Sri Rajarajeshwari Stava – ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತವಃ


( ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಮಂತ್ರಮಾತೃಕಾ ಸ್ತವಃ >>)

ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿಕಾ ವರಸುಧಾಧಾರಾಭಿಸಂತರ್ಪಿಣೀ
ಭೂಮ್ಯಾದೀಂದ್ರಿಯಚಿತ್ತಚೇತನಪರಾ ಸಂವಿನ್ಮಯೀ ಶಾಶ್ವತೀ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಚ್ಯುತವಂದಿತೇಶಮಹಿಷೀ ವಿಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧ ||

ಯಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ವದಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ವಾಚಾಂ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ
ಷಟ್ಚಕ್ರಾಂತನಿವಾಸಿನೀಂ ಕುಲಪಥಪ್ರೋತ್ಸಾಹಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತರೂಪಿಣೀಂ ಸುರಮಣೇರ್ವಾಮಾಂಕಸಂಶೋಭಿನೀಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೨ ||

ಯಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಯಿಕೇತಿ ಲಲಿತೇತ್ಯಾನಂದಸೀಮೇಶ್ವರೀ-
-ತ್ಯಂಬೇತಿ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ ವಚಸಾಂ ವಾಗ್ವಾದಿನೀತ್ಯನ್ನದಾ |
ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಾಧುಮತಯಃ ಸ್ವಾನಂದಬೋಧೋಜ್ಜ್ವಲಾಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೩ ||

ಯಾ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಖಿಮಂಡಲೇ ಮುನಿಜನೈರ್ಗೌರೀ ಸಮಾರಾಧ್ಯತೇ
ಯಾ ಮಧ್ಯೇ ದಿವಸಸ್ಯ ಭಾನುರುಚಿರಾ ಚಂಡಾಂಶುಮಧ್ಯೇ ಪರಮ್ |
ಯಾ ಸಾಯಂ ಶಶಿರೂಪಿಣೀ ಹಿಮರುಚೇರ್ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೪ ||

ಯಾ ಮೂಲೋತ್ಥಿತನಾದಸಂತತಿಲವೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ
ಯಾ ಪೂರ್ಣೇಂದುಕಲಾಮೃತೈಃ ಕುಲಪಥೇ ಸಂಸಿಚ್ಯತೇ ಸಂತತಮ್ |
ಯಾ ಬಂಧತ್ರಯಕುಂಭಿತೋನ್ಮನಿಪಥೇ ಸಿದ್ಧ್ಯಷ್ಟಕೇನೇಡ್ಯತೇ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೫ ||

ಯಾ ಮೂಕಸ್ಯ ಕವಿತ್ವವರ್ಷಣಸುಧಾಕಾದಂಬಿನೀ ಶ್ರೀಕರೀ
ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀತನಯಸ್ಯ ಜೀವನಕರೀ ಸಂಜೀವಿನೀವಿದ್ಯಯಾ |
ಯಾ ದ್ರೋಣೀಪುರನಾಯಿಕಾ ದ್ವಿಜಶಿಶೋಃ ಸ್ತನ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೀ ಮುದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೬ ||

ಯಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಭವಾದಿಕಾರ್ಯಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ
ಯಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಶಿಖಿಪ್ರಭಾಸನಕರೀ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಭಾಸತ್ತಯಾ |
ಯಾ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣತ್ರಯೇಷು ಸಮತಾಸಂವಿತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀ ಸತಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೭ ||

ಯಾ ಕ್ಷಿತ್ಯಂತಶಿವಾದಿತತ್ತ್ವವಿಲಸತ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಪರಂ
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಟಾಹಭಾರನಿವಹನ್ಮಂಡೂಕವಿಶ್ವಂಭರೀ |
ಯಾ ವಿಶ್ವಂ ನಿಖಿಲಂ ಚರಾಚರಮಯಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೮ ||

ಯಾ ವರ್ಗಾಷ್ಟಕವರ್ಣಪಂಜರಶುಕೀ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷರಾಲಾಪಿನೀ
ನಿತ್ಯಾನಂದಪಯೋಽನುಮೋದನಕರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ |
ಸತ್ಯಾನಂದಚಿದೀಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೯ ||

ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಂತಸುಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮಹಾಮುಕ್ತಾಫಲಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸೌಖ್ಯಪಯೋದವೃಷ್ಟಿಫಲಿತಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸುಂದರಮ್ |
ನಿರ್ಮೂಲ್ಯಂ ನಿಖಿಲಾರ್ಥದಂ ನಿರುಪಮಾಕಾರಂ ಭವಾಹ್ಲಾದದಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೦ ||

ಯಾ ನಿತ್ಯಾವ್ರತಮಂಡಲಸ್ತುತಪದಾ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಾತತ್ಪರಾ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿಮರ್ಶಿನೀ ಕುಲಗುರೋರ್ವಾಯಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾ |
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯಮತಿಪ್ರಭೇದಶಮನೀ ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಾತ್ಮಲಾಭಪ್ರದಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೧ ||

ಯಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯಜಂತಿ ಶುದ್ಧಮತಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾಗ್ನೌ ಸ್ರುಚಾ
ಮತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಘೃತಪ್ಲುತೇಂದ್ರಿಯಚರುದ್ರವ್ಯೈಃ ಸಮಂತ್ರಾಕ್ಷರೈಃ |
ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜಭಕ್ತಿದಾರ್ಢ್ಯಸುರಸಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಬುಧಾಃ ಸಂತತಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೨ ||

ಯಾ ಸಂವಿನ್ಮಕರಂದಪುಷ್ಪಲತಿಕಾಸ್ವಾನಂದದೇಶೋತ್ಥಿತಾ
ಸತ್ಸಂತಾನಸುವೇಷ್ಟನಾತಿರುಚಿರಾ ಶ್ರೇಯಃಫಲಂ ತನ್ವತೀ |
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲವೃತ್ತಿಭಕ್ತಧಿಷಣಾಭೃಂಗಾಂಗನಾಸೇವಿತಾ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೩ ||

ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಮುನಿರ್ಭವಾಬ್ಧಿಮತರತ್ ಕ್ಲೇಶೋರ್ಮಿಜಾಲಾವೃತಂ
ಯಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತತೇ ಶಿವಪದಾನಂದಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಃ ಪರಮ್ |
ಯಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ವಪದೈಕಬೋಧಮಯತೇ ಸ್ಥೂಲೇಽಪಿ ದೇಹೇ ಜನಃ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೪ ||

ಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಚಾಪಸಾಯಕಕರಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಲಸತ್
ಕಾಂಚೀದಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಾ |
ನೀಲೇಂದೀವರಲೋಚನಾ ಶುಭಕರೀ ತ್ಯಾಗಾಧಿರಾಜೇಶ್ವರೀ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೫ ||

ಯಾ ಭಕ್ತೇಷು ದದಾತಿ ಸಂತತಸುಖಂ ವಾಣೀಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತಥಾ
ಸೌಂದರ್ಯಂ ನಿಗಮಾಗಮಾರ್ಥಕವಿತಾಂ ಸತ್ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಸುಖಮ್ |
ಸತ್ಸಂಗಂ ಸುಕಲತ್ರತಾಂ ಸುವಿನಯಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ
ತಾಂ ವಂದೇ ಹೃದಯತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed