಚತುರ್ವಿಧಮನ್ನಂ ಪಾಚಯತಿ | ತದಾ
ಕಾಶವಾನ್ಸಕಲಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದ್ಯಂತರ್ದಶಾರದೇವತಾಃ ||

ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖೇಚ್ಛಾಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಾದಯ ವಶಿನ್ಯಾದಿಶಕ್ತಯೋಽಷ್ಟೌ | ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂಧಾಃ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಃ ಪಂಚಪುಷ್ಪಬಾಣಾ ಮನ ಇಕ್ಷುಧನುರ್ವಲ್ಯೋ ಬಾಣೋ ರಾಗಃ ಪಾಶೋ ದ್ವೇಷೋಽಂಕುಶಃ | ಅವ್ಯಕ್ತಮಹತ್ತತ್ತ್ವಾಹಂಕಾರಕಾಮೇಶ್ವರೀವಜ್ರೇಶ್ವರೀ-ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೋಽಂತಸ್ತ್ರಿಕೋಣಾಗ್ರದೇವತಾಃ ||

ಪಂಚದಶತಿಥಿರೂಪೇಣ ಕಾಲಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮಾವಲೋಕನಪಂಚದಶನಿತ್ಯಾಃ ಶುದ್ಧಾನುರುಪಾಧಿದೇವತಾಃ | ನಿರುಪಾಧಿಸಾರ್ವದೇವಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸದಾಽಽನಂದಪೂರ್ಣಾ | ಸ್ವಾತ್ಮ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಲಲಿತಾಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸದಾಽಽನಂದಘನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ವಾತ್ಮೈಕ್ಯರೂಪಾ ದೇವತಾ ಲಲಿತಾಮಿತಿ ||

ಸಾಹಿತ್ಯಕರಣಂ ಸತ್ತ್ವಂ | ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮಕರ್ತ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವನಾಮುಕ್ತಾ ಉಪಚಾರಾಃ | ಅಹಂ ತ್ವಮಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಾಕರ್ತ್ತವ್ಯಮುಪಾಸಿತವ್ಯಾನುಪಾಸಿತವ್ಯಮಿತಿ ವಿಕಲ್ಪನಾ | ಮನೋವಿಲಾಪನಂ ಹೋಮಃ ||

ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಕರಣಾನಾಂ ರೂಪಗ್ರಹಣಯೋಗ್ಯತಾಸ್ತೀತ್ಯಾವಾಹನಮ್ | ತಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಕರಣಾನಾಮೇಕರೂಪವಿಷಯಗ್ರಹಣಮಾಸನಮ್ | ರಕ್ತಶುಕ್ಲಪದೈಕೀಕರಣಂ ಪಾದ್ಯಮ್ | ಉಜ್ಜ್ವಲದಾಮೋದಾಽಽನಂದಾತ್ಸಾನಂದನಮರ್ಘ್ಯಮ್ | ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿರಿತ್ಯಾಚಮನಮ್ | ಚಿಚ್ಚಂದ್ರಮಯೀಸ್ಮರಣಂ ಸ್ನಾನಮ್ | ಚಿದಗ್ನಿಸ್ವರೂಪಪರಮಾನಂದಶಕ್ತಿಸ್ಮರಣಂ ವಸ್ತ್ರಮ್ | ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಧಾಭಿನ್ನತ್ವೇನ ಇಚ್ಛಾಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿಮಯೀ ಸತಂತುಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಸವ್ಯಾತಿರಿಕ್ತವಸ್ತ್ರಮ್ | ಸಂಗರಹಿತಂ ಸ್ಮರಣಂ ವಿಭೂಷಣಮ್ | ಸ್ವಚ್ಛಂದಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ಮರಣಂ ಗಂಧಃ | ಸಮಸ್ತವಿಷಯಾಣಾಂ ಮನಃಸ್ಥೈರ್ಯೇಣಾನುಸಂಧಾನಂ ಕುಸುಮಮ್ | ತೇಷಾಮೇವ ಸರ್ವದಾ ಸ್ವೀಕರಣಂ ಧೂಪಃ | ಪವನಾಚ್ಛಿನ್ನೋರ್ಧ್ವಜ್ವಾಲಾಸಚ್ಚಿದಾಹ್ಲಾದಾಕಾಶದೇಹೋ ದೀಪಃ | ಸಮಸ್ತಯಾತಾಯಾತವರ್ಜನಂ ನೈವೇದ್ಯಮ್ | ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯೈಕೀಕರಣಂ ತಾಂಬೂಲಮ್ | ಮೂಲಾಧಾರಾದಾಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಾದಾಮೂಲಾಧಾರಪರ್ಯಂತಂ ಗತಾಗತರೂಪೇಣ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಮ್ | ತುರೀಯಾವಸ್ಥಾನಂ ಸಂಸ್ಕಾರದೇಹಶೂನ್ಯಂ ಪ್ರಮಾದಿತಾವತಿಮಜ್ಜನಂ ಬಲಿಹರಣಮ್ | ಸತ್ತ್ವಮಸ್ತಿ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮಕರ್ತ್ತವ್ಯಮೌದಾಸೀನ್ಯಮಾತ್ಮವಿಲಾಪನಂ ಹೋಮಃ | ಭಾವನಾವಿಷಯಾಣಾಮಭೇದಭಾವನಾ ತರ್ಪಣಮ್ | ಸ್ವಯಂ ತತ್ಪಾದುಕಾನಿಮಜ್ಜನಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಧ್ಯಾನಮ್ ||

ಏವಂ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಂ ಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ | ತಸ್ಯ ದೇವತಾತ್ಮೈಕ್ಯಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಿತಿಕಾರ್ಯಾಣ್ಯಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಸ ಏವ ಶಿವಯೋಗೀತಿ ಕಥ್ಯತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೋಪನಿಷತ್ಸಂಪೂರ್ಣಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed