Sri Kamakshi Stotram 3 (Brahma Krutam) – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 3 (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)


ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಜಯ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಯ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ |
ಜಯ ಶ್ರೀನಾಥಸಹಜೇ ಜಯ ಶ್ರೀಸರ್ವಮಂಗಲೇ || ೧ ||

ಜಯ ಶ್ರೀಕರುಣಾರಾಶೇ ಜಯ ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕೇ |
ಜಯಜಯೇಧಿಕಸಿದ್ಧೇಶಿ ಜಯ ಯೋಗೀಂದ್ರವಂದಿತೇ || ೨ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ನಿತ್ಯರೂಪೇ
ಜಯ ಜಯ ಸನ್ನುತಲೋಕಸೌಖ್ಯದಾತ್ರಿ |
ಜಯ ಜಯ ಹಿಮಶೈಲಕೀರ್ತನೀಯೇ
ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರಕಾಮವಾಮನೇತ್ರಿ || ೩ ||

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸಪಿಧಾನಾನುಗ್ರಹಾನ್ಮುಹುಃ |
ಯಾ ಕರೋತಿ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾತ್ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಸಾಂಕರ್ಯಕಾರಿಣಃ ಪಾಪಿನೋ ಜನಾನ್ |
ನಿಹಂತ್ಯಾದ್ಯಾತಿತೀಕ್ಷ್ಣಾಸ್ತ್ರೈಸ್ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ನಾಗಮೈಶ್ಚ ನ ವೇದೈಶ್ಚ ನ ಶಾಸ್ತ್ರೈರ್ನ ಚ ಯೋಗಿಭಿಃ |
ವೇದ್ಯಾ ಯಾ ಚ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ರಹಸ್ಯಾಮ್ನಾಯವೇದಾಂತೈಸ್ತತ್ತ್ವವಿದ್ಭಿರ್ಮುನೀಶ್ವರೈಃ |
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಾ ಖ್ಯಾತಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಹೃದಯಸ್ಥಾಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯಾ ನ ಕೇನಾಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಜ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ |
ಯದ್ಧ್ಯಾನೈಕಪರಾ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಯಚ್ಚರಣಭಕ್ತಾ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಾ ಯದಾಜ್ಞಾಮೇವ ಬಿಭ್ರತಿ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಪದೀಶಾಯೈ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦ ||

ವೇದಾ ನಿಃಶ್ವಸಿತಂ ಯಸ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಿತಂ ಭೂತಪಂಚಕಮ್ |
ಸ್ಮಿತಂ ಚರಾಚರಂ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಭೋಗೀಂದ್ರೋ ಧರಿತ್ರೀಂ ತು ಯದಾಜ್ಞಯಾ |
ಧತ್ತೇ ಸರ್ವಜನಾಧಾರಾಂ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಸ್ತಪತ್ಯರ್ಕೋ ವಾತೋ ವಾತಿ ಯದಾಜ್ಞಯಾ |
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾನಿ ಮಾಯಾಕಂಚುಕಪಂಚಕಮ್ |
ಯನ್ಮಯಂ ಮುನಯಃ ಪ್ರಾಹುಸ್ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಶಿವಶಕ್ತೀಶ್ವರಾಶ್ಚೈವ ಶುದ್ಧಬೋಧಃ ಸದಾಶಿವಃ |
ಯದುನ್ಮೇಷವಿಭೇದಾಃ ಸ್ಯುಸ್ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಗುರುರ್ಮಂತ್ರೋ ದೇವತಾ ಚ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ ಪಂಚಧಾ |
ಯಾ ವಿರಾಜತಿ ಚಿದ್ರೂಪಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಮಂತರಾತ್ಮಾ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇತಿ ಸ್ಮೃತಾ ಯಾ ತು ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೭ ||

ದರ್ಶನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಯದಂಗಾನಿ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ |
ತತ್ತನ್ನಿಯಮಯೂಪಾಯೈ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಯಾ ಭಾತಿ ಸರ್ವಲೋಕೇಷು ಮಣಿಮಂತ್ರೌಷಧಾತ್ಮನಾ |
ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶರೂಪಾಯೈ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ದೇಶಕಾಲಪದಾರ್ಥಾತ್ಮಾ ಯದ್ಯದ್ವಸ್ತು ಯಥಾ ತಥಾ |
ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಯಾ ಭಾತಿ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಹೇ ಪ್ರತಿಭಟಾಕಾರಾ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೀ |
ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇತಿ ಚಾಖ್ಯಾತಾ ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಧಾತಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ |
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸಹಸಾ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಹಾಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಭಾಗೇ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed